Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet"— Presentationens avskrift:

1 Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet
ett strategiskt styrdokument som grund för Umeå kommuns samlade säkerhets- och trygghetsarbete Stadsdirektörens ledningsgrupp,

2 Projektmål Ett bredare perspektiv på olycks- och skadeförebyggande arbete i kommunen Tydlig koppling mot lagstiftningen angående kommunens åtgärder inför och vid extraordinära händelser Tydliga mål för säkerhetsarbetet Ett ramprogram för Umeå kommuns verksamheter, med möjligheter till kompletterande planer för specifika verksamhetsområden.

3 Syfte sammanfoga säkerhets- och trygghetsarbetet
beskriva vad kommunen avser med säkerhet och trygghet ange inriktning och mål beskriva hur kommunen avser att arbeta med frågorna utifrån de olika roller som kommunen har minimera antalet oönskade händelser och effekterna av dessa, genom att förebygga och öka förmågan att hantera såväl vardagshändelser som allvarliga- och extraordinära händelser.

4 Programmet utgår från följande lagstiftningar med tillhörande förordningar samt krav från försäkringsgivare: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Säkerhetsskyddslag (1996:627) (SSL), Kommunallag (1991:900) samt Föreskrifter av försäkringsgivare I denna programversion - har avgränsat arbetet till att utgå från dessa lagstiftningar:

5 Händelsespektrat

6 Programmets struktur och innehåll
Kommunövergripande ramprogram Utgörs även av underliggande dokument i form av riktlinjer och delprogram Riktlinjer antas av tjänstemän och delprogram fastställs politiskt

7 Mål och intentioner De lagstiftningar och krav som programmet omfattar syftar alla till att det ska bli färre skador i samhället och att kommunen ska bli bättre rustad att förebygga och hantera oönskade händelser. Programmet förtydligar lagarnas och försäkringsgivares intentioner. Programmet fastställer övergripande- och prioriterade mål för kommunen, utifrån riskområden.

8 De prioriterade målen utgår från följande riskområden
Fallolyckor Egendomsskador Bränder Trafikolyckor Drunkning/tillbud Farliga verksamheter Transport av farligt gods Utbredd smitta Natur- och väderrelaterade händelser Storskalig störning i samhällsviktig infrastruktur Säkerhet vid evenemang och i publika miljöer Antagonistiska hot Framtagna i kommunens Risk- och sårbarhetsanalys och olycksanalys

9 Nytt övergripande mål för kommunen
Umeå kommun ska vara en säker och trygg kommun att bo, verka och vistas i så att den enskilde kan känna trygghet för sitt liv och sin hälsa samt egendom och miljö. De som bor, verkar och vistas i kommunen ska ha förmåga att förebygga och/eller begränsa konsekvenserna av oönskade händelser för människor, egendom och miljö. De som bor verkar och vistas: enskilda privatpersoner, företag, vi som kommun – alla! Oönskade händelser: hotskalan vanliga olyckor – allvarliga händelser – extraordinära händelser

10 Kommunens huvuduppdrag/skyldigheter
utifrån lagstiftning och försäkringsgivarkrav LSO Förutom att ta fram ett HP ska kommunen: 1. Samordna FB-arbete samt räddningstjänstarbete 2. Stödja/underlätta för den enskilde 3. Utöva tillsyn 4. Undersöka olyckor 5. Svara för räddningstjänst 6. Svara för att sotning och brandskyddskontroll sker Säkerhetsskyddslagen 1. Myndigheten skall se till att personalen får utbildning i frågor om säkerhetsskydd, och 2. att säkerhetsskyddet kontrolleras SKFAB 1. Ha fastställt dokument för säkerhets- och skadeförebyggande arbete omfattande: syfte & mål, omfattning, organisation, ansvar, riktlinjer samt regler för uppföljning av säkerhetsarbetet. 2. Krav finns på incident- och skaderapporteringssystem, löpande uppföljning och analys av inkomna skaderapporter. 3. Aktivt arbeta med SBA samt annan intern säkerhetskontroll. 4. Ha en planerad strategi avseende skyddsnivå för inbrotts- och brandlarm samt vid behov installation av annan säkerhetsutrustning. I denna skall en planerad aktiv utbildning av personal ingå. Skyddsnivån skall anpassas till aktuell objektstyp och dess riskprofil. I strategin ska det framgå vilka bedömningar kommunen gör avseende riskprofil och objektstyp. 5. Göra erforderliga riskanalyser avseende verksamheter och fastigheter samt planerade projekt för att verifiera säkerhetsnivån 6. Ha en planerad aktiv strategi och riktlinjer mot anlagd brand 7. Årlig rapportering (januari) av säkerhets- och skadeförebyggande insatser, planerad strategi samt vidtagna åtgärder under föregående år till SKFAB. LEH 1. Risk- och sårbarhetsanalys (geografiska området) 2. Plan för hantering av extraordinära händelser 3. Krisledningsnämnd 4. Geografiskt områdesansvar (samordning ) 5. Utbildning och övning 6. Rapportering till lst

11 Systematiskt säkerhets- och trygghetsarbete Snurran förtydligar arbetsmetodiken
I kapitlet förtydligas lagkrav och försäkringsgivares krav samt var i denna snurra/arbetsprocess dessa olika delar kommer in. Nuläge, analys och prioriteringar Arbetet ska utgå från den lokala riskbilden – Kommunövergripande och verksamhetsspecifika riskanalyser. Mål Utifrån programmets mål samt resultatet av genomförda riskanalyser formulerar verksamheterna mål och aktiviteter, vilka kommuniceras i verksamheternas VP. Åtaganden Förebyggande, krishantering och räddningstjänst Övergripande beskrivning av principerna för kommunens krishantering och (i bilaga 3) prioritering av samhällsviktiga verksamheter och aktörer i det geografiska området Krishantering: själva detaljerna tas av stadsdirektören Den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen blir själva styrmedlet för politiken: Verksamhetsområden och bolag är skyldiga att rapportera till respektive nämnd/bolagsstyrelse samt till oss på Bos. Vi skickar årsrapport till er, TN, som skickar vidare uppåt till KS, som i sin tur rapporterar till KF. Uppföljning och utvärdering Det ska ske en uppföljning (årlig) och utvärdering (mandatperiodvis) av säkerhets- och trygghetsarbetet och dess effekter.

12 Aktörer roller och ansvar
Kapitlet förtydligar roller och ansvar för att uppfylla lagstiftningar och försäkringsgivarkrav, men även för att utveckla programmet och programmets delar. KF – antar programmet (samt de delprogram där lagstiftning/andra bestämmelser gör gällande ett sådant krav). KS – samordnar och följer upp via TN Stadsdirektören – fastställer kommungemensamma riktlinjer – anger inriktning för kommunens fortsatta arbete med programmet Tekniska nämnden och Brandförsvar och säkerhet har utpekade ansvar i förhållande till det generella ansvar som ligger på samtliga nämnder, verksamheter och bolag.

13 Programmet ersätter tidigare fastställda dokument:
Säkerhetspolicy, 1999/2005 Ledningsplan för extraordinära händelser, 2008 Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor, 2005 Mål- och inriktning för Umeå kommuns civila beredskap, 1996

14 Umeå kommuns övergripande riktlinjer för krishantering
Ett stöddokument för kommunens centrala ledning. Som tydliggör aktörer, roller och ansvar vid svåra påfrestningar Stadsdirektörens ledningsgrupp,

15 Riktlinjerna kopplat till programmet
Riktlinjerna blir ett underliggande dokument till Program för säkerhet och trygghet Kommunövergripande dokument som fastställs av Stadsdirektören Delar i riktlinjerna som kräver politisk förankring fastställs i KF i Programmet för säkerhet och trygghet Övergripande mål för krishantering Övergripande beskrivning av krisledningsorganisationen Prioritering av samhällsviktiga verksamheter i det geografiska området

16 Syfte Ett strategiskt dokument som förtydligar hur kommunen vill jobba gällande Aktörer, roller och ansvar Planering kring utbildning och övning Innehåller generella checklistor för operativt stöd Inledandemöte, lägesrapport, dagordning återkommande möten, avveckling av krisen En grund att förhålla sig till/utgå ifrån för den verksamhetsspecifika planeringen

17 Kompletteras med hjälp av mer operativa planer
Verksamhetsspecifika planer – ex. Kommunikationsfunktionens kriskommunikationsplan Händelsespecifika planer – ex. nödvattenförsörjningsplan

18 Mål Målen i riktlinjerna utgår ifrån Program för säkerhet och trygghet
Målen anger inriktning på en övergripande nivå Gällande samverkan och samordning med bolag och aktörer som ansvarar för samhällsviktiga verksamheter inom kommunen Resultat av ledningens inledande möte vid en händelse Utbildning och övning Specificerade mål för specifika händelser anges i underliggande planer, eller i samband med det inledande mötet vid en händelse

19 Organisationsbilden beskriver
Tre nivåer med olika roller och ansvarsområden Tre viktiga stödfunktioner är utpekade Delar som kan behöva förtydligas Samverkan med bolagen Stöd- och analysgruppen Förstärkningsresurser

20 Inkallningsrutiner Räddningschef i beredskaps (RCB:s) roll i kommunen?
Inkallningsfunktion och beslutsfattare vid räddningstjänstärenden? Tjänsteman i beredskap?

21 Underlag för målformulering till övningen 9:e september 2013
Övningsmål Underlag för målformulering till övningen 9:e september 2013 Stadsdirektörens ledningsgrupp,

22 Olika syften med en övning
Utbilda - individer och organisationen skall ges möjlighet att få ökade kunskaper och färdigheter Pröva ny organisation, ny utrustning etc. och därmed upptäcka styrkor och svagheter Förutsättningslöst utveckla verksamheter, riktlinjer eller planer Mäta förmåga eller uthållighet

23 Utgångspunkter för Umeå kommun
Ny kommunorganisation Nya riktlinjer för kommunövergripande krishantering Ny krisorganisation där samverkan med bolagen uttrycks tydligare Nya ”funktioner” i krisorganisationen

24 Förslag på vad övningsmålen kan omfatta
Utbilda KSau i sin roll som krisledningsnämnd? Utveckla delar i riktlinjerna. Ex (stöd- och analysgruppen)? Öva specifika funktioner i krisorganisationen? Pröva krisledningsorganisationen? Pröva en specifik funktions roll i krisorganisationen? Pröva samverkan med ett eller flera kommunala bolag? Pröva samverkan med icke kommunala aktörer?

25 Kontakter Lars Tapani (verksamhetsområdeschef Brandförsvar och säkerhet) Eva-Lena Fjällström (enhetschef intern säkerhet) Johanna Nordström (säkerhetssamordnare) Camilla Adolfsson (säkerhetssamordnare) Lisa Noppa (projektledare program för säkerhet och trygghet)


Ladda ner ppt "Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet"

Liknande presentationer


Google-annonser