Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhet Hälso- och sjukvårdslagstiftning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhet Hälso- och sjukvårdslagstiftning."— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhet Hälso- och sjukvårdslagstiftning

2 Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen Patientdatalagen Patientlagen LPT, LVM, SoL, Smittskyddslag m.fl. Tryckfrihetsförordningen Offentlighets- och sekretesslagen Arkivlagen Förvaltningslagen Personuppgiftslagen Kommunallagen Lag om vissa kommunala befogenheter Lag om kommunal redovisning Lag om…landstings åtgärder…extraordinära händelser LandstingMyndighet Sjukhus Offentlighet & sekretess Arbetsgivare LAS, MBL, YGL SU som myndighet

3 Hälso- och sjukvårdslagen  Ramlag = organisationslag –Ger bl.a. ansvarsfördelning  Definierar hälso- och sjukvård –Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador –Sjuktransporter –Ta hand om avlidna

4 Målet för hälso- och sjukvården  God hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen –Respektera allas lika värde –Respekt för enskilda människans värdighet –Den som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården

5 5 PatientfokuseradPatientfokuserad JämlikJämlik I rimlig tid EffektivEffektiv KunskapsbaseradKunskapsbaserad SäkerSäker GODVÅRDGODVÅRD

6 Landstingets ansvar  Varje landsting ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget (även kvarskrivna och de som stadigvarande vistas där)  Landstinget ska verka för god hälsa hos hela befolkningen  Samverka med kommun/socialtjänst

7 Övrig reglering i HSL  Rikssjukvård  Att ledningen av hälso- och sjukvården ska utövas av en eller flera nämnder  Avgifter  Forskning  Samverkan  Organisation och ledning inklusive verksamhetschefsansvaret

8 Patientsäkerhetslagen  Beskrivs senare i samband med patientsäkerhet

9 Patientdatalagen  Ger skyldighet att föra patientjournal och journalens innehåll  Styr behörighet och befogenhet att ta del av journaler  Ger möjlighet till sammanhållen journal mellan landstinget  Reglerar kvalitetsregister

10 Offentlighets- och sekretesslagen  Hälso- och sjukvårdssekretess regleras i 25 kapitlet –Huvudregel sekretess men ingen absolut sekretess, menbedömning ska göras  Undantag och specialregler finns för utlämnande till t.ex. polis, socialtjänst, andra vårdgivare, forskning m.m.

11 Ny patientlag 1 januari 2015 Stärkt ställning för patienten! –Information, integritet och delaktighet –Rätt att välja vårdgivare för all öppenvård Ny patientlag

12 Patientlagen Citat från Patientmaktsutredningen  ”I en patientcentrerad vård är patienten en partner i relationen med vårdgivaren och tar en mer aktiv roll i beslut kring den egna vården.”  ”Detta ställer ökade krav på hälso- och sjukvårdspersonalen att bjuda in patienten i diskussioner kring utformningen och genomförandet av vårdinsatser.”  ”På patienten ställs samtidigt ökade krav på kunskaper för att han eller hon aktivt ska kunna delta i beslut och utformning av vårdinsatsen. ”  Forskning visar att ökad delaktighet från patientens sida ökar kvaliteten i vårdinsatsen.”

13 Utveckling Läkarfokus Kallelser Upptagningsområde Patient/invånarfokus Inbjudan/Dialog Valfrihet Ställer krav på information och nytt förhållningssätt!

14 Ny patientlag 2015 Inledande bestämmelser (1 kap.) Tillgänglighet (2 kap.) Information (3 kap.) Samtycke (4 kap.) Delaktighet (5 kap.) Fast vårdkontakt och individuell planering (6 kap.) Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel (7 kap.) Ny medicinsk bedömning (8 kap.) Val av utförare (9 kap.) Personuppgifter och intyg (10 kap.) Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap.)

15 Grundläggande krav på hälso- och sjukvården  Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet  När vård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas Ny patientlag

16 Val av behandlingsalternativ  Om flera alternativ som står i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja MEN  Begränsas av om valet framstår som befogat Samma sak gäller hjälpmedel Ny patientlag

17 Ny medicinsk bedömning  Rätt till ny medicinsk bedömning –Ny terminologi, ej längre förnyad medicinsk bedömning –Vid livshotande/allvarlig sjukdom –Pat har rätt att välja var ny medicinsk bedömning ska göras, både inom och utom det egna landstinget Ny patientlag

18 Efter ny medicinsk bedömning  Patient ska erbjudas behandling enligt den nya medicinska bedömningen OM: –Behandlingen står i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet OCH –Kostnaden för behandling framstår som befogad  Vem avgör vad som är befogat? –Avgörs av egna rutiner inom SU och VGR –Icke nöjd patient får vända sig till patientnämnden –Ej överklagbart beslut, dvs ej strikt rättighet Ny patientlag

19 Ökad valfrihet – val av utförare  Offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i hela landet Ny patientlag

20 Mer om valfriheten  Hemlandstinget svarar för kostnaden  Hemlandstingets remisskrav gäller  Patienten omfattas inte av vårdlandstingets vårdgaranti  I övrigt samma villkor som vårdlandstingets invånare –Lista sig i andra landsting –Få ny medicinsk bedömning –Välja samtliga behandlingsalternativ i öppen vård –Välja fast vårdkontakt Ny patientlag

21 Patientsäkerhet 21

22 Patientsäkerhet Undvikbara vårdskador I Sverige drabbas årligen ~ 3 000 av en vårdskada med bestående men ~ 1 400 – 1 800 dör till följd av en vårdskada Enligt SKL – vårdskadegranskning: sammanställning av sjukhusövergripande strukturerade journalgranskningar från 63 sjukhus 2013 – 2014; tot. ca 30 000 jnl

23 Patientsäkerhetslagen  Krav på vårdgivare att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete  Skyldighet att anmäla vårdskador  Patient och anhörigs delaktighet 23

24 Tidigare lagstiftning stödde inte patientsäkerhetsarbetet:  Fokuserade inte på systemet utan på individen, enskilda yrkesutövare  För reaktiv  För lite proaktiv, förebyggande Patientsäkerhetslagen

25 Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659  Vårdgivarens ansvar tydligt  Systemfokus  Patientens inflytande Patientsäkerhetslagen

26 Vårdgivaren ska:  Bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete  Förebygga vårdskador  Utreda händelser som medfört eller skulle kunna ha medfört vårdskada –Händelseförlopp –Åtgärdsplan  Anmäla allvarlig vårdskada till IVO (lex Maria)  Ge patient/närstående möjlighet att delta Patientsäkerhetslagen

27 Patientsäkerhet - att undvika vårdskada Vårdskada:  Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas… Allvarlig vårdskada .. är bestående och inte ringa, eller som lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit Patientsäkerhetslagen

28 Vårdgivaren ska anmäla  Händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada

29 Händelseanalys  En händelseanalys svarar på frågorna: –Vad hände? –Varför hände det? –Hur kan vi undvika att det händer igen?  Men inte på frågan VEM eller VILKA!

30 Vid utredning av vårdskada ska vi också:  Redovisa om liknande vårdskada inträffat tidigare –Analysera om tidigare åtgärder haft avsedd effekt samt –Varför händelsen kunnat ske igen  Redovisa hur man avser att följa upp insatta åtgärder – system för egenkontroll  Ange minst en ”mycket effektiv” åtgärd  Redogöra för hur patient/närstående varit delaktiga i analysen

31 Tillsynsmyndighet  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bildad 1 juni 2013 –Tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal –Viss tillståndsgivning  Socialstyrelsen –Styr med föreskrifter och kunskap, tar fram statistik, utvärderingar och uppföljningar, GOD VÅRD –Behörigheter och legitimationer. –Beslutande och rådgivande organ –Nationella riktlinjer

32 Inspektionen för vård och omsorg, IVO  Granskar vårdgivarens utredning av allvarlig vårdskada –Att utredningen är tillräcklig –Att vidtagna/föreslagna åtgärder motverkar framtida händleser  Utreder patientklagomål - inträffad händelse  Kan på eget initiativ utreda vårdenhet eller personal

33 Systematiskt patientsäkerhetsarbete - ständiga förbättringar  Avvikelsehantering - MedControl PRO –Avvikelse: negativ händelse eller tillbud –Tidigt upptäcka vad som inte fungerar  Positiv säkerhetskultur –Diskutera avvikelser på APT –Engagera medarbetare med att föreslå åtgärder

34 Hälso- och sjukvårdspersonal ska:  Utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet  Ge patient sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård, i samråd, med omtanke och respekt  Rapportera risk för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada  Anmäla även andra skador till följd av säkerhetsbrister i verksamheten där det ges psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård

35 Skyldighet informera patient om  Att vårdskada inträffat  Åtgärder som vårdgivaren avser vidta  Möjlighet att klaga hos IVO  Möjlighet att begära ersättning från patient- /läkemedelsförsäkring  Patientnämndernas verksamhet  Information till närstående om patienten begär det eller inte själv kan ta emot informationen  Uppgift om information som lämnats ska dokumenteras i patientjournalen

36 Ökad patientsäkerhet:  Patienten är medspelare  Teamarbete  Riskmedvetenhet  Rätt kompetens

37 37

38 Andel vårdrelaterade infektioner vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2010-2014 PPM-VRI VT-14

39 Avvikelse inom SU Patientsäkerhet 2010201120122013 Registrerade avvikelser13562194582108918200 Vårdskada hade kunnat inträffa 108918671 Vårdskada har inträffat 12991231 Händelseanalyser 165202158 Antal Lex Maria7385108117

40 Patientsäkerhet 9,1%

41 Patientsäkerhet Dangerous systems Regulated systems UltraSafe systems Ideal system Bungee Jumping, Extreme Mountain Climbing, Motor Cycle Racing Auto Driving, Chemical Industry, Charter Flights Scheduled Airlines, Nuclear Power, European Railroads Aircraft Carriers ????? Hospitals So why are airline passengers so much safer than our patients? Från Amalberti, R. Safety Science 2001 Säkra och osäkra system Avvikelser på amerikanska sjukhus

42 Resultat 2013 jan-juni 240 granskade journaler Övriga skador: Liqvorläckage efter lumbalpunktion Subcutanvenportsslang går av vid uttagning – kvar i subclavia KAD kuffad i uretra Totalt antal skador: 34


Ladda ner ppt "Patientsäkerhet Hälso- och sjukvårdslagstiftning."

Liknande presentationer


Google-annonser