Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brandförsvar och säkerhet Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet ett strategiskt styrdokument som grund för Umeå kommuns samlade säkerhets- och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brandförsvar och säkerhet Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet ett strategiskt styrdokument som grund för Umeå kommuns samlade säkerhets- och."— Presentationens avskrift:

1 Brandförsvar och säkerhet Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet ett strategiskt styrdokument som grund för Umeå kommuns samlade säkerhets- och trygghetsarbete Stadsdirektörens ledningsgrupp, 2013-04-09

2 Brandförsvar och säkerhet Projektmål  Ett bredare perspektiv på olycks- och skadeförebyggande arbete i kommunen  Tydlig koppling mot lagstiftningen angående kommunens åtgärder inför och vid extraordinära händelser  Tydliga mål för säkerhetsarbetet  Ett ramprogram för Umeå kommuns verksamheter, med möjligheter till kompletterande planer för specifika verksamhetsområden.

3 Brandförsvar och säkerhet Syfte  sammanfoga säkerhets- och trygghetsarbetet  beskriva vad kommunen avser med säkerhet och trygghet  ange inriktning och mål  beskriva hur kommunen avser att arbeta med frågorna utifrån de olika roller som kommunen har  minimera antalet oönskade händelser och effekterna av dessa, genom att förebygga och öka förmågan att hantera såväl vardagshändelser som allvarliga- och extraordinära händelser.

4 Brandförsvar och säkerhet Programmet utgår från följande lagstiftningar med tillhörande förordningar samt krav från försäkringsgivare:  Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO),  Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH),  Säkerhetsskyddslag (1996:627) (SSL),  Kommunallag (1991:900) samt  Föreskrifter av försäkringsgivare

5 Brandförsvar och säkerhet Händelsespektrat

6 Brandförsvar och säkerhet Programmets struktur och innehåll  Kommunövergripande ramprogram  Utgörs även av underliggande dokument i form av riktlinjer och delprogram  Riktlinjer antas av tjänstemän och delprogram fastställs politiskt

7 Brandförsvar och säkerhet Mål och intentioner De lagstiftningar och krav som programmet omfattar syftar alla till att det ska bli färre skador i samhället och att kommunen ska bli bättre rustad att förebygga och hantera oönskade händelser.  Programmet förtydligar lagarnas och försäkringsgivares intentioner.  Programmet fastställer övergripande- och prioriterade mål för kommunen, utifrån riskområden.

8 Brandförsvar och säkerhet De prioriterade målen utgår från följande riskområden  Fallolyckor  Egendomsskador  Bränder  Trafikolyckor  Drunkning/tillbud  Farliga verksamheter  Transport av farligt gods  Utbredd smitta  Natur- och väderrelaterade händelser  Storskalig störning i samhällsviktig infrastruktur  Säkerhet vid evenemang och i publika miljöer  Antagonistiska hot

9 Brandförsvar och säkerhet Nytt övergripande mål för kommunen Umeå kommun ska vara en säker och trygg kommun att bo, verka och vistas i så att den enskilde kan känna trygghet för sitt liv och sin hälsa samt egendom och miljö. De som bor, verkar och vistas i kommunen ska ha förmåga att förebygga och/eller begränsa konsekvenserna av oönskade händelser för människor, egendom och miljö.

10 Brandförsvar och säkerhet Kommunens huvuduppdrag/skyldigheter utifrån lagstiftning och försäkringsgivarkrav LSO Förutom att ta fram ett HP ska kommunen: 1. Samordna FB-arbete samt räddningstjänstarbete 2. Stödja/underlätta för den enskilde 3. Utöva tillsyn 4. Undersöka olyckor 5. Svara för räddningstjänst 6. Svara för att sotning och brandskyddskontroll sker LEH 1. Risk- och sårbarhetsanalys (geografiska området) 2. Plan för hantering av extraordinära händelser 3. Krisledningsnämnd 4. Geografiskt områdesansvar (samordning ) 5. Utbildning och övning 6. Rapportering till lst Säkerhetsskyddslagen 1. Myndigheten skall se till att personalen får utbildning i frågor om säkerhetsskydd, och 2. att säkerhetsskyddet kontrolleras SKFAB 1. Ha fastställt dokument för säkerhets- och skadeförebyggande arbete omfattande: syfte & mål, omfattning, organisation, ansvar, riktlinjer samt regler för uppföljning av säkerhetsarbetet. 2. Krav finns på incident- och skaderapporteringssystem, löpande uppföljning och analys av inkomna skaderapporter. 3. Aktivt arbeta med SBA samt annan intern säkerhetskontroll. 4. Ha en planerad strategi avseende skyddsnivå för inbrotts- och brandlarm samt vid behov installation av annan säkerhetsutrustning. I denna skall en planerad aktiv utbildning av personal ingå. Skyddsnivån skall anpassas till aktuell objektstyp och dess riskprofil. I strategin ska det framgå vilka bedömningar kommunen gör avseende riskprofil och objektstyp. 5. Göra erforderliga riskanalyser avseende verksamheter och fastigheter samt planerade projekt för att verifiera säkerhetsnivån 6. Ha en planerad aktiv strategi och riktlinjer mot anlagd brand 7. Årlig rapportering (januari) av säkerhets- och skadeförebyggande insatser, planerad strategi samt vidtagna åtgärder under föregående år till SKFAB.

11 Brandförsvar och säkerhet Systematiskt säkerhets- och trygghetsarbete Snurran förtydligar arbetsmetodiken I kapitlet förtydligas lagkrav och försäkringsgivares krav samt var i denna snurra/arbetsprocess dessa olika delar kommer in. Nuläge, analys och prioriteringar Arbetet ska utgå från den lokala riskbilden – Kommunövergripande och verksamhetsspecifika riskanalyser. Mål Utifrån programmets mål samt resultatet av genomförda riskanalyser formulerar verksamheterna mål och aktiviteter, vilka kommuniceras i verksamheternas VP. Åtaganden Förebyggande, krishantering och räddningstjänst Övergripande beskrivning av principerna för kommunens krishantering och (i bilaga 3) prioritering av samhällsviktiga verksamheter och aktörer i det geografiska området Uppföljning och utvärdering Det ska ske en uppföljning (årlig) och utvärdering (mandatperiodvis) av säkerhets- och trygghetsarbetet och dess effekter.

12 Brandförsvar och säkerhet Aktörer roller och ansvar Kapitlet förtydligar roller och ansvar för att uppfylla lagstiftningar och försäkringsgivarkrav, men även för att utveckla programmet och programmets delar. KF – antar programmet (samt de delprogram där lagstiftning/andra bestämmelser gör gällande ett sådant krav). KS – samordnar och följer upp via TN Stadsdirektören – fastställer kommungemensamma riktlinjer – anger inriktning för kommunens fortsatta arbete med programmet Tekniska nämnden och Brandförsvar och säkerhet har utpekade ansvar i förhållande till det generella ansvar som ligger på samtliga nämnder, verksamheter och bolag.

13 Brandförsvar och säkerhet Programmet ersätter tidigare fastställda dokument:  Säkerhetspolicy, 1999/2005  Ledningsplan för extraordinära händelser, 2008  Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor, 2005  Mål- och inriktning för Umeå kommuns civila beredskap, 1996

14 Brandförsvar och säkerhet Umeå kommuns övergripande riktlinjer för krishantering Ett stöddokument för kommunens centrala ledning. Som tydliggör aktörer, roller och ansvar vid svåra påfrestningar Stadsdirektörens ledningsgrupp, 2013-04-09

15 Brandförsvar och säkerhet Riktlinjerna kopplat till programmet  Riktlinjerna blir ett underliggande dokument till Program för säkerhet och trygghet  Kommunövergripande dokument som fastställs av Stadsdirektören  Delar i riktlinjerna som kräver politisk förankring fastställs i KF i Programmet för säkerhet och trygghet  Övergripande mål för krishantering  Övergripande beskrivning av krisledningsorganisationen  Prioritering av samhällsviktiga verksamheter i det geografiska området

16 Brandförsvar och säkerhet Syfte  Ett strategiskt dokument som förtydligar hur kommunen vill jobba gällande  Aktörer, roller och ansvar  Planering kring utbildning och övning  Innehåller generella checklistor för operativt stöd  Inledandemöte, lägesrapport, dagordning återkommande möten, avveckling av krisen  En grund att förhålla sig till/utgå ifrån för den verksamhetsspecifika planeringen

17 Brandförsvar och säkerhet  Kompletteras med hjälp av mer operativa planer  Verksamhetsspecifika planer – ex. Kommunikationsfunktionens kriskommunikationsplan  Händelsespecifika planer – ex. nödvattenförsörjningsplan

18 Brandförsvar och säkerhet Mål  Målen i riktlinjerna utgår ifrån Program för säkerhet och trygghet  Målen anger inriktning på en övergripande nivå  Gällande samverkan och samordning med bolag och aktörer som ansvarar för samhällsviktiga verksamheter inom kommunen  Resultat av ledningens inledande möte vid en händelse  Utbildning och övning  Specificerade mål för specifika händelser anges i underliggande planer, eller i samband med det inledande mötet vid en händelse

19 Brandförsvar och säkerhet Organisationsbilden beskriver Tre nivåer med olika roller och ansvarsområden Tre viktiga stödfunktioner är utpekade Delar som kan behöva förtydligas Samverkan med bolagen Stöd- och analysgruppen Förstärkningsresurser

20 Brandförsvar och säkerhet Inkallningsrutiner  Räddningschef i beredskaps (RCB:s) roll i kommunen?  Inkallningsfunktion och beslutsfattare vid räddningstjänstärenden?  Tjänsteman i beredskap?

21 Brandförsvar och säkerhet Övningsmål Underlag för målformulering till övningen 9:e september 2013 Stadsdirektörens ledningsgrupp, 2013-04-09

22 Brandförsvar och säkerhet Olika syften med en övning  Utbilda - individer och organisationen skall ges möjlighet att få ökade kunskaper och färdigheter  Pröva ny organisation, ny utrustning etc. och därmed upptäcka styrkor och svagheter  Förutsättningslöst utveckla verksamheter, riktlinjer eller planer  Mäta förmåga eller uthållighet

23 Brandförsvar och säkerhet Utgångspunkter för Umeå kommun  Ny kommunorganisation  Nya riktlinjer för kommunövergripande krishantering  Ny krisorganisation där samverkan med bolagen uttrycks tydligare  Nya ”funktioner” i krisorganisationen

24 Brandförsvar och säkerhet Förslag på vad övningsmålen kan omfatta  Utbilda KSau i sin roll som krisledningsnämnd?  Utveckla delar i riktlinjerna. Ex (stöd- och analysgruppen)?  Öva specifika funktioner i krisorganisationen?  Pröva krisledningsorganisationen?  Pröva en specifik funktions roll i krisorganisationen?  Pröva samverkan med ett eller flera kommunala bolag?  Pröva samverkan med icke kommunala aktörer?

25 Brandförsvar och säkerhet Kontakter Lars Tapani (verksamhetsområdeschef Brandförsvar och säkerhet) lars.tapani@umea.se Eva-Lena Fjällström (enhetschef intern säkerhet) eva-lena.fjallstrom@umea.se Johanna Nordström (säkerhetssamordnare) johanna.nordstrom@umea.se Camilla Adolfsson (säkerhetssamordnare) camilla.adolfsson@umea.se Lisa Noppa (projektledare program för säkerhet och trygghet) lisa.noppa@umea.se


Ladda ner ppt "Brandförsvar och säkerhet Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet ett strategiskt styrdokument som grund för Umeå kommuns samlade säkerhets- och."

Liknande presentationer


Google-annonser