Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Styrning, uppföljning och effektivisering av energianvändning och minskad klimatpåverkan i anläggning och drift genom att mäta bränsleåtgång och materialåtgång”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Styrning, uppföljning och effektivisering av energianvändning och minskad klimatpåverkan i anläggning och drift genom att mäta bränsleåtgång och materialåtgång”"— Presentationens avskrift:

1 ”Styrning, uppföljning och effektivisering av energianvändning och minskad klimatpåverkan i anläggning och drift genom att mäta bränsleåtgång och materialåtgång” Björn Sigurdson klimatstrateg kommunledningskontoret

2 Innehåll Syfte: –Varför ska ”gatan” jobba med energi & klimat? Övergripande klimatsituationen & hållbarhet Dolda utsläpp Aktivt klimatarbete inom sitt ansvarsområde –Verktyg Hållbarhetsportalen (möjliggör på enklare sätt) –Vad kan göras, erfarenheter, tankar framåt Uppsalas erfarenheter – 3 piloter Era erfarenheter och tankar! Vad pågår? Samverkan?

3 Uppsala klimatarbete - en ledande klimatkommun - - samarbete för lägre utsläpp - www.uppsala.se/klimat

4 Fullmäktiges mål (IVE 2012): Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 45 % per invånare 1990-2020, och därefter fortsätta minska. Avser både geografiskt och verksamheten. - Uppdrag att skärpa målet (KS 2012)

5 Utsläpp av växthusgaser – transporter i Uppsala & långväga resande Utsläppskälla19902000200520062007200820092010 Arbetsmaskiner4047495156625766 Lätta lastbilar121623 2423 Tunga lastbilar, bussar4551626362605660 Personbilar195192195192194189187 Mopeder och mc11222222 TOTALT292306331330337336325337 Fritids- och semesterresor139236242258323314

6 Det är vanligt att: ”Kalle Larsson jagar information från olika system som han samlar i ett dokument som sparas på servern” MEN det räcker inte med ett sådant ”Arbetssätt på individ nivå” OM man vill utveckla verksamheten och tillgodose de allt högre kraven !!! OCH inte ens möjligt utan Hållbarhetsportalen Hur brukar det gå till ? Systemstöd för bokföring och uppföljning av energi- och klimat

7 www.hallbarhetsportalen.se

8 Hållbarhetsredovisning i Hållbarhetsportalen Export Insamling Andra system/mätpunkter Tillämpning Ramverk Databas Simulering MåluppföljningUtfall

9 Per - förvaltning - resultatenhet - objekt, osv

10 ”gatans” direkta klimatpåverkan

11 Tjänstebil: - 1 900 ton CO 2 ekv Strandbodkilen – 109 ton CO 2 30 000 matportioner: – 9 120 ton CO 2 ekv LCA 16 % svinn: – 1 460 ton CO 2 ekv LCA Fjärrvärme - 45 000 ton CO 2 ekv Direkt energianvändning – följs genom systemstödet idag Indirekt energianvändning och klimatpåverkan – håller på att utvecklas i systemstödet 45 000 ton asfalt 2008 – 1 200 ton CO 2 Att fånga hela klimatpåverkan …

12 Pilot 1: Anläggningsentreprenad Strandbodkilen maj-sep 2011

13 Pilot 1 syfte: utveckling av energi- och klimatkrav i anläggningsentreprenader Steg 1: Få kunskap om energianvändning och klimatpåverkan från dels arbetsmaskiner och fordon (bränsleåtgång) dels material: grus, asfalt, betong, frigolit osv (livscykel) Få kunskap om materialåtgång, samt utfasning av naturgrus Steg 2: Utveckla sätt för beställaren att arbeta för effektivare energi- och materialanvändning samt lägre klimatpåverkan Delmoment: Definiera uppföljningsdelar Utveckla rapporteringsrutiner – e-formulär Sammanställa emissionsfaktorer Utvärdering av signifikans Analys och förslag på fortsatt arbete

14 Inrapporteringsformulär – bild på sådan

15 FörbrukningTotalt maj-novEnhet Emissions-faktor kg per enhetKg CO2 Asfaltmaterial (bitumenbundet material) i ton Asfaltgrus(AG): 80 ton 60,00 4 800 Asfaltbetong stenrik(ABS): ton 69,00 Asfaltbetong tät(ABT): 420 ton 60,00 25 200 Obundet krossmaterial/jord/betong i ton Förstärkningslager: 180 ton 1,63 294 Bärlager: 850 ton 1,63 1 387 Fyllnadsgrus: ton 1,63 Fyllnadssand: ton Sättsand: 240 ton 2,04 490 Matjord: 80 ton 1,02 82 Betong: 393 ton 200-300 CO2/ m332 – 49 000 Förbrukad mängd drivmedel i liter för rbetsmaskiner Diesel MK1 Terräng- fordon och maskiner-Övrigt för Grävmaskin på hjul, maskinvikt 13-18 ton: 10 900 liter 2,53 27 577 Diesel MK1 5% fame lastbil/buss för Vibratorplatta < 450 kg: 150 liter 2,41 362 Förbrukad mängd drivmedel för transportfordon Diesel MK1 5% fame för Lastbil < 10 ton, utan kran: 1 450 liter 2,41 3 495 Diesel MK1 5% fame för Lastbil < 10 ton, med kran: 680 liter 2,41 1 639 Diesel MK1 5% fame för Lastbil < 10 ton, med gripskopa: 1 360 liter 2,41 3 278 Totalt: 109 000

16 Pilot 1: Växthusgaser

17 Pilot 1: Anläggningsentreprenader - fortsatt arbete STEG 1: UTVECKLING AV UPPFÖLJNINGSRUTINER mm Utveckla kravställningar och beskrivningar i förfrågningsunderlaget för inkommande av uppgifter för energi- och klimatuppföljning. Emissionsfaktorer – så specifika som möjligt (ej schabloner) Entreprenörernas. Branschen. Samverka med andra aktörer. Överväga om Hållbarhetsportalen ska användas för att följa upp andra områden eller hantera andra uppgifter som entreprenören lämnar Exempelvis arbetsplatsdagbok som nu sker via excelark. Pröva fler anläggningsprojekt, även nyanläggning, bredda och fördjupa kunskapen STEG 2: UTVECKLING AV ENERGI- OCH KLIMATKRAV VID UPPHANDLING Detta moment utvecklas efter utvärdering av steg 1. Krav, incitamentsklausuler, utvärdering.- hitta formerna.

18 Återkoppling från åhörarna/deltagarna Tankar om Uppsalas arbete Vad gör ni? Vad skulle ni vilja göra? –Utveckling egen drift –Utveckling upphandlingsprocessen –Alternativ-utvärderingar –Emissionsfaktorer Intresse för erfarenhetsutbyte? –Lite / Lagom / Mycket

19 Björn Sigurdson klimatstrateg kommunledningskontoret 018 727 1204 www.uppsala.se/klimat Tack för mig!

20 Pilot 2: Gaturenhållning Se över formerna för gaturenhållning i syfte att finna såväl nya tekniska lösningar, arbetssätt som mjuka faktorer som minskar klimatbelastningen. Delprojekt 1: Fasta punkter Tömning av papperskorgar (600 st) i centrala delar av Uppsala. Genomföra ruttoptimering. Genomföra utbildning i sparsam körning. Delprojekt 2: Mobil verksamhet Gatusopning, framförallt sandupptagning. Specialmaskiner (sugande sopmaskiner) och traktorer med aggregat på släp. Förändring av arbetsmetod. Förändrad vattentyp Utreda vilka effekter byte av maskinpark medför. Delprojekt 3: Punktinsats Gaturenhållning i stadskärnan använder en hel del småmaskiner såsom löv/sopblåsare. Utreda vad teknikbyte ger för effekt.

21 Pilot 2: Gaturenhållning – uppföljning per fordon/maskin Visa tabell / graf / sammanställning

22 Pilot 2: Gaturenhållning - uppföljning totalt, olika perioder, CO2e/kWh/liter Visa tabell / graf / sammanställning

23 Pilot 3: Gatubelysning - energieffektivisering Syfte: –Följa upp arbetet med att energieffektivisera gatubelysningen Åtgärd –Utveckla nyckeltal kWh/belysningspunkt Mål –10 % 2009-2014 eller årligen ?? Ansvarig Patric Andersson – ser gärna att fler kommuner utvecklar nyckeltal för benchmarking

24 Pilot 3: Gatubelysning - nyckeltalsrapport Visa bild på tabell – 12 GWh av 100 GWh Uppsalahems tester ??


Ladda ner ppt "”Styrning, uppföljning och effektivisering av energianvändning och minskad klimatpåverkan i anläggning och drift genom att mäta bränsleåtgång och materialåtgång”"

Liknande presentationer


Google-annonser