Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsen Västmanland 100422 1 Redovisning - rapport Sören Nilsson Påledal, SGI Källmaterial delvis från Länsstyrelsen i Skåne län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsen Västmanland 100422 1 Redovisning - rapport Sören Nilsson Påledal, SGI Källmaterial delvis från Länsstyrelsen i Skåne län."— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsen Västmanland Redovisning - rapport Sören Nilsson Påledal, SGI Källmaterial delvis från Länsstyrelsen i Skåne län

2 Länsstyrelsen Västmanland Rapportens innehåll Vilka delar som ingår beror helt på syftet. De tre första punkterna bör alltid finnas med. –Bakgrund och syfte –Beskrivning av fältarbetet –Analysresultat –Riskbedömning (vetenskaplig bedömning av miljö- och hälsorisker) –Riskvärdering (miljömässig, teknisk, ekonomisk och politisk värdering av risker och åtgärder). –Rekommendationer

3 Länsstyrelsen Västmanland Olika sorters undersökningar Översiktlig (oftast relativt få provtagningspunkter, begränsat antal prover, analys av många olika ämnen) Detaljerad (oftast relativt många provtagningspunkter) Riktad (utförs när man känner till föroreningskällan, ex. cisterner på en bensinstation, ledningarna på kemtvätt) Systematisk (utförs t.ex. då källan är oklar, kan även användas vid förorenade fyllnadsmassor)

4 Länsstyrelsen Västmanland Rapportens innehåll Har syftet med undersökningen nåtts? Finns historisk inventering av verksamheten /fastigheten? Antal borrpunkter – Lokalisering och djup Provtagning – Lokalisering och djup. Enkelprov/ samlingsprov Om det finns uppgifter om sparade prover Analyser – Fält, lab – Lokalisering och djup Använda fältinstrument som XRF och PID. Eventuella kommentarer om överensstämmelse jämfört med labprover

5 Länsstyrelsen Västmanland Exempel enkel rapport markundersökning (från SPIMFAB-uppdrag) 1Sammanfattning 2Uppdrag och syfte 3Fastighetsuppgifter och områdesbeskrivning 4Utförda undersökningar 4.1 Utförande 4.2 Resultat 4.2.1Fältanalyser 4.2.2Laboratorieanalyser 5Utvärdering/ riskbedömning 5.1 Föroreningsbild 5.2 Riskbedömning och saneringsbehov 6Rekommendationer 7Referenser

6 Länsstyrelsen Västmanland Exempel enkel rapport markundersökning (från SPIMFAB-uppdrag) Bilagor Bilaga XKarta över XXX Bilaga XSituationsplan Bilaga XGamla ritningar över området, t.ex. VA-ledningar Bilaga XFältundersökning – Tekniska data Bilaga XFältnoteringar och fältanalyser Bilaga XLaboratorieprotokoll Bilaga XRiktvärdeslistor – Naturvårdsverket, övriga

7 Länsstyrelsen Västmanland Provtagningsprotokoll jord Exempel fältprotokoll Punkter provtagna med skruvborr/provgrop(spade)

8 Länsstyrelsen Västmanland Provtagningsprotokoll jord Exempel 2 fältprotokoll

9 Länsstyrelsen Västmanland Provtagningsprotokoll vatten

10 Länsstyrelsen Västmanland SGF beteckningsblad För geoteknisk redovisning i plan och sektion Finns att hämta på

11 Länsstyrelsen Västmanland SGF beteckningsblad

12 Länsstyrelsen Västmanland SGF beteckningsblad

13 Länsstyrelsen Västmanland SGF beteckningsblad

14 Länsstyrelsen Västmanland SGF beteckningsblad

15 Länsstyrelsen Västmanland SGF beteckningsblad

16 Länsstyrelsen Västmanland SGF beteckningsblad

17 Länsstyrelsen Västmanland SGF beteckningsblad Huvudord Tilläggsord Skikt/lager B berg Bl blockjord bl blockig F fyllning Gy gyttja gy gyttjig gy gyttjeskikt Gr grus gr grusig gr grusskikt Le lera le lerig le lerskikt Mn morän Mu mulljord (mylla, matjord) mu mullhaltig mu mullskikt Sa sand sa sandigsa sandskikt Si silt si siltig si siltskikt St stenjord st stenig st stenskikt T torv t torvskikt Vx växtdelar (trärester) vx med växtdelar vx växtdelskikt ( ) något( ) tunnare skikt t (efter huvudord) torrskorpa, t ex Let och Sit = torrskorpa av lera resp silt v varvig, t ex vLe = varvig Tilläggsord är placerade före huvudord och så, att den kvantitativt större fraktionen står efter den mindre. Skiktangivelsen står efter huvudordet. Exempel : sisaLe si = siltig, sandig lera med siltskikt. Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand.


Ladda ner ppt "Länsstyrelsen Västmanland 100422 1 Redovisning - rapport Sören Nilsson Påledal, SGI Källmaterial delvis från Länsstyrelsen i Skåne län."

Liknande presentationer


Google-annonser