Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetberedningen 2011-04-19. UPPLÄGG IDAG: Nuläget – förutsättningar (i detalj) Något om Vårproppen Förberedelse dialoger 26-27 april Målstyrning (ALÖ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetberedningen 2011-04-19. UPPLÄGG IDAG: Nuläget – förutsättningar (i detalj) Något om Vårproppen Förberedelse dialoger 26-27 april Målstyrning (ALÖ."— Presentationens avskrift:

1 Budgetberedningen

2 UPPLÄGG IDAG: Nuläget – förutsättningar (i detalj) Något om Vårproppen Förberedelse dialoger april Målstyrning (ALÖ 11.00) Prel. ramar varje nämnd (nuläge) Investeringar

3 Budgetberedningen

4 UTFALLAntal invånareFörändring BUDGETAntal invånareFörändring (prognos) (prognos) (prognos)

5 Budgetberedningen UTFALLFörändring 20053,6 % 20064,4 % 20075,4 % 20085,3 % 20091,6 % PrognoserFörändring 20102,5 % 20113,7 % 20124,1 % 20134,1 % 20144,0 %

6 Budgetberedningen Eget skatteunderlag Värnamo (Mkr) Skatteintäkter (Mkr) B Garanterat skatteunderlag Värnamo (kr per invånare) Inkomstutjämningsbidrag (Mkr) B :28 21:08

7 Budgetberedningen PrognoserFörändring 20112,15 % 20123,5 % 20133,7 % 20143,9 % Medel till: Strukturförändringar 2 Mkr/år Osakliga löneskillnader 1,5 Mkr/år Löneunderlag exkl PO Mkr Central lönepott Mkr ,9106,2155,4

8 Budgetberedningen UtfallKPIKPIF 20083,4 % ,3 %1,9 % 20101,3 %2,1 % PrognoserKPIKPIF 20112,3 %1,7 % 20122,2 %1,5 % 20132,6 %1,7 % 20142,3 %1,8 % Ingen kompensation i budgetramarna i nuläget

9 Budgetberedningen Belopp i kkr B Kostnadsutjämning Regleringsbidrag LSS-utjämning Belopp per invånare B Kostnadsutjämning246 Regleringsbidrag LSS-utjämning872838

10 Budgetberedningen Belopp i kkr Tidigare prognos ,25 % Ny prognos (cirk 11:16) ,3 %+1,25 % Skillnad

11 Budgetberedningen Belopp i kkr Summa pensioner som täcks av PO-pålägg Summa pensioner som inte täcks av PO-pålägg

12 Budgetberedningen Belopp i kkr KF oförutsedda behov1 500 KS oförutsedda behov1 500 Leaderprojekt450 0 Intraprenader100 GIS-utveckling400 Driftkostn Tingshuset500

13 Budgetberedningen Utf Utf

14 Budgetberedningen Belopp i kkr Ökad hyra gemensamma delar Hyra Café och restaurang Hyresintäkter Café och restaurang Receptionist Marknadsföring 0,5 tj Översyn behöver göras p g a ny tidplan

15 Budgetberedningen Mkr5 Mkr Mkr-8 Mkr

16 Budgetberedningen UTFALL ,7 Mkr ,0 Mkr ,5 Mkr ,9 Mkr ,9 Mkr Prognoser ,0 Mkr ,0 Mkr ,0 Mkr ,0 Mkr ,5 Mkr

17 Budgetberedningen Belopp i kkr Summa kapitaltjänstintäkter Uppdateras för under hösten Ingen påverkan på budgeterat resultat eftersom nämndernas budgetram ändras i motsvarande grad

18 Budgetberedningen Mkr

19 Budgetberedningen Belopp i kkr Byggräntor1 500 Borgensavgifter200 Räntor Räntebidrag Räntor på kundfordringar m m200

20 Budgetberedningen Belopp i kkr Finansiell uppräkning pensioner Räntor på upptagna lån Kundförlust-100 Bankavgifter m m-100 Övrigt (avgift kronofogde m m)-100

21 Budgetberedningen ,2 Mkr+25,9Mkr+21,7 Mkr 2,06 %1,61 %1,31 %

22 Budgetberedningen Resultat År Resultat enligt balanskravet Inlösen pensioner Resultat exkl inlösen pensionerSkatt+gen stb% Bokslut ,69,943,51 430,73,04% Bokslut , ,52,31% Bokslut ,434,394,71 509,46,27% Budget , ,11,79% Budget 2012 exkl Äskn32, ,22,06%Exkl äskanden Plan 2013 exkl Äskn25, ,11,61%Exkl äskanden Plan 2014 exkl Äskn21, ,21,31%Exkl äskanden SUMMA234,944,2279, ,22,60% Investeringar Årets nettoinvest Avgår: Affärsvht Nettoinvest exkl affärsvht Resultat exkl inlösen pensionerAvskrivningar Resultat + avskrivningar Resultat - nettoinvest Bokslut ,59,1108,457,264,0121,212,8 Bokslut ,318,0105,364,466,5130,925,6 Bokslut ,724,8125,943,571,9115,4-10,5 Bokslut ,216,0143,233,873,9107,7-35,5 Bokslut ,86,8135,094,778,0172,737,7 Budget ,731,793,027,382,0109,316,3 Budget 2012 Äskningar239,790,5149,223,585,0108,5-40,7Inkl äskanden Plan 2013 Äskningar224,371,4152,922,690,0112,6-40,3Inkl äskanden Plan 2014 Äskningar142,534,2108,321,392,5113,85,5Inkl äskanden SUMMA1 423,7302,51 121,2388,3703,81 092,1-29,1

23 Budgetberedningen

24 Preliminära äskanden enligt verksamhetsplaner Belopp i kkr Kommunstyrelse - KLKEj klar Kommunstyrelse - Campus??? Överförmyndare Kommunens revisorerEj klar Upphandlingsnämnd700 Teknisk nämnd MSBN - Miljö- och stadsbyggnadsnämnd455 MSBN - Räddningstjänst735?480? ? Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Medborgarnämnd ? SUMMA

25 Budgetberedningen Länstrafiken – skatteväxling Energieffektiviseringar Öppet datanät i centrum Bidrag till Brottsofferjouren Omorganisation Kulturförvaltningen Justering PO i Tekniskas budgetram Tillväxtstrateg Bidrag Åminne Bruk Ekologiskt kött Kommunikationssystemet RAKEL Uppgradering Finnvedsvallen Campus Värnamo 2015

26 Budgetberedningen Anslag till Folkhälsorådet (40 kkr) finns hos KLK kanske flyttas till Räddningstjänsten Anslag till Brottsförebyggande rådet (30 kkr) finns hos KLK kanske flyttas till Räddningstjänsten Avgiften för elever vid Naturbruksgymnasiet sänks vid skatteväxlingen med Landstinget för Länstrafiken. Värnamos avgift minskas med 1,1 Mkr. Diskutera eventuell motsvarande sänkning av budgetramen. Ökade kostnader för nytt avtal om Värnamobadet ???

27 Budgetberedningen

28

29 Belopp i Mkr NÄMNDER AFFÄRSVHT SUMMA Överföring av vissa investeringar från 2011 till 2012 enligt Tilläggsbudget - ej medräknat ovan

30 Budgetberedningen

31 Tillfälliga statsbidraget 2011 på 2,1 Mdr upphör 2012 Minskning av generella statsbidrag för ”nya” gymnasieskolan ligger kvar (fortsatta diskussioner mellan SKL och Utbildningsdep). Ingen statlig satsning på sommarjobb

32 Budgetberedningen Bedömning av utveckling av försörjningsstöd (kulmen är nådd 2010) Procent F-stöd-8%-14%-9%-6%-5%

33 Budgetberedningen Regeringens bedömning av löneutvecklingen Procent Tim-löner+2,6%+3,2%+3,4%+3,5%

34 Budgetberedningen Utjämningskommittén.08 lämnar sitt förslag 30/4 (kostnadsutjämning) Små förändringar (gsk, gy, lönestruktur etc) Ny modell för bo och ifo Modell för ÄO förenklas Uppdaterad modell för kollektivtrafik Förändringarna kan får stora effekter

35 Budgetberedningen janKS Diskussion om utgångsläget, beredning av budgetförutsättningar och tidsplan 7 febKS Beslut om ramdirektiv, budgetförutsättningar och tidsplan 18 mar Sista dag för inlämning av investeringsbudgetförslag från förvaltningarna 8 apr Sista dag för inlämning av verksamhetsplaner från förvaltningarna 19 aprBB Diskussion avseende aktuellt läge för driftbudget och investeringsbudget 1 dag aprBB Dialoger med nämnderna/förvaltningarna utifrån bokslut 2010, verksamhetsplan , investeringsplan och aktuell månadsuppföljning dag 17 majBB Diskussion avseende driftbudget och investeringsbudget1dag 23 majBB Slutdiskussion och beslut avseende driftbudget och investeringsbudget1 dag 7 junKS Beslut om förslag till driftbudget och investeringsbudget 16 junKF Beslut om driftbudget och investeringsbudget

36 Presentation av budget : 1. Hur gick det 2010? (kommentar verksamhet, kvalitet och ekonomi) 2. Hur går det 2011 ? (kommentar till senaste månadsrapport 2011) 3. Verksamhetsplan (inkl presentation av mål, verksamhetsförändringar, nya lagar, utökningar, besparingar, ev äskande, problem/möjligheter, trender etc) 4. Investeringsförslag (inkl beskrivning av förändringar från nu gällande plan ) 5. Övrigt Presentationen inriktas på förändringar/utveckling inte på befintlig verksamhet Material som visas och lämnas skickas i förväg till ekonomichefen via e-post (i första hand använder vi Power Point)

37 Budgetberedningen FRÅGOR OCH DISKUSSION!


Ladda ner ppt "Budgetberedningen 2011-04-19. UPPLÄGG IDAG: Nuläget – förutsättningar (i detalj) Något om Vårproppen Förberedelse dialoger 26-27 april Målstyrning (ALÖ."

Liknande presentationer


Google-annonser