Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Advokatfirman VICI Skattefrågor för en fåmansföretagare Frukostseminarier 5 februari i Lund 26 februari i Hässleholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Advokatfirman VICI Skattefrågor för en fåmansföretagare Frukostseminarier 5 februari i Lund 26 februari i Hässleholm."— Presentationens avskrift:

1 Advokatfirman VICI Skattefrågor för en fåmansföretagare Frukostseminarier 5 februari i Lund 26 februari i Hässleholm

2 Advokatfirman VICI Annika Lundeslöf, Skattejurist 0721-52 81 88, alu@vici.se Johanna Olsson, Jur. kand. 0709-23 40 83, jo@vici.sealu@vici.sejo@vici.se

3 Advokatfirman VICI Årsinkomst-443 300443 300- 629 200 629 200- Under 65 år*56-68 %36-37 %32-33 % Över 65 år men född efter 1937 70-85 %43-44 %39-40 % Född före 193878-83 %48-49 %43-44 % Översiktlig sammanfattning för år 2015 av behållning av bolagets intjäning Uttag som lön * Socialförsäkringsförmåner tillkommer på inkomst upp till viss nivå

4 Advokatfirman VICI Socialavgifterna vid olika åldrar - 2015 Födelseår -1937 1938-1949 1950-1988 1989- Arbetsgivaravgifter 0 % 10,21 % 31,42 % 15,49 % Aktiv verksamhet Egenavgifter 0 %10,21 % 28,97 % 14,89 % Passiv verksamhet Särskild löneskatt24,26 % 24,26 % 24,26 %

5 Advokatfirman VICI Andra inkomstnivåer 2015 Högsta pensionsgrundande inkomst (PGI) Högsta sjukpenninggrundade inkomst (SGI) Lönegräns för maximal avsättning till tjänstepension (35 % av lön, max 10 prisbasbelopp) 435 750 kr 333 750 kr 1 271 425 kr

6 Advokatfirman VICI Årsinkomst-443 300443 300- 629 200 629 200- Alla58-78 %38-39 %34-35 % Översiktlig sammanfattning för år 2015 av behållning av bolagets intjäning Uttag som pension

7 Advokatfirman VICI Behållning vid utdelning/kapitalvinst För år 2013 20 % beskattning = 58,96 % 25 % beskattning = 55,28 % 57 % beskattning = 31,69 % 32 % beskattning = 50,12 % 52 % beskattning = 35,38 % För år 2014 20 % beskattning = 62,40 % 25 % beskattning = 58,50 % 57 % beskattning = 33,54 % 32 % beskattning = 53,04 % 52 % beskattning = 37,44 %

8 Advokatfirman VICI Lön eller pension Pension 300 000 kr. Ta ut 100 000 kr från AB Kostnad ABInkomstskatt Privat Lön inkl. avg131 42015 000 Lön inkl. avgABPrivat (född 1938-1949)110 21015 000 Pension inkl. avg124 26029 000

9 Advokatfirman VICI Utdelning eller pension Vinst AB 125 000Vinst AB125 000 P-försäkr.-100 000Bolagsskatt -27 500 Avg- 24 260 97 500 740 Nettobet. eller Skatteeffekt96 923 Skatt hos delägaren Pension eller utdelning?

10 Advokatfirman VICI Kvalificerade andelar = ägaren eller närstående är verksam i bolaget, dess dotterbolag eller i bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Bedömningen gäller för innevarande år och de fem föregående åren. Ägare till kvalificerade andelar i fåmansföretag beskattas för en schablonmässigt beräknad avkastning från bolaget, s k gränsbeloppet, i inkomstslaget kapital med 20 procent. Logga kund Bakgrund – nuvarande regler

11 Advokatfirman VICI Utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst (skattesats 32-57 %). Beskattningen i inkomstslaget tjänst är maximerad till 90 ibb (ca 5,1 Mkr för år 2015) för ett beskattningsår. Ägare och dennes närstående får lägga samma erhållna utdelningar vid bedömningen av gränsen 90 ibb. Om utdelningen överstiger tjänstebeskattat belopp, beskattas överstigande belopp med 30 % i inkomstslaget kapital. Skillnader vid kapitalvinst är att maxbelopp i tjänst är 100 ibb under en femårsperiod Logga kund Bakgrund – nuvarande regler

12 Advokatfirman VICI Två sätt att beräkna gränsbeloppet 1.Huvudregeln -Omkostnadsbeloppet multiplicerat med statslåneräntan+9 % -Lönebaserat utrymme -Sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan+3 % 2. Förenklingsregeln -kan bara användas för ett bolag/beskattningsår -Årets gränsbelopp beräknas till 2,75 ibb, året före beskattningsåret. -Sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan+3 % SLR per 30/11 -14 är 0,90% används för 2015 Logga kund Bakgrund – nuvarande regler

13 Advokatfirman VICI Förenklingsregeln Vid 2015 års beskattning (utdelning 2014): 155 650 kr Vid 2016 års beskattning (utdelning 2015): 156 475 kr Obs, man får bara använda årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln för ett bolag! Beräkning av årets gränsbelopp Logga kund

14 Advokatfirman VICI FÅAB A AB 1 Utdelning 3 x 2,75 ibb AB 2 AB 3 Ej längre möjligt!

15 Advokatfirman VICI Beräkning av löneunderlag för aktier som ägdes per den 1/1 2014 2013 2014 2015 löneårinkomstårdeklaration lämnas Löneunderlaget För den period aktierna har ägs under 2013

16 Advokatfirman VICI Krav för lönebaserat utrymme Kapitalandelskrav Löneunderlagsregeln ska bara få tillämpas av delägare som äger minst 4% av kapitalet i bolaget. Om man äger mindre andel är man hänvisad till att använda förenklingsregeln eller enbart beräkna gränsbeloppet med hjälp av anskaffningskostnaden för aktierna. Högsta löneutrymme Lönebaserat utrymme högst 50 gånger egen eller närståendes ersättning.

17 Advokatfirman VICI Eget löneuttag under 2014 a.569 000 kr eller b.341 400 kr + 5 % av totala lönerna Eget löneuttag under 2015 a.557 760 kr eller b.348 600 kr + 5 % av totala lönerna Vid dotterföretag ska 100 % av lönerna i ett dotterbolag medräknas för bedömning om lönekravet uppfylls även om moderbolagets andel av dotterföretaget är lägre. Kan även vara närstående till delägaren som uppfyller löneuttaget.

18 Advokatfirman VICI Sänkt löneuttagskrav för lönebaserat utrymme fr.o.m. löneår 2015 Fr o m inkomstår 2016, vilket innebär löneuttag under 2015 föreslås kravet på egen lön sänkas till a. 9,6 ibb eller b. 6 ibb + 5 % av det totala löneunderlaget i företaget och dotterföretag 9,6 ibb motsvarar 557 760 kr för löneår 2015, inkomstår 2016.

19 Advokatfirman VICI Det lönebaserade utrymme ska uppgå till 50 % av löneunderlaget Påverkar främst bolag med lönesummor under 3 396 000 kr. Lönebaserat utrymme höjs inkomstår 2014 År 2013År 2014 Lönesumma totala löner Löneuttagskrav lön 2013 för utdelning 2014 Utdelnings- utrymme Utdelnings- utrymme 400 000359 600schablon200 000 800 000379 600200 000400 000 4 100 000544 6001 231 0002 050 000 4 600 000566 0001 481 0002 300 000 10 000 000566 0004 181 0005 000 000

20 Advokatfirman VICI Omvänd löneväxling Höjer löneunderlaget och kan även höja det egna lönen för att klara lönekravet Exempel: A har kontant lön 25 000 kr/m och bilförmånsvärde med 5 000 kr/m A betalar inkomstskatt på 30 000 kr/m och företaget betalar arbetsgivaravgifter på 30 000 kr/m. Förändrar så att A får 30 000 kr i lön, betalar 5 000 kr till bolaget för bilförmånen och ingen skattepliktig bilförmån uppkommer. Detta medför att A får samma kontanta nettolön efter skatt som tidigare. Företaget betalar samma belopp i arbetsgivaravgifter som tidigare. Resultat A har fått ytterligare 60 000 kr i kontant lön, och höjt sin lön för att klara löneuttaget med summan och även totala löneunderlaget. Måste göras under löneåret – men kan ske i december för hela kalenderåret retroaktivt.

21 Advokatfirman VICI Definition av dotterföretag vid beräkning av löneunderlag Vad innebär förändringen? Om det idag används en dubbel koncerntillhörighet för att få tillgodoräkna sig lönebaserat utrymme, så krävs att ägarstrukturen förändras. kapitalandel 51 %49 % utse majoritet av styrelsen DB V AB DDB MB 51% 90%

22 Advokatfirman VICI Utomståenderegeln Verksam U V 30 % 70 % Utomstående aktieägare under beskattningsåret och de senast fem beskattningsåren.

23 Advokatfirman VICI Ska jag ha fler bolag? Ingen kapitalvinstbeskattning för näringsbetingade andelar. Utdelning skattefri.. Moderbolag Dotterbolag Flytt inför försäljning eller generationsskifte. Organisatoriska skäl Riskavgränsning. Bota byggsmitta. Utnyttja skattemässiga fördelar.

24 Advokatfirman VICI Vad händer när jag sålt mitt bolag? ”Sparbössa” Invänta fem år för att därefter få 25% skatt på all utdelning och kapitalvinst. AB X säljs till extern köpare.. NYAB AB X

25 Advokatfirman VICI Samma och likartad verksamhet HFD 2010 ref 11 Mål nr 1452-09 A A har bedrivit verksamheten i AB X till 2005. Återupptar nu verksamheten i Y B. Aktierna i AB X anses smittade av verksamheten i AB Y. AB XAB Y

26 Advokatfirman VICI Samma och likartad verksamhet AB X A:s barn A B B:s barn AB Z AB Y DB

27 Advokatfirman VICI Avtal om tilläggsköpeskilling HFD 2012 not 63 Delägarna ett kvar att vara kvar i köpande bolag som anställda i det köpande bolaget under två år, men ägde inte aktier i köpande bolag. Medförde inte att säljarna ansågs inneha kvalificerade aktier på den grunden. HFD 2012 not 58 Resultatbaserad tilläggsköpeskilling som utgick till vissa av aktieägarna (säljarna) ansågs utgöra lön. KR Göteborg 2014-06 17, mål nr 6656-13. Konkurrensklausul medförde att tilläggsköpskilling beskattades som lön.

28 Advokatfirman VICI Hur mycket får ägaren/närstående arbeta? En person skall alltid anses verksam i betydande omfattning i ett företag om hans arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Värdepappersförvaltning Fastighetsförvaltning HFD 213 ref 11 Delägare hade det övergripande ansvaret för förvaltningen av fastighetsbolagets fastigheter. De har lett och planerat bolagets verksamhet, upphandlat tjänster för drift och underhåll samt själva utfört flera praktiska sysslor i fastighetsförvaltningen.

29 Advokatfirman VICI Pågående utredning Förslag senast 1 september 2016 Startade med ägarskiften i fåmansföretag har nu utvidgats till att gälla hela regelverket med fåmansföretag. Storleken på schablonbeloppet – krav på aktivitet av delägare? När ska schablonregeln användas? Beräkning av kapitalavkastning Lönebaserade utrymmet – delägares egen lön? Sparat utdelningsutrymme Takreglerna för beskattning i inkomstslaget tjänst Skattesatsen inom gränsbeloppet och över takbeloppet Förslag som man befinner lämpliga för att begränsa den skattemässiga inkomstomvandlingen.

30 Advokatfirman VICI Innebär att fysisk person kan få göra avdrag för hälften av anskaffningskostnaden i samband med att ett bolag av mindre storlek bildas eller vid nyemission. Andelarna måste förvärvas kontant. Avdrag medges under inkomst av kapital. Avdrag med högst 650 000 kr per person och år motsvarar förvärv av andelar för 1,3 miljoner kr. Investeraravdrag Logga kund


Ladda ner ppt "Advokatfirman VICI Skattefrågor för en fåmansföretagare Frukostseminarier 5 februari i Lund 26 februari i Hässleholm."

Liknande presentationer


Google-annonser