Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning RALS 2007-2010 Jämställda arbetsplatser, bilaga B/C Lika möjligheter för kvinnor och män Metoder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning RALS 2007-2010 Jämställda arbetsplatser, bilaga B/C Lika möjligheter för kvinnor och män Metoder."— Presentationens avskrift:

1 BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning RALS 2007-2010 Jämställda arbetsplatser, bilaga B/C Lika möjligheter för kvinnor och män Metoder för att utesluta osakliga löneskillnader - Lokala parter har ett gemensamt ansvar att det inte uppstår osaklighet i lönesättningen - Lokala parter undersöker och i förekommande fall planerar hur osakligheter ska åtgärdas Centrala parter ska utarbeta ett stöd till lokala parter i deras arbete med att säkerställa att det inte föreligger osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män Partsrådet – Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet1

2 BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning Utgångspunkter RALS, RALS-T och diskrimineringslagen Integrerat i lönebildningen, analyser och resultat ska komma till nytta för verksamheten BESTA-systemet Partsrådet – Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet2

3 BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning Steg 1. Strategiska ställningstaganden Arbetsgivarens analys av kopplingen mellan verksamhetens behov och lönebildningen t ex lönepolicy, lönekriterier, bedömningsgrunder, lönebilder, marknadslönejämförelser Partsrådet – Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet3

4 BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning Steg 2. Skapa goda förutsättningar och en gemensam plan Tydligt mandat från ledningen Tydligt syfte och gemensam målbild Väl fungerande samverkan Genomtänkt tid- och arbetsplan - hur tas resultaten från analysarbetet om hand i lönebildningsarbetet? - tidplan för de olika stegen - tillvägagångssätt - arbets-/ ansvarsfördelning: vem gör vad? Partsrådet – Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet4

5 BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning Steg 2. Skapa goda förutsättningar och en gemensam arbetsplan (forts) Strategiska ställningstaganden i steg 1 – förutsättning för ett meningsfullt analysarbete BESTA: systemet, klassningen Genus och jämställdhet Statistik Partsrådet – Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet5

6 BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning Steg 3. Granska bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor Exempel på underlag som ska granskas: Anställningsvillkor enligt lokala kollektivavtal Individuella anställningsvillkor till exempel bil, bonus, förmåner Arbetsvillkor som arbetsgivaren tillämpar ensidigt Principer och kriterier som används vid lönesättningen för att bedöma resultat Enskilda överenskommelser Partsrådet – Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet6

7 BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning BESTA En systematisk metod för att bestämma krav på och svårighetsnivå för olika arbeten Modernt – utvecklat under senare tid Flexibelt - kan anpassas för lokala behov Könsneutralt Partsrådet – Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet7

8 BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning Hur BESTA förhåller sig till lika och likvärdiga arbeten Ledningsansvar Partsrådet – Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet8

9 BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning Steg 4. Lika arbete Partsrådet – Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet9 Syftet med analysen är att kontrollera om det finns avvikande löner inom en grupp av lika arbete som behöver undersökas vidare om det finns systematiska skillnader i kvinnors och mäns lönestruktur i en grupp av lika arbete och som behöver undersökas vidare Arbetet görs i följande steg: A. Gruppera i lika arbeten B. Identifiera grupper med både kvinnor och män C. Ta fram och analysera lönestatistik D. Undersök orsaker till löneskillnader

10 BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning Steg 4. Lika arbete (forts) Partsrådet – Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet10

11 BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning Steg 5. Likvärdiga arbeten Syftet med analys av likvärdiga arbeten är att avgöra om det förekommer lönemässig undervärdering av kvinnodominerade arbeten Enligt lagen ska analysen omfatta kvinnodominerat arbete som är att betrakta som likvärdigt med arbete som inte brukar anses vara kvinnodominerat Ett arbete är kvinnodominerat om andelen kvinnor utgör eller brukar utgöra mer än 60 procent Partsrådet – Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet11

12 BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning Steg 5. Likvärdiga arbeten (forts) ”Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer samt dess natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer skall göras med beaktande av kriterier såsom kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning. Vid bedömning av arbetets natur skall särskilt arbetsförhållandena beaktas.” Partsrådet – Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet12

13 BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning Steg 5. Likvärdiga arbeten (forts) Arbetet görs i följande steg: A.Gruppera alla arbeten utifrån nivån i BESTA B.Definiera bedömningsgrunder och upprätta en värderingsskala C.Värdera alla arbeten inom respektive grupperingsnivå D.Rangordna samtliga arbeten utifrån nivån i BESTA och den gjorda värderingen inom respektive nivå E.Identifiera utifrån den gjorda rangordningen om det finns löneskillnader mellan arbeten som behöver undersökas vidare F.Undersök orsakerna till löneskillnaderna Partsrådet – Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet13

14 BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning Steg 5. Likvärdiga arbeten (forts) A.Gruppera alla arbeten utifrån nivån i BESTA Partsrådet – Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet BESTA Antal i gruppen Andel kvinnor nivå 5 1152 475% 71521323% nivå 4 10422015% 11426656% 3442 250% 714211955% nivå 3 10321164% 1132(A)3967% 1132(B)4468% 43321145% 71325951% nivå 2 4822 5100% 532219100% 7122 7 43% nivå 1 5412 3 67% 7112 2 50% 7712 3100% 14

15 BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning Steg 5. Likvärdiga arbeten (forts) B. Definiera bedömningsgrunder och upprätta en värderingsskala För att bedöma om arbeten som är klassade inom samma nivå i BESTA är likvärdiga eller inte gör man en värdering av de krav verksamheten ställer på arbetena utifrån diskrimineringslagens kriterier. Partsrådet – Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet BedömningsgrunderVikt Kunskap och färdigheter0,60 Ansvar0,30 Arbetsförhållanden (inkl. ansträngning)0,10 15 VärderingsskalaVärderingspoäng Låga krav1 Medelhöga krav2 Höga krav3 Mycket höga krav4

16 BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning Steg 5. Likvärdiga arbeten (forts) D. Rangordna samtliga arbeten utifrån den gjorda värderingen/bedömningen Partsrådet – Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet BESTA Antal i gruppen Andel kvinnor Summa viktade värderings-poäng Rang- ordning MedellönMedianlön nivå 5 1152 475% 3,4 137 388* 7152 1323% 3,1 231 31730700 nivå 4 10422015%2,8 328 04126800 11426656%2,6 427 77927900 4742250%2,6 426 500* 714211955%2,5 525 65425300 nivå 3 10321164%2,8 623 16623200 43321145%2,8 623 71423525 1132(B)4468%2,5 72320023000 1132(A)3967%2,5 72276022000 71325951%2,5 722 92122825 nivå 2 48225100%2,5 821 34021000 7122743%2,5 823 62923600 532219100%1,7 921 251* nivå 1 7112250%2,0 1021 850* 5412367%1,6 1118 86719650 77123100%1,6 1118 783* 16

17 BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning Steg 6. Ta hand om resultat Dokumentation/handlingsplan Goda kunskaper Skapa verksamhetsnytta Bred förankring Framgångsrik integrering i lönebildningsarbetet Motverka och förebygga osakliga löneskillnader Partsrådet – Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet17

18 BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning Steg 7. Utvärdera och stäm av mot strategiska ställningstaganden Hur har arbetet fungerat? Positiva och negativa erfarenheter? Behöver mandat eller uppdrag utvecklas? Har arbetet bidragit till att utveckla lönebildningsprocessen? Behövs en revidering av strategiska ställningstaganden? Har lagens syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män uppnåtts? Partsrådet – Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet18

19 BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning Vad händer framöver? Fyra seminarier för lokala parter (Stockholm, Göteborg, Malmö) Behov av utbildning Verktyg Stöd och råd Partsrådet – Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet21


Ladda ner ppt "BESTA-vägen - centrala parters stöd till lokal lönebildning RALS 2007-2010 Jämställda arbetsplatser, bilaga B/C Lika möjligheter för kvinnor och män Metoder."

Liknande presentationer


Google-annonser