Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Advokatfirman VICI Skattefrågor för en fåmansföretagare Frukostseminarier 5 februari i Lund 26 februari i Hässleholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Advokatfirman VICI Skattefrågor för en fåmansföretagare Frukostseminarier 5 februari i Lund 26 februari i Hässleholm."— Presentationens avskrift:

1 Advokatfirman VICI Skattefrågor för en fåmansföretagare Frukostseminarier 5 februari i Lund 26 februari i Hässleholm

2 Advokatfirman VICI Annika Lundeslöf, Skattejurist , Johanna Olsson, Jur. kand ,

3 Advokatfirman VICI Årsinkomst Under 65 år*56-68 %36-37 %32-33 % Över 65 år men född efter %43-44 %39-40 % Född före %48-49 %43-44 % Översiktlig sammanfattning för år 2015 av behållning av bolagets intjäning Uttag som lön * Socialförsäkringsförmåner tillkommer på inkomst upp till viss nivå

4 Advokatfirman VICI Socialavgifterna vid olika åldrar Födelseår Arbetsgivaravgifter 0 % 10,21 % 31,42 % 15,49 % Aktiv verksamhet Egenavgifter 0 %10,21 % 28,97 % 14,89 % Passiv verksamhet Särskild löneskatt24,26 % 24,26 % 24,26 %

5 Advokatfirman VICI Andra inkomstnivåer 2015 Högsta pensionsgrundande inkomst (PGI) Högsta sjukpenninggrundade inkomst (SGI) Lönegräns för maximal avsättning till tjänstepension (35 % av lön, max 10 prisbasbelopp) kr kr kr

6 Advokatfirman VICI Årsinkomst Alla58-78 %38-39 %34-35 % Översiktlig sammanfattning för år 2015 av behållning av bolagets intjäning Uttag som pension

7 Advokatfirman VICI Behållning vid utdelning/kapitalvinst För år % beskattning = 58,96 % 25 % beskattning = 55,28 % 57 % beskattning = 31,69 % 32 % beskattning = 50,12 % 52 % beskattning = 35,38 % För år % beskattning = 62,40 % 25 % beskattning = 58,50 % 57 % beskattning = 33,54 % 32 % beskattning = 53,04 % 52 % beskattning = 37,44 %

8 Advokatfirman VICI Lön eller pension Pension kr. Ta ut kr från AB Kostnad ABInkomstskatt Privat Lön inkl. avg Lön inkl. avgABPrivat (född ) Pension inkl. avg

9 Advokatfirman VICI Utdelning eller pension Vinst AB Vinst AB P-försäkr Bolagsskatt Avg Nettobet. eller Skatteeffekt Skatt hos delägaren Pension eller utdelning?

10 Advokatfirman VICI Kvalificerade andelar = ägaren eller närstående är verksam i bolaget, dess dotterbolag eller i bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Bedömningen gäller för innevarande år och de fem föregående åren. Ägare till kvalificerade andelar i fåmansföretag beskattas för en schablonmässigt beräknad avkastning från bolaget, s k gränsbeloppet, i inkomstslaget kapital med 20 procent. Logga kund Bakgrund – nuvarande regler

11 Advokatfirman VICI Utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst (skattesats %). Beskattningen i inkomstslaget tjänst är maximerad till 90 ibb (ca 5,1 Mkr för år 2015) för ett beskattningsår. Ägare och dennes närstående får lägga samma erhållna utdelningar vid bedömningen av gränsen 90 ibb. Om utdelningen överstiger tjänstebeskattat belopp, beskattas överstigande belopp med 30 % i inkomstslaget kapital. Skillnader vid kapitalvinst är att maxbelopp i tjänst är 100 ibb under en femårsperiod Logga kund Bakgrund – nuvarande regler

12 Advokatfirman VICI Två sätt att beräkna gränsbeloppet 1.Huvudregeln -Omkostnadsbeloppet multiplicerat med statslåneräntan+9 % -Lönebaserat utrymme -Sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan+3 % 2. Förenklingsregeln -kan bara användas för ett bolag/beskattningsår -Årets gränsbelopp beräknas till 2,75 ibb, året före beskattningsåret. -Sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan+3 % SLR per 30/ är 0,90% används för 2015 Logga kund Bakgrund – nuvarande regler

13 Advokatfirman VICI Förenklingsregeln Vid 2015 års beskattning (utdelning 2014): kr Vid 2016 års beskattning (utdelning 2015): kr Obs, man får bara använda årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln för ett bolag! Beräkning av årets gränsbelopp Logga kund

14 Advokatfirman VICI FÅAB A AB 1 Utdelning 3 x 2,75 ibb AB 2 AB 3 Ej längre möjligt!

15 Advokatfirman VICI Beräkning av löneunderlag för aktier som ägdes per den 1/ löneårinkomstårdeklaration lämnas Löneunderlaget För den period aktierna har ägs under 2013

16 Advokatfirman VICI Krav för lönebaserat utrymme Kapitalandelskrav Löneunderlagsregeln ska bara få tillämpas av delägare som äger minst 4% av kapitalet i bolaget. Om man äger mindre andel är man hänvisad till att använda förenklingsregeln eller enbart beräkna gränsbeloppet med hjälp av anskaffningskostnaden för aktierna. Högsta löneutrymme Lönebaserat utrymme högst 50 gånger egen eller närståendes ersättning.

17 Advokatfirman VICI Eget löneuttag under 2014 a kr eller b kr + 5 % av totala lönerna Eget löneuttag under 2015 a kr eller b kr + 5 % av totala lönerna Vid dotterföretag ska 100 % av lönerna i ett dotterbolag medräknas för bedömning om lönekravet uppfylls även om moderbolagets andel av dotterföretaget är lägre. Kan även vara närstående till delägaren som uppfyller löneuttaget.

18 Advokatfirman VICI Sänkt löneuttagskrav för lönebaserat utrymme fr.o.m. löneår 2015 Fr o m inkomstår 2016, vilket innebär löneuttag under 2015 föreslås kravet på egen lön sänkas till a. 9,6 ibb eller b. 6 ibb + 5 % av det totala löneunderlaget i företaget och dotterföretag 9,6 ibb motsvarar kr för löneår 2015, inkomstår 2016.

19 Advokatfirman VICI Det lönebaserade utrymme ska uppgå till 50 % av löneunderlaget Påverkar främst bolag med lönesummor under kr. Lönebaserat utrymme höjs inkomstår 2014 År 2013År 2014 Lönesumma totala löner Löneuttagskrav lön 2013 för utdelning 2014 Utdelnings- utrymme Utdelnings- utrymme schablon

20 Advokatfirman VICI Omvänd löneväxling Höjer löneunderlaget och kan även höja det egna lönen för att klara lönekravet Exempel: A har kontant lön kr/m och bilförmånsvärde med kr/m A betalar inkomstskatt på kr/m och företaget betalar arbetsgivaravgifter på kr/m. Förändrar så att A får kr i lön, betalar kr till bolaget för bilförmånen och ingen skattepliktig bilförmån uppkommer. Detta medför att A får samma kontanta nettolön efter skatt som tidigare. Företaget betalar samma belopp i arbetsgivaravgifter som tidigare. Resultat A har fått ytterligare kr i kontant lön, och höjt sin lön för att klara löneuttaget med summan och även totala löneunderlaget. Måste göras under löneåret – men kan ske i december för hela kalenderåret retroaktivt.

21 Advokatfirman VICI Definition av dotterföretag vid beräkning av löneunderlag Vad innebär förändringen? Om det idag används en dubbel koncerntillhörighet för att få tillgodoräkna sig lönebaserat utrymme, så krävs att ägarstrukturen förändras. kapitalandel 51 %49 % utse majoritet av styrelsen DB V AB DDB MB 51% 90%

22 Advokatfirman VICI Utomståenderegeln Verksam U V 30 % 70 % Utomstående aktieägare under beskattningsåret och de senast fem beskattningsåren.

23 Advokatfirman VICI Ska jag ha fler bolag? Ingen kapitalvinstbeskattning för näringsbetingade andelar. Utdelning skattefri.. Moderbolag Dotterbolag Flytt inför försäljning eller generationsskifte. Organisatoriska skäl Riskavgränsning. Bota byggsmitta. Utnyttja skattemässiga fördelar.

24 Advokatfirman VICI Vad händer när jag sålt mitt bolag? ”Sparbössa” Invänta fem år för att därefter få 25% skatt på all utdelning och kapitalvinst. AB X säljs till extern köpare.. NYAB AB X

25 Advokatfirman VICI Samma och likartad verksamhet HFD 2010 ref 11 Mål nr A A har bedrivit verksamheten i AB X till Återupptar nu verksamheten i Y B. Aktierna i AB X anses smittade av verksamheten i AB Y. AB XAB Y

26 Advokatfirman VICI Samma och likartad verksamhet AB X A:s barn A B B:s barn AB Z AB Y DB

27 Advokatfirman VICI Avtal om tilläggsköpeskilling HFD 2012 not 63 Delägarna ett kvar att vara kvar i köpande bolag som anställda i det köpande bolaget under två år, men ägde inte aktier i köpande bolag. Medförde inte att säljarna ansågs inneha kvalificerade aktier på den grunden. HFD 2012 not 58 Resultatbaserad tilläggsköpeskilling som utgick till vissa av aktieägarna (säljarna) ansågs utgöra lön. KR Göteborg , mål nr Konkurrensklausul medförde att tilläggsköpskilling beskattades som lön.

28 Advokatfirman VICI Hur mycket får ägaren/närstående arbeta? En person skall alltid anses verksam i betydande omfattning i ett företag om hans arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Värdepappersförvaltning Fastighetsförvaltning HFD 213 ref 11 Delägare hade det övergripande ansvaret för förvaltningen av fastighetsbolagets fastigheter. De har lett och planerat bolagets verksamhet, upphandlat tjänster för drift och underhåll samt själva utfört flera praktiska sysslor i fastighetsförvaltningen.

29 Advokatfirman VICI Pågående utredning Förslag senast 1 september 2016 Startade med ägarskiften i fåmansföretag har nu utvidgats till att gälla hela regelverket med fåmansföretag. Storleken på schablonbeloppet – krav på aktivitet av delägare? När ska schablonregeln användas? Beräkning av kapitalavkastning Lönebaserade utrymmet – delägares egen lön? Sparat utdelningsutrymme Takreglerna för beskattning i inkomstslaget tjänst Skattesatsen inom gränsbeloppet och över takbeloppet Förslag som man befinner lämpliga för att begränsa den skattemässiga inkomstomvandlingen.

30 Advokatfirman VICI Innebär att fysisk person kan få göra avdrag för hälften av anskaffningskostnaden i samband med att ett bolag av mindre storlek bildas eller vid nyemission. Andelarna måste förvärvas kontant. Avdrag medges under inkomst av kapital. Avdrag med högst kr per person och år motsvarar förvärv av andelar för 1,3 miljoner kr. Investeraravdrag Logga kund


Ladda ner ppt "Advokatfirman VICI Skattefrågor för en fåmansföretagare Frukostseminarier 5 februari i Lund 26 februari i Hässleholm."

Liknande presentationer


Google-annonser