Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ryska pronomen Pronomen är en sluten ordklass som består av många undergrupper. Pronomina kan fungera självständigt eller förenat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ryska pronomen Pronomen är en sluten ordklass som består av många undergrupper. Pronomina kan fungera självständigt eller förenat."— Presentationens avskrift:

1 Ryska pronomen Pronomen är en sluten ordklass som består av många undergrupper. Pronomina kan fungera självständigt eller förenat

2 1.Självständiga pronomina
Pronomina som kan bilda Nominal Fras (NP) på egen hand . Katten fångade musen i källaren . Kот поймал мышку в подвале . Han (den)fångade den någonstans . Он поймал её где-то S NP VP N/PrPr V NP PP = NP (Ind.Pr. någonstans /где-то) katten/кошка/den/он fångade/поймал N/Pr.pr P NP musen/ мышку/den/её i/в N källaren/подвале

3 2.Förenade pronomina(adjektiviska) Pronomina som kan bilda NP i kombination med ett substantiv
Den stora katten fångade en liten mus i den mörka källaren. Большой кот поймал маленькую мышку в тёмном подвале. Vår katt fångade den här musen i din källare. Наш кот поймал эту мышку в твоём подвале. S NP VP (Adj/Ps.pr.) N V NP PP stora/большой/ (vår/наш) katt/кот fångade/поймал (Adj/Dm.pr.) N P NP liten/маленькую/den här/эту musen/мышку i/в (Adj/Ps.Pr.) N mörka/тёмном/din/твоём) källare/подвале

4 De viktigaste typerna av pronomina
Bestämda pronomen a. Personliga t.ex. она / hon , b. Possessiva t.ex. мой / min c. Demonstrativa t.ex. этот / den här; тот /den där; такой / sådan d. Relativa t. ex. который / som; e. Reflexiva t. ex. себя / sig; f. Reciproka t.ex. друг друга / varandra; 2. Kvantitativa pronomen a.Totalitetspronomen t.ex. all/ весь всё вся все; hel/целый b.Distributiva pronomen t.ex varje, var och en/каждый c.Generaliserande t.ex. vilken som helst/любой, всякий d.Myckenhetspronomen t.ex. många/ многие, mycket/ много е.Allmänt indefinita t.ex. någon/некто; кто-то någonting /нечто, что-то; somliga / некоторые; någonstans/ где-то f.Negerande pronomen t.ex. Ingen /никто, ingenting/ ничто,ingenstans/ нигде

5 De viktigaste typerna av pronomina
3.Frågande pronomen (för att bilda frågeordsfrågor) vem/кто?; vad/что?; vilken/какой, который?; vems/ чей?; var/где?; när/когда? 4.Relationella pronomina a. Komparativa pronomina t.ex samma/ тот же самый; sådan/ таков, так; самый b. Fokuserande pronomen t.ex själv/ сам i svenskan även egen, enda egen/ собственный, enda/ единый, единственный - i ryskan räknas dessa till adjektiv c. Ordinativa pronomina t.ex. sista /последний - i ryskan räknas dessa till adjektiv d. Perspektiva pronomena t.ex. bortre/дальний - i ryskan räknas dessa till adjektiv

6 Syntaktiska funktioner
Pronomen övertar substantivets och adjektivets syntaktiska funktioner. Pronomina har korrelat (referent) a. Tidigare i satsen ( anaforisk användning) Barnen hoppades att de skulle få glass. Дети надеялись, что они получат мороженное. b. Referenten hämtas från den omgivande situationen (deiktisk=utpekande användning) Det här är min bil. Это моя машина Pronomina används för att syfta på efterföljande bisats. I ryskan kallas dessa för determinativa pronomen (то, тот, та, те) a. Självständigt: (När en bisats inledds med кто, что) Jag ska ge boken till den som kommer att läsa den. Я дам книгу тому, кто будет её читать. Jag gör det som du bad mig göra. Я делаю то, что ты просил меня сделать. b. Förenat ( när bisats inledds med relativt pr. - который, eller relativa adverb - когда, где Han bor i det hus i vilket (där) det finns en restaurang Он живёт в том доме, в котором (где) находится ресторан Он живёт в той комнате, в которой стоит шкаф.

7 Bestämda pronomen (som utgör eller ingår i NP) 1
a.Personliga (Används även för djur, fenomen, saker och ting). 1.Я, ты, он, она, оно, мы, вы, они: 2.Böjs i alla kasus. Obs!!! Inskott av konsonanten ”Н” före prepositioner к ней, о нём. b. Possessiva Böjs i genus, numerus och kasus (adjektivisk böjning) 1.Мой (я,ё,и); твой (я,ё,и); свой (я,ё,и); наш(а,е,и); ваш (а,е,и) их . 2.чей/vems (я,ё,и) Obs!!! Böjningstam är ”чь” (”ь”förekommer i alla böjda former) чья,чьё, чьи; kasusböjning - ”чь” + Adj.ändelser: t.ex. чьего, чью Vems vän bjöd du hem? Чьего друга ты пригласил домой? 3. 3 person singularis Свой(я) его, её Han tog sin bok. / Он взял свою книгу. Han tog hans/hennes bok. / Он взял его/её книгу. Obs!!! Pronomen ”свой” används i samband med alla personliga pronomina! Я взял свою книгу; Мы взяли свою книгу; Ты взял свою книгу… Jag tog min bok; Vi tog vår bok; Du tog din bok.

8 Bestämda pronomen (som utgör eller ingår i NP) 2
c. Demonstrativa pronomina Grupp1. pronominell böjning (Wikland, s 76-77) Это, этот, эта, эти (den här) То, тот, та, те (den där) Kan användas både självständigt och förenat Självständig användning 1. (gäller bara ЭТО och ТО (neutrum singularis) ) Båda förblir oböjda!!! = Det (är…) - demonstrativt pronomen i svenskan i satser med sammansatt predikat ЭТО och ТО utgör det oböjliga subjektet i satsen. Det var min bok / Это была моя книга Det var min student / Это был мой студент ingen kongruens med subjektet! Det var mitt hus / Это был мой дом Det var ett träd / Это было дерево ingen ( eller falsk) kongruens med subjektet!

9 Bestämda pronomen (som utgör eller ingår i NP) 3 grupp 1
Bestämda pronomen (som utgör eller ingår i NP) 3 grupp 1. fortsättning /Это, этот, эта, эти (den här); То, тот, та, те (den där) Själständig användning 2. Этот принёс водку, а тот селёдку. Den ena kom med vodka, den (andra) med sill. Förenad användning pronomina är attribut i satsen som böjs efter alla böjningskategorier fullständig kongruens Demonstrativa pronomina Grupp 1. /Это, этот, эта, эти (den här); То, тот, та, те (den där)/ Det här huset var mitt / Этот дом (был) мой Det här trädet var vackert / Это дерево (было) красиво Den här boken var min / Эта книга (была) моя Demonstrativa pronomina Grupp 2. Такой, такое,такая, такие (sådan) adjektivisk böjning fullständig kongruens Такой дом трудно построить / Det är svart att bygga ett sådant hus. Такую книгу нужно читать / Man måste läsa en sådan bok. Такие слова невозможно забыть / Det är omöjligt att glömma sådana ord

10 Bestämda pronomen (som utgör eller ingår i NP) 4
d. Relativa pronomina (tillbakasyftande) Который / som ; (кто, что - som relativa pronomen) такой - какой / sådan som; чей - (som relativt pronomen) vars, vilkas Relativa pronomina i ryskan 1. inleder bisatser; 2. har korrelat i huvudsatsen 3. utgör del av attribut (bestämning) till något ord i huvudsatsen. 4. Relativa pronomina i ryskan kan aldrig utelämnas! Девушку, которую я люблю, зовут Санна. / Flickan som jag älskar heter Sanna Песню, что (которую) я пою, пела моя мама. /Sången som jag sjunger, sjöng min mamma Шёл такой дождь, какой редко бывает./Det var en sådan /där/ störtskur som sällan förekommer Я встретил писателя, чью книгу я читал. /Jag mötte författaren, vars bok jag hade läst. 5. Prepositionen måste stå omedelbart före relativ pronomen У меня в комнате два окна, между которыми стоит стол Jag har två fönster i mitt rum, mellan vilka det står ett bord.

11 Bestämda pronomen (som utgör eller ingår i NP) 5
Reflexiva pronomina sig /себя (сам себя) Себя 1. Existerar inte i nominativ för att det alltid markerar korrelatets handling riktat mot sig själv. 2. Val av kasus bestäms av syntaktisk funktion i satsen och verbets semantik. 3. Formen används för alla personer vid böjning av finita verb. 4. Böjs inte efter genus och numerus. 5. Vid kombination med pronomen сам böjs bara första ledet - ”сам” efter genus, numerus, och kasus; andra leden себя - har bara kasus böjning Она купила книгу (самой) себе Dativ Он купил книгу (самому) себе Dativ Она гордится (самой) собой Instrumentalis Он гордится (самим) собой Instrumentalis Она говорит только о (самой) себе Lokativ Он говорит только о (самом) себе Lokativ Они любят только (самих) себя Ackusativ Reciproka varandra / друг друга OBS!!! Vid kasusböjning böjs bara andra ledet! Numerus förblir Sing.! Korrelatets numerus = Pl.!!! Братья делают подарки друг другу. Сёстры говорят друг о друге

12 Kvantitativa pronomen 1
Totalitetspronomen: all/всё (весь вся все),hel/целый all/всё (весь, вся, все,) (delvis kan ersättas ömsesidigt) Böjs efter genus, numerus och kasus. Böjningen W.s 82 1. Всё: kan förstärka komparationen: Она становится всё сильнее. / Hon håller på att bli allt starkare. 2. Всё-таки - fast uttryck = i alla fall, trots allt, men 3. Всё время = hela tiden, men hela dagen = весь день /целый день hel/целый böjs som hårt adjektiv. 1. Bör inte användas om personer. 2. Kortform цел betyder oskadd och används i fast uttryck ” цел и невредим” = ”i helt stycke och oskadd” Distributiva pronomen: varje, var och en/ каждый, всякий, любой Böjs som adjektiv efter alla kategorier 2. Всякий = каждый (kan ersätta каждый i visa kontexter) Во всяком случае я тебе позвоню / I varje fall ringer jag er Без всякого сомнения ему теперь лучше / Utan varje tvivel mår han bättre nu 4. Любой = каждый /В любом случае я тебе позвоню / I varje fall ringer jag er (under alla omständigheter)

13 Kvantitativa pronomen 2
Generaliserande pronomina vilken som helst/любой, всякий 1. Всякий - alla slags : Här finns alla slags böcker. / Здесь есть всякие книги. 2. Любой (vilken som helst) : Ta vilken bok som helst! / Возьми любую книгу! Myckenhetspronomen många/ многие, mycket/ много Много (mycket, många) У меня много друзей / Jag har många vänner Немного (några få) У меня немного друзей. Jag har få vänner Многие 1. У меня много друзей, многие из них друзья детства Jag har många vänner, flera av dem är mina barndomsvänner. 2. У меня немного друзей, потому что многие люди меня не любят. Jag har få vänner för att många människor tycker inte om mig

14 Kvantitativa pronomen 3
Allmänt indefinita någon / некто; кто-то кто-нибудь; någonting /нечто, что-то, что-нибудь; /någon gång/ когда-то; någonstans / где-то; somlig / некоторый; (en) viss / некий: некто; кто-то, кто-нибудь (någon) 1. Я слышу, что кто-то пришёл. Вошёл некто чужой. Кто-нибудь дома? Jag hör att någon har kommit. Någon främmande kom in. Är någon hemma? 2. Я знаю, что что-то случилось. Случилось нечто невообразимое. Если что-нибудь случится, я не отвечаю. Jag vet att någonting hände. Det hände någonting otänkbart. Om det händer någonting, har jag inget ansvar. Partikel нибудь betyder -” vem du/ni än är”. Den kan ersätta partikel то, men inte i alla kontexter! t.ex. Когда-то syftar på dåtiden , men когда-нибудь syftar på framtiden. Когда-то здесь стоял мой дом. Когда-нибудь я его опять построю. En gång fanns det mitt hus här. Någon gång i framtiden kommer jag att bygga upp det igen. Некоторый Некоторые студенты ленивы. / Somliga studenter är lata. Некий Некий профессор утверждает, что некоторые студенты ленивы. En viss professor påstår att somliga studenter är lata.

15 Kvantitativa pronomen 4
Negerande pronomen: Ingen /никтO, ingenting/ ничтO, нeкого, нeчего; inte någons, /ничей, inte någon /никакой. никтO, ничтO (Lägg märke till betoningen!) Böjs i alla kasus. Kräver negering av satsens finita verb. Никто не пришёл. Я никого не люблю. Я ни о ком не говорю.( dubbel negering ) Ingen kom Jag älskar ingen Jag talar inte om någon. Obs!! I ryskan står prepositionen efter prefixet ни och delar pronomenet i två delar. нeкого, нeчего (Lägg märke till betoningen!) 1. Har ingen form i Nominativ, för att dessa pronomen (некто, нечто) anses inte vara negerande utan sorteras under de indefinita pronomen. 2. Kräver speciell form av satsen, som saknar grammatiskt subjekt i Nomenativ. Egentligt subjekt utgörs av nominala ord i Dativ. Predikatet består av bindeverb + infinitiv. Некому было придти ( Мне) некого было любить. ( Мне) не о ком было говорить. Det fanns ingen (som kunde) komma. Det fanns ingen att älska Det fanns ingen att tala om. Jag hade ingen att älska. Jag hade ingen att tala om.

16 Relationella pronomina
Komparativa pronomina: самый samma/ тот же самый; så/ такой,так; Самый Används för att bilda: se Wikland, s 84 1. Superlativer: самый большой, самый маленький; (störst, minst) 2. Pronomen: тот же самый. Я читаю ту же самую книгу. (samma bok) 3. Markera yttersta gränsen: Дом стоит у самого моря (så nära som möjligt) Obs!!! Betoningen ligger på första stavelse vid alla böjningsformer. Такой + adjektiv i långfom; так+ adjektiv i kortform Вода такая холодная, что невозможно купаться./ Vattnet är så kallt att det är omöjligt att bada. Стокгольм так красив! Stockholm är så vacker!(se Wikland, s 81) Fokuserande pronomen: själv/ сам se Wikland,s 83 OBS!!! Betoningen på sista stavelsen vid kasus böjning!Böjningsformerna sammanfaller med formerna för ordet самый så betoningen är betydelsebärande! Jämför: Я был(а) у самогo ректора. / Jag var hos självaste rektorn. / сам / Я был(а) у самого края пропасти. / Jag var på yttersta randen till en stup. /самый /


Ladda ner ppt "Ryska pronomen Pronomen är en sluten ordklass som består av många undergrupper. Pronomina kan fungera självständigt eller förenat."

Liknande presentationer


Google-annonser