Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtiden är vår viktigaste marknad Strategier och vägval för att utöka den gröna produktionen nuläget för raffinaderiutvecklingen och introduktionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtiden är vår viktigaste marknad Strategier och vägval för att utöka den gröna produktionen nuläget för raffinaderiutvecklingen och introduktionen."— Presentationens avskrift:

1 Framtiden är vår viktigaste marknad Strategier och vägval för att utöka den gröna produktionen
nuläget för raffinaderiutvecklingen och introduktionen av biobaserade teknik samt om utvecklingsmöjligheterna? Vilka problem arbetar bioraffinaderiutvecklingen med och vilka hinder finns det för en ökad användning. Sören Eriksson

2 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle

3 Preem en viktig samhällsaktör
Raffinering Export Marknad Levererar 50 % av alla petroleumprodukter som säljs i Sverige Total marknadsandel 30 % Förnybara drivmedel utgjorde 12 % av Preems drivmedelsförsäljningen 2013 400 bensinstationer och 200 dieselstationer för yrkestrafik Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten i Skandinavien En av Sveriges största producenter av förnybara drivmedel Levererar 15 % av Sveriges energi Preem är en viktig aktör i omställningen mot förnybart Preem är Sveriges största producent av drivmedel. Våra raffinaderier i Göteborg och i Lysekil står för ca 80 % av Sveriges och 30 % av den Nordiska raffinaderi kapaciteten. Vi producerar mer än Sveriges totala drivmedelsbehov, varav en stor andel går på export, men närmare 50 % av allt drivmedel som förbrukas i Sverige kommer från Preem. Som Sveriges största producent av drivmedel och eftersom transportsektorn står för en tredjedel av de svenska klimatgasutsläppen har Preem ett stort ansvar i att möta klimathotet och de krav på utsläppsminskningar som regeringen ställt. 2

4 Preems raffinaderier De släpper ut: 20% mindre koldioxid
Preem levererar överskottsvärme på 457 GWh/år. Vilket motsvarar uppvärmning av 22 000 villor. Moderna, miljö- och energieffektiva De släpper ut: 20% mindre koldioxid 70% mindre kväveoxider 90% mindre svaveloxider …per producerad mängd jämfört med medelraffinaderiet i väst Europa.

5 Vi tänker och utvecklar i ett globalt perspektiv
Vi tar ansvar hela vägen Forskning- och innovation är centrala frågor för oss Vi tänker och utvecklar i ett globalt perspektiv Shipping Produktion Produkter Distribution Slutkund

6 Transporter Ca 30 Miljoner ton/år = 1 000 kg/sekund
93% av frakterna sker med fartyg - Ca 2300 fartyg anlöper våra hamnar varje år Den sammanlagda sträckan för vägtransporterna motsvarar ett varv runt jorden varje dag Preem om någon kan transporter 2.300 Anlöp till raffinaderierna Preems hamn i Lysekil den näst största i landet efter Göteborgs Hamn Sjöfartsverket – ca 100 MSEK/år vilket är ca en 1/3 av alla deras intäkter på farledsavgifter.

7 Miljö & EU-direktiv EU:s Klimatpaket –färdplan 2050
Förnybarhetsdirektivet 2009/28/EC samt det sk ILUC direktivet (ändring av 98/70/EC samt 2009/28/EC) Bränslekvalitetsdirektivet 98/70/EC - artikel 7a ETS handel med utsläppsrätter Energiskattedirektivet – status ändring av Direktiv 2003/96/EC EED - Energieffektiviseringsdirektivet Infra strukturdirektivet - Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen IED – Industriemissionsdirektivet Svensk färdplan 2050 Fossilfri fordonsflotta 2030 Kvotplikt Införandet av SECA Implementering av “Inland waterways” direktivet IPPC står för Integrated Pollution Prevention and Control. Det är titeln på ett direktiv som på svenska heter "Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar

8 Drivkrafter- EU:s Klimatpaket ?
20/20/20 – 2020 20% förnybar andel av energiförbrukningen, Varav 10 energi % i transportbränslen per MS (land) Sverige klarade 2020 målet redan 2012. 20% energieffektivisering (9% till 2016 basår ) 20% reduktion av GHG, basår 1990 Tyvärr har det blivit fler och fler avsteg från vägen mot minskade GHG utsläpp, security of supply och landsbygdsutveckling genom fler och fler särintressen Nytt förslag från EU-kommissionen per den 22/1 2014 EU-kommissionen föreslår 40 procents utsläppsreduktion till år 2030 EU-kommissionen föreslår ett bindande mål för utsläppsreduktioner inom EU på 40 procent till 2030, jämfört med nivån Kommissionen vill ha ett mål på EU-nivå för andelen förnybar energi, 27 procent av energianvändningen år Inget mål föreslås för energieffektvisering Drivkrafter – smörjer systemet. Skäl: security of supply MS kan välja mellannivåer 2% 2014 och 4% 2017 20% reduktion av GHG emissioner på Eu nivå- nationell nivå, högre eller lägre beroende på förutsättningar och…...politisk vilja. Sverige krav 49% (idag 39,5%) 20% förnybar energi av slutlig energi-förbrukning 10% biodrivmedel på energibas av bensin och diesel i transportsektorn, för varje medlemsland >35% GHG reduktion,40% 2014 och 50% för befintliga anläggningar samt 60% från nya anläggningar 2017 Rapportera GHG besparingen från transportbränslen (Default värden eller aktuella värden) Troligen ingår även järnväg i dessa 10%e Hållbarhetskriterier inkl sociala frågor Kraven ställs på Medlemsstaterna

9

10 Ovantående utspel är delvis baserat på EU:s vitbok.
Samhällets funktioner ska fungera utan fossil energi Ovantående utspel är delvis baserat på EU:s vitbok. FD försöker tolka vad detta innebär för nivå gällande skatter och kvotplikt

11 Renewable transportation fuel
Who will buy?- must sell! Mandatory Incentive More expensive Spectra of solutions & applications Limited availability Fossil fuels still needed for transportation Focus on feedstocks,Waste and Residues Use of Resources Energy efficiency Productivity Infrastructure

12 Återkommer till den vackra bilden över raffinaderiet 
Peka ut grovt var de viktigaste anläggningarna ligger samt tankfält och WWT

13 “Före Shale oil”

14 ” US production “after shale oil”

15 Natural gas price Low US gas prices makes GTL:s more competitive

16 Svensk skogsindustri Tillgången av biomassa i svensk skogsindustri ökar och det finns nu mer skog än någonsin Massabruken har en så stor potential av energi i massaprocessen att den på sikt kan ersätta en stor del av Sveriges fossila bränslen

17 Omställningen har redan börjat

18 Kraftigt ökad biobränsleanvändning ca 40 miljoner m3 behövs till 2020 inom EU-28
Varav 1 Mm3 i Sverige Kattrakande om råvaran. Vi behöver Skogsindustrins hjälp. Ökningshastigheten per år är ca 10% Stor risk för underskott av förnybara råvaror- samma eller olika krav på hållbarhet för samma råvara?

19 Supply/demand EU Purvin och gertz och woodmac har stora skillnader i volymer

20 Raffinaderiernas utveckling
Original Refinery 1975 Gasoline Diesel & Home heating oil Heavy fuel oil 43% 39% 24% Heavy Fuel oil VGO Gasoline LPG 6% 41% 32% 18% 3% Diesel & Home heating oil Heavy fuel oil VGO Diesel & Home heating oil Gasoline LPG 6% 18% 3% 26% Env.cl. MK-1 15% 14% 2002–2006 Isocracker Propylene LPG 2% Env. cl. gasoline 31% 32% 15% Diesel MK-1 Sulphur free Heavy fuel oil 18% Propylene 1,5% 1990–1994 Isome- risation SynSat 1982–1988 Vis- breaker MHC Catalytic Cracker New Units New Units New Units

21 Förnybar bensin och förnybar diesel är en förutsättning för en fossilfri fordonsflotta och minskade koldioxidutsläpp Andelen fordon som endast kan köra på bensin eller diesel är totalt dominerande och ökar Idag går drygt 97 procent av alla fordon på bensin eller diesel Nybilsregistreringen för 2013 visar en positiv trend för bensin och dieselbilar E85, fordonsgas och/eller B100 säljs idag på ca 75 % av alla stationer. Men stod endast för 2,8 % av volymen 2013. HVO-diesel ökade från 1,2 % till 3,2 %, 2013 Tillgängligheten på förnybara drivmedel är mycket god Förnybara drivmedel som fungerar i dagens och morgondagens fordonsflotta är en succé Syfte: Förnybar bensin och diesel är en förutsättning för att ens komma i närheten av en fossilfri fordonsflotta Idag går ca 97 % av alla fordon på våra vägar på bensin eller diesel, och ser man till nyförsäljningen av fordon som kommer inte detta att förändras på många år framåt. En personbil har en livslängd på i snitt 17 år i Sverige, och om 17 år är det år 2030 då Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende. År 2030 kommer alltså de fordon som säljs idag att rulla på vägarna, vi måste därför sträva efter att drivmedlet i tanken hos dessa fordon är så hållbart som möjligt. Därför är förnybar diesel och förnybar bensin, så som Preems Evolution Diesel är nödvändiga för att minska utsläppen av fossila växthusgaser och ens komma i närheten av regeringens ambitiösa mål. Begreppet fossiloberoende fordonsflotta får en betydelse först när energiförsörjning för fordonen kan beskrivas. Man kan inte envist subventionera bilens förmåga att gå på ett drivmedel utan att fråga var drivmedlet ska komma ifrån och hur man styr mot miljöaktiva val av drivmedel. E85 försäljning har minskat med 22% mellan 2012 och 2013. Användandet av förnybara drivmedel fortsatte att öka under 2013 och utgjorde på energibas 9,8% (8,1%) av transportbränslena. Ökningen under 2013 är en effekt av att HVO volymerna ökat från 1,2% till 3,2%. Preems försäljning av förnybart ,6%. Endast vår försäljning av evolution diesel minskade utsläppen av CO2 med ton 2013 =utsläppen från bilar Användandet av förnybara drivmedel fortsatte att öka under 2013 och utgjorde på energibas 9,8% (8,1%) av transportbränslena. Ökningen under 2013 är en effekt av att HVO volymerna ökat från 1,2% till 3,2%. Andelen låginblandad FAME och Etanol är 3,8%. SPBI

22 de tekniska förutsättningarna kompetensen
Preem har: visionen och viljan de tekniska förutsättningarna kompetensen infrastrukturen och logistiken …att göra dagens fordonsflotta fossiloberoende Begreppet fossiloberoende fordonsflotta får en betydelse först när energiförsörjning för fordonen kan beskrivas Man kan inte envist subventionera bilens förmåga att gå på ett drivmedel utan att fråga var drivmedlet ska komma ifrån

23

24

25 Preems väg i energiomställningen
Produktion Miljö- och resurseffektiv tillverkning och användning Uppgradering överskottsvärme Vindkraftverk för elproduktion CO2 avskiljning Drivmedel Talloljediesel - dubblar kapaciteten under 2015 Restprodukter från massabruk - Lignin uppgradering via befintliga hydreringsanläggningar Restprodukter från övrigt skogsbruk - uppgradering Nya tekniker (sk Slurry Hydro Crackers ) för uppgradering av HFO till diesel och bensin Ger möjlighet till samkörning av förnybart- anläggningar har börjat säljas och driftsättas inom och utanför Europa Syfte: Visa på teknikutvecklingen som har skett och som kontinuerligt sker. Omställningen mot förnybart har blivit enklare och mindre kostsam och utvecklingen går fortsatt framåt i rätt riktning. Rafinaderiindustrin har en centralroll Massbalansprincipen är en hållbar förutsättning både ur miljö och klimatperspektiv men också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv

26 Från skogen till tanken
1 Råtallolja är en restprodukt som utvinns ur svartlut i massabruken. SunPine i Piteå förädlar råtalloljan till råtalldiesel I Preems ombyggda raffinaderi i Göteborg gör vi helt vanlig diesel av den förädlade talloljan Evolution Diesel - en helt vanlig diesel som minskar utsläppen av CO2 med över 30 %. Fungerar i alla dieselfordon I dagens och morgondagens fordonsflotta. Bidrog till en minskning på ton CO2 (motsvarar utsläpp från personbilar) under 2013. 2 3 4 Syfte: Framställningen av Evolution är ett vinnande koncept och som kan appliceras på andra råvaror. För de som inte vet.

27 Evolution bara början…
Positiva resultat med Evolution Diesel ger blodad tand Samarbeten med forskning/akademi och övrig bransch Forskning och utveckling i miljöteknik för fortsatt svensk export Ännu grönare produktion på svenska raffinaderier Stärkt samarbete för potential till en grönare vägtransportsektor

28

29 Beskriv vad som finns på flygbilden
Börja med råoljebåtarna. 1 st tonnare/vecka x 52 v = 5 miljoner årston råolja. Vi kan köra igenom 6 miljoner årston. När det ligger 2 fartyg inne så är den ena till Shellraff. Två bergrum på Risholmen – tillsammans m3/st – hästskoformade – 400 meter från kant till kant. 40 meter höga – 25 meter breda. 25 meter berg mellan markytan och bergrummens tak. Ledningen in från Torshamnen till Raffet är 85 cm i diameter. Vi lossar en råoljebåt med ton på 10 timmar. 9 stycken råoljetankar m3 vardera. Processen – till vänster på bild gamla delarna byggda och till höger de nya delarna från -93 och framåt. 40 tankar för halvfärdiga komponenter – blandas till en färdig produkt i sex ledningar ner till Skarvik 6 km bort i Göteborgs Oljehamn. Visa var vår verkstad och vårt labb ligger. Visa var vi är nu, dvs. i administrationsbyggnaden och vilken väg vi skall gå när vi gör rundvandringen på raffinaderiet.

30 Från råtalldiesel till MK1 Evolution Diesel
RTD Svavel & syre fria kolväten Borttagning av SYRE och SVAVEL Svavelfria kolväten med låg aromathalt GHT-prod. GHT Lätt gasolja MK1 Evolution Diesel Synsat Lätt gasolja Investering ca 250 MSEK i Göteborg Borttagning av AROMATER

31 (GJ per ton Talldiesel)
Total energy consumption per process step (GJ per ton Talldiesel) Raw material (Forrests & Kraft Mills, incl. transports) Preem Distribution Transport SunPine to Preem SunPine 18,5 0,5 0,4 0,1 0,3

32 WTW performance Hydrogenated TOD
WTW GHG (g CO2eq / km) 200 100 300 400 500 600 Bensin & Diesel Etanol Vete Etanol Sockerbetor Bio-diesel Etanol Cellulosa Talldiesel waste Talldiesel Etanol Sockerrör Om Råtallolja betraktas som avfall från Massabruk och energi och CO2 bidraget utesluts ur kalkylen så blir värdena 4 g CO2 /km och 188 MJ/100 km. Biogas (4/188) DME (Svartlut) WTW Energi (MJ / 100 km) 32

33 Förnybar bensin nästa steg
Fungerar i alla bensindrivna fordon Bensinbilarna står för 70 % av personbilsbeståndet Idag beräknas tillgången vara runt 1-2 miljoner ton lignin Optimistisk men realistisk tidsplan - år 2017 Syfte: Berätta att vi också vill tillverka bensin som fungerar på samma sätt Evolution Diesel och om hur bra den är.

34 Traditionellt Massabruk
Traditionellt Massabruk Ca 30% av veden utgörs av restprodukten lignin motsvarande 70% av energiinnehållet för Sveriges drivmedelsbehov Lignin är en restprodukt med lågt förädlings- värde och det dominerande ämnet i svartlut som finns i mycket stora mängder inom massa- industrin. Den används för att elda i sodapannan för att generera värme och el Det finns stora ligninöverskott i massaprocessen. Ett minskat överskott - ökar massaproduktionen. Detta överskott av lignin skulle i framtiden kunna halvera Sveriges beroende av fossila drivmedel. Massaved

35

36

37 Fördelar med förnybar diesel och bensin
Det finns en stor råvarupotential i restprodukter från den svenska skogen och jordbruket ”Security of supply”- minskar Sveriges behov av fossilråolja Ger gröna arbetstillfällen i glesbygd Innovation föder innovation, ger ny affärsmöjligheter Jämförelsevis låga investeringskostnader i produktionen Fungerar i befintlig fordonsflotta, gamla som nya fordon, personfordon som tung trafik Fungerar i dagens infrastruktur Syfte. Framställningen av Evolution är ett vinnande koncept för miljön, glesbygden och Sverige rent nationalekonomiskt , ett koncept som kan appliceras på andra råvaror tex ett lignin spår Produktionsanläggningar upprättas för de råvaror som behöver förbehandlas/genomgå ett första förädlings steg nära råvarukällan och transporteras sedan till något av våra raffinaderier där de raffineras till bensin eller diesel. Precis som i Sunpine. Tex ligninspåret. Pappersbruken tjänar pengar på att vi köper deras restprodukt- tallolja Satsningen bidrar till fler arbetstillfällen och nya affärsmöjligheter i glesbygd. Sverige blir mindre beroende av råoljeimport från andra länder och självförsörjande på energi Innovation leder till innovation: Produktionen i Sunpine har utökats. I Sunpine där man förädlar tallolja till råtalldiesel (det som går till Preemraff) har man hittat nya vägar. Även tallolja har sin restprodukt. Man tillverkar nu klister från det som blir över när man förädlar tallolja till råtalldiesel. En annan intressant restprodukt från Sunpines till verkning kan i framtiden vara kolesterolsänkande ämnen för läkemedelsindustrin Ligninspår som innebär ökad produktionskapacitet för pappersmassabruken

38 Spelreglerna bör grunda sig på följande parametrar:
Premiering av växthusgasreducerande egenskaper, garantera att de biodrivmedel som används är de som ger högst klimatnytta för pengarna, dvs ett biodrivmedel med bättre växthus- och hållbarhetsprestanda skall premieras gentemot ett biodrivmedel med sämre växthus- och hållbarhetsprestanda. Preem kan inte nog understryka att vikten av att styrmedel för biodrivmedel bör fokusera på hållbarhet och faktisk klimatprestanda snarare än råvara, produktionsteknik eller s.k. generationstillhörighet. En kombination av morot och piska behövs: Lagstiftning, till exempel en stegrande ambitiös kvotplikt som ger en garanterad lägsta nivå för andelen förnybara drivmedel. Massbalansprincipen bör råda för att nå bästa möjliga miljöeffekt på mest hållbara sätt Incitament för de som vill vara bättre än lagstiftningen. Konsumentbeteende - tydliga incitament för konsument vid pumpen Syfte: visa att det är de växthusgas reducerande egenskaperna är det som gör ”nytta” det man ska fokusera på.

39 Råvaror utvunna ur samma produkt bör behandlas likvärdigt
Samma råvara ger i stort sett samma klimatprestanda, oberoende form. Flytande produkter diskrimineras, genom att olika regelverk gäller beroende på råvarans aggregationstillstånd. Massbalansprincipen Kan säljas som Grön el eller enligt Grön gas-principen Massbalansprincipen gäller Svartlut som eldas i kraftvärme-verk Gas som produceras av svartlut Kan ingå som hållbar komponent i diesel eller bensin Massbalansprincipen gäller INTE Svartlut som omvandlas till biodiesel eller biobensin Svartlut från massaindustri För att massbalansprincipen ska börja gälla behöver en ändring göras i ”Lagen om skatt på energi”: Stryk krav på ”fysisk spårbarhet” för gröna molekyler och ge bolagen fri dispositionsrätt – mot uppvisande av fullgod dokumentation som styrker ingående råvaras hållbarhet och volym Det viktigaste är att tillförseln av ”gröna molekyler” till systemet motsvarar den volym som också tankas – inte exakt var i systemet de tas ut Syfte: förklara det ologiska och orimliga att olika regler gäller för samma råvara, massblansprincipen appliceras på el och gas men inte på flytande drivmedel Olika regelverk

40 A fuel accepted by todays and tomorrows vehicle fleet.
Preem Evolution (nedan Diesel) The future is Identical Gasoline and Diesel molecules, as if based upon fossil crude oil, produced from accepted renewable feedstock's A fuel accepted by todays and tomorrows vehicle fleet.


Ladda ner ppt "Framtiden är vår viktigaste marknad Strategier och vägval för att utöka den gröna produktionen nuläget för raffinaderiutvecklingen och introduktionen."

Liknande presentationer


Google-annonser