Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helsingfors stad, svensk dagvård Värdegrundsarbete 14-15

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helsingfors stad, svensk dagvård Värdegrundsarbete 14-15"— Presentationens avskrift:

1 Helsingfors stad, svensk dagvård Värdegrundsarbete 14-15
”Nya tillblivelser”

2 Svenska dagvårds strategi
Nationell strategi Stadens strategi Svenska dagvårds strategi Verksamhetsplan och berättelse Nationell värdegrund Stadens värdegrund Svenska dagvårds värdegrund Enhetens plan för småbanrsfostran

3 Nationella värdegrunden: Grunderna för småbarnsfostran
Centrala, internationella avtal om barns rättigheter, nationella bestämmelser och övriga styrdokument på området formar värdegrunden i småbarnsfostran i Finland. I konventionen om barns rättigheter4 ställs barnets människovärde i främsta rum. I anslutning till det här grundläggande värdet anges fyra allmänna principer: – förbud mot diskriminering och ett krav om att barnen skall behandlas jämlikt – barnets bästa – barnets rätt att leva och att utvecklas harmoniskt – barnets åsikt skall beaktas. De viktigaste principerna inom småbarnsfostran, d.v.s. principerna som konkretiserar barnens rättigheter, går att härleda i de grundläggande rättigheterna i Finland, i övriga rättsnormer och i bestämmelser på lägre nivå. Barnet har rätt till – trygga människoförhållanden – att växa upp, utvecklas och lära sig i trygga förhållanden – en trygg och hälsosam miljö i vilken det är möjligt för barnet att leka och fungera på ett mångsidigt sätt – att bli förstådd och uppmärksammad enligt sin ålder och utvecklingsnivå – få specialstöd i den mån som sådant behövs – egen kultur, eget modersmål, egen religion eller livsåskådning.

4 Helsingfors stads värdegrunden 2013-2016

5 Helsingfors plan för småbarnsfostran 2011
En helhet av vård, fostran och lärande Mål för barnen Fostringsgemenskap Mål för vårdnadshavarna Utvärdering och utveckling av prof. kunskap Kvalitetsmål Att vara helsingforsare, finländare och mångkulturell Verksamhetsmål

6 Förmåga att tänka och lära sig Kulturell och kommunikativ kompetens
Förskolan Försklans läroplan och verksamhetsidé Verksamhetsidén stöda individuell och samhällelig utveckling vilja och glädje över att lära sig god grund för livslångt lärande sund självkänsla Förskolans mångsidiga kompetenser 2016 En helhet som består av kunskaper, färdigheter, värderingar, attityder och vilja. Innefattar också förmåga att använda kunskaper och färdigheter på de sätt som situationen kräver Förmåga att tänka och lära sig Digital kompetens Kulturell och kommunikativ kompetens Vardags kompetens Multiliteracitet Att delta och påverka

7 Universitetets värdering, tankar om framtidens btl
Helsingfors universitets värdegrund för btl utbildningen demokrati, rättvisa och jämlikhet vetenskapligt kritiskt tänkande och tvärvetenskaplighet kulturell mångfald och internationalism. Tyngdpunktsområden är Flerspråkighetsfostran Identitet Mångfald Estetisk fostran Identitet Estetisk fostran Mångfald Flerspråkighetsfostran Demokrati

8 Utbildningsverket: Linjen för svensk dagvård och utbildning
Stadens strategi Välmående… Livskraftigt… Fungerande… Ekonomin i balans & gott ledarskap Demokrati och delaktighet Utbildningsverket Temaår Temaår Säkerhet Temaår 2015 Kvalitetsutveckling Resultatmål: Välmående: Egenvårdarsystemet Livskraftgit: samarbete mellan daghem och förksola förstärks Fungerande: Effektivering av verksamheten Ekonomi: Ekonomin i balans Gott ledarskap: korta sjukfrånvarona minskar Linjen för svensk dagvård och utbildning en naturlig kontinuitet…. en helhetssyn på barnets vård, tillväxt och inlärning att stärka förvaltningen av den svenska servicen att uppnå synergifördelar genom att förena de ekonomiska resurserna/lokalerna elevvården som en helhet för svenska barn i åldern 0-15 att stärka fostran och undervisning i de svenskspråkiga enheterna att stöda barnets språkliga/kulturella utveckling Svensk dagvård

9 Samarbete mellan daghem och förksola förstärks
Nationell strategi Egenvårdarsystemet Samarbete mellan daghem och förksola förstärks Effektivering av verksamheten Ekonomin i balans Korta sjukfrånvarona minskar med Barnaögon Språket Leken Verksamhets- plan och berättelse Trygga förhållanden Hälsosam miljö Egen kultur och språk Ett Välmående, Livskraftigt, Fungerande, Demokratiskt Helsingfors Svenska dagvårdens värdegrund Enhetens plan för småbanrs fostran

10 Grunderna för planen för småbarnsfostran
Grundern ger den allmänna värdegrunden, principerna och de viktigaste innehålls-områdena Stadens plan för småbarnsfostran samt def. av svenska dagvårdenv Stadens plan definierar värdegrunden samt de allmänna linjedragningarna och principerna för småbanrsfostran Svensk dagvård; med barnaögon, språket och leken. Definiera värdegrunden! Enhetens plan för småbarnsfostran Verksamhetsplan Enhetens värderingar och linjedragnignar för småbarnsfostran De säregna dragen för enheten/området beskrivs Planen är konkretare än den på stadens nivå. Den ska spelga de värden och mål enheten vill uppnå. Verskamhets-berättelse Skapa Verskamhetsplanen görs för ett år i taget och beskriver hur man tänker nå de målen som man valt att utgå ifrån självklart påverkar barngruppen valet av målen Fosrtingsgemen-skapen beaktas här. Dialog mellan teoretiska mål, fostringsgemenskap och barngruppen I verksamhets-berättelsen beskriver man kort hur de uppnådda målen verkställts under året och ur de gynnat barnrgupperna och barnen. Läroplan för förskole undervisningen i Helsingfors 14 stöda individuell och samhällelig utveckling vilja och glädje över att lära sig god grund för livslångt lärande Sund självkänsla nybörja-utbildning förskola dagvård

11 Gemen-samt behov, av utvecklings-mål
Process våren 2015 Mål färdigt våren 2015 i brukttagande hösten 2015 Arbets-grupp Referens-grupp Utbildningen coachinggrupperna Gemen-samt behov, av utvecklings-mål områdes-grupperna Gemensam värdegrund och verksamhetsplan och -berättelse för Helsingfors svenska dagvård Behov hösten 2014 Processen

12 Hur binda ihop värden och strategier samt olika nivåer
Hur binda ihop värden och strategier samt olika nivåer? Arbetet fortsätter våren 2015 genom att skapa en verksamhetsplan på enhetsnivå. med Barnaögon/ Identitet / Förmåga att tänka och lära sig Estetisk fostran Estetisk fostran/ Digital kompetens Mångkultur/ Mångfald/ Kulturell och kommunikativ kompetens Lärmiljöer Vardags kompetens Språket/ Flerspråkighets-fostran/ Multiliterasitet Fostrings-gemenskap/ Demokrati/ Att delta och påverka


Ladda ner ppt "Helsingfors stad, svensk dagvård Värdegrundsarbete 14-15"

Liknande presentationer


Google-annonser