Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska socialfondens nationella strukturfondsprogram

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska socialfondens nationella strukturfondsprogram"— Presentationens avskrift:

1 Europeiska socialfondens nationella strukturfondsprogram
Version Version Här följer en genomgång av organisation och struktur av socialfondsarbetet baserat på DET FÖRSLAG till socialfondsprogram som lämnats av Regeringen till EU kommissionen under våren Det är föremål för förhandling just nu och kommer att fastställas någon gång under sommaren 2007. Europeiska socialfondens nationella strukturfondsprogram för Sverige

2

3 Europeiska socialfonden
Version Europeiska socialfonden Strukturfonderna Strukturfonderna Regional konkurrenskraft & sysselsättning ESF / ERDF Mål 1 ERDF/ESF/EAGGF/FIFG Mål 2 ERDF/ESF Territoriellt samarbete ERDF Mål 3 ESF Gemenskapsinitiativ ERDF / ESF / EAGGF Interreg / EQUAL / Leader / Urban Utanförliggande resurser Jeremie & Jessica Progress Landsbygdsutveckling Sjunde ramprogrammet Nationella medel för reg. utv. Europeiska flyktingfonden Integrationsfonden Återvändandefonden Gränsfonden Regions for Economic Change mm Tidigare ( ) fanns 4 strukturfonder. Socialfond, Regionalfond, Jordbruksfond och Fiskefonden. Utöver det hade varje fond gemenskapsinitiativ. Mellan är Socialfond och Regionalfond kvar ensamma som strukturfonder. Jordbruk och fiske finns kvar men ingår inte som strukturfonder längre. Att använda Mål för att beskriva program eller programområden är borta och Socialfonden respektive Regionalfonden kan användas för att ge namn åt hela den verksamhet man finansierar. Jordbruks och Fiskefondsprogram

4 ESF programmets utgångspunkter
Version ESF programmets utgångspunkter EU:s Lissabonstrategi Europeiska sysselsättningsstrategin Gemenskapens riktlinjer och rekommendationer angående sysselsättning Sveriges nationella handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Sveriges nationella strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning Sveriges nationella strategi för social trygghet och social delaktighet Denna bild sammanfattar i princip samma som bilden innan men i punktform. Verksamheten har sin utgångspunkt i att uppfylla de mål som finns i Lissabon strategin och specifikt den europeiska sysselsättningsstrategin som är en del av Lissabonagendan. Varje år följs denna process upp och riktlinjer och rekommendationer läggs fast gemensamt av Eu ländernas regeringar. Vi har den nationella omsättningen av dessa mål i det svenska handlingsprogrammet kopplat till lissabonstrategin, den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning samt för den nationella strategin för social trygghet och social delaktighet. Den har vi inte nämnt tidigare men är ett viktigt dokument som ägs av socialdepartementet.

5 Ändrade förutsättningar
Version Ändrade förutsättningar SPD, CIP programkomplement 7 EU Förordningar (1260/99, 1784/99, 1681/94, 1159/00, 1685/00, 438/01, 448/01) Nationellt synsätt ESF i mål 1 Gemenskapsinitiativ 21 län Svag EU / SV policy koppling Stödberättigande styrs av EU 21 regionala partnerskap plus strukturfondsdelegationer i Mål 1. Politiskt ansvar nationellt Projekten genomförs i Sverige Operativa program 3 EU förordningar (Allmänna bestämmelser (1083/2006), ESF- (1081/2006) och Genomförande (1828/2006)) Mer europeiskt synsätt Inget Mål 1 i Sverige Programkriterier 8 geografiska programområden Tydlig koppling till Lissabonstrategin. Stödberättigande avgörs nationellt 8 strukturfondspartnerskap Politiskt nationellt och regionalt Projekten kan genomföras i Europeiska samarbeten Det finns ett antal tydliga skillnader förutom den förändrade fondstrukturen. Man byter namn på begrepp inom programmen. I en tydlig ambition att förenkla minskas antalet och detaljnivån på EUs regelverk. Viljan att fokusera de EU gemensamma målen har ökat. Ny regional programindelning. Gemensamma strukturfondspartnerskap med Regionalfonden. Transnationella möjligheter i projekten och i programmet.

6 Samspel mellan strukturfonderna
Version Samspel mellan strukturfonderna Socialfonden Regionalfonden ESF rådet Nutek OP RP OP Operativt program Regional plan RP OP ÖK Övervakningskommitté RP OP ÖK RP OP RP OP ÖK RP OP Socialfond och regionalfond skiljer sig åt endel. Regionalfonden har 8 program med 3 ÖKn som arbetar med fler än ett program. Socialfonden har 1 Nationellt program och ett ÖK som ska övervaka dess genomförande. 8 regionala ESF planer specificerar hur varje region vill prioritera sina socialfondsinsatser. Fonderna har ett gemensamt strukturfondspartnerskap i var och en av de regioner som skapats. Dessa strukturfondspartnerskap är sammansatta av en ordförande utsedd av regeringen som i sin tur efter samråd utser övriga ledamöter samt sekreterare i strukturfondspartnerskapet. Majoriteten av ledamöterna i partnerskapen ska vara förtroendevalda. RP OP Strukturfonds- partnerskap i respektive region ÖK RP OP

7 Version Ekonomiska ramar ESF i hela Europa – 67 miljarder Euro miljarder SEK Varav till Sverige: ca 690 miljoner Euro, dvs ca 6,2 miljarder SEK Varav per år: ca 98 miljoner Euro, dvs ca 889 miljoner SEK Fördelning: 30% på programmets programområde 1 70% på programmets programområde 2 Socialfonden omfattar stora pengar. Även om Sveriges del inte är så stor del av kakan så är satsningarna som socialfonden gör i ett Europeiskt perspektiv bland de största strukturella satsningar av detta slag i modern tid. OBS, detta är bara Socialfonden och de pengar som kommer tillbaka från EU. Regionalfonden har drygt lika mycket till. I Sverige disponerar vi 690 miljoner € av dessa, dvs drygt 6 miljarder kronor under ca 7 år. Det ger 98 miljoner €, dvs ca 889 miljoner kronor varje år att fördelas på de 2 programområdena programmet innehåller. 30 % på programområde 1 och 70% på programområde 2. Till dessa pengar kommer sedan medfinansiering med lika mycket till som vi ska se på nästa bild.

8 Version Medfinansiering ESF Samtliga projekt ska medfinansieras med OFFENTLIGA medel. ENDAST offentlig medfinansiering är möjlig i programmet. Medfinansieringssnivån ska minst uppgå till 50 % på programnivå. Ca 1,8 miljarder kr i medfinansiering för programområde 1 har gjorts tillgängligt för ESF rådet via anslag. EU pengarna ska medfinansieras med offentliga medel. Det betyder att privata bidrag eller insatser från företag eller idella organisationer är möjliga men ska inte in i bokföringen eller i redovisningen av projektens budgetar. Där ska endast offentlig medfinansiering finnas. Detta är förhoppningsvis ett sätt att förenkla både redovisning och kontroll av ekonomin i projekten. Medfinansieringen ska vara minst 50% på programnivå. Det betyder att det kan variera på projektnivå men hur det ska hanteras eller om det ska vara möjligt är inte beslutat i dagsläget. I stadsbudgeten finns medfinansiering redan tillgängliggjord via anslag till ESF rådet för programområde 1 motsvarande 1,8 miljarder kronor. Det betyder i princip att projekt i programområde 1 kan drivas utan egen medfinansiering från projektägaren. I varje utlysning kommer medfinansieringskraven ytterligare att specificeras.

9 Europeiska socialfondens innehåll i Sverige 2007-2013
Version Europeiska socialfondens innehåll i Sverige Insatserna ska enligt strategin… bidra till en god kompetens försörjning och ökat arbetskraftsutbud genom: Kompetensutveckling Insatser för de som står långt ifrån arbetslivet Förebygga diskriminering i arbetslivet Förebygga långtidssjukskrivningar, underlätta återgång till arbetet för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna Innehållet i den gemensamma strategi som regeringen lagt fast för Socialfond och Regionalfond har 2 huvudsyften kopplat till Socialfondens insatser. Att öka kompetensförsörjningen och öka arbetskraftsutbudet genom ett antal åtgärder som delats in i 2 programområden. Och därmed har vi kommit in på socialfondsprogrammets struktur i Sverige som vi ska återkomma till.

10 Två programområden med olika vikt
Version Två programområden med olika vikt 30% 1. Kompetensförsörjning Bl a främja kompetensutveckling som säkerställer ökad anställbarhet 70% 2. Ökat arbetskraftsutbud Underlätta för personer som står långt från arbetsmarknaden att träda in och stanna kvar genom otraditionella insatser De två programområdena har givits olika vikt vad gäller att nå målen och därför också föreslagits få olika mycket medel att förverkliga sina mål. 30% av programmedlen föreslås gå till programområde 1 och 70% till programområde 2.

11 Socialfondsprogrammets målgrupper
Version Socialfondsprogrammets målgrupper Alla sysselsatta (programområde 1) Företagare och anställda, både medarbetare och chefer inom privat, offentlig och ideell verksamhet Människor som står utanför arbetslivet (programområde 2) -Helt arbetslösa sedan minst ett år (3 mån för åringar) -Helt eller delvis sjukskrivna sedan 6 mån -Människor som har del eller hel sjuk- och aktivitetsersättning -Människor som erhåller bistånd enligt socialtjänstlagen -Ungdomar i övergången mellan studier och arbetslivet Programmet har definierat målgrupper för de 2 programområdena. Målgrupperna är inte komplementära, dvs är du ung och i övergång från skola till arbetsliv behöver du inte OCKSÅ vara helt arbetslös i tex minst 3 månader.

12 Leverans av testade lösningar till fortsatta utmaningar i hela EU.
Version Målbild ESF Omkring 6000 strategiska utvecklingsprojekt under programperioden i hela Sverige. Leverans av testade lösningar till fortsatta utmaningar i hela EU. Strategisk påverkan med resultaten från projekten på både regional , nationell och EU nivå. EU pengarna ska medfinansieras med offentliga medel. Det betyder att privata bidrag eller insatser från företag eller idella organisationer är möjliga men ska inte in i bokföringen eller i redovisningen av projektens budgetar. Där ska endast offentlig medfinansiering finnas. Detta är förhoppningsvis ett sätt att förenkla både redovisning och kontroll av ekonomin i projekten. Medfinansieringen ska vara minst 50% på programnivå. Det betyder att det kan variera på projektnivå men hur det ska hanteras eller om det ska vara möjligt är inte beslutat i dagsläget. I stadsbudgeten finns medfinansiering redan tillgängliggjord via anslag till ESF rådet för programområde 1 motsvarande 1,8 miljarder kronor. Det betyder i princip att projekt i programområde 1 kan drivas utan egen medfinansiering från projektägaren. I varje utlysning kommer medfinansieringskraven ytterligare att specificeras.

13 Version EU pengarna ska medfinansieras med offentliga medel. Det betyder att privata bidrag eller insatser från företag eller idella organisationer är möjliga men ska inte in i bokföringen eller i redovisningen av projektens budgetar. Där ska endast offentlig medfinansiering finnas. Detta är förhoppningsvis ett sätt att förenkla både redovisning och kontroll av ekonomin i projekten. Medfinansieringen ska vara minst 50% på programnivå. Det betyder att det kan variera på projektnivå men hur det ska hanteras eller om det ska vara möjligt är inte beslutat i dagsläget. I stadsbudgeten finns medfinansiering redan tillgängliggjord via anslag till ESF rådet för programområde 1 motsvarande 1,8 miljarder kronor. Det betyder i princip att projekt i programområde 1 kan drivas utan egen medfinansiering från projektägaren. I varje utlysning kommer medfinansieringskraven ytterligare att specificeras.

14 och Regioners roller I ESF 2007-2013
Version Kommuners, Landstings och Regioners roller I ESF Projektägare Medfinansiärer Prioriterande beslutsfattare i regionala partnerskap Idéivare och kreatör Projektdeltagare EU pengarna ska medfinansieras med offentliga medel. Det betyder att privata bidrag eller insatser från företag eller idella organisationer är möjliga men ska inte in i bokföringen eller i redovisningen av projektens budgetar. Där ska endast offentlig medfinansiering finnas. Detta är förhoppningsvis ett sätt att förenkla både redovisning och kontroll av ekonomin i projekten. Medfinansieringen ska vara minst 50% på programnivå. Det betyder att det kan variera på projektnivå men hur det ska hanteras eller om det ska vara möjligt är inte beslutat i dagsläget. I stadsbudgeten finns medfinansiering redan tillgängliggjord via anslag till ESF rådet för programområde 1 motsvarande 1,8 miljarder kronor. Det betyder i princip att projekt i programområde 1 kan drivas utan egen medfinansiering från projektägaren. I varje utlysning kommer medfinansieringskraven ytterligare att specificeras.

15 Beslutas Regionalt eller Nationellt
Version ESF-projekt kan: Beslutas Regionalt eller Nationellt Genomföras Lokalt – Regionalt –Interregionalt- Nationellt - Transnationellt Och ska: Beakta jämställdhet mellan kvinnor och män Beakta tillgänglighet för personer med funktionshinder Projekt som finansieras av Europeiska socialfonden kommer i huvudsak att utlysas. Beslut om projekt kan tas antingen regionalt eller nationellt. Regionala utlysningar innebär regionala beslut. Nationella utlysningar ger nationella beslut. Oavsett om ett projekt är regionalt eller nationellt beslutat kan projekten kan genomföras på antingen lokal, regional, nationell eller transnationell nivå, eller en kombination därav som gynnar möjligheten att nå målen med projektet. Samtliga projekt måste också respektera principen om likabehandling, beakta jämställdhet mellan kvinnor och män samt beakta tillgänghet för personer med funktionshinder.

16 Programkriterier för genomförande
Version Programkriterier för genomförande Lärande miljöer Innovativ verksamhet Samverkan Strategiskt påverkansarbete Varje utlysning kommer att fokusera på ett eller flera av dessa kriterier. I förslaget till programdokument finns också kriterier för programgenomförande. Syftet är att de ska användas för att säkerställa att man enklare och mer effektivt kan leverera resultat mot de mål som formulerats i lissabonstrategin. Varje utlysning som görs, regionalt och nationellt, kommer att fokusera minst ett men kan också omfatta flera programkriterier i just den utlysningen. Det innebär att projekt som på ett bra sätt fokuserar just de programkriterier som valts kommer att prioriteras i bedömningen av projektansökan. Var och en av dessa kriterier kommer att ha komplementära urvalskriterier som kompletterar upp de generella urvalskriterierna således och bedömas också utifrån dessa.

17 Transnationell verksamhet
Version Transnationell verksamhet Syftar i huvudsak till innovativt utvecklingsarbete och ömsesidigt utbyte samt lärande på EU nivå. Kan ta formen av: samarbete mellan två projekt i två eller flera medlemsstater (jmf. Equal, Interreg, Urban) samarbete mellan nationella nätverk som fokuserar på specifikt problem eller ämne samarbete mellan nationella organisationer ex myndigheter, grupper av experter etc. för att utveckla Lissabonprocessen Utav EUs 117 ESF program har 42 st en egen prioritet för transnationalitet. Övriga har inkluderat det horisontellt i verksamheten (som i Sverige). Totalt 3 Miljarder €uro beräknas användas för Transnationalitet in ESF under programperioden. En nyhet för Europeiska socialfondens genomförande är att transnationella aktiviteter eller arrangemang kan inkluderas och finansieras via programmet. Det finns många olika alternativa sätt att jobba transnationellt. Det kan vara samarbete mellan projekt i Sverige och projekt i andra länder på olika sätt. Det kan också vara samarbete mellan nätverk eller grupper av organisationer i Sverige och andra delar av Europa samt samverkan mellan myndigheter, organisationer och tex experter med koppling till Lissabon processen.

18 Åtta regioner – åtta planer
Övre Norrland Mellersta Norrland Norra Mellansverige Östra Mellansverige Stockholm Västsverige   Småland och Öarna Sydsverige 1 Luleå Östersund 2 3 Gävle 5 Örebro Stockholm 4 Det finns åtta socialfondregioner. Behov och prioriteringar ser olika ut i olika delar av landet. Därför utformar varje region sin plan för hur socialfondsmedlen ska användas, och utlysningar av programmedel beslutas i respektive region. De regionala planerna är styrande dokument och bygger på en analys av de regionala förhållandena. Varje regional plan ska omfatta programmets båda huvudområden och ha fokus på de problem, behov och möjligheter som den regionala analysen visar är mest angelägna. Göteborg 6 Jönköping 7 8 Malmö

19 Håll dig uppdaterad på www.esf.se
Version Håll dig uppdaterad på För att hålla sig uppdaterad är det enklast att gå in på Sidan kommer som en del i de programförberedelser som görs att utvecklas för att anpassas till Socialfonden i framtiden. Den senaste informationen ska du alltid hitta här liksom stödinformation och projektresultat från socialfondens arbete hittills. Här finns också länkar till dokument från regeringskansliet och kommissionen för den som vill fördjupa sig mer i programmen framöver. Tack för uppmärksamheten.


Ladda ner ppt "Europeiska socialfondens nationella strukturfondsprogram"

Liknande presentationer


Google-annonser