Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag Handlingsplan Kalmar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag Handlingsplan Kalmar"— Presentationens avskrift:

1 Förslag Handlingsplan Kalmar 2011-01-26
Värdekompassområde syd/resurser Identifierat förbättringsområde Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar (se Mall för definition av mätetal) A – Kompetens Kunskap om SNAPS konceptet i primärvård Innan nov 2011 utgång ha en länsövergripande kunskap om SNAPS i primärvård Steg 1 - Inventera behov / kartlägga kännedom om SNAPS hos läkare resp. ssk i primärvård Steg 2 – Utbilda minst en läkare och en ssk per enhet Steg 1 Leni, Anders B och Elisabeth A. Steg 2 Ulf mfl. Ej klart Steg 1 – inventering påbörjad jan Slutförd feb Steg 2 - Mars-okt. Utbilda per enhet B – Rätt vårdnivå Kunskap -palliativa insatser -palliativ vård Utvärdera om vård utifrån planerad vård skett på ”rätt vårdnivå”, Steg 1 – följa upp de kolonpatienter som under remitterades till specialistkonsulter inom EnhetenPalliativMedicin Anders T, Birgitta A, Karin F, Jesscia, Karin A mfl Steg 1 – journalgranska under feb-mars 2011

2 Förslag Handlingsplan Kalmar 2011-01-26
Värdekompassområde väster/kliniskt status Identifierat förbättringsområde Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar C – Q-register Dålig täckningsgrad = låg registrering samt även eftersläpad registrering Innan nov 2011 utgång ökat täckningsgrad för registrering till INCA register Steg 1 - Identifiera ansvariga för Q-registrering. Steg 2 - Bilda arbetsgrupp med ansvariga, som ska ta fram rutiner så att registrering sker i samband med diagnosreg. i journal Steg 1 Leni och Ulf M Steg 2 Ulf M och ansvariga för Q-registrering Steg feb. 2011 Arbetsgruppens första möte mars 2011, mål att rutin finns okt 2011. D – Öka täckningsgrad Registrering till specifikt Kolorektalregister Innan sept 2011 utgång ökat täckningsgrad för registrering till Kolorektalregister Steg 1- Kontakta ansvariga för Kolorektalregister Steg 2 -Bilda arbetsgrupp med ansvariga, som ska ta fram rutiner så att registrering sker i samband med diagnosreg. i journal Arbetsgruppens första möte mars 2011, mål att rutin finns aug 2011. E – Olika ledtider i vårdprocessen vid koloncancermisst. Förkorta Ledtider från 1:besök PV remiss specialist diagnos beslutad behandlingsstart Steg 2 ta fram en ”matchgrupp” till redan identifierad ”SNAPS”grupp. Steg 3 analys av ledtider, identifiera förbättringssteg. Ulf, Ulrika, Eva och Karin A, Steg 3 samma som ovan Steg 1 slutförd. Steg 2 påbörjad jan 2011. Steg 3, maj 2011 analys klar.

3 Förslag Handlingsplan Kalmar 2011-02-07
Värdekompassområde Norr / funktionell status Identifierat förbättringsområde Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar (se Mall för definition av mätetal) F - Saknar rutin för att fånga ADL-status för och efter operation/övrig behandling Ha rutin för att fånga ADL-status för och efter behandling Steg 1 - Ta fram rutin och besluta vilket ADL-instrument som ska gälla Steg 2 - utse ansvarig ADL-bedömare på respektive kirurgmottagning samt inom respektive kommun. Ulrika, Karin A. Birgitta A. Steg 1 – mars 2011 Steg 2- April 2011 G - Saknar rutin för genomförande av förberedande/ uppföljningssamtal/psykosocialt status inför operation efter operation och hemgång. Ha en rutin för att säkerhetsställa att dialog mellan patient och behandlande enhet är öppen såväl före, under som efter slutenvårdstid Steg 1 – bilda arbetsgrupp/er och analysera fungerade rutin/er som tillämpas på O-hamn dagkirurgi samt se koppling till EQ-5D. Steg 2 – anpassa rutin till koloncancervård Marianne, Ulrika, Karin A. Jessica, mfl. Steg 1- påbörjad jan 2011 Steg 2 – Förslag på rutin ”remissrunda”

4 Förslag Handlingsplan Kalmar 2011-02-04
Värdekompassområde Öster / patientupplevelse Identifierat förbättringsområde Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan och mätningar (se Mall för definition av mätetal) H –Saknar systematik att fånga pat/närståendes Upplevelse av -delaktighet -information -bemötande Ha en systematiskt rutin/enkät vid vårdmöte då Diagnos meddelas. Ha systematisk rutin/enkät vid första vårdmötet efter påbörjad behandling/operation Steg1inventera ansvariga på respektive sjukhus. Steg 2 Ansvarig informerar och förmedla webbbaserad enkät samt sammanställer analys av resultat. Steg 3 resultat implementeras i verksamheterna som små förbättringar och analyseras Eva-Maria Spegel Patient nämnden och Anna-Lena Nilsson e-hälsan Carin P Doktorand under handledning av Eva Benzein Steg 1 påbörjas I februari och avslutas i februari Steg 2 påbörjas Mars och avslutas Mars Steg 3 påbörjas Mars och rutin finns i maj I –Saknar systematik för att fånga – livskvalitet och upplevd -funktionsförmåga Ha en systematisk rutin/enkät vid vårdmötet då diagnos meddelas. Ha en systematisk rutin/enkät vid första vårdmötet efter påbörjad behandling/operation Steg 3 resultat implementeras i verksamheterna som små förbättringar och följs upp och analyseras Eva-Maria Spegel patient nämnden och Anna-Lena Nilsson e-hälsan Carina P Doktorand under handledning av Eva Benzein

5 Förslag Mall 1 - för definition av mätetal 2011-01-26
Mätetal/mått (Ge ett specifikt namn, exempelvis antal avlidna per tusen slutenvårds-tillfällen) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriver var vi kan hitta data. T ex journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling: Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) Baslinje (utgångsläge) Period värde Mål kortsiktigt långsiktigt A Kompetens SNAPS Kunskap om SNAPS hos läkare respektive ssk. per enhet / anställd per enhet Kontakt med verksamhets-chef Daglig Via telefon och epost. Identifieras efter steg 1 inventering En ssk och läkare /primärvårdsenhet B Rätt vårdnivå Efter EPM vårdplan Följsamhet till vårdplan / antal utförda vårdplaner Journalgransk-ning landsting och kommun IT-stöd och manuell hantering Inskrivna EPM 2010 100% följsamhet till vårdplan C Öka täckningsgrad Q-reg. Diagnos i journal / registrerad diagnos redovisat till INCA Cosmic och INCA Nuläge (2010 års) täckningsgrad i INCA Stegvis öka registrering med mål 100% täckningsgrad. D Öka täckningsgrad Kolorektal register. Diagnos i journal / registrerad diagnos redovisat till Kolorektal register. Cosmic och Kolorektal register. Nuläge (2010 års) täckningsgrad i Kolorektalreg.

6 Förslag Mall 2 - för definition av mätetal 2011-01-26
Mätetal/mått (Ge ett specifikt namn, exempelvis antal avlidna per tusen slutenvårds-tillfällen) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriver var vi kan hitta data. T ex journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling: Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) Baslinje (utgångsläge) Period värde Mål kortsiktigt långsiktigt E – Ledtider från 1:besök PV remiss specialist diagnos beslutad behandlingsstart Faktiska dagar totalt och mellan de tre angivna mätpunkterna. Journalgranskning landsting -slutenvård och primärvård IT-stöd och manuell hantering Redovisad tid 2010 alla Koloncancer patienter Identifiera vilka mätpunkter som skiljer sig. Minska antalet faktiska dagar av ”väntetid” för patienten. F(1) ADL –nivå Före och efter operation/behandling F (2) Insats Socialt Bistånd (hemtjänst) Bibehålla samma ADL-nivå efter operation/behandling Bibehålla samma Biståndsnivå efter operation/behandling Journaldokumentation landsting och kommun Mäta från Mars 2011 Bibehålla ADL-nivå respektive Biståndsnivå Obs! för kommunerna är detta även ett mätetal inom resurser

7 Förslag Mall 3 - för definition av mätetal 2011-02-07
Mätetal/mått (Ge ett specifikt namn, exempelvis antal avlidna per tusen slutenvårds-tillfällen) Operationalisering (Definiera tydligt mätetalet, ange täljare och nämnare om det är andel/procent mått. Beskriv vad som inkluderas och exkluderas) Datakälla (Beskriver var vi kan hitta data. T ex journal, enkäter, databaser, etc.) Datainsamling: Frekvens (dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartal) Metod (IT-stöd, manuellt, telefon, etc.) Baslinje (utgångsläge) Period värde Mål kortsiktigt långsiktigt G Rutiner för förberedandesamtal /uppföljningssamtal/ psykosocialt status Noterad tillämpning i journal / antal koloncancerbehand-lade patienter IT-stöd Cosmic Ej klart Behöver identifieras Att förberednade samtal och uppföljning-samtal sker med alla koloncancer-patienter H I


Ladda ner ppt "Förslag Handlingsplan Kalmar"

Liknande presentationer


Google-annonser