Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetberedningen 2011-04-19. UPPLÄGG IDAG: Nuläget – förutsättningar (i detalj) Något om Vårproppen Förberedelse dialoger 26-27 april Målstyrning (ALÖ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetberedningen 2011-04-19. UPPLÄGG IDAG: Nuläget – förutsättningar (i detalj) Något om Vårproppen Förberedelse dialoger 26-27 april Målstyrning (ALÖ."— Presentationens avskrift:

1 Budgetberedningen 2011-04-19

2 UPPLÄGG IDAG: Nuläget – förutsättningar (i detalj) Något om Vårproppen Förberedelse dialoger 26-27 april Målstyrning (ALÖ 11.00) Prel. ramar varje nämnd (nuläge) Investeringar

3 Budgetberedningen 2011-04-19

4 UTFALLAntal invånareFörändring 2005-12-3132 700 2006-12-3132 841+141 2007-12-3132 930+89 2008-12-3132 823-107 2009-12-3132 753-70 2010-12-3132 833+80 BUDGETAntal invånareFörändring 2011-11-01 (prognos)32 876+50 2012-11-01 (prognos)32 926+50 2013-11-01 (prognos)32 976+50

5 Budgetberedningen 2011-04-19 UTFALLFörändring 20053,6 % 20064,4 % 20075,4 % 20085,3 % 20091,6 % PrognoserFörändring 20102,5 % 20113,7 % 20124,1 % 20134,1 % 20144,0 %

6 Budgetberedningen 2011-04-19 Eget skatteunderlag Värnamo (Mkr) 2011201220132014 5 6555 9506 1946 442 Skatteintäkter (Mkr) B 2011201220132014 1 1981 2541 3061 358 Garanterat skatteunderlag Värnamo (kr per invånare) 2011201220132014 204 331213 276220 377227 618 Inkomstutjämningsbidrag (Mkr) B 2011201220132014 202205 19:28 21:08

7 Budgetberedningen 2011-04-19 PrognoserFörändring 20112,15 % 20123,5 % 20133,7 % 20143,9 % Medel till: Strukturförändringar 2 Mkr/år Osakliga löneskillnader 1,5 Mkr/år Löneunderlag exkl PO Mkr 2011201220132014 780800830860 Central lönepott Mkr 201220132014 60,9106,2155,4

8 Budgetberedningen 2011-04-19 UtfallKPIKPIF 20083,4 % 2009-0,3 %1,9 % 20101,3 %2,1 % PrognoserKPIKPIF 20112,3 %1,7 % 20122,2 %1,5 % 20132,6 %1,7 % 20142,3 %1,8 % Ingen kompensation i budgetramarna i nuläget

9 Budgetberedningen 2011-04-19 Belopp i kkr B 2011201220132014 Kostnadsutjämning9 3788 0878 1008 112 Regleringsbidrag33 25714 9807 690-654 LSS-utjämning28 33127 55027 59227 634 Belopp per invånare B 2011201220132014 Kostnadsutjämning246 Regleringsbidrag1 024456234-20 LSS-utjämning872838

10 Budgetberedningen 2011-04-19 Belopp i kkr 201220132014 Tidigare prognos53 60054 27054 950 +1,25 % Ny prognos 2011-04-15 (cirk 11:16) 55 23055 92056 620 +4,3 %+1,25 % Skillnad+1 630+1 650+1 670

11 Budgetberedningen 2011-04-19 Belopp i kkr 201220132014 Summa pensioner som täcks av PO-pålägg56 49859 86761 249 Summa pensioner som inte täcks av PO-pålägg26 06326 61027 990

12 Budgetberedningen 2011-04-19 Belopp i kkr 2011201220132014 KF oförutsedda behov1 500 KS oförutsedda behov1 500 Leaderprojekt450 0 Intraprenader100 GIS-utveckling400 Driftkostn Tingshuset500

13 Budgetberedningen 2011-04-19 Utf 20102011201220132014 6 98412 80010 1007 1005 000 Utf 20102011201220132014 4 35110 000 8 0005 000

14 Budgetberedningen 2011-04-19 Belopp i kkr 201220132014 Ökad hyra gemensamma delar3 2006 850 Hyra Café och restaurang6501 300 Hyresintäkter Café och restaurang-300-700 Receptionist 2013-01-01450 Marknadsföring 0,5 tj 2012-01-01300 Översyn behöver göras p g a ny tidplan

15 Budgetberedningen 2011-04-19 2011201220132014 3 Mkr5 Mkr--- 2011201220132014 ----3 Mkr-8 Mkr

16 Budgetberedningen 2011-04-19 UTFALL 200563,7 Mkr 200664,0 Mkr 200766,5 Mkr 200871,9 Mkr 200973,9 Mkr Prognoser 201078,0 Mkr 201182,0 Mkr 201285,0 Mkr 201390,0 Mkr 201492,5 Mkr

17 Budgetberedningen 2011-04-19 Belopp i kkr 201220132014 Summa kapitaltjänstintäkter-127 978 Uppdateras för under hösten Ingen påverkan på budgeterat resultat eftersom nämndernas budgetram ändras i motsvarande grad

18 Budgetberedningen 2011-04-19 201220132014 3 Mkr

19 Budgetberedningen 2011-04-19 Belopp i kkr 201220132014 Byggräntor1 500 Borgensavgifter200 Räntor3 4001 500400 Räntebidrag200150100 Räntor på kundfordringar m m200

20 Budgetberedningen 2011-04-19 Belopp i kkr 201220132014 Finansiell uppräkning pensioner-969-924-939 Räntor på upptagna lån-1 000 Kundförlust-100 Bankavgifter m m-100 Övrigt (avgift kronofogde m m)-100

21 Budgetberedningen 2011-04-19 201220132014 +32,2 Mkr+25,9Mkr+21,7 Mkr 2,06 %1,61 %1,31 %

22 Budgetberedningen 2011-04-19 Resultat År Resultat enligt balanskravet Inlösen pensioner Resultat exkl inlösen pensionerSkatt+gen stb% Bokslut 200833,69,943,51 430,73,04% Bokslut 200933,8 1 461,52,31% Bokslut 201060,434,394,71 509,46,27% Budget 201127,3 1 523,11,79% Budget 2012 exkl Äskn32,2 1 563,22,06%Exkl äskanden Plan 2013 exkl Äskn25,9 1 608,11,61%Exkl äskanden Plan 2014 exkl Äskn21,7 1 653,21,31%Exkl äskanden SUMMA234,944,2279,110 749,22,60% Investeringar Årets nettoinvest Avgår: Affärsvht Nettoinvest exkl affärsvht Resultat exkl inlösen pensionerAvskrivningar Resultat + avskrivningar Resultat - nettoinvest Bokslut 2006117,59,1108,457,264,0121,212,8 Bokslut 2007123,318,0105,364,466,5130,925,6 Bokslut 2008150,724,8125,943,571,9115,4-10,5 Bokslut 2009159,216,0143,233,873,9107,7-35,5 Bokslut 2010141,86,8135,094,778,0172,737,7 Budget 2011124,731,793,027,382,0109,316,3 Budget 2012 Äskningar239,790,5149,223,585,0108,5-40,7Inkl äskanden Plan 2013 Äskningar224,371,4152,922,690,0112,6-40,3Inkl äskanden Plan 2014 Äskningar142,534,2108,321,392,5113,85,5Inkl äskanden SUMMA1 423,7302,51 121,2388,3703,81 092,1-29,1

23 Budgetberedningen 2011-04-19

24 Preliminära äskanden enligt verksamhetsplaner Belopp i kkr2012 2013 2014 Kommunstyrelse - KLKEj klar Kommunstyrelse - Campus??? Överförmyndare454514574 Kommunens revisorerEj klar Upphandlingsnämnd700 Teknisk nämnd2 2952 8352 820 MSBN - Miljö- och stadsbyggnadsnämnd455 MSBN - Räddningstjänst735?480? ? Kulturnämnd775585635 Barn- och utbildningsnämnd10 462 Omsorgsnämnd12 100 12 500 Medborgarnämnd2 300 3 400 12 100? SUMMA30 27631 53140 726

25 Budgetberedningen 2011-04-19 Länstrafiken – skatteväxling Energieffektiviseringar Öppet datanät i centrum Bidrag till Brottsofferjouren Omorganisation Kulturförvaltningen Justering PO i Tekniskas budgetram Tillväxtstrateg Bidrag Åminne Bruk Ekologiskt kött Kommunikationssystemet RAKEL Uppgradering Finnvedsvallen Campus Värnamo 2015

26 Budgetberedningen 2011-04-19 Anslag till Folkhälsorådet (40 kkr) finns hos KLK kanske flyttas till Räddningstjänsten Anslag till Brottsförebyggande rådet (30 kkr) finns hos KLK kanske flyttas till Räddningstjänsten Avgiften för elever vid Naturbruksgymnasiet sänks vid skatteväxlingen med Landstinget för Länstrafiken. Värnamos avgift minskas med 1,1 Mkr. Diskutera eventuell motsvarande sänkning av budgetramen. Ökade kostnader för nytt avtal om Värnamobadet ???

27 Budgetberedningen 2011-04-19

28

29 Belopp i Mkr 201120122013201420152016 NÄMNDER9314915310818067 AFFÄRSVHT32917134194 SUMMA12524022414219971 Överföring av vissa investeringar från 2011 till 2012 enligt Tilläggsbudget - ej medräknat ovan

30 Budgetberedningen 2011-04-19

31 Tillfälliga statsbidraget 2011 på 2,1 Mdr upphör 2012 Minskning av generella statsbidrag för ”nya” gymnasieskolan ligger kvar (fortsatta diskussioner mellan SKL och Utbildningsdep). Ingen statlig satsning på sommarjobb

32 Budgetberedningen 2011-04-19 Bedömning av utveckling av försörjningsstöd (kulmen är nådd 2010) Procent 20112012201320142015 F-stöd-8%-14%-9%-6%-5%

33 Budgetberedningen 2011-04-19 Regeringens bedömning av löneutvecklingen Procent 20112012201320142015 Tim-löner+2,6%+3,2%+3,4%+3,5%

34 Budgetberedningen 2011-04-19 Utjämningskommittén.08 lämnar sitt förslag 30/4 (kostnadsutjämning) Små förändringar (gsk, gy, lönestruktur etc) Ny modell för bo och ifo Modell för ÄO förenklas Uppdaterad modell för kollektivtrafik Förändringarna kan får stora effekter

35 Budgetberedningen 2011-04-19 2011 17 janKS Diskussion om utgångsläget, beredning av budgetförutsättningar och tidsplan 7 febKS Beslut om ramdirektiv, budgetförutsättningar och tidsplan 18 mar Sista dag för inlämning av investeringsbudgetförslag från förvaltningarna 8 apr Sista dag för inlämning av verksamhetsplaner från förvaltningarna 19 aprBB Diskussion avseende aktuellt läge för driftbudget och investeringsbudget 1 dag 26-27 aprBB Dialoger med nämnderna/förvaltningarna utifrån bokslut 2010, verksamhetsplan 2012-2014, investeringsplan 2012-2016 och aktuell månadsuppföljning 2011 2 dag 17 majBB Diskussion avseende driftbudget och investeringsbudget1dag 23 majBB Slutdiskussion och beslut avseende driftbudget och investeringsbudget1 dag 7 junKS Beslut om förslag till driftbudget och investeringsbudget 16 junKF Beslut om driftbudget och investeringsbudget

36 Presentation av budget 2012-2014: 1. Hur gick det 2010? (kommentar verksamhet, kvalitet och ekonomi) 2. Hur går det 2011 ? (kommentar till senaste månadsrapport 2011) 3. Verksamhetsplan 2012-2014 (inkl presentation av mål, verksamhetsförändringar, nya lagar, utökningar, besparingar, ev äskande, problem/möjligheter, trender etc) 4. Investeringsförslag 2012-2016 (inkl beskrivning av förändringar från nu gällande plan 2011-2015) 5. Övrigt Presentationen inriktas på förändringar/utveckling inte på befintlig verksamhet Material som visas och lämnas skickas i förväg till ekonomichefen via e-post (i första hand använder vi Power Point)

37 Budgetberedningen 2011-04-19 FRÅGOR OCH DISKUSSION!


Ladda ner ppt "Budgetberedningen 2011-04-19. UPPLÄGG IDAG: Nuläget – förutsättningar (i detalj) Något om Vårproppen Förberedelse dialoger 26-27 april Målstyrning (ALÖ."

Liknande presentationer


Google-annonser