Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsynsvägledning strandskydd 25 april 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsynsvägledning strandskydd 25 april 2013"— Presentationens avskrift:

1 Tillsynsvägledning strandskydd 25 april 2013

2 Brittmarie Jansson

3 Dagens program 09.00 FIKA 09.30 Börjar vi Statistik 2012
Kort repetition av strandskyddsreglerna i 7 kap MB Påminnelser om vad som ska ingå i ett beslut Nya rättsfall inom strandskyddsområdet Regeringsuppdrag översyn av strandskyddsreglerna Tillsynsärenden att diskutera kring LUNCH Besök i Skörvalla norr om Särö med utefika 16.00 ca Åter i Kungsbacka

4 Statistik 2012 Kommun Antal beslut om dispenser, exkl. avslag
Antal beslut om dispenser som Lst överprövat Antal beslut som Lst helt eller delvis upphävt Kungsbacka 44 8 2 Varberg 33 7 3 Falkenberg 29 9 4 Halmstad 17 Hylte 10 Laholm 15 1 Totalt: 148 (133) 31 (32) 10 (11)

5 Fördelningen strandskyddsdispenser 2012
Bostadshus Komplement- byggnad/Till-byggnad Anläggning Turism/ Camping/ Stugor/ Hotell Brygga/ Pir Nätstation m.m. Nedläggning kabel m.m. Båthus Frilufts-anord-ningar Väg/ Bro Annat* Totalt Totalt: 30 35 4 46 16  - 6 7 23 172** *Exempel på ”Annat”: Idrottsarena, kalkdoserare, kommunikationsmast, schaktningsarbeten, trädäck, uppläggning av muddermassor, våtmark, ändrad användning av byggnad ** Avser antalet åtgärder, i vissa dispenser ingår mer än en åtgärd

6 MB 7 kap 15 § Förbjudet inom strandskyddsområde Uppföra nya byggnader
Byggnader eller byggnaders användning ändras, andra anläggningar/anordningar utföras så att allmänheten hindras/avhålles… Grävnings- eller andra förberedelsearbeten för 1. och 2. Åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

7 Vad är förbjudet inom strandskyddsområde?
Det är prövningsmyndigheten som avgör om en åtgärd omfattas av förbudet i lagstiftningen. Den som ska bygga eller göra åtgärden har ett eget ansvar.

8 Vad krävs för att få strandskyddsdispens
Särskilda skäl Strandskyddets syften kan uppfyllas

9 Särskilda skäl MB 7:18 c § Område som redan tagits i anspråk
Område som avskiljs från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse etc. Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet Behövs för att utvidga en verksamhet Mycket angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området Annat mycket angeläget intresse

10 Särskilda skäl MB 7:18 d, e §§
Inom område som bidrar till utvecklingen av landsbygden (LIS) – ska pekas ut i ÖP Enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintligt hus inom LIS-område

11 Ansökningsblankett Sökande; namn, adress, tele, e-post
Fastighet (-ägare om annan än sökanden) Vattenområde (hav, sjö, vattendrag) som berörs Planerad åtgärd (omfattning och utförande) Beskrivning av området, naturtyp; vegetation, djurliv, friluftsliv, nuvarande markanvändning Riksintressen, natur- och kulturvärden Särskilda skäl Ev. kompensationsåtgärder Tydliga kartor skalenlig med norrpil, ev. foton

12 För vilka skrivs ett dispensbeslut?
Sökanden Länsstyrelsen ”Vem som helst” – allmänheten/massmedia Framtida bedömningar Tydlighet! Motivering av beslut (Förvaltningslagen 20 §)

13 Innehållet i ett beslut
Beslutsmening Fastighetsbeteckning Vad beslutet avser/omfattar Villkor och tomtplatsavgränsning (hänvisning till karta) Tillgång till fri passage Kartor Översiktskarta + karta över fastighet, byggnad etc. Tomtplatsavgränsning Upplysningar Länsstyrelsens möjlighet till prövning

14 Innehållet i ett beslut
Ärendet Namn sökande Vad gäller ansökan; beskrivning av åtgärd; byggnad, anläggning Avstånd till strand, vattendrag Beskrivning av området, ev. detaljplan Särskilda skäl och en vägning mot strandskyddets syften Intressen Riksintressen, övriga naturvårds- och friluftsintressen Bedömning av påverkan på allmänna intressen och strandskyddets syften, MKN och miljömål

15 Exempel på beslut Dispenser Avslag Föreläggande ligger på vår hemsida under ”Vägledning”

16 Vägledning Strandskydd – en vägledning för planering och prövning. Handbok 2009:4 Utgåva 2 Länsstyrelsens hemsida ”Djur och Natur”, ”Miljö & Klimat” och ”Samhällsplanering & ”Kulturmiljö” ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden” prop. 2008/09:119

17 Rättsfall Avskiljande bebyggelse/väg
M Ej avskilt av bebyggelse i alla riktningar. Avstyckad tomt 1986 ej skäl för dispens M Övrig länsväg, 70 km/h, 900 fordon/dygn sommartid, trafikerad av bussar ej avskiljande väg Brygga M Räcker inte att en brygga måste ligga vid vattnet. Prövas om behovet av brygga kan tillgodoses på annat sätt LIS M Länsstyrelsen har haft erinringar mot utpekandet av LIS-området. Inte tillräckligt utrett att platsen kan anses utgöra LIS-område M 3699 ÖP endast varit på samråd, den demokratiska processen ej fullständig (MMD, ej prövningstillstånd)

18 Rättsfall forts. Talerätt
M Naturskyddsföreningen talerätt, saknar betydelse att den ej överklagat kommunens beslut Små vattendrag/diken M Vattendrag markerat på LM topografiska karta, ej undantaget enligt särskilt beslut. Att det är ett mindre vattendrag, ej skäl till dispens M Dike vattenförande åtminstone under större delen av året, särskilda skäl i 7 kap 18 c-d §§ uttömmande (MMD, ej prövningstillstånd)

19 Rättsfall forts. Ianspråktagen mark
M , M Anlagd gräsmatta avhåller allmänheten, ej förenligt med strandskyddets syften. Dock funnits under lång tid – därför omfattas ej av förbudet i 7 kap 15§ M Dispens från 2005 upphört att gälla. Platsen ogiven av bebyggda fastigheter, medför inte att platsen är ianspråktagen M Riksintresse 3 och 4 kap, stor restriktivitet. Ett förfallet förråd och en stengrund från en ladugård, ej ianspråktagen Tomtplatsbestämning M Tomtplatsbestämning vid dispens för komplementbyggnad, helhetsbedömning av markanvändningen inom en redan etablerad men ännu inte bestämd tomtplats. Tomtplatsen inte ett avgörande av frågan om hur långt allemansrätten sträcker sig.

20 Tillsynsärenden Skörvalla

21 Dispensärende Särö

22 Sanktioner 29 kap. 2 § p.2 För brott mot områdesskydd döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet ….. 2. i ett strandskyddsområde uppför en byggnad eller vidtar någon annan åtgärd som är förbjuden enligt 7 kap. 15 § 2a § För förseelse mot områdesskydd döms till böter den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift eller bestämmelse som med stöd av 7 kap. har meddelats eller i det enskilda fallet beslutats för skyddet av …. ett strandskyddsområde

23 Kontaktpersoner Kungsbacka Varberg Anders Gustafsson Agneta Lindström
Daniel Helsing Bengt Hannerfors Bengt-Åke Saras Britt Höckerbo Börje Nilsson Erik Hansson Marie Carlsson Göran Johansson Helena Kransén Jonas Risborn Lisa Olsson Maria Andersson Maria Söderlund Marie Åberg Tore Johansson

24 Kontaktpersoner Falkenberg Göran Molin Ingela Danielsson Johanna Ekelund Sofia Hedberg Broberg Halmstad Ellinor Tjernström Linda Raimosson Maria Isacsson Hylte Jeane Gustavsson Laholm Anna-Carin Karlsson Patrik Nilsson Torsten Kindt


Ladda ner ppt "Tillsynsvägledning strandskydd 25 april 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser