Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

U t v e c k l i n g s c e n t r u m Processorientering September 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "U t v e c k l i n g s c e n t r u m Processorientering September 2012."— Presentationens avskrift:

1 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Processorientering September 2012

2 www.skane.se/Utvecklingscentrum Offensiv kvalitetsutveckling Basera beslut på fakta Arbeta med processer Låt alla vara delaktiga Ständiga förbättringar Skapa helhetsbild Ledningens engagemang Sätt kunden i centrum Källa: Bo Bergman, Bengt Klevsjjö

3 www.skane.se/Utvecklingscentrum Källa:

4 www.skane.se/Utvecklingscentrum Vad är en process? Inom kvalitetsområdet betyder process en serie sammankopplade aktiviteter som upprepas och skapar värde för någon. Källa: Bo Bergman

5 www.skane.se/Utvecklingscentrum Kundbegreppet Kund är den eller de som en organisation finns till för, de som verksamheten vill skapa värde för. Det är inte begreppet i sig som är intressant utan det förhållningssätt det uttrycker. Källa: Bo Bergman

6 www.skane.se/Utvecklingscentrum En resa med fokus på resultatet Resultat Hur Process Behov

7 www.skane.se/Utvecklingscentrum Tre vårdgivande modeller Funktions orienterad Metafor: Den perfekta maskinen Separata, fokuserade “silos” Process orienterad Metafor: Den magra maskinen Verksamheten som en process Patientprocess orienterad Metafor: Den levande service inriktade verksamheten Verksamheten efter kundens process Källa: Fredrik Nilsson LTH

8 www.skane.se/Utvecklingscentrum Kund(patient)processer Inspirerad och modifierad från McGrath & MacMillan, 2000 Medvetande- görande av behov Sökande Val av vårdinstans Kontakt och bokning Logistik Betalning Finansiering Undersökning Diagnos Recept/ Remiss Logistik Brukande, användande Service, uppföljning Returnering återbesök Behandla, Botad Källa Fredrik Nilsson LTH

9 www.skane.se/Utvecklingscentrum Patientens process Specialiserad vård Primär- vård Kommunal hälso- och sjukvård Resultat Behov Vårdprocesser PROCESSMÅTT= Processer skär ofta genom flera enheter och verksamheter

10 www.skane.se/Utvecklingscentrum Människor med behov tillfredsställda Första kontaktBedömningDiagnos ÅtgärdUppföljning kliniskt kostnader nöjdhet funktionellt Enheten och dess processer Nya behov Nya förutsättningar Ny kunskap Efter Donabedian Processtyrning utifrån patientperspektivet…

11 www.skane.se/Utvecklingscentrum Varför processorientering Utgår från kundens/patientens behov Skapar en helhetsbild Arbeta faktabaserat Standardisering Integrerar arbetet med säkerhet och kvalitet Decentralisering av ansvar och befogenheter Tillvarata allas kompetenser i teamarbete Förtydliga ansvar och roller Källa:

12 www.skane.se/Utvecklingscentrum Så här är det: Oavsett om man tror på ”processorientering” av sin verksamhet eller inte… …så finns processerna där; verksamheten är redan ”processorienterad”! Man har två alternativ: - Strunta i processerna och hoppas på det bästa. - Försöka förstå processerna och styra/utveckla dem.

13 www.skane.se/Utvecklingscentrum Resultatet blir aldrig bättre än dess process!

14 www.skane.se/Utvecklingscentrum Karakteristik för en process Tydligt syfte/problem Tydlig start – ett behov identifierat Tydligt slut - tillfredställt behov Logiskt nätverk av aktiviteter Logisk ledtid Regelbundet återkommande

15 www.skane.se/Utvecklingscentrum Källa:

16 www.skane.se/Utvecklingscentrum F-örberedaF-örståF-örbättraF-örverkligaF-örvalta Utveckla process Leda förändring Leda projekt/förbättringsarbete Modifierad från Källa Trivector LogiQ AB F- ektiv processutveckling - faser och dimensioner Processutvecklingen i fem steg

17 www.skane.se/Utvecklingscentrum Linjechef Processägare Roller i processen Processynsättet Utförare

18 www.skane.se/Utvecklingscentrum Varför är det nästan alltid värdefullt att korta ledtiden i en process? Drastiskt mål ny ledtid Problem kommer upp till ytan Omöjligt att nå målen om de inte åtgärdas ”MUDA” ”Japanska Sjön” Ledtid (kalendertid start-stopp) Ursprunglig ledtid

19 www.skane.se/Utvecklingscentrum Ett eller flera lag Utgångspunkt - Helhetsansvar från start till slut Ibland måste helhetsansvaret delas mellan länkade flödeslag

20 www.skane.se/Utvecklingscentrum Förebygga Huvudprocesskarta för primärvården Kompetens- utveckling Strategisk ledning Operativ ledning Försörjning Kommuni- kation Utbilda Leda och utveckla vårdkedjor Behandla Ta emot, diagnosticera, direktbeh Komplexbeh. (inkl rehab) Standrardbeh. (inkl rehab) Frisk Remitterad Lindrad Pat. med symptom Följa och stödja Komplexbeh. Standardbeh. Forskning & utveckling Befintligt hälsotillstånd Friskare befolkning Bibehållen hälsa Patienter med kronisk diagnos Baskompetens Utvecklingsbehov Ökad livskvalitet Motverkade komplik. Ökad primärvårds- kompetens Förbättrade vårdkedjor.

21 www.skane.se/Utvecklingscentrum Bild: Patientens väg. LUCAS Landstinget Dalarna Patientprocess

22 www.skane.se/Utvecklingscentrum Kolo-rektalcancer, patientprocesss CSK

23 www.skane.se/Utvecklingscentrum Remisshanteringsprocess i Region Skåne

24 www.skane.se/Utvecklingscentrum vårdcentral Telefonuppföljning, 4 månader + 1 år Ortopedprocessen PV - Lasarettet Trelleborg

25 www.skane.se/Utvecklingscentrum

26 VITS – kriterier för den goda processen Värde – processens design är baserad på den struktur av värde adderande aktiviteter som behövs för att tillfredställa kundens behov Integration – Arbetet spänner över organisatoriska gränser och antalet överlämningar minimeras Tid – Ledtiden är komprimerad och är inte summan av aktiviteternas tid Stabilitet – Oönskade avvikelser från förväntade resultat minimeras Källa

27 www.skane.se/Utvecklingscentrum Lämpliga processegenskaper Finns ett tydligt problem Enkelt att förstå och relatera till Tydlig identifierbart Tydligt avgränsad i rummet Regelbundet återkommande Tydligt avseende mål Möjlig att mäta Låg grad av systemberoende känslighet KEFU rapport dec 2011

28 www.skane.se/Utvecklingscentrum Kriterier för en etablerad process Användbar Känd Accepterad Förstådd Tillgänglig Använd – alltid och av alla

29 www.skane.se/Utvecklingscentrum Frågor att besvara innan start Varför finns processen/för vem Vad behöver vi göra Hur gör vi det Vem gör det Hur skall det se ut när vi är färdiga

30 www.skane.se/Utvecklingscentrum Varför kartlägga processer? Dokumentera på rätt nivå Skapa gemensam förståelse Ge stöd till utförare & kvalitetssäkra Analysera och förbättra Håll isär!

31 www.skane.se/Utvecklingscentrum Processtyper Huvudprocess Den som gör att vi finns till Fokus på värdeskapande Stödprocess Fokus på effektivitet och att underlätta resan Ledningsprocess Den som styr vart vi skall

32 www.skane.se/Utvecklingscentrum Kritiska framgångsfaktorer Processen kan optimeras utifrån olika dimensioner –Tid –Kostnad –Kvalitet –Flexibilitet Det går inte att vara bäst i allt. Bestäm vad som är viktigast utifrån din kunds behov

33 www.skane.se/Utvecklingscentrum Om tid Detta är så viktigt, att ni som inte har tid är nödvändiga!

34 www.skane.se/Utvecklingscentrum Kategoriseringar av förändringar Kostnad - +/- + - + Kvalitet Förbättringar återfinns i det gröna området. Höjd kvalitet till oförändrad kostnad, sänkt kostnad med bibehållen kvalitet eller sänkt kostnad och samtidigt höjd kvalitet är de tre typer av förbättringar som kan eftersträvas. KEFU rapport

35 www.skane.se/Utvecklingscentrum Frigjorda resurser vid kostnadssänkning Den centrala frågan i värderingen av processförbättringsprogrammet rör hur sänkta kostnader kan omsättas till ett ökat värde för patienterna. Det blir därför avgörande att förbättrade processer frigör resurser och att dessa kan användas på annat sätt. För att värdera processförbättringar behöver vi således luta oss mot begreppet. KEFU rapport dec 2011

36 www.skane.se/Utvecklingscentrum Nettokostnad Nettoeffekt hälsa Högre Ingen Skillnad Lägre Bättre Knepigt?Byt metod! Ingen skillnad Byt inteNeutraltByt metod! Sämre Byt inte Källa: CMT (Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi) LinköpingCMT (Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi)

37 www.skane.se/Utvecklingscentrum Tankar om processer En organisation blir inte effektivare än dess processer Processer är flöden av åtaganden mellan människor Processer består av en samling människor som arbetar tillsammans för att skapa värde för kunden Processer kan endast förbättras om människans agerande förstås och tas som utgångspunkt för utveckling av utrustning, material och information Värde för en kund uppstår när en verksamhet uppträder på ett samordnat sätt för att tillgodose kunden behov. Källa: SIQ Struktur Människor/ medarbetare Kultur/ värderingar Makt


Ladda ner ppt "U t v e c k l i n g s c e n t r u m Processorientering September 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser