Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Regional.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Regional."— Presentationens avskrift:

1 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Regional samverkan – Regional styrka

2 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 13 medlemmar 860 000 innevånare GR fakta

3 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning Förordning (2997:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning Träder i kraft 2008-01-15 Gäller utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2008-30 juni 2010 1. Utbildning som förenar en anställning som syftar till yrkesutbildning med studier av vissa ämnen i gymnasieskolan 2. Utbildning som i viss omfattning genomförs på en arbetsplats utan anställningsförhållande

4 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning Elev ska vara intagen på ett nationellt eller specialutformat program som innehåller yrkesämnen och ha ansökt om att övergå till lärlingsutbildning Skolhuvudmannen beslutar om vilka principer som ska gälla för övergång

5 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Villkor för deltagande Kommunala eller fristående skolor som erbjuder nationellt eller specialutformat program God kvalitet för elevens hela utbildning Myndigheten för skolutveckling beslutar om vilka som får delta och med hur många platser Ingen skyldighet att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning IKE ska utgå även om elev byter från nationellt program till gymn. lärlingsutbildning

6 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Gymnasieförordningen De föreskrifter i gymnasieförordningen (1992:394) som gäller för nationella och specialutformade program gäller i tillämpliga delar för gymnasial lärlingsutbildning, om inte annat följer av förordningen Skolhuvudmannen får besluta att utbildningen ska bedrivas under andra tider än som gäller i gymnasieförordningen Arbetsplatsförlagd utbildning behöver inte finnas på gymnasial lärlingsutbildning

7 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Utbildningens syfte Grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få fördjupade kunskaper inom yrkesområdet

8 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Utbildningens innehåll 2500 poäng och ska minst omfatta: Svenska A eller Svenska som andraspråk A Engelska A Matematik A Religionskunskap A och Ämnena idrott och hälsa, samhällskunskap och historia med 50 p vardera enligt de särskilda kursplaner som gäller för dessa ämnen i försöksverksamheten

9 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Utbildningens innehåll Skolhuvudmannen får i ett enskilt fall besluta att ämnena ska ha större omfattning eller att utbildningen ska omfatta ytterligare ämnen Om eleven önskar det ska utbildningen omfatta: -Kärnämneskurserna Svenska B eller Svenska B som andraspråk -Kärnämneskurserna Idrott och hälsa samt Samhällskunskap i ställer för dessa ämnen enligt första stycket, och -Kärnämneskurserna Naturkunskap och Estetisk verksamhet Eleven kan välja att utbildningen ska omfatta endast någon av de kärnämneskurser som anges ovan

10 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Arbetsplatsförlagd del av utbildningen Minst 1250 poäng bestående av en eller flera kursplaner Skolhuvudmannen beslutar efter samråd med ett lärlingsråd vilken eller vilka nationella eller lokala kursplaner som ska tillämpas

11 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Lärlingsråd Lärlingsråd ska finnas för samråd mellan skolan och arbetsmarknadens organisationer Företrädare för berörda arbetstagare och arbetsgivare samt för skolans lärare och elever ska ingå Annan skolpersonal och andra berörda intressenter från arbetslivet får ingå Lärlingsrådet utser ordförande och bestämmer arbetsformer Gemensamt lärlingsråd för flera program liksom flera lärlingsråd för ett program med flera inriktningar är möjligt

12 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Lärlingsråd Skolhuvudmannen beslutar efter förslag från lärlingsrådet vilken eller vilka arbetsplatser den arbetsplatsförlagda delen ska förläggas till Handledare ska ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och även i övrigt bedömas lämplig Statens skolverk får meddela föreskrifter om närmare villkor för att en arbetsplats ska få anlitas Ska medverka till att utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv Bidra till ett lärande i arbetslivet med hög kvalitet

13 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Lärlingsråd Lärlingsrådet ska bistå skolhuvudmannen och rektorn med att: -Ordna lärlingsplatser för den arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala lärlingsutbildningen -Utforma förslag till avtal med berörda arbetsplatser och till utbildningskontrakt -Säkerställa att de arbetsplatser som tar emot elever har kompetenta handledare -Bedöma om den arbetsplatsförlagda delen motsvarar de nationella målen för utbildningen och även i övrigt svarar mot de krav som ställs i läroplan, kursplan och andra författningar -Bedöma vilka karaktärsämnen eller delar av karaktärsämnen som kan behöva studeras i gymnasieskolan -Medverka vid uppföljning och utvärdering av den arbetsplatsförlagda delen

14 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Avtal Skolhuvudmannen ska se till att genom avtal mellan sig och berörda arbetsplatser reglera sina och arbetsplatsernas åtaganden Rektorn ska se till att det för varje elev som genomgår GL upprättas ett skriftligt avtal som undertecknas av skolhuvudmannen, eleven och företrädare för den eller de arbetsplatser dit någon del av utbildningen förläggs (utbildningskontrakt). Om eleven inte är myndig ska även vårdnadshavaren underteckna.

15 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Avtal Vilka delar ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa Vilken lärare på skolan och vilken handledare på arbetsplatsen ansvarar för den arbetsplatsförlagda delen

16 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Elever Uppgift om att en elev genomgår GL ska antecknas i elevens individuella studieplan En elev som går GL och som inte har en anställning ska omfattas av bestämmelserna i förordningen om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning Om en elev som genomgår GL förenar en anställning med studierna i gymnasieskolan får skolhuvudmannen besluta att eleven ska få byta till utbildning på ett program om anställningen upphör Uppgiftsskyldighet mot CSN gäller även om anställning ingår

17 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Betyg Läraren sätter betyg på kurs eller projektarbete som genomförts på arbetsplats efter samråd med handledaren I elevens slutbetyg ska det anges att eleven har genomgått en försöksverksamhet med GL Till slutbetyget ska en beskrivning av de utbildningsavsnitt som genomförts på arbetsplats bifogas För den som har fått ett slutbetyg från GL får ett sådant slutbetyg som avses i 4 kap. 10 § förordningen om kommunal vuxenutbildning inte utfärdas

18 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Uppföljning och utvärdering De skolhuvudmän som deltar är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten Bestämmelser om kvalitetsredovisning gäller

19 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Statsbidrag Till varje huvudman för skolor som deltar i GL lämnas statsbidrag med 25 000 kr per läsår för varje elev som påbörjar GL. Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel Statens skolverk beslutar om utbetalning av bidrag

20 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Övergångsregler Denna förordning träder i kraft 15 januari 2008, då förordningen (2000:690) om försöksverksamhet med lärande i arbetslivet (LIA) inom gymnasieskolan ska upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för utbildning som påbörjats före den 15 januari 2008


Ladda ner ppt "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Regional."

Liknande presentationer


Google-annonser