Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fördjupad utvärdering 2015 Fokusområde Näringslivets miljöarbete Eva Jernbäcker, Naturvårdsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fördjupad utvärdering 2015 Fokusområde Näringslivets miljöarbete Eva Jernbäcker, Naturvårdsverket."— Presentationens avskrift:

1 Fördjupad utvärdering 2015 Fokusområde Näringslivets miljöarbete Eva Jernbäcker, Naturvårdsverket

2 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Näringslivets miljöarbete i Fördjupad utvärdering 2015 samla kunskap och ge en sammanhållen bild av utvecklingen inom några prioriterade samhällsområden i förhållande till miljökvalitetsmålen avgränsa frågeställningar - djupgående analys och utvärdering inom dessa utvalda områden skapa tydlighet och bättre involvera olika myndigheter och organisationer i arbetet. bidra med kunskap om hur samhällets styrmedel fungerar och hur dessa kan utvecklas för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås

3 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Näringslivets miljöarbete i Fördjupad utvärdering 2015 KLIMAT ENERGI/ MATERIAL/ AVFALL LCA PERS- PEKTIV BIOLOGISK MÅNGFALD MILJÖ- GIFTER ÖVER- GÖDNING BULLER MILJÖKVA LITETS- MÅLEN ”CSR PERSPEKTIV” SOCIALT ARBETE EKONOMI LUFT Miljöarbete= De åtgärder som genomförs och de egeninitierade styrningssystem som bidrar till utvecklingen Miljöarbete= Hållbarhetsarbete Avgränsa och ge en ”sammanhållen” bild

4 FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Hur ser utvecklingen ut? Samla kunskap om utvecklingen Bilder våren 2014: Då: ”Miljöledningssystem och CSR Nu: Affärsstrategi att företaget ska vara hållbart. Prioriterat på högsta nivå”. ”Företagen prioriterar hållbar utveckling men sociala och ekonomiska dimensionen anses allt viktigare / arbete med miljöfrågor tonas ned”. ”Engagerade företag har tagit sig an klimat/energifrågan... Vill gå vidare med kemikaliefrågor och biologisk mångfaldsfrågor men dessa är svårare att greppa… sätta siffror på”.

5 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Hur behöver ”spelreglerna” utvecklas – hur ser företagen på styrning från samhällets sida? Debatt (Mars 2014): "Näringslivet måste öka takten på klimatarbetet” Debattartikeln undertecknades av: Koncernchef och VD Axfood, VD Coca-Cola Enterprises Sverige, VD Fortum värme samägt med Stockholm stad, VD JM, VD Svenska Statoil, VD Vasakronan (Hagainitiativet) DN debatt inför WEF 18 januari 2014 ”Företagen vill ha hållbarhet – politikerna levererar inte” (Johan Rockström) Svenskt Näringsliv 22 januari 2014: ”Konkurrenskraften förbisedd i EUs energi- och klimatpaket” Styrmedels- utveckling

6 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Hur får vi veta mer? Syntes av befintligt material (plus intervjuer) Tre mindre intervjustudier (övergripande, verksamheter i EUs handelssystem, långväga godstransporter) Nytt underlag från bland annat Tillväxtverket och Tillväxtanalys (mfl) Syntesskrivande och miniseminarier i höst (arbetsgrupp har knutits till fokusgruppen) Samla kunskap om näringslivets miljöarbete och om hur styrmedlen behöver utvecklas

7 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Vilka är våra huvudfrågor? Hur ser företagens miljöarbete ut (hur har det utvecklats över tid) och vilka är drivkrafterna bakom? Vilka miljöförbättringar (åtgärder) genomförs - fokus klimat? Vilken roll spelar samhällets styrning idag - fokus klimat? Hur behöver styrmedlen utvecklas (enligt företagen) för en utveckling där klimatmålet nås på ett ekologiskt hållbart sätt?

8 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Till openspace övningen. Hur skulle du besvara projektets huvudfrågor? Varifrån kommer du och vad arbetar du med? Hur ser företagens miljöarbete ut (hur har det utvecklats över tid) och vilka är drivkrafterna bakom? Vilka miljöförbättringar (åtgärder) genomförs? Vilken roll spelar samhällets styrning idag? Hur behöver styrmedlen utvecklas (enligt företagen) för en utveckling där klimatmålet (valfritt miljömål) nås på ett ekologiskt hållbart sätt? Extrafråga: Känner du till något i Sverige verksamt företag som du anser arbeta särskilt bra med hållbarhetsfrågorna (med betoning på den ekologiska dimensionen!)

9 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR FU15, FOKUSOMRÅDE: NÄRINGSLIVETS MILJÖARBETE - FÖRSLAG PÅ STUDIER 1)Drivkrafter och styrmedel för miljöförbättringar inom näringslivet (IIIEE forts på miljöarbetet inom den tillverkande industrin) 2)Drivkrafter och styrmedel som påverkar tillverknings- och energiindustriers bidrag till klimatmålen (främst medelstora och större företag (EUETS). 3)Drivkrafter och styrmedel som påverkar näringslivets transporter.

10 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Definitioner Miljöarbete: både de styrsystem och de miljöåtgärder som näringslivet genomför på eget initiativ och det miljöarbete som har sin grund i tillämpningen av olika styrmedel samt hybrider däremellan. Hållbar produktion innebär att använda naturtillgångar och energi mer effektivt och minska utsläppen av växthusgaser och annan miljöpåverkan. Det handlar om att producera, distribuera, köpa och använda varor och tjänster på ett sätt som ger minsta möjliga påverkan på miljön. Det övergripande målet är att tillgodose grundläggande behov av varor och tjänster och samtidigt åstadkomma bättre livskvalitet och se till att det finns tillräckligt med resurser kvar för kommande generationer (en del av politiken för hållbar utveckling). Med miljöanpassade varor och tjänster avses sådana varor och tjänster som har en markant mindre miljöpåverkan än andra varor och tjänster med samma funktion.

11 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Tack! (eva.jernbacker@naturvardsverket.se) VILL DU VETA MER? miljömål.se


Ladda ner ppt "Fördjupad utvärdering 2015 Fokusområde Näringslivets miljöarbete Eva Jernbäcker, Naturvårdsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser