Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald"— Presentationens avskrift:

1 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
KURSPRESENTATION V 11-13 / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

2 Kvalitet samt Arbetsmiljö/Säkerhet
Vi presenterar oss för varandra och vi tar reda på vilka erfarenheter som finns i klassen av: Kvalitet samt Arbetsmiljö/Säkerhet / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

3 De åtta ledningsprinciperna värdegrunder för kvalitetsledning
ISO 9000:2000 presenterar åtta ledningsprinciper som utgör basen för ett bra kvalitetsledningssystem. Dessa principer utgör värdegrunden i alla olika modeller för verksamhetsutveckling, enligt ISO 9001, TQM eller olika branschmodeller. Med dessa åtta principer som ledstjärna kan alla typer av organisationer åstadkomma resultat. Men få organisationer har fullt ut nyttjat potentialen som finns i tillämpningen av principerna visar fler undersökningar, se Framgång för Sverige (www.siq.se) / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

4 De åtta ledningsprinciperna
Övningsuppgift 1 Beskriv vilka intressenter som kan finnas till ett företag:……… Beskriv vilka resurser som kan finnas i ett företag: ……………… Redovisningsresultatet kommer nästa lektion / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

5 De åtta ledningsprinciperna
Kundfokus Organisationen är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella och framtida kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att överträffa kunders förväntningar. Ledarskap I ledningens roll ligger bl a krav på att ge de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget. Medarbetarnas engagemang Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa. Processinriktning Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande resurser hanteras som en process. / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

6 De åtta ledningsprinciperna
Systematiskt angreppssätt för ledning Att fastlägga, förstå och hantera samverkande processer som ett system medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina mål. Ständig förbättring Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara ett beständigt mål. Faktabaserade beslut Verkningsfulla strategier och beslut baseras på fakta. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer En organisation och dess leverantörer är beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer. / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

7 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
Utdrag från en internrevision på min undervisning under HT 2009 7 / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

8 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

9 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
9

10 De 8 ledningsprinciperna
Det finns både interna och externa kunder Kundfokus Fördelaktiga relationer ökar förmågan hos båda att skapa värde Ömsesidigt utbyte med leverantörer Förutsättning och inriktning Ledarskap Utveckling beror av att alla är engagerade Fakta- baserade beslut TQM Engagerad personal Verkningsfulla beslut bygger på analys av relevant information Ständig förbättring Process- inriktning Processerna är motorn i verksamheten System- metodik för ledning Genom målstyrning med uppföljning, kommunikation och att lära av erfarenheter Processerna har ett syfte och samband med andra processer / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

11 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

12 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

13 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

14 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
Vad är ISO enligt Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) (engelska; International Organization for Standardization, franska; Organisation internationale de normalisation), är ett internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner som arbetar med industriell och kommersiell standardisering. ISO startade verksamheten den 23 februari Medan ISO definierar sig själva som en icke-statlig organisation är deras förmåga att sätta standarder mycket kraftfullare än övriga icke-statliga organ och i praktiken verkar de som ett konsortium med starka bindningar till ländernas regeringar. Medlemmarna är nationella standardiseringsorgan från varje land och även större bolag. ISO-standarderna har blivit snabbt accepterade internationellt och använda av nästan alla länder. Landets storlek, utvecklingsnivå och geografi kommer inte att ha någon betydelse i sammanhanget, eftersom dessa standarder är till för alla och används på ett likartat sätt runt om i världen. ISO-standarder är numrerade enligt formatet "ISO nnnnn:åååå:titel" där "nnnnn" är standardiseringsnumret, "åååå" är publiceringsåret och "titel" är rubriken. Exempelvis är ISO 9899 en standard för programspråket C. I Sverige är det SIS, Swedish Standards Institute som är medlem i ISO. Medlemmar av ISO i grönt. Tack till Florine Ndikumana för tipset. / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

15 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

16 Kvalitetsarbetets utveckling
TQM Offensiv kvalitetsutveckling = ständiga förbättringar Kvalitetssäkring Kvalitetsstyrning Kvalitetskontroll EFTERÅT NU FÖRE STÄNDIGT Tid Kvalitetsutveckling = verksamhetsutveckling idag!? / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

17 Kvalitet och lönsamhet Övningsuppgift 2
Vilka effekter kan man få inom ett företag av förbättrad kvalitet? Redovisningsresultatet kommer nästa lektion / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

18 Kvalitet och lönsamhet jämför med övningsuppgiften
Effekter av förbättrad kvalitet Nöjdare kunder Nöjdare personal (minskad sjukfrånvaro) Bättre marknadsposition Kortare ledtider Minskade räntekostnader (kapitalbindning) Minskade kassationer och omarbetning Högre produktivitet / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

19 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
Kvalitet - vad är det? Qualitas (lat, Cicero f Kr. ) - beskaffenhet ”Uppfyllande av satta krav” (Crosby 1979) ”Lämplighet för sitt syfte” (Juran 1951) ”Samhällets totala förluster orsakade av produkten efter dess leverans” (Taguchi 1979) ”Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk” (ISO 9000:2000) RÄTT KVALITET! Bild: Grodan Varför detta projekt? Det ställs en hel del krav på verksamheten och däribland finns GMP - Good Manufacturing Practice/God tillverkningssed med god tillverkningssed avses: strävan efter att så långt som möjligt förhindra att människor kommer till skada eller att miljön påverkas negativt Kontrollmyndighet: Läkemedelsverket, kommunen Kontrollerar genom: skriftliga förfrågningar, inspektioner, analyser av produkter GMP för kosmetik och hygien - ställer krav på kvalitetsledning för att uppnå fastställda kvalitetsmål. Pekar på ett fullständigt kvalitetssystem som omfattar organisation, ansvar, rutiner processer mm. Definitionerna i denna bild visar på att kvalitet har att göra med att uppfylla krav och förväntningar - men vem är det som ställer kraven? Jo, kunden - viktigt att identifiera kunden i alla led / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

20 Offensiv kvalitetsutveckling
”Hörnstenar” Arbeta med processer Arbeta med förbättringar Sätt kunderna i centrum Basera beslut på fakta Skapa förutsättningar för delaktighet Den viktigaste hörnstenen är att sätta kunden i centrum - det var det kvalitet stod för För att nå upp till kundtillfredsställelse krävs även de övriga bitarna. Beskriva verksamheten i processflöden underlättar att hitta förbättringsmöjligheter. För att effektivt kunna arbeta med förbättringar krävs att kunna basera sina beslut på fakta - hur fungerar processerna, vad fungerar inte osv En viktig förutsättning för att alla är engagerade är delaktighet, känna att man har möjlighet att påverka resultatet av sina uppgifter. För att alla dessa delar ska fungera krävs ett engagerat ledarskap. Engagerat ledarskap / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

21 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
Rätt från början 1 10 100 1000 Idé Prototyp Serie- produktion Hos kund Att inte göra rätt från början ökar kostnaderna ca 10 ggr per utvecklingsfas / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

22 Nöjd personal ger nöjdare kunder
Såväl kunder som leverantörer gör hellre affärer med företag som har nöjda anställda. Det visar en undersökning beställd av Ingenjörsvetenskapsakademien, Iva. När de anställda trivs med arbetet, så lockas även kunder. Det kan verka självklart, men sambandet är ändå underskattat i näringslivet. Därför har Iva beställt en undersökning för att få bättre belägg för sambandet. Undersökningen visar en tydlig koppling mellan personalens välmående och styrkan hos företagets varumärke. UNDERSÖKNINGEN har bestått i att hundra personer som gör affärer med ett visst företag har frågats om vad de tycker om att göra affärer med företaget, och om vad de tror om företagets arbete med sin personal. Det visade sig att personalarbetet var den sjätte viktigaste faktorn efter sådant som service, kundorientering och ledarskap. – Om man har företaget som leverantör upplever man kanske att det är tryggt att göra affärer med ett företag där personalen trivs och mår bra. Företaget uppfattas som en god samhällsmedborgare, säger Frans Melin. / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

23 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
Långsiktig framgång För att nå långsiktig framgång i ett företag krävs att man beaktar ett antal olika aspekter: Kunderna - förändrar sina behov och förväntningar det gäller att ”snappa” upp dessa i tid Ägarna - vill att värdet i ägandet ska växa ger även stabilitet för jobben Medarbetare - ställer krav på social gemenskap, god arbetsmiljö och självförverkligande Samhället - ställer krav som ständigt förändras vilket är viktigt att bevaka och tillgodose Visioner och mål skapar förutsättningarna och anger riktningen Viktigt att utvärdera och agera. Det skapar engagemang och motivation Vilken grupp saknas? / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

24 Modell för processbaserat ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2000
Så här långt kom vi på lektion nr 1 den 18 mars 2010 Modell för processbaserat ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2000 Ständig förbättring av kvalitetsledningssystemet Kunder Kunder Ledningens ansvar Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Krav Tillfreds- ställelse Produkt- framtagning Insats Utfall Produkt Medarbetare, samhälle, ägare, kunder och leverantörer ska tillfredsställas / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

25 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
Ledningssystem för kvalitet - Krav SS-EN ISO 9001:2000 Orientering 1 Omfattning 2 Bindande referens 3 Termer och definitioner 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Allmänna krav 4.2 Dokumentationskrav 5 Ledningens ansvar 5.1 Ledningens åtagande 5.2 Kundfokus 5.3 Kvalitetspolicy 5.4 Planering 5.5 Ansvar, befogenheter och kommunikation 5.6 Ledningens genomgång / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

26 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
Ledningssystem för kvalitet - Krav SS-EN ISO 9001:2000 6 Hantering av resurser 6.1 Tillhandahållande av resurser 6.2 Personalresurser 6.3 Infrastruktur 6.4 Verksamhetsmiljö 7 Produktframtagning 7.1 Planering av produktframtagning 7.2 Kundanknutna processer 7.3 Konstruktion och utveckling 7.4 Inköp 7.5 Produktion av varor och utförande av tjänst 7.6 Behandling av övervaknings- och mätutrustning 8 Mätning, analys och förbättring 8.1 Allmänna krav 8.2 Övervakning och mätning 8.3 Behandling av avvikande produkter 8.4 Analys av information 8.5 Förbättring / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

27 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
Struktur SS EN ISO 9001:2000 0. Introduktion Omfattning Bindande referens Termer och definitioner Kvalitetsledningssystem (4.2, 4,5, 4,16) Ledningens ansvar (4.1) Resursstyrning (4.1, 4.9, 4,18) Produktförverkligande (4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.15, 4.19) Mätning, analys och förbättring (4.10, 4.13, 4.14, 4.17, 4.20) / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

28 4 Ledningssystem för kvalitet
4.1 Allmänna krav, Dokumentationskrav Allmänna krav Ständiga förbättringar Processer skall identifieras och - ordningsföljd, samverkan och sekvens fastställas - kriterier och metoder för drift och styrning fastställas - resurser för funktion och övervakning av funktion säkerställas - metodik för övervakning, mätning och analys finnas Utlagda processer skall styras 4.1 / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

29 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
4.2 Dokumentationskrav Allmänt Krav för att säkerställa effektiv drift och styrning av processer skall dokumenteras Kvalitetsmanual Kvalitetssystemets omfattning inkl undantag från standarden (som skall motiveras) Styrning av specificerande dokument Inga direkta krav på dokumentförteckningar Externa dokument – identifierbara samt styrd distribution Styrning av redovisande dokument 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

30 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
5 Ledningens ansvar 5.1 Ledningens åtagande, 5.2 Kundfokus, Kvalitetspolicy, Planering 5.5 Ansvar, befogenhet och kommunikation, 5.6 Ledningens genomgång Ledningens åtagande Bevis från ledningen på sitt åtagande att utveckla, införa och förbättra kvalitetsledningssystemet Kundfokus Säkerställa att kundens behov fastställs och uppfylls Kundtillfredsställelse som målsättning Kvalitetspolicy Uppfylla krav Ständiga förbättringar Uppdatering 5.1 5.2 5.3 / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

31 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
5.4 Planering Kvalitetsmål Relevanta funktioner och nivåer Uppfylla produktrelaterade krav Skall vara mätbara och överensstämma med kvalitetspolicy Processers förmåga att uppfylla planerade resultat Kundtillfredsställelse som målsättning Planering för ledningssystem för kvalitet Uppfyllande av mål Ändringar i kvalitetssystemet 5.4.1 5.4.2 / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

32 5.5 Ansvar, befogenhet och kommunikation
Ansvar och befogenhet Ledningens representant Utses av högsta ledningen Skall skapa medvetenhet om kundkrav i organisationen Intern kommunikation Högsta ledningens ansvar Bra kommunikationsprocesser även omfattande kvalitetsledningssystemets verkan 5.5.1 5.5.2 5.5.3 / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

33 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
5.6 Ledningens genomgång Allmänt Skall omfatta förbättringsmöjligheter / behov av ändring i kvalitetsledningssystemet, inkl policy Underlag för genomgång Revisionsresultat Kundreaktioner Processduglighet Produktöverensstämmelse Korrigerande och förebyggande åtgärder Uppföljning från föregående möte Planerade ändringar som kan påverka systemet Resultat av genomgång Förbättring av systemet och dess processer, produkter relaterade till kundkrav samt resursbehov 5.6.1 5.6.2 5.6.3 / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

34 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
6 Hantering av resurser 6.1 Tillhandahållande av resurser, 6.2 Personalresurser, 6.3 Infrastruktur, 6.4 Verksamhetsmiljö Tillhandahållande av resurser Fastställa behov och tillhandahålla resurser för att hålla systemet levande, förbättra dess effektivitet och öka kundtillfredsställelse Personalresurser Bas för kompetens  utbildning, upplärning, skicklighet och erfarenhet 6.2.2 Kompetens, medvetenhet och praktisk utbildning Utvärdering av genomförd utbildning Medvetenhet skall säkerställas: Hur påverkar mitt arbete kvalitet /kvalitetsmål? Dokumenteras ! Infrastruktur – t. ex byggnad och arbetsplats, prod.utrustning Verksamhetsmiljö – dok. och styrning av arbetsmiljökrav för att säkerställa produktkvalitet 6.1 6.2 6.3 6.4 / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

35 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
7 Produktframtagning 7.1 Planering av produktframtagning, 7.2 Kundanknutna processer, Konstruktion och utveckling, 7.4 Inköp, 7.5 Produktion a varor och utförande av tjänster, 7.6 Behandling av övervakningsutrustning Planering av produktframtagning Processer skall planeras och utvecklas för bl a kvalitets- mål och krav på produkter Kundanknutna processer Fastställande av produktanknutna krav Specificerande kundkrav – krav på leverans och aktiviteter efter leverans Krav som är nödvändiga för produktens användning, enligt lagar och bestämmelser samt organisationens egna krav skall fastställas Genomgång av produktanknutna krav Skall omfatta alla krav identifierade i 7.2.1 7.2.3 Kommunikation med kund Kommunikationsvägar rörande produktinformation och kundsynpunkter (inkl klagomål) skall fastställas 7.1 7.2 / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

36 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
Konstruktion och utveckling Planering och utveckling – inget nytt Underlag för konstruktion och utveckling Skall innefatta tillämplig information från tidigare utveckling Resultat av konstruktionsutveckling Skall inkludera information för inköp, produktion och service Genomgång av konstruktion och utveckling Syftar till att utvärdera möjligheten att uppfylla kraven samt att identifiera problem och föreslå åtgärder Verifiering av konstruktions- och utvecklingsresultat Validering av konstruktions- och utvecklingsresultat Skall om möjligt ske före leverans. Styrning av ändringar i konstruktions- och utvecklingsresultat Även effekter av ändringar på ingående delar och tidigare levererade produkter 7.3 / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

37 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
Inköp 7.4.1 Inköpsprocessen Kriterier för bedömning och val av skall fastställas för nya och befintliga leverantörer 7.4.2 Inköpsinformation Verifiering av inköpt produkt 7.4 / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

38 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
Produktion av varor och utförande av tjänster 7.5.1 Styrning - inget nytt 7.5.2 Validering av processer Speciella processer innefattar även metoder, rutiner, dok.krav och omvalidering 7.5.3 Identifikation och spårbarhet – inget nytt 7.5.4 Kundens egendom Omfattar även ”icke-fysisk egendom”, t.ex. sekretessbelagd information 7.5.5 Skyddande av produkt Kortare beskrivet. Styrande ”bevara överensstämmelse med kundkrav” Behandling av övervakningsutrustning Validering krävs för mjukvara använd för mätning och övervakning 7.5 7.6 / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

39 8 Mätning, analys och förbättring
Allmänt Övervakning och mätning Kundtillfredsställelse - Skall kunna mätas Intern revision – kriterier skall anges Övervakning och mätning av processer Skall göras för att visa processernas förmåga att uppfylla planerat resultat Ej uppnått resultat – korrigerande åtgärder. Övervakning och mätning av produkt 8.1 8.2 / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

40 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
Behandling av avvikande produkt Omfattar även avvikelser upptäckta efter leverans. Analys av information Insamling och analys av data för att visa systemets effektivitet och upptäcka förbättringsmöjligheter inkl: leverantörer, kundtillfredsställelse,process- och produktkaraktäristik och deras trender inkl möjligheter till förebyggande åtgärder. Förbättring Ständig förbättring Genom användning av kvalitetspolicy, kvalitetsmål, revisionsresultat, dataanalys, korrigerande och förebyggande åtgärder och ledningens genomgång. Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder 8.3 8.4 8.5 / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

41 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
Det gäller att tänka efter före man skriver / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

42 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
Utdrag ur Vikingalagen i Eddan År 1000 e.Kr. Var en bra handelsman Finn ut vad köparen vill ha Lova ej mer än vad Du kan hålla Ta ej för mycket betalt Bädda så att Du kan återkomma Håll ordning på Ditt lager Ha bra ordning på vad var och en gör Se till att alla gör nyttiga saker Gör trevliga saker som stärker gruppen Be alla i gruppen om Deras råd Exempel på en ”tidig effektiv rutin” / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

43 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
Kraven Dokumentationen Verkligheten Utförandet / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

44 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
Finns ledningssystemet? Är det dokumenterat? Är det infört? Fungerar det? Har vi (alla) nytta av det? / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

45 2010-03-18/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald
Syftet med revisionen är att bedöma; om tillämpning överensstämmer med policy, planering och dokumentation? om kraven (från standarden och företagets egna) är uppfyllda om systemet har lämplig omfattning (rensa efter tre år) och ge underlag till förbättringar och för att bedöma systemets effektivitet / Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald

46 Revisionsutveckling olika steg i företagets mognadsgrad
nyckeltal, medarbetares betydelse för systemeffektivitet, resurs- fördelning, dynamiska effekter och benchmarking uppnådda resultat, proces- sers effektivitet, risker, moti- vation och konkurrenskraft. framgångsfaktorer, eliminering av spill, dubbelarbete samt goda exempel intressentkrav, lagefter- levnad, policyn och kvalitets- och miljö- kritiska faktorer uppfyllande av standardkrav, egna krav och tillämpningen av karta gentemot verklighet.

47


Ladda ner ppt "/ Kvalitet/ lager & terminalansvarig/Bengt Sigvald"

Liknande presentationer


Google-annonser