Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planläggning och djur i bebyggelse Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planläggning och djur i bebyggelse Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten."— Presentationens avskrift:

1 Planläggning och djur i bebyggelse Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

2 Bakgrund Attraktivitet i boendemiljöer Sysselsättning/komplement till sysselsättning Landsbygdsutveckling Landskapsvård och biologisk mångfald Rationaliseringar inom lantbruksnäringen har lett till färre antal men större gårdar. Stora ekonomiska investeringar. Ökat antal hästar och hästgårdar, och fler i anslutning till tätorter. Potentiell intressekonflikt!

3 Potentiella problem/konflikter mellan djurhållning och bebyggelse Allergier Lukt från djur, foder och gödsel Djur som skapar rädsla/fara Djur som skadas av avfall, bus och lösa hundar Damm från jordbearbetning och tröskning Flugor Buller från fordon, utfodring, utgödsling eller fläktar Breda och långsamtgående fordon

4 Prövning sker enl. MB o PBL Miljöbalken: Anmälan alt. tillståndsprövning PBL: bygglov/förhandsbesked och planläggning (ekonomibyggnad för lantbruk utanför planlagt område ej bygglovpliktig)

5 Plan- och bygglagen (PBL) PBL 2 kap: Grundläggande krav 2§ mark och vattenområden ska användas för det/de ändamål som de är bäst lämpade för 3§ planläggning ska främja bl a goda miljöförhållanden 5 § bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 1. människors hälsa och säkerhet, 2. jord, berg- och vattenförhållandena, 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

6 Plan- och bygglagen 9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

7 Plan- och bygglagen Lokaliseringsprövning för att avgöra om en byggnad med angivet användningssätt kan tillåtas på den aktuella platsen görs genom: a) bygglov/förhandsbesked eller b) detaljplan (Översiktsplanen: kommunens syn på den långsiktiga användningen av mark- och vattenområden. Vägledande för efterföljande beslut.)

8 Förhållanden att ta hänsyn till vid planering och byggande för eller invid djurhållning Bebyggelsemiljö Verksamhetens art och omfattning Lokala förhållanden Karaktär på området, t.ex. lantlig miljö / villabebyggelse Topografi samt eventuell avskärmande vegetation eller bebyggelse Förhärskande vindriktning Djurslag: hästar och katter har förhållandevis starka allergener. Grisar, höns och minkar luktar starkt och innebär ofta olägenheter. Nötkreatur och får har färre störande egenskaper. Antal djur, lokalisering av stall, bete, rasthagar/paddockar och planerade ridstigar Hagar och drivgator, lokalisering och storlek samt antal djur och hur ofta hagen/gatan används Gödselhanteringens placering och utförande Förekomst och grad av näringsverksamhet Närboendes uppfattning eller befintliga upplevelser av olägenhet.

9 Förhållanden att ta hänsyn till vid planering och byggande för eller invid djurhållning Centrala myndigheters riktlinjer och allmänna råd tidigare fokus på skyddsavstånd för att klara omgivningspåverkan, t ex: Boverkets Bättre plats för arbete 500 m Statliga allergiutredningen 500 m Problem: riktlinjer har tillämpats som bindande föreskrifter. Förändrade förhållanden nu jämfört med då: fler hästar och i större utsträckning i/intill tätorter. Kunskapen om allergenspridning har blivit bättre.

10 Förhållanden att ta hänsyn till vid planering och byggande för eller invid djurhållning 2011 Boverket ny ”vägledning för planering för och invid djurhållning” rekommendation om 500 m skyddsavstånd slopas intresseavvägningar mkt viktiga möjligheterna att förebygga eller mildra negativa effekter på omgivningen hänsyn till hälso- och säkerhetsaspekter

11 Förhållanden att ta hänsyn till vid planering och byggande för eller invid djurhållning Skyddsavstånd ersätts med ”förhållanden att ta hänsyn till vid planläggning för eller invid djurhållning”: Bebyggelsemiljö Verksamhetens art och omfattning Lokala förhållanden –avstånd, vind, topografi och vegetation Se helheten och bedöm framtiden

12 Länsstyrelsens syn Det är viktigt att i ett tidigt skede i planeringen identifiera och värdera potentiella intressekonflikter mellan djurhållning och boende/annan verksamhet. Kunskapsunderlag med yrkesmässiga djurstallar i kommunen är bra att beakta i den översiktliga planeringen. Hänsynsavstånd mellan boende/lokaler och djuranläggningar måste bedömas från fall till fall. Rimligt att detta varierar beroende på hur bebyggelsemiljön ser ut, verksamheten och lokala förhållanden. Verksamhetens framtida utveckling bör ingå i en sådan bedömning.

13 Länsstyrelsens syn Skyddsåtgärder (t ex avskiljande plantering, avstånd) bör beräknas så att befintliga och planerade verksamheter, med god marginal, kan samexistera.


Ladda ner ppt "Planläggning och djur i bebyggelse Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser