Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Redovisning - rapport Sören Nilsson Påledal, SGI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Redovisning - rapport Sören Nilsson Påledal, SGI"— Presentationens avskrift:

1 Redovisning - rapport Sören Nilsson Påledal, SGI
Källmaterial delvis från Länsstyrelsen i Skåne län

2 Rapportens innehåll Vilka delar som ingår beror helt på syftet. De tre första punkterna bör alltid finnas med. Bakgrund och syfte Beskrivning av fältarbetet Analysresultat Riskbedömning (vetenskaplig bedömning av miljö- och hälsorisker) Riskvärdering (miljömässig, teknisk, ekonomisk och politisk värdering av risker och åtgärder). Rekommendationer

3 Olika sorters undersökningar
Översiktlig (oftast relativt få provtagningspunkter, begränsat antal prover, analys av många olika ämnen) Detaljerad (oftast relativt många provtagningspunkter) Riktad (utförs när man känner till föroreningskällan, ex. cisterner på en bensinstation, ledningarna på kemtvätt) Systematisk (utförs t.ex. då källan är oklar, kan även användas vid förorenade fyllnadsmassor)

4 Rapportens innehåll Har syftet med undersökningen nåtts?
Finns historisk inventering av verksamheten /fastigheten? Antal borrpunkter – Lokalisering och djup Provtagning – Lokalisering och djup. Enkelprov/ samlingsprov Om det finns uppgifter om sparade prover Analyser – Fält, lab – Lokalisering och djup Använda fältinstrument som XRF och PID. Eventuella kommentarer om överensstämmelse jämfört med labprover

5 Exempel enkel rapport markundersökning (från SPIMFAB-uppdrag)
1 Sammanfattning 2 Uppdrag och syfte 3 Fastighetsuppgifter och områdesbeskrivning 4 Utförda undersökningar 4.1 Utförande 4.2 Resultat 4.2.1Fältanalyser 4.2.2Laboratorieanalyser 5 Utvärdering/ riskbedömning 5.1 Föroreningsbild 5.2 Riskbedömning och saneringsbehov 6 Rekommendationer 7 Referenser

6 Exempel enkel rapport markundersökning (från SPIMFAB-uppdrag)
Bilagor Bilaga X Karta över XXX Bilaga X Situationsplan Bilaga X Gamla ritningar över området, t.ex. VA-ledningar Bilaga X Fältundersökning – Tekniska data Bilaga X Fältnoteringar och fältanalyser Bilaga X Laboratorieprotokoll Bilaga X Riktvärdeslistor – Naturvårdsverket, övriga

7 Provtagningsprotokoll jord
Exempel fältprotokoll Punkter provtagna med skruvborr/provgrop(spade)

8 Provtagningsprotokoll jord
Exempel 2 fältprotokoll

9 Provtagningsprotokoll vatten

10 SGF beteckningsblad För geoteknisk redovisning i plan och sektion
Finns att hämta på

11 SGF beteckningsblad

12 SGF beteckningsblad

13 SGF beteckningsblad

14 SGF beteckningsblad

15 SGF beteckningsblad

16 SGF beteckningsblad

17 SGF beteckningsblad Huvudord Tilläggsord Skikt/lager B berg
Bl blockjord bl blockig F fyllning Gy gyttja gy gyttjig gy gyttjeskikt Gr grus gr grusig gr grusskikt Le lera le lerig le lerskikt Mn morän Mu mulljord (mylla, matjord) mu mullhaltig mu mullskikt Sa sand sa sandig sa sandskikt Si silt si siltig si siltskikt St stenjord st stenig st stenskikt T torv t torvskikt Vx växtdelar (trärester) vx med växtdelar vx växtdelskikt ( ) något ( ) tunnare skikt t (efter huvudord) torrskorpa, t ex Let och Sit = torrskorpa av lera resp silt v varvig, t ex vLe = varvig Tilläggsord är placerade före huvudord och så, att den kvantitativt större fraktionen står efter den mindre. Skiktangivelsen står efter huvudordet. Exempel : sisaLe si = siltig, sandig lera med siltskikt. Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand.


Ladda ner ppt "Redovisning - rapport Sören Nilsson Påledal, SGI"

Liknande presentationer


Google-annonser