Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RUS Workshop 19 mars 2012 Loka-dagar 20-21 aug. EUs största utmaningar Ekonomisk instabilitet Demografikurva Omställning (ekologi, social) Det är detta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RUS Workshop 19 mars 2012 Loka-dagar 20-21 aug. EUs största utmaningar Ekonomisk instabilitet Demografikurva Omställning (ekologi, social) Det är detta."— Presentationens avskrift:

1 RUS Workshop 19 mars 2012 Loka-dagar 20-21 aug

2 EUs största utmaningar Ekonomisk instabilitet Demografikurva Omställning (ekologi, social) Det är detta som vi måste utmana – genom Europa 2020

3 Hur hänger det ihop?

4 En monetär kris?

5 Offentlig stadsbudget

6 Offentlig stadsbudget (% av BNP)

7 Offentlig skuld (% av BNP)

8 Arbetsför befolkning (15-64)

9 Befolkning över 65 år

10 EU åldersberoende ratio

11 Ökar klyftorna mellan fattiga och rika Måste miljöteknologi utvecklas (utifrån ett tillväxtperspektiv) http://www.youtube.com/watch?v=KiXj02bpL1g 23 % ungdomsarbetslöshet i Sverige – 40% i Spanien Allt detta måste vi svara upp emot:  Genom Europa 2020  SMART = Innovativ (nyskapande) företagsamhet  GRÖN = Klimat, energi och råmaterial  INKLUDERANDE = Arbetsmarknad för alla motverkande fattigdom Samtidigt

12 1.Smart tillväxt utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation (främja kunskap, innovation, utbildning och ett digitalt samhälle). 2.Hållbar tillväxt främja en koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi (göra vår produktion mer resurseffektiv och samtidigt öka konkurrenskraften). 3.Tillväxt för alla stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning (öka deltagandet på arbetsmarknaden, höja kompetensen och stärka fattigdomsbekämpningen). Europa 2020 – Tre prioriteringar

13 1.En höjning av sysselsättningsgraden… …bland den yrkesaktiva delen av befolkningen. 75 % av befolkningen åldrarna 20–64 ska ha ett arbete. 2.Ökade satsningarna på forskning och utveckling 3 % av EU:s BNP ska investeras i forskning och utveckling. 3.Energi- och klimatmålen ”20/20/20” ska nås 4. En höjning av utbildningsnivån Den andel ungdomar som slutar skolan i förtid ska minskas till under 10 % och minst 40 % av den yngre generationen (30-34 åringar) ska ha avslutad högre utbildning. 5.Ett aktivt arbete för att minska fattigdom Antalet personer som hotas av fattigdom ska minska med 20 miljoner. Europa 2020 – Fem mål

14 Gemensamma områden som både EU och medlemsländerna ska utgå från i sitt utvecklingsarbete. Dessa ska bidra till att förverkliga målsättningarna och katalysera utvecklingen. De sju flaggskeppsinitiativen är: Innovationsunionen (september 2010) Unga på väg (september 2010) En digital agenda för Europa (maj 2010) Ett resurseffektivt Europa (tidigt 2011) Industripolitik för en globaliserad tid (oktober 2010) En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen (november 2010) Europeisk plattform mot fattigdom (november 2010) Europa 2020 – sju flaggskeppsinitiativ

15 Europa 2020 Smart tillväxtHållbar tillväxtTillväxt för alla Innovation EU:s flaggskeppsinitiativ "Innovationsunionen" Ska förbättra ramvillkoren och tillgången till finansiering för forskning och innovation. Ska stärka innovationskedjan och öka investerings- nivåerna i hela unionen. Innovation EU:s flaggskeppsinitiativ "Innovationsunionen" Ska förbättra ramvillkoren och tillgången till finansiering för forskning och innovation. Ska stärka innovationskedjan och öka investerings- nivåerna i hela unionen. Utbildning EU:s flaggskeppsinitiativ "Unga på väg" ska stärka utbildningssystemets resultat och öka den internationella attraktionskraften hos Europas högre utbildning samt göra det lättare för unga att slå sig in på arbetsmarknaden. Digitala samhället EU:s flaggskeppsinitiativ "En digital agenda för Europa " siktar på att påskynda utbyggnaden av höghastighetsinternet och utnyttja fördelarna med en digital gemensam inre marknad för hushåll och företag. Klimat, energi och rörlighet EU:s flaggskeppsinitiativinitiativ ”Ett resurseffektivt Europa” ska bidra till en koldioxidsnål ekonomi och främja energi- effektivitet. Ska bidra till ekonomisk tillväxt, öka användningen av förnybara energikällor, modernisera transportsektorn och främja energieffektivitet. Konkurrenskraft EU:s flaggskeppsinitiativ "En industripolitik för en globaliserad tid ” ska förbättra affärsmiljön för företag (främst små och medelstora) och stödja utvecklingen för en stark och hållbar europeisk industri som ska vara internationell konkurrenskraftig. Sysselsättning och kompetens EU:s flaggskeppsinitiativ "En agenda för nya färdigheter och sysselsättning ” ska modernisera arbetsmarknaderna genom att underlätta arbetskraftens rörlighet och främja individers kompetensutveckling för att bättre matcha arbetsmarknadens efterfrågan med utbud. Bekämpa fattigdom EU flaggskeppsinitiativ ”Europeisk plattform mot fattigdomen” ska säkerställa social och territoriell sammanhållning så att vinster från tillväxt och jobb fördelas av en bred bas människor samt att människor som lever i fattigdom och social segregation får ett liv i värdighet och blir en aktiv del i samhället.

16 Sverige Nationella reformprogrammet 5 mål Länsuppdraget Sveriges Innovationsstrategi

17 Örebro Utvecklingsstrategi för Örebroregionen RUSens mål – Europa 2020

18 Europa 2020 – Loka – RUS/Workshops Smart tillväxtHållbar tillväxtTillväxt för alla Innovationsunionen Innovativa miljöer Mål i RUS Ansvarig: Merit Israelsson Bollplank:Kerstin Lilljé Innovationsunionen Innovativa miljöer Mål i RUS Ansvarig: Merit Israelsson Bollplank:Kerstin Lilljé Unga på väg Kunskapslyft hos barn och unga Mål i RUS Ansvarig: Peter Morfeldt Digitala samhället Digital agenda Örebro Mål i RUS Ansvarig: RFÖ – Länsstyrelsen? Klimat, energi och rörlighet Energikontoret Mål i RUS Ansvariga: Peter Åslund och Fredrik Eliasson En industripolitik för en globaliserad tid Entreprenörskap och företagande Mål i RUS Ansvariga: Sven-Erik Sahlén, Fredrik Idevall Bollplank: Jan Johansson En agenda för nya färdigheter och sysselsättning Kunskapslyft i arbetslivet Mål i RUS Ansvarig: Maria Svensson Bollplank: Maria Johansson Europeisk plattform mot fattigdomen Eurochild Mål i RUS Ansvariga: Marie Gustafsson och Thomas Falk

19 Syfte/mål med workshop Vad förväntar sig Europa 2020/RUSens mål Vad gör vi idag för att nå RUSens mål/Europa 2020? Vad måste göras? Bottom-up-perspektiv: Synliggör det som saknas. Workshopen ska handla om: Vad måste vi göra/prioritera för att nå RUSens mål/Europa 2020? Hur kan vi samverka osv.?  Vad är innovationen = nytänket som för oss från här till dit?

20

21

22 Innovationsunionen (Teknisk innovation) Innovativa miljöer Ansvarig för workshop, samtalsledare, sammanfattar i plenum: Merit Israelsson Bollplank: Kerstin Lilljé: Varför är det fler män än kvinnor som gynnas av tekniska innovationssystem i samhället? Dokumentation på workshop: Ex. på innehåll: 4 profilområden – Smart specialisation – Vinnovas syn från nationell nivå Lokalt exempel-Karlskoga kommun berättar hur de arbetar – hur kan övriga kommuner inkluderas? Landstinget och Universitets roller på workshopen?

23 Unga på väg (Teknisk innovation) Kunskapslyft för barn och unga Ansvarig för workshop, samtalsledare, sammanfattar i plenum: Peter Morfeldt Dokumentation: Ex. på innehåll: Hur stärka utbildningssystemets resultat Hur göra det lättare för unga att slå sig in på arbetsmarknaden: Anette Granberg Studenterna - universitetet Studenter att stanna: Ronnie Wirslund

24 Digitala samhället (Teknisk innovation) Ansvariga: Regionförbundet – Länsstyrelsen Dokumentation: Lokalt exempel: Örebro kommuns arbete med öppen data E-hälsa

25 Klimat, energi och rörlighet (Grön innovation) Ansvariga för workshop, samtalsledare, sammanfattar i plenum: Peter Åslund och Fredrik Eliasson Dokumentation: Gap-analys: (Nytt program för energi och klimat i Örebroregionen - fokus?) Dokumentation: Deltagare: Thord Andersson, Länsstyrelsen Ex. på innehåll: Klimatsmart urban rörlighet

26 En industripolitik för en globaliserad värld (Grön innovation) Entreprenörskap och företagande Ansvariga för workshop, samtalsledare, sammanfattar i plenum: Sven-Erik Sahlén och Fredrik Idevall Bollplank: Jan Johansson Dokumentation: Deltagare: Pia Norstedt Nytt program för energi och klimat i Örebroregionen, Susanne Rosendahl Ex. på innehåll: Omställning till grön industri Klimatsmart logistik KKN

27 En agenda för nya färdigheter och syssel- sättning (social innovation) Kunskapslyft i arbetslivet Ansvarigför workshop, samtalsledare, sammanfattar i plenum: Maria Svensson Bollplank: Maria Johansson Dokumentation: Ex. på innehåll: En kommun berättar hur de arbetar med kompetensförsörjningsproblemet; minskande befolkning, äldre befolkning/vårdbehov Hur ta tillvara på invandrarnas kompetens? Tjänsteinnovationer

28 Europeisk plattform mot fattigdomen (social innovation) Ansvariga för workshop, samtalsledare, sammanfattar i plenum: Marie Gustafsson och Thomas Falk Dokumentation: Deltagare: Landstinget Ex. på innehåll: Regionalt program för social välfärd och nya Folkhälsoprogrammet – lyft ut arbetet mot fattigdom samt vad det innebär för folkhälsan Eurochild?

29 Vad förväntar sig Europa 2020/RUSens mål Vad gör vi idag för att nå RUSens mål/Europa 2020? Vad måste göras? Synliggör det som saknas. Bottom-up perspektiv!


Ladda ner ppt "RUS Workshop 19 mars 2012 Loka-dagar 20-21 aug. EUs största utmaningar Ekonomisk instabilitet Demografikurva Omställning (ekologi, social) Det är detta."

Liknande presentationer


Google-annonser