Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska socialfondens nationella strukturfondsprogram för Sverige 2007-2013 Version 2008-03-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska socialfondens nationella strukturfondsprogram för Sverige 2007-2013 Version 2008-03-14."— Presentationens avskrift:

1 Europeiska socialfondens nationella strukturfondsprogram för Sverige 2007-2013 Version 2008-03-14

2

3 Europeiska socialfonden 2001-2006 2007-2013 Mål 1 ERDF/ESF/EAGGF/FIFG Mål 2 ERDF/ESF Mål 3 ESF Gemenskapsinitiativ ERDF / ESF / EAGGF Interreg / EQUAL / Leader / Urban Regional konkurrenskraft & sysselsättning ESF / ERDF Territoriellt samarbete ERDF Utanförliggande resurser Jeremie & Jessica Progress Landsbygdsutveckling Sjunde ramprogrammet Nationella medel för reg. utv. Europeiska flyktingfonden Integrationsfonden Återvändandefonden Gränsfonden Regions for Economic Change mm Strukturfonderna Jordbruks och Fiskefondsprogram Strukturfonderna

4 ESF programmets utgångspunkter EU:s Lissabonstrategi Europeiska sysselsättningsstrategin Gemenskapens riktlinjer och rekommendationer angående sysselsättning Sveriges nationella handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Sveriges nationella strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 Sveriges nationella strategi för social trygghet och social delaktighet

5 Ändrade förutsättningar SPD, CIP programkomplement 7 EU Förordningar (1260/99, 1784/99, 1681/94, 1159/00, 1685/00, 438/01, 448/01) Nationellt synsätt ESF i mål 1 Gemenskapsinitiativ 21 län Svag EU / SV policy koppling Stödberättigande styrs av EU 21 regionala partnerskap plus strukturfondsdelegationer i Mål 1. Politiskt ansvar nationellt Projekten genomförs i Sverige 2001-2006 2007-2013 Operativa program 3 EU förordningar (Allmänna bestämmelser (1083/2006), ESF- (1081/2006) och Genomförande (1828/2006)) Mer europeiskt synsätt Inget Mål 1 i Sverige Programkriterier 8 geografiska programområden Tydlig koppling till Lissabonstrategin. Stödberättigande avgörs nationellt 8 strukturfondspartnerskap Politiskt nationellt och regionalt Projekten kan genomföras i Europeiska samarbeten

6 Samspel mellan strukturfonderna Socialfonden Regionalfonden ESF rådet Nutek ÖK ÖK Övervakningskommitté ÖK OP Operativt program OP RP Regional plan RP RP Strukturfonds- partnerskap i respektive region OP

7 Ekonomiska ramar 2007-2013 ESF i hela Europa – 67 miljarder Euro - 616 miljarder SEK Varav till Sverige: ca 690 miljoner Euro, dvs ca 6,2 miljarder SEK Varav per år: ca 98 miljoner Euro, dvs ca 889 miljoner SEK Fördelning: 30% på programmets programområde 1 70% på programmets programområde 2

8 Medfinansiering ESF 2007-2013 Samtliga projekt ska medfinansieras med OFFENTLIGA medel. ENDAST offentlig medfinansiering är möjlig i programmet. Medfinansieringssnivån ska minst uppgå till 50 % på programnivå. Ca 1,8 miljarder kr i medfinansiering för programområde 1 har gjorts tillgängligt för ESF rådet via anslag.

9 Europeiska socialfondens innehåll i Sverige 2007-2013 Insatserna ska enligt strategin… –bidra till en god kompetens försörjning och –ökat arbetskraftsutbud genom: Kompetensutveckling Insatser för de som står långt ifrån arbetslivet Förebygga diskriminering i arbetslivet Förebygga långtidssjukskrivningar, underlätta återgång till arbetet för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna

10 Två programområden med olika vikt 1. Kompetensförsörjning Bl a främja kompetensutveckling som säkerställer ökad anställbarhet 2. Ökat arbetskraftsutbud Underlätta för personer som står långt från arbetsmarknaden att träda in och stanna kvar genom otraditionella insatser 30% 70%

11 Socialfondsprogrammets målgrupper Alla sysselsatta (programområde 1) Företagare och anställda, både medarbetare och chefer inom privat, offentlig och ideell verksamhet Människor som står utanför arbetslivet (programområde 2) -Helt arbetslösa sedan minst ett år (3 mån för 18-24 åringar) -Helt eller delvis sjukskrivna sedan 6 mån -Människor som har del eller hel sjuk- och aktivitetsersättning -Människor som erhåller bistånd enligt socialtjänstlagen -Ungdomar i övergången mellan studier och arbetslivet

12 Målbild ESF 2007-2013 Omkring 6000 strategiska utvecklingsprojekt under programperioden i hela Sverige. Leverans av testade lösningar till fortsatta utmaningar i hela EU. Strategisk påverkan med resultaten från projekten på både regional, nationell och EU nivå.

13

14 Kommuners, Landstings och Regioners roller I ESF 2007-2013 Projektägare Medfinansiärer Prioriterande beslutsfattare i regionala partnerskap Idéivare och kreatör Projektdeltagare

15 ESF-projekt kan: Beslutas Regionalt eller Nationellt Genomföras Lokalt – Regionalt – Interregionalt- Nationellt - Transnationellt Och ska: Beakta jämställdhet mellan kvinnor och män Beakta tillgänglighet för personer med funktionshinder

16 Programkriterier för genomförande Lärande miljöer Innovativ verksamhet Samverkan Strategiskt påverkansarbete Varje utlysning kommer att fokusera på ett eller flera av dessa kriterier.

17 Transnationell verksamhet Syftar i huvudsak till innovativt utvecklingsarbete och ömsesidigt utbyte samt lärande på EU nivå. Kan ta formen av: samarbete mellan två projekt i två eller flera medlemsstater (jmf. Equal, Interreg, Urban) samarbete mellan nationella nätverk som fokuserar på specifikt problem eller ämne samarbete mellan nationella organisationer ex myndigheter, grupper av experter etc. för att utveckla Lissabonprocessen Utav EUs 117 ESF program har 42 st en egen prioritet för transnationalitet. Övriga har inkluderat det horisontellt i verksamheten (som i Sverige). Totalt 3 Miljarder €uro beräknas användas för Transnationalitet in ESF under programperioden.

18 Åtta regioner – åtta planer 1.Övre Norrland 2.Mellersta Norrland 3.Norra Mellansverige 4.Östra Mellansverige 5.Stockholm 6.Västsverige 7.Småland och Öarna 8.Sydsverige 7 2 3 1 4 8 6 5 Luleå Örebro Göteborg Jönköping Stockholm Gävle Malmö Östersund

19 Håll dig uppdaterad på www.esf.se


Ladda ner ppt "Europeiska socialfondens nationella strukturfondsprogram för Sverige 2007-2013 Version 2008-03-14."

Liknande presentationer


Google-annonser