Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningar om mätning Förbrukning Småskalig produktion EDIEL & avräkningskonferens 24 – 25 november 2010 Lars Munter Marknad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningar om mätning Förbrukning Småskalig produktion EDIEL & avräkningskonferens 24 – 25 november 2010 Lars Munter Marknad."— Presentationens avskrift:

1 Utredningar om mätning Förbrukning Småskalig produktion EDIEL & avräkningskonferens 24 – 25 november 2010 Lars Munter Marknad

2 EIs utrredning om mätning 2010 - SvK EDIEL & avräkningskonferens 20101125 /lm 2 Innehåll > Sänkt timmätningsgräns > Uppdraget > EI:s utgångspunkter > EI:s förslag > SvK synpunkter > Nettodebitering av småskalig produktion > Uppdraget > EI:s utgångspunkter > EI:s förslag > SvK synpunkter

3 EIs utrredning om mätning 2010 - SvK EDIEL & avräkningskonferens 20101125 /lm 3 Sänkt timmätningsgräns EI:s uppdrag > Energimarknadsinspektionen har fått regeringens uppdrag att analysera vilka konsekvenser en övergång till timmätning skulle innebära för elanvändare med ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere. > Redovisas 1 december 2010

4 EIs utrredning om mätning 2010 - SvK EDIEL & avräkningskonferens 20101125 /lm 4 Sänkt timmätningsgräns EI:s utgångspunkter > Förbättra elmarknadens funktion genom att få aktivare kunder på efterfrågesidan > Framtidens mätning bl.a. utgående från EU -krav t.ex. intelligenta nät kommer kräva högre upplösning på mätningen > Utnyttja befintliga tekniklösningar så långt som möjligt > Hålla kostnaderna nere > Nya regler ska vara anpassade till rutiner inom elmarknaden > Förändringar ska ske successivt och samordnat med andra ändringar

5 EIs utrredning om mätning 2010 - SvK EDIEL & avräkningskonferens 20101125 /lm 5 Sänkt timmätningsgräns EI:s utgångspunkter - forts. > EI har beräknat nyttan för att introducera timmätning > Med månadsvis insamling av timmätvärden (timavräkning light) för uttagspunkter med förbrukning högre än 8000 kWh/år så är introduktion av timmätning lönsam > Introduktion av timmätning stegvis är fördelaktigt

6 EIs utrredning om mätning 2010 - SvK EDIEL & avräkningskonferens 20101125 /lm 6 Sänkt timmätningsgräns EI:s förslag > Samtliga uttagspunkter med förbrukning på 8000 kWh/år och däröver ska timmätas > Mätvärden för uttagspunkter med förbrukning på 8000 kWh/år eller däröver ska rapporteras minst en gång per månad (timavräkning light). Vilket innebär att de ska schablonavräknas i balansavräkningen. > Swedacs föreskrifter ändras så att mätare med timregistrering registrerar med en upplösning på 0,1 kWh.

7 EIs utrredning om mätning 2010 - SvK EDIEL & avräkningskonferens 20101125 /lm 7 Sänkt timmätningsgräns EI:s förslag – forts. > Tidsbegränsade undantag från att introducera timmätning kan sökas > Introduktionen kan ta 1,5 – 2 år

8 EIs utrredning om mätning 2010 - SvK EDIEL & avräkningskonferens 20101125 /lm 8 Sänkt timmätningsgräns SvK kommentarer på EI:s förslag > Timavräkning för förbrukning på 8000 kWh/år och däröver är väl avvägt för att omfatta elvärmelast. Gynnsamt för elanvändare under gränsen. > Timavräkning light är bra ur balansavräkningssynpunkt eftersom daglig insamling av många mätpunkter gör att kvalitén på balansavräkningen blir sämre. > Slutavräkningen bör anpassas så att affärsrisk elimineras > Tidplanen för snäv. Tidplanen bör samordnas med den tidplanen för den nordiskt harmoniserade slutkundsmarknaden. Vill man göra något innan föreslår SvK att man sänker kravet på daglig timavräkning från >63 A till >25 A.

9 EIs utrredning om mätning 2010 - SvK EDIEL & avräkningskonferens 20101125 /lm 9 Nettodebitering av småskalig produktion EI:s uppdrag > Utreda för- och nackdelar med nettodebitering > Belysa skattefrågan > Föreslå ändringar i regelverket > Redovisas den 1 december 2010

10 EIs utrredning om mätning 2010 - SvK EDIEL & avräkningskonferens 20101125 /lm 10 Nettodebitering av småskalig produktion Frågeställningar > Nettodebitering? > Kvittning av uttagen och inmatad el under en period. > Nettomätning? > Kvittning av uttagen och inmatad el under en period sker i mätaren (den går baklänges)

11 EIs utrredning om mätning 2010 - SvK EDIEL & avräkningskonferens 20101125 /lm 11 Nettodebitering av småskalig produktion Microproduktion - Nuvarande regelverk > Produktionen ansluts inom elanvändarens anläggning > Inmatning ska timmätas av NÄ i anslutningspunkten > Uttag ska månadsmätas > Flödet i anslutningspunkten avser nettoenergin = produktion – förbrukning. > Producenten (anläggning om max 43,5 kW ansluten till max 63 A huvudsäkring) betalar ingen nättariff för inmatningen > Elanvändaren betalar en nättariff för nettoförbrukningen

12 EIs utrredning om mätning 2010 - SvK EDIEL & avräkningskonferens 20101125 /lm 12 Nettodebitering av småskalig produktion Microproduktion - Nuvarande regelverk forts. > Producenten kan sälja inmatad energi till en elhandlare eller till NÄ > Producenten har rätt till ersättning för ”nätnyttan” från NÄ > Producenten kan få elcertifikat > Inga krav på nettodebitering

13 EIs utrredning om mätning 2010 - SvK EDIEL & avräkningskonferens 20101125 /lm 13 Nettodebitering av småskalig produktion EI:s förslag > Fortsatt timavräkning på inmatad el > Inför krav på timavräkning på uttagen el då produktion finns inom anläggningen > Inför krav på att NÄ kvittar inmatning mot uttag månadsvis i energiavgiften > Inför mottagningsplikt för elleverantören för inmatad el > Elleverantören inte kvittningsskyldig > avtalet är en fråga mellan elleverantören och producenten / elanvändaren och ska inte regleras eftersom det är konkurrensutsatt verksamhet

14 EIs utrredning om mätning 2010 - SvK EDIEL & avräkningskonferens 20101125 /lm 14 Nettodebitering av småskalig produktion EI:s förslag forts. > Förenkla för microproduktion i IKN-nät genom att ta bort kravet på timmätning. Uppdrag till STEM. > Förändra skattelagstiftningen och öppna upp för kvittning av energiskatt och moms. Uppdrag till Skatteverket. >

15 EIs utrredning om mätning 2010 - SvK EDIEL & avräkningskonferens 20101125 /lm 15 Nettodebitering av småskalig produktion EI:s utgångspunkter > Nettodebitering av NÄ energiavgift ska ge ett bidrag till elanvändare som satsar på egen produktion > Nya regler ska inte vara konkurrenshämmande > Nya regler ska vara enkla att administrera > Timavräkning är en förutsättning för att balansavräkningen ska fungera > Timmätningsgränsen sänks för förbrukning

16 EIs utrredning om mätning 2010 - SvK EDIEL & avräkningskonferens 20101125 /lm 16 Nettodebitering av småskalig produktion EI:s utgångspunkter – forts. > Mottagningsplikt > Garanterar att det alltid finns en elleverantör och balansansvarig som tar emot inmatad el > NÄ vet vem som ska ha mätvärdena > Producenten kan alltid byta elleverantör som köper inmatad el > Timmätning på förbrukning på anläggningar med produktion > Uttagsmönstret följer inte övriga uttagspunkters uttagsmönster > Timavräkning finns redan för inmatningen för dessa anläggningar > Gränsen för timmätning sänks

17 EIs utrredning om mätning 2010 - SvK EDIEL & avräkningskonferens 20101125 /lm 17 Nettodebitering av småskalig produktion SvK kommentarer på EI:s förslag > SvK stödjer EI:s förslag > Ytterligare åtgärder skulle kunna göras genom att utforma inmatningstariff, mätningskostnad och nätnyttan som en enhetlig tariff och ta bort ellagens specialregel att mätningskostnaden ska debiteras separat. Därmed kan man sänka kostnaden för mätningen på den produktion som betalar nättariff.idag.


Ladda ner ppt "Utredningar om mätning Förbrukning Småskalig produktion EDIEL & avräkningskonferens 24 – 25 november 2010 Lars Munter Marknad."

Liknande presentationer


Google-annonser