Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fördjupad utvärdering 2015 Fokusområde Näringslivets miljöarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fördjupad utvärdering 2015 Fokusområde Näringslivets miljöarbete"— Presentationens avskrift:

1 Fördjupad utvärdering 2015 Fokusområde Näringslivets miljöarbete
Eva Jernbäcker, Naturvårdsverket Vem är jag? Var jobbar jag? Sakansvarig NM i FU15

2 Näringslivets miljöarbete i Fördjupad utvärdering 2015
Vill du veta mer? Näringslivets miljöarbete i Fördjupad utvärdering 2015 samla kunskap och ge en sammanhållen bild av utvecklingen inom några prioriterade samhällsområden i förhållande till miljökvalitetsmålen avgränsa frågeställningar - djupgående analys och utvärdering inom dessa utvalda områden skapa tydlighet och bättre involvera olika myndigheter och organisationer i arbetet. bidra med kunskap om hur samhällets styrmedel fungerar och hur dessa kan utvecklas för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås samla kunskap och ge en sammanhållen bild av utvecklingen inom några prioriterade samhällsområden i förhållande till miljökvalitetsmålen avgränsa frågeställningar och därmed kunna göra en mer djupgående analys och utvärdering inom dessa utvalda områden skapa tydlighet och bättre involvera olika myndigheter och organisationer i arbetet. bidra med kunskap om hur samhällets styrmedel fungerar och hur dessa kan utvecklas för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR 2

3 Näringslivets miljöarbete i Fördjupad utvärdering 2015
Avgränsa och ge en ”sammanhållen” bild Näringslivets miljöarbete i Fördjupad utvärdering 2015 Vill du veta mer? Miljöarbete= De åtgärder som genomförs och de egeninitierade styrningssystem som bidrar till utvecklingen Miljöarbete= Hållbarhetsarbete ”CSR PERSPEKTIV” MILJÖKVALITETS-MÅLEN BIOLOGISK MÅNGFALD LUFT MILJÖ-GIFTER LCA PERS-PEKTIV KLIMAT ÖVER-GÖDNING ENERGI/ MATERIAL/AVFALL BULLER EKONOMI SOCIALT ARBETE FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR 3

4 Hur ser utvecklingen ut?
Samla kunskap om utvecklingen Hur ser utvecklingen ut? Bilder våren 2014: Då: ”Miljöledningssystem och CSR Nu: Affärsstrategi att företaget ska vara hållbart. Prioriterat på högsta nivå”. ”Företagen prioriterar hållbar utveckling men sociala och ekonomiska dimensionen anses allt viktigare / arbete med miljöfrågor tonas ned”. ”Engagerade företag har tagit sig an klimat/energifrågan... Vill gå vidare med kemikaliefrågor och biologisk mångfaldsfrågor men dessa är svårare att greppa… sätta siffror på”. Bilder våren 2014: Då: ”Miljöledningssystem och CSR Nu: Affärsstrategi att företaget ska vara hållbart. Prioriterat på högsta nivå”. För vilka typer av företag gäller denna beskrivning/ hur stor del av näringslivet/och vilka miljöfrågor? ”Företagen prioriterar hållbar utveckling men sociala och ekonomiska dimensionen anses allt viktigare / arbete med miljöfrågor tonas ned”. För vilka företag gäller detta? I vilka branscher? ”Engagerade företag har tagit sig an klimat/energifrågan... Vill gå vidare med kemikaliefrågor och biologisk mångfaldsfrågor men dessa är svårare att greppa… sätta siffror på”. Hur många resonerar så? I vilka branscher? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR 4

5 Styrmedels-utveckling
Vill du veta mer? Hur behöver ”spelreglerna” utvecklas – hur ser företagen på styrning från samhällets sida? Debatt (Mars 2014): "Näringslivet måste öka takten på klimatarbetet” Debattartikeln undertecknades av: Koncernchef och VD Axfood, VD Coca-Cola Enterprises Sverige, VD Fortum värme samägt med Stockholm stad, VD JM, VD Svenska Statoil, VD Vasakronan (Hagainitiativet) DN debatt inför WEF 18 januari 2014 ”Företagen vill ha hållbarhet – politikerna levererar inte” (Johan Rockström) Svenskt Näringsliv 22 januari 2014: ”Konkurrenskraften förbisedd i EUs energi- och klimatpaket” En splittrad bild : Debatt (Mars 2014): "Näringslivet måste öka takten på klimatarbetet” Debattartikeln undertecknades av: Koncernchef och VD Axfood,VD Coca-Cola Enterprises Sverige,VD Fortum värme samägt med Stockholm stad, VD JM, VD Svenska Statoil, VD Vasakronan (Hagainitiativet) DN debatt inför WEF 18 januari 2014 ”Företagen vill ha hållbarhet – politikerna levererar inte” (Johan Rockström) Svenskt Näringsliv 22 januari 2014: ”Konkurrenskraften förbisedd i EUs energi- och klimatpaket” FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR 5

6 Vill du veta mer? Hur får vi veta mer?
Samla kunskap om näringslivets miljöarbete och om hur styrmedlen behöver utvecklas Vill du veta mer? Hur får vi veta mer? Syntes av befintligt material (plus intervjuer) Tre mindre intervjustudier (övergripande, verksamheter i EUs handelssystem, långväga godstransporter) Nytt underlag från bland annat Tillväxtverket och Tillväxtanalys (mfl) Syntesskrivande och miniseminarier i höst (arbetsgrupp har knutits till fokusgruppen) FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR 6

7 Vilka är våra huvudfrågor?
Vill du veta mer? Vilka är våra huvudfrågor? Hur ser företagens miljöarbete ut (hur har det utvecklats över tid) och vilka är drivkrafterna bakom? Vilka miljöförbättringar (åtgärder) genomförs - fokus klimat? Vilken roll spelar samhällets styrning idag - fokus klimat? Hur behöver styrmedlen utvecklas (enligt företagen) för en utveckling där klimatmålet nås på ett ekologiskt hållbart sätt? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR 7

8 Till openspace övningen. Hur skulle du besvara projektets huvudfrågor?
Vill du veta mer? Till openspace övningen. Hur skulle du besvara projektets huvudfrågor? Varifrån kommer du och vad arbetar du med? Hur ser företagens miljöarbete ut (hur har det utvecklats över tid) och vilka är drivkrafterna bakom? Vilka miljöförbättringar (åtgärder) genomförs? Vilken roll spelar samhällets styrning idag? Hur behöver styrmedlen utvecklas (enligt företagen) för en utveckling där klimatmålet (valfritt miljömål) nås på ett ekologiskt hållbart sätt? Extrafråga: Känner du till något i Sverige verksamt företag som du anser arbeta särskilt bra med hållbarhetsfrågorna (med betoning på den ekologiska dimensionen!) FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR 8

9 FU15, FOKUSOMRÅDE: Näringslivets Miljöarbete - förslag på studier
Vill du veta mer? FU15, FOKUSOMRÅDE: Näringslivets Miljöarbete - förslag på studier Drivkrafter och styrmedel för miljöförbättringar inom näringslivet (IIIEE forts på miljöarbetet inom den tillverkande industrin) Drivkrafter och styrmedel som påverkar tillverknings- och energiindustriers bidrag till klimatmålen (främst medelstora och större företag (EUETS) . Drivkrafter och styrmedel som påverkar näringslivets transporter. FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR 9

10 Vill du veta mer? Definitioner
Miljöarbete: både de styrsystem och de miljöåtgärder som näringslivet genomför på eget initiativ och det miljöarbete som har sin grund i tillämpningen av olika styrmedel samt hybrider däremellan. Hållbar produktion innebär att använda naturtillgångar och energi mer effektivt och minska utsläppen av växthusgaser och annan miljöpåverkan. Det handlar om att producera, distribuera, köpa och använda varor och tjänster på ett sätt som ger minsta möjliga påverkan på miljön. Det övergripande målet är att tillgodose grundläggande behov av varor och tjänster och samtidigt åstadkomma bättre livskvalitet och se till att det finns tillräckligt med resurser kvar för kommande generationer (en del av politiken för hållbar utveckling). Med miljöanpassade varor och tjänster avses sådana varor och tjänster som har en markant mindre miljöpåverkan än andra varor och tjänster med samma funktion. FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR 10

11 Vill du veta mer? Tack! VILL DU VETA MER? miljömål.se FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR 11


Ladda ner ppt "Fördjupad utvärdering 2015 Fokusområde Näringslivets miljöarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser