Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsstöd Fristående gymnasieskolor 24 april 2013 2013-04-18 SIDAN 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsstöd Fristående gymnasieskolor 24 april 2013 2013-04-18 SIDAN 1."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsstöd Fristående gymnasieskolor 24 april 2013 2013-04-18 SIDAN 1

2 Verksamhetsstöd - problembild Systemnivå  Målgruppen är inte tydligt definierad  Olika system för egen regi och fristående skolor  Ökande volymer och därmed kostnader  Ingen systematisk uppföljning sker Skolnivå  Ökad administration  Osäkerhet om intäkternas storlek SIDAN 2

3 Syftet med förändringen  Normalisera frågan om stödbehov för enskilda elever  Säkra resurser till de elever som behöver extraordinärt stöd  Ökad stabilitet i resurstilldelningen till huvudmännen/skolorna  Minska antalet ”onödiga” ansökningar och därigenom kostnaderna för administrationen 2013-01-07 SIDAN 3

4 Förutsättningar  Tilläggsbeloppet ska vara omedelbart kopplat till enskild elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar.  Tilläggsbeloppet avser endast ersättning för extraordinära stödåtgärder, som inte har koppling till undervisningen.  Eleven har en funktionsnedsättning eller sjukdom av mer varaktig karaktär vilken medför ett omfattande behov av särskilt stöd, som inte kan tillgodoses med organisatoriska eller pedagogiska insatser. 2013-01-07 SIDAN 4

5 Målgrupper  Elever med omfattande behov av särskilt stöd där skolan vidtar extraordinära stödåtgärder beviljas tilläggsbelopp  Varje elev placeras i en av tre målgrupper utifrån dennes behov, inte utifrån dennes eventuella diagnos/er  Eleven behöver extraordinärt stöd frekvent eller kontinuerligt under skoldagen för att tilläggsbelopp ska beviljas  En elev har rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte 2013-01-07 SIDAN 5

6 Målgrupper, forts Följande tre målgrupper har identifierats: I.Elever med medicinsk funktionsnedsättning Elever som, på grund av sjukdom eller skada, under en längre tid behöver kompensatoriska hjälpmedel, tekniska hjälpmedel och/ eller individuellt hel- eller deltidsstöd för att följa utbildningen och där skadan riskerar att förvärras om inte stöd ges. II.Elever med fysisk funktionsnedsättning Elever med fysisk problematik, rörelsehinder, synnedsättning, hörselnedsättning eller omfattande språkstörning motsvarande specialskolans elevkrets. Dessa elever behöver antingen omfattande individuellt stöd, kompensatoriska hjälpmedel och/ eller tekniska hjälpmedel. 2013-01-07 SIDAN 6

7 Målgrupper, forts Följande tre målgrupper har identifierats: III.Elever med psykisk och/eller betydande social funktionsnedsättning Elever med sådan problematik att riskinslag föreligger för sig själva eller för andra i sin omgivning och/eller elever med mycket stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation. Dessa elever klarar inte sina sociala kontakter(med skolans personal och andra elever) utan ett individuellt vuxenstöd. Det kan även vara elever med betydande svårigheter i koncentration, strukturering, uthållighet. 2013-01-07 SIDAN 7

8 Tilläggsbeloppets storlek  Utifrån elevens behov och skolans insatser beviljas ett belopp för verksamhetsstöd.  Tilläggsbeloppet kan komma att variera mellan 75 och 200 tkr per elev och år 2013-01-07 SIDAN 8

9 Ansöknings- och beslutsprocess, forts  Bidrag beviljas för maximalt 12 månader (ett läsår)  Bidraget följer med vid ett eventuellt byte av skola under läsåret 2013-01-07 SIDAN 9

10 Uppföljning  Vilka av målen i åtgärdsprogrammet har uppnåtts?  Vilka insatser har genomförts och hur överensstämmer dessa med ansökan?  Vilka resultat har uppnåtts tack vare insatserna?  Hur ser elevens situation ut (bl. a. frånvarosituationen) och hur ser bedömningen ut framöver? En skriftlig uppföljning kommer att ske senast i samband med att en ansökan för kommande läsår lämnas in. 2013-01-07 SIDAN 10


Ladda ner ppt "Verksamhetsstöd Fristående gymnasieskolor 24 april 2013 2013-04-18 SIDAN 1."

Liknande presentationer


Google-annonser