Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varmt välkomna till VFU-samordnarmöte

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varmt välkomna till VFU-samordnarmöte"— Presentationens avskrift:

1 Varmt välkomna till VFU-samordnarmöte
25 november 2014

2 Agenda för dagen Rundan
Söksiffror för LTU:s lärar- och förskollärarutbildningar ÖS/ÖFS Distansanpassning av grundlärarutbildningarna Information från Lärarkonventet Information Övriga punkter

3 Rundan Hur ser VFU-läget ut hos er?

4 Söksiffror för LTU:s lärar- och förskollärarutbildningar
Ökar för 5:e året i rad Fulla grupper i programmen Förskola, 60 studenter Grundlärare f-3, 30 studenter Grundlärare 4-6, 25 studenter Ämneslärare gy, 45 studenter

5 ÖS/ÖFS - med KICK OFF den 28 januari på Vetenskapens Hus!
Ett samverkansprojekt initierat av utbildningsdepartementet, med huvudsyfte att: Genom att upprätta ett nära samarbete mellan universitetets lärarutbildare och skolans handledare… …höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka de blivande lärarnas professionsutveckling

6 ÖS/ÖFS steg 1 med start ht 2014 steg 2 med start ht 2015
Kristina Bäck - Projektledare Greta Rova Lindberg – UL för VFU Inriktningsansvariga: Kerstin Lindmark –förskola Märtha Andersson – grundlärare Anna Klisinska – ämneslärare gy Lena Nyström – samordnande resurs

7 Långsiktiga mål med projektet
ÖS/ÖFS bidrar till lokal och regional skolutveckling Ge alla studenter likvärdiga förutsättningar under den verksamhetsförlagda utbildningen Alla studenter ges ett antal likvärdiga professionsutvecklande seminarier Pröva olika modeller för handledning (enskilt, i par och i grupp etc) ”ÖS/ÖFS” blir bas för praxisnära examensarbeten ”ÖS/ÖFS” fungerar som värdar för gemensamma ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsinsatser

8 ÖS/ÖFS vs. annan skola/förskola
Högre koncentration av studenter och utbildade handledare ÖS/ÖFS prioriteras vid placering av VFU-studenter Kontinuerligt stort antal studenter Erfarenhetsutbyte mellan såväl handledare som mellan studenter under VFU-perioden Huvuddelen av VFU bör fullgöras vid en ÖS eller ÖFS Skola som inte är ÖS eller ÖFS kommer ifråga för en mindre del av VFU:n LTU:s ambition är att alla studenter ska ges möjlighet till en VFU-placering i en ÖS/ÖFS

9 Verksamheter som ingår i ÖS/ÖFS med start ht 2014
Luleå kommun (Porsöns och Björkskatans skolområde med förskolor, grundskolor f-9 , Spira förskola på Kronan i Luleå samt Luleå gymnasium) Piteå kommun ( området Norrfjärden med 5 förskolor, Porsnässkolan år 5-9, Rosviks/Sjulsmarks skola f-klass-år 6, Backgårds/Alterdalens skola f-år 4 samt Strömbackaskolans gymnasium) Bodens kommun (Kristallkulans förskola, Kyrkkläppens förskola, Torpgärdsskolan , Prästholmsskolan och Björknäsgymnasiet) Nya läroverket, Luleå (f-9) Mimers Brunn, Vittjärv (fsk – år 6) Barncompaniet, Boden (fsk)

10 VFU-placering sker i första hand i ÖS/ÖFS
VFU-kurser i de lärarprogram vid LTU som deltar i ÖS/ ÖFS- projektet - den första och den sista VFU:n i utbildningen samt fältstudier VFU-placering sker i första hand i ÖS/ÖFS Program Termin i utbildningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Förskollärar- programmet campus  fältstudier fältstudier VFU hp Treparts- samtal VFU hp VFU hp VFU hp Treparts- samtal Examens- arbete hp Grundlärar- programmet F- år 3 Skolförlagd kursuppgift VFU hp Treparts- samtal Examens- arbete hp Grundlärar- programmet år 4-6 VFU hp Treparts- samtal Ämneslärar- programmet gymnasieskolan ant. tom Ht 2012  VFU hp ant. from Ht 2013 VFU hp Treparts- samtal

11 ÖS/ÖFS - INFORMATION Regleras av SFS 2014:2 (sammanfattning nedan)
Villkor: Minst hälften av studenterna ska fullgöra huvuddelen av sin verksamhetsförlagda vid en ÖS/ÖFS Begränsat antal ÖS/ÖFS - koncentration av studenter Tillräckligt med handledare med handledarutbildning (7,5 hp) Högskolan ska bidra med handledarutbildning så ovan uppnås Strävan efter att särskilt yrkesskickliga lärare används Lärare från högskolan ska följa studenternas utveckling Avtal ska reglera förehavanden

12 Vinn-vinn med ÖS/ÖFS Underlättar placeringarna (samordnare)
Handledarutbildning - fortbildning inom kollegiet Delaktiga i nätverk (steg 1-erfarenheter och övriga kommuner), relationsskapande Delaktiga i nätverkets aktiviteter Samverkan för utveckling,(LU-lärare, studenter, LTU) Jämn kvalitet på VFU:n Trygga LU-lärare (kontinuitet och kollegialt stöd) Kanal (nav)för skolutvecklingsinsatser, examensarbeten Marknadsföring av läraryrket, skolan och kommunen

13 Steg 2 för ÖS/ÖFS Övriga kommuner i Norrbotten
Projektledare Kristina Bäck tar kontakt med skolchefer via samordnare i resp. kommun/ huvudman för vidare dialog kring hur försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor kan utformas.

14 ÖS/ÖFS har en egen hemsida http://www. ltu
På ÖS/ÖFS-hemsidan finns: ÖS-nyheter - Vad händer vid ÖS/ÖFS? Kalendarium med information från ÖS/ÖFS-möten och annat Regler och riktlinjer för projektet Seminariehändelser kommer!

15 Distansanpassning av grundlärarutbildningarna ht 15
Starkt önskemål från inlandskommunerna ÖS/ÖFS-verksamheter önskvärda i övriga kommuner för tätare samverkan Campusträffar ca 4 ggr per termin, 3-4 dagar per träff Nätbaserad undervisning mellan träffarna Självstudier Heltidsstudier

16 Examensarbeten Skarpa förkunskapskrav Grundnivå/avancerad nivå
Ämnesspecifika (ej UVK-kurser) Hemsida – Önska ett examensarbete

17 Information från Lärarkonventet

18 Handledarutbildningar
P0037P, 7,5 hp (kurstakt 25%) HT 14 – VT 15 HT 15 – VT 16 ( 2 kurstillfällen) Introduktion till VFU för estetlärare (19-20 aug i Piteå) VFU-introduktion för nya LU-lärare (september) B0003P Light-utbildning (vt 16?) ÖS/ÖFS VT-HT 15 Luleå, Piteå och Boden

19 Information Förändringar i personalstyrkan vi LTU (examinator för ämneslärare VFU 1, 2 Anna Klisinska och VFU 3 Lena Manderstedt) Utlands –VFU (VFU 2, stort intresse, LTU uppmuntrar internationalisering) Skolförlagda uppgifter i termin 1/jfr fältstudier Inskanning av bedömningsunderlag(färg, ej klammer) Alla kurser med skarpa förkunskapskrav (VFU och examensarbeten) ska sökas individuellt av studenterna (antagning.se) Centrumbildning (ansökan inne hos rektor) UKÄ granskar VFU (vt 15-ht 15) Terminsplan vt 15 Rätten att ta ut examen (i LP kvarstår till 2021) VFU-avtal och tilläggsavtal för ÖS/ÖFS VFU-föreläsningar

20 Övriga punkter som tillkommit
Fråga från studenter, UU-lärare och LU-lärare: Hur hanterar verksamheterna studenter då det gäller blöjbyten och i toalett situationen? Betygskriterier vid bedömning av studenters insats i VFU-kurserna

21 Övrigt Önskemål om föreläsningar
LU-lärares medverkan i kurser på campus Önskemål inför nästa möte Nästa möte Tack för idag!


Ladda ner ppt "Varmt välkomna till VFU-samordnarmöte"

Liknande presentationer


Google-annonser