Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald KURSPRESENTATION V 11-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald KURSPRESENTATION V 11-13."— Presentationens avskrift:

1 12010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald KURSPRESENTATION V 11-13

2 Kvalitet samt Arbetsmiljö/Säkerhet Vi presenterar oss för varandra och vi tar reda på vilka erfarenheter som finns i klassen av: Kvalitet samt Arbetsmiljö/Säkerhet 22010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

3 3 De åtta ledningsprinciperna värdegrunder för kvalitetsledning -ISO 9000:2000 presenterar åtta ledningsprinciper som utgör basen för ett bra kvalitetsledningssystem. Dessa principer utgör värdegrunden i alla olika modeller för verksamhetsutveckling, enligt ISO 9001, TQM eller olika branschmodeller. -Med dessa åtta principer som ledstjärna kan alla typer av organisationer åstadkomma resultat. -Men få organisationer har fullt ut nyttjat potentialen som finns i tillämpningen av principerna visar fler undersökningar, se Framgång för Sverige (www.siq.se) 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

4 4 De åtta ledningsprinciperna Övningsuppgift 1 Beskriv vilka intressenter som kan finnas till ett företag:……… Beskriv vilka resurser som kan finnas i ett företag: ……………… 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald Redovisningsresultatet kommer nästa lektion

5 5 De åtta ledningsprinciperna Kundfokus Organisationen är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella och framtida kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att överträffa kunders förväntningar. Ledarskap I ledningens roll ligger bl a krav på att ge de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget. Medarbetarnas engagemang Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa. Processinriktning Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande resurser hanteras som en process. 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

6 6 De åtta ledningsprinciperna Systematiskt angreppssätt för ledning Att fastlägga, förstå och hantera samverkande processer som ett system medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina mål. Ständig förbättring Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara ett beständigt mål. Faktabaserade beslut Verkningsfulla strategier och beslut baseras på fakta. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer En organisation och dess leverantörer är beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer. 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

7 77 Utdrag från en internrevision på min undervisning under HT 2009

8 88 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

9 99

10 De 8 ledningsprinciperna TQM Ömsesidigt utbyte med leverantörer Ömsesidigt utbyte med leverantörer Kundfokus Ledarskap Process- inriktning Process- inriktning System- metodik för ledning System- metodik för ledning Ständig förbättring Ständig förbättring Engagerad personal Engagerad personal Det finns både interna och externa kunder Förutsättning och inriktning Utveckling beror av att alla är engagerade Processerna är motorn i verksamheten Processerna har ett syfte och samband med andra processer Genom målstyrning med uppföljning, kommunikation och att lära av erfarenheter Fördelaktiga relationer ökar förmågan hos båda att skapa värde Fakta- baserade beslut Fakta- baserade beslut Verkningsfulla beslut bygger på analys av relevant information 10 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

11 11

12 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald 12

13 132010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

14 Vad är ISO enligt http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_standardiseringsorganisationen! Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) (engelska; International Organization for Standardization, franska; Organisation internationale de normalisation), är ett internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner som arbetar med industriell och kommersiell standardisering. ISO startade verksamheten den 23 februari 1947.engelskafranska industriellstandardisering23 februari1947 Medan ISO definierar sig själva som en icke-statlig organisation är deras förmåga att sätta standarder mycket kraftfullare än övriga icke-statliga organ och i praktiken verkar de som ett konsortium med starka bindningar till ländernas regeringar. Medlemmarna är nationella standardiseringsorgan från varje land och även större bolag. ISO-standarderna har blivit snabbt accepterade internationellt och använda av nästan alla länder. Landets storlek, utvecklingsnivå och geografi kommer inte att ha någon betydelse i sammanhanget, eftersom dessa standarder är till för alla och används på ett likartat sätt runt om i världen.geografi ISO-standarder är numrerade enligt formatet "ISO nnnnn:åååå:titel" där "nnnnn" är standardiseringsnumret, "åååå" är publiceringsåret och "titel" är rubriken. Exempelvis är ISO 9899 en standard för programspråket C.ISO 9899programspråket C I Sverige är det SIS, Swedish Standards Institute som är medlem i ISO.SIS, Swedish Standards Institute 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald 14 MedlemmarMedlemmar av ISO i grönt.grönt Tack till Florine Ndikumana för tipset.

15 152010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

16 Kvalitetsarbetets utveckling TQM Offensiv kvalitetsutveckling = ständiga förbättringar Kvalitetssäkring Kvalitetsstyrning Kvalitetskontroll EFTERÅT NUFÖRESTÄNDIGT Tid Kvalitetsutveckling = verksamhetsutveckling idag!? 16 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

17 Kvalitet och lönsamhet Övningsuppgift 2 Vilka effekter kan man få inom ett företag av förbättrad kvalitet? 172010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald Redovisningsresultatet kommer nästa lektion

18 Kvalitet och lönsamhet jämför med övningsuppgiften Effekter av förbättrad kvalitet Nöjdare kunder Nöjdare personal (minskad sjukfrånvaro) Bättre marknadsposition Kortare ledtider Minskade räntekostnader (kapitalbindning) Minskade kassationer och omarbetning Högre produktivitet 182010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

19 Kvalitet - vad är det? Qualitas (lat, Cicero 106-43 f Kr. ) - beskaffenhet ” Uppfyllande av satta krav ” (Crosby 1979) ” L ä mplighet f ö r sitt syfte ” (Juran 1951) ” Samh ä llets totala f ö rluster orsakade av produkten efter dess leverans ” (Taguchi 1979) ” Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs behov eller f ö rv ä ntning som ä r angiven, i allm ä nhet underf ö rst å dd eller obligatorisk ” (ISO 9000:2000) 192010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

20 Offensiv kvalitetsutveckling ”Hörnstenar” Engagerat ledarskap Arbeta med processer Arbeta med processer Basera beslut på fakta Basera beslut på fakta Arbeta med förbättringar Arbeta med förbättringar Skapa förutsättningar för delaktighet Skapa förutsättningar för delaktighet Sätt kunderna i centrum Sätt kunderna i centrum 202010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

21 Rätt från början Att inte göra rätt från början ökar kostnaderna ca 10 ggr per utvecklingsfas 1 10 100 1000 IdéPrototyp Serie- produktion Hos kund 212010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

22 Nöjd personal ger nöjdare kunder 2009-09-30 Såväl kunder som leverantörer gör hellre affärer med företag som har nöjda anställda. Det visar en undersökning beställd av Ingenjörsvetenskapsakademien, Iva. När de anställda trivs med arbetet, så lockas även kunder. Det kan verka självklart, men sambandet är ändå underskattat i näringslivet. Därför har Iva beställt en undersökning för att få bättre belägg för sambandet. Undersökningen visar en tydlig koppling mellan personalens välmående och styrkan hos företagets varumärke. UNDERSÖKNINGEN har bestått i att hundra personer som gör affärer med ett visst företag har frågats om vad de tycker om att göra affärer med företaget, och om vad de tror om företagets arbete med sin personal. Det visade sig att personalarbetet var den sjätte viktigaste faktorn efter sådant som service, kundorientering och ledarskap. – Om man har företaget som leverantör upplever man kanske att det är tryggt att göra affärer med ett företag där personalen trivs och mår bra. Företaget uppfattas som en god samhällsmedborgare, säger Frans Melin. 222010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

23 Långsiktig framgång F ö r att n å l å ngsiktig framg å ng i ett f ö retag kr ä vs att man beaktar ett antal olika aspekter: Kunderna - f ö r ä ndrar sina behov och f ö rv ä ntningar det g ä ller att ” snappa ” upp dessa i tid Ä garna - vill att v ä rdet i ä gandet ska v ä xa ger ä ven stabilitet f ö r jobben Medarbetare - st ä ller krav p å social gemenskap, god arbetsmilj ö och sj ä lvf ö rverkligande Samh ä llet - st ä ller krav som st ä ndigt f ö r ä ndras vilket ä r viktigt att bevaka och tillgodose Visioner och m å l skapar f ö ruts ä ttningarna och anger riktningen Viktigt att utv ä rdera och agera. Det skapar engagemang och motivation Vilken grupp saknas? 232010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

24 Modell för processbaserat ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2000 Kunder Krav Kunder Tillfreds- ställelse Produkt- framtagning Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Ledningens ansvar Ständig förbättring av kvalitetsledningssystemet InsatsUtfall Produkt Medarbetare, samhälle, ägare, kunder och leverantörer ska tillfredsställas 24 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald Så här långt kom vi på lektion nr 1 den 18 mars 2010

25 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald 25 Ledningssystem för kvalitet - Krav SS-EN ISO 9001:2000 0Orientering 1Omfattning 2Bindande referens 3Termer och definitioner 4Ledningssystem för kvalitet 4.1Allmänna krav 4.2Dokumentationskrav 5Ledningens ansvar 5.1Ledningens åtagande 5.2Kundfokus 5.3Kvalitetspolicy 5.4Planering 5.5Ansvar, befogenheter och kommunikation 5.6Ledningens genomgång

26 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald 26 Ledningssystem för kvalitet - Krav SS-EN ISO 9001:2000 6Hantering av resurser 6.1Tillhandahållande av resurser 6.2Personalresurser 6.3Infrastruktur 6.4Verksamhetsmiljö 7Produktframtagning 7.1Planering av produktframtagning 7.2Kundanknutna processer 7.3Konstruktion och utveckling 7.4Inköp 7.5Produktion av varor och utförande av tjänst 7.6Behandling av övervaknings- och mätutrustning 8Mätning, analys och förbättring 8.1Allmänna krav 8.2Övervakning och mätning 8.3Behandling av avvikande produkter 8.4Analys av information 8.5Förbättring

27 Struktur SS EN ISO 9001:2000 0. Introduktion 1.Omfattning 2.Bindande referens 3.Termer och definitioner 4.Kvalitetsledningssystem (4.2, 4,5, 4,16) 5.Ledningens ansvar (4.1) 6.Resursstyrning (4.1, 4.9, 4,18) 7.Produktförverkligande (4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.15, 4.19) 8.Mätning, analys och förbättring (4.10, 4.13, 4.14, 4.17, 4.20) 272010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

28 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Allmänna krav, 4.2 Dokumentationskrav 4.1 Allmänna krav Ständiga förbättringar Processer skall identifieras och - ordningsföljd, samverkan och sekvens fastställas - kriterier och metoder för drift och styrning fastställas - resurser för funktion och övervakning av funktion säkerställas - metodik för övervakning, mätning och analys finnas Utlagda processer skall styras 282010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

29 Allmänt Krav för att säkerställa effektiv drift och styrning av processer skall dokumenteras Kvalitetsmanual Kvalitetssystemets omfattning inkl undantag från standarden (som skall motiveras) Styrning av specificerande dokument Inga direkta krav på dokumentförteckningar Externa dokument – identifierbara samt styrd distribution Styrning av redovisande dokument 4.2.1 4.2.2 4.2 Dokumentationskrav 4.2.3 4.2.4 292010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

30 5.1 Ledningens åtagande Bevis från ledningen på sitt åtagande att utveckla, införa och förbättra kvalitetsledningssystemet Kundfokus Säkerställa att kundens behov fastställs och uppfylls Kundtillfredsställelse som målsättning Kvalitetspolicy Uppfylla krav Ständiga förbättringar Uppdatering 5.2 5 Ledningens ansvar 5.1 Ledningens åtagande, 5.2 Kundfokus, 5.3 Kvalitetspolicy, 5.4 Planering 5.5 Ansvar, befogenhet och kommunikation, 5.6 Ledningens genomgång 5.3 302010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

31 5.4.1 Kvalitetsmål Relevanta funktioner och nivåer Uppfylla produktrelaterade krav Skall vara mätbara och överensstämma med kvalitetspolicy Processers förmåga att uppfylla planerade resultat Kundtillfredsställelse som målsättning Planering för ledningssystem för kvalitet Uppfyllande av mål Ändringar i kvalitetssystemet 5.4.2 5.4 Planering 312010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

32 5.5.1 Ansvar och befogenhet Ledningens representant Utses av högsta ledningen Skall skapa medvetenhet om kundkrav i organisationen Intern kommunikation Högsta ledningens ansvar Bra kommunikationsprocesser även omfattande kvalitetsledningssystemets verkan 5.5.3 5.5 Ansvar, befogenhet och kommunikation 5.5.2 322010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

33 5.6.1 Allmänt Skall omfatta förbättringsmöjligheter / behov av ändring i kvalitetsledningssystemet, inkl policy Underlag för genomgång Revisionsresultat Kundreaktioner Processduglighet Produktöverensstämmelse Korrigerande och förebyggande åtgärder Uppföljning från föregående möte Planerade ändringar som kan påverka systemet Resultat av genomgång Förbättring av systemet och dess processer, produkter relaterade till kundkrav samt resursbehov 5.6.3 5.6 Ledningens genomgång 5.6.2 332010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

34 6.1 Tillhandahållande av resurser Fastställa behov och tillhandahålla resurser för att hålla systemet levande, förbättra dess effektivitet och öka kundtillfredsställelse Personalresurser 6.2.1 Bas för kompetens  utbildning, upplärning, skicklighet och erfarenhet 6.2.2 Kompetens, medvetenhet och praktisk utbildning Utvärdering av genomförd utbildning Medvetenhet skall säkerställas: Hur påverkar mitt arbete kvalitet /kvalitetsmål? Dokumenteras ! Infrastruktur – t. ex byggnad och arbetsplats, prod.utrustning Verksamhetsmiljö – dok. och styrning av arbetsmiljökrav för att säkerställa produktkvalitet 6.2 6 Hantering av resurser 6.1 Tillhandahållande av resurser, 6.2 Personalresurser, 6.3 Infrastruktur, 6.4 Verksamhetsmiljö 6.3 6.4 342010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

35 Planering av produktframtagning Processer skall planeras och utvecklas för bl akvalitets- mål och krav på produkter Kundanknutna processer 7.2.1 Fastställande av produktanknutna krav Specificerande kundkrav – krav på leverans och aktiviteter efter leverans Krav som är nödvändiga för produktens användning, enligt lagar och bestämmelser samt organisationens egna krav skall fastställas 7.2.2 Genomgång av produktanknutna krav Skall omfatta alla krav identifierade i 7.2.1 7.2.3Kommunikation med kund Kommunikationsvägar rörande produktinformation och kundsynpunkter (inkl klagomål) skall fastställas 7.1 7.2 7 Produktframtagning 7.1 Planering av produktframtagning, 7.2 Kundanknutna processer, 7.3 Konstruktion och utveckling, 7.4 Inköp, 7.5 Produktion a varor och utförande av tjänster, 7.6 Behandling av övervakningsutrustning 352010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

36 Konstruktion och utveckling 7.3.1Planering och utveckling – inget nytt 7.3.2 Underlag för konstruktion och utveckling Skall innefatta tillämplig information från tidigare utveckling 7.3.3Resultat av konstruktionsutveckling Skall inkludera information för inköp, produktion och service 7.3.4Genomgång av konstruktion och utveckling Syftar till att utvärdera möjligheten att uppfylla kraven samt att identifiera problem och föreslå åtgärder 7.3.5Verifiering av konstruktions- och utvecklingsresultat 7.3.6Validering av konstruktions- och utvecklingsresultat Skall om möjligt ske före leverans. 7.3.7 Styrning av ändringar i konstruktions- och utvecklingsresultat Även effekter av ändringar på ingående delar och tidigare levererade produkter 7.3 362010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

37 7.4 Inköp 7.4.1Inköpsprocessen Kriterier för bedömning och val av skall fastställas för nya och befintliga leverantörer 7.4.2Inköpsinformation 7.4.3 Verifiering av inköpt produkt 372010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

38 7.5 Produktion av varor och utförande av tjänster 7.5.1Styrning - inget nytt 7.5.2Validering av processer Speciella processer innefattar även metoder, rutiner, dok.krav och omvalidering 7.5.3Identifikation och spårbarhet – inget nytt 7.5.4Kundens egendom Omfattar även ”icke-fysisk egendom”, t.ex. sekretessbelagd information 7.5.5Skyddande av produkt Kortare beskrivet. Styrande ”bevara överensstämmelse med kundkrav” Behandling av övervakningsutrustning Validering krävs för mjukvara använd för mätning och övervakning 7.6 382010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

39 Allmänt Övervakning och mätning 8.2.1Kundtillfredsställelse - Skall kunna mätas 8.2.2Intern revision – kriterier skall anges 8.2.3Övervakning och mätning av processer Skall göras för att visa processernas förmåga att uppfylla planerat resultat Ej uppnått resultat – korrigerande åtgärder. 8.2.4Övervakning och mätning av produkt 8.1 8.2 8 Mätning, analys och förbättring 392010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

40 8.3 Behandling av avvikande produkt Omfattar även avvikelser upptäckta efter leverans. Analys av information Insamling och analys av data för att visa systemets effektivitet och upptäcka förbättringsmöjligheter inkl: leverantörer, kundtillfredsställelse,process- och produktkaraktäristik och deras trender inkl möjligheter till förebyggande åtgärder. Förbättring 8.5.1 Ständig förbättring Genom användning av kvalitetspolicy, kvalitetsmål, revisionsresultat, dataanalys, korrigerande och förebyggande åtgärder och ledningens genomgång. 8.5.2 Korrigerande åtgärder 8.5.3 Förebyggande åtgärder 8.4 8.5 402010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

41 Det gäller att tänka efter före man skriver 412010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

42 Utdrag ur Vikingalagen i Eddan År 1000 e.Kr. Var en bra handelsman Finn ut vad köparen vill ha Lova ej mer än vad Du kan hålla Ta ej för mycket betalt Bädda så att Du kan återkomma Håll ordning på Ditt lager Ha bra ordning på vad var och en gör Se till att alla gör nyttiga saker Gör trevliga saker som stärker gruppen Be alla i gruppen om Deras råd Exempel på en ”tidig effektiv rutin” 422010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

43 Kraven Dokumentationen Verkligheten Utförandet 432010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

44 1.Finns ledningssystemet? 2.Är det dokumenterat? 3.Är det infört? 4.Fungerar det? 5.Har vi (alla) nytta av det? 442010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

45 Syftet med revisionen är att bedöma; om tillämpning överensstämmer med policy, planering och dokumentation? om kraven (från standarden och företagets egna) är uppfyllda om systemet har lämplig omfattning (rensa efter tre år) och ge underlag till förbättringar och för att bedöma systemets effektivitet 452010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

46 Revisionsutveckling olika steg i företagets mognadsgrad nyckeltal, medarbetares betydelse för systemeffektivitet, resurs- fördelning, dynamiska effekter och benchmarking uppnådda resultat, proces- sers effektivitet, risker, moti- vation och konkurrenskraft vation och konkurrenskraft. framgångsfaktorer, eliminering av spill, dubbelarbete samt goda exempel intressentkrav, lagefter- levnad, policyn och kvalitets- och miljö- kritiska faktorer uppfyllande av standardkrav, egna krav och tillämpningen av karta gentemot verklighet.

47


Ladda ner ppt "12010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald KURSPRESENTATION V 11-13."

Liknande presentationer


Google-annonser