Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skattefrågor för en fåmansföretagare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skattefrågor för en fåmansföretagare"— Presentationens avskrift:

1 Skattefrågor för en fåmansföretagare
Frukostseminarier 5 februari i Lund 26 februari i Hässleholm

2 Annika Lundeslöf, Skattejurist 0721-52 81 88, alu@vici
Annika Lundeslöf, Skattejurist , Johanna Olsson, Jur. kand ,

3 Översiktlig sammanfattning för år 2015
av behållning av bolagets intjäning Uttag som lön Årsinkomst Under 65 år* 56-68 % 36-37 % 32-33 % Över 65 år men född efter 1937 70-85 % 43-44 % 39-40 % Född före 1938 78-83 % 48-49 % Bland säljarna fanns både privatpersoner och företag Kombinera ej tilläggsköpeskilling med villkor om fortsatt anställning!! *Socialförsäkringsförmåner tillkommer på inkomst upp till viss nivå

4 Socialavgifterna vid olika åldrar - 2015
Födelseår -1937 Arbetsgivaravgifter 0 % 10,21 % 31,42 % ,49 % Aktiv verksamhet Egenavgifter 28,97 % ,89 % Passiv verksamhet Särskild löneskatt 24,26 % 24,26 % ,26 %

5 Andra inkomstnivåer 2015 Högsta pensionsgrundande inkomst (PGI)
kr Högsta sjukpenninggrundade inkomst (SGI) kr Lönegräns för maximal avsättning till tjänstepension (35 % av lön, max 10 prisbasbelopp) kr

6 Översiktlig sammanfattning för år 2015
av behållning av bolagets intjäning Uttag som pension Årsinkomst Alla 58-78 % 38-39 % 34-35 % Bland säljarna fanns både privatpersoner och företag Kombinera ej tilläggsköpeskilling med villkor om fortsatt anställning!!

7 Behållning vid utdelning/kapitalvinst
För år 2013 20 % beskattning = 58,96 % 25 % beskattning = 55,28 % 57 % beskattning = 31,69 % 32 % beskattning = 50,12 % 52 % beskattning = 35,38 % För år 2014 20 % beskattning = 62,40 % 25 % beskattning = 58,50 % 57 % beskattning = 33,54 % 32 % beskattning = 53,04 % 52 % beskattning = 37,44 % Bland säljarna fanns både privatpersoner och företag Kombinera ej tilläggsköpeskilling med villkor om fortsatt anställning!!

8 Lön eller pension Pension 300 000 kr. Ta ut 100 000 kr från AB
Kostnad AB Inkomstskatt Privat Lön inkl. avg Lön inkl. avg AB Privat (född ) Pension inkl. avg

9 Utdelning eller pension
Vinst AB Vinst AB P-försäkr Bolagsskatt Avg Nettobet. eller Skatteeffekt Skatt hos delägaren Pension eller utdelning?

10 Bakgrund – nuvarande regler
Logga kund Bakgrund – nuvarande regler Kvalificerade andelar = ägaren eller närstående är verksam i bolaget, dess dotterbolag eller i bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Bedömningen gäller för innevarande år och de fem föregående åren. Ägare till kvalificerade andelar i fåmansföretag beskattas för en schablonmässigt beräknad avkastning från bolaget, s k gränsbeloppet, i inkomstslaget kapital med 20 procent.

11 Bakgrund – nuvarande regler
Logga kund Bakgrund – nuvarande regler Utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst (skattesats %). Beskattningen i inkomstslaget tjänst är maximerad till 90 ibb (ca 5,1 Mkr för år 2015) för ett beskattningsår. Ägare och dennes närstående får lägga samma erhållna utdelningar vid bedömningen av gränsen 90 ibb. Om utdelningen överstiger tjänstebeskattat belopp, beskattas överstigande belopp med 30 % i inkomstslaget kapital. Skillnader vid kapitalvinst är att maxbelopp i tjänst är 100 ibb under en femårsperiod

12 Bakgrund – nuvarande regler
Logga kund Bakgrund – nuvarande regler Två sätt att beräkna gränsbeloppet Huvudregeln Omkostnadsbeloppet multiplicerat med statslåneräntan+9 % Lönebaserat utrymme Sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan+3 % 2. Förenklingsregeln kan bara användas för ett bolag/beskattningsår Årets gränsbelopp beräknas till 2,75 ibb, året före beskattningsåret. SLR per 30/ är 0,90% används för 2015

13 Beräkning av årets gränsbelopp
Logga kund Beräkning av årets gränsbelopp Förenklingsregeln Vid 2015 års beskattning (utdelning 2014): kr Vid 2016 års beskattning (utdelning 2015): kr Obs, man får bara använda årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln för ett bolag!

14 Ej längre möjligt! A FÅAB Utdelning 3 x 2,75 ibb AB 1 AB 2 AB 3
Obs, inget hindrar att AB 2 och AB 3 ägs av hustru/make eller barn! Prop ”följa rättstillämpningen och ompröva sin inställning

15 Beräkning av löneunderlag för aktier som ägdes per den 1/1 2014
löneår inkomstår deklaration lämnas Löneunderlaget För den period aktierna har ägs under 2013

16 Krav för lönebaserat utrymme
Kapitalandelskrav Löneunderlagsregeln ska bara få tillämpas av delägare som äger minst 4% av kapitalet i bolaget. Om man äger mindre andel är man hänvisad till att använda förenklingsregeln eller enbart beräkna gränsbeloppet med hjälp av anskaffningskostnaden för aktierna. Högsta löneutrymme Lönebaserat utrymme högst 50 gånger egen eller närståendes ersättning.

17 Eget löneuttag under 2014 Eget löneuttag under 2015 569 000 kr eller
kr + 5 % av totala lönerna Eget löneuttag under 2015 kr eller kr + 5 % av totala lönerna Vid dotterföretag ska 100 % av lönerna i ett dotterbolag medräknas för bedömning om lönekravet uppfylls även om moderbolagets andel av dotterföretaget är lägre. Kan även vara närstående till delägaren som uppfyller löneuttaget.

18 Sänkt löneuttagskrav för lönebaserat utrymme fr.o.m. löneår 2015
Fr o m inkomstår 2016, vilket innebär löneuttag under 2015 föreslås kravet på egen lön sänkas till a. 9,6 ibb eller b. 6 ibb + 5 % av det totala löneunderlaget i företaget och dotterföretag 9,6 ibb motsvarar kr för löneår 2015, inkomstår 2016.

19 Lönebaserat utrymme höjs inkomstår 2014
Det lönebaserade utrymme ska uppgå till 50 % av löneunderlaget Påverkar främst bolag med lönesummor under kr. År 2013 År 2014 Lönesumma totala löner Löneuttagskrav lön 2013 för utdelning 2014 Utdelnings- utrymme schablon

20 Omvänd löneväxling Höjer löneunderlaget och kan även höja det egna lönen för att klara lönekravet Exempel: A har kontant lön kr/m och bilförmånsvärde med kr/m A betalar inkomstskatt på kr/m och företaget betalar arbetsgivaravgifter på kr/m. Förändrar så att A får kr i lön, betalar kr till bolaget för bilförmånen och ingen skattepliktig bilförmån uppkommer. Detta medför att A får samma kontanta nettolön efter skatt som tidigare. Företaget betalar samma belopp i arbetsgivaravgifter som tidigare. Resultat A har fått ytterligare kr i kontant lön, och höjt sin lön för att klara löneuttaget med summan och även totala löneunderlaget. Måste göras under löneåret – men kan ske i december för hela kalenderåret retroaktivt.

21 Definition av dotterföretag vid beräkning av löneunderlag
Vad innebär förändringen? Om det idag används en dubbel koncerntillhörighet för att få tillgodoräkna sig lönebaserat utrymme, så krävs att ägarstrukturen förändras. kapitalandel 51 % 49 % utse majoritet av styrelsen MB 51% DB 90% DDB V AB

22 Utomståenderegeln U V 30 % 70 % Verksam Utomståenderegeln tillämplig Utomstående aktieägare under beskattningsåret och de senast fem beskattningsåren. SET Revision

23 Ska jag ha fler bolag? . . Flytt inför försäljning eller generationsskifte. Organisatoriska skäl Riskavgränsning. Bota byggsmitta. Utnyttja skattemässiga fördelar. Moderbolag Ingen kapitalvinstbeskattning för näringsbetingade andelar. Utdelning skattefri. Dotterbolag

24 Vad händer när jag sålt mitt bolag?
. . ”Sparbössa” Invänta fem år för att därefter få 25% skatt på all utdelning och kapitalvinst. AB X säljs till extern köpare. NYAB AB X

25 Samma och likartad verksamhet
HFD 2010 ref 11 Mål nr AB X AB Y A har bedrivit verksamheten i AB X till 2005. Återupptar nu verksamheten i Y B. Aktierna i AB X anses smittade av verksamheten i AB Y.

26 Samma och likartad verksamhet
A:s barn A B B:s barn AB Z AB Y AB X DB

27 Avtal om tilläggsköpeskilling
HFD 2012 not 63 Delägarna ett kvar att vara kvar i köpande bolag som anställda i det köpande bolaget under två år, men ägde inte aktier i köpande bolag. Medförde inte att säljarna ansågs inneha kvalificerade aktier på den grunden. HFD 2012 not 58 Resultatbaserad tilläggsköpeskilling som utgick till vissa av aktieägarna (säljarna) ansågs utgöra lön. KR Göteborg , mål nr Konkurrensklausul medförde att tilläggsköpskilling beskattades som lön.

28 Hur mycket får ägaren/närstående arbeta?
En person skall alltid anses verksam i betydande omfattning i ett företag om hans arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Värdepappersförvaltning Fastighetsförvaltning HFD 213 ref 11 Delägare hade det övergripande ansvaret för förvaltningen av fastighetsbolagets fastigheter. De har lett och planerat bolagets verksamhet, upphandlat tjänster för drift och underhåll samt själva utfört flera praktiska sysslor i fastighetsförvaltningen.

29 Pågående utredning Förslag senast 1 september 2016
Startade med ägarskiften i fåmansföretag har nu utvidgats till att gälla hela regelverket med fåmansföretag. Storleken på schablonbeloppet – krav på aktivitet av delägare? När ska schablonregeln användas? Beräkning av kapitalavkastning Lönebaserade utrymmet – delägares egen lön? Sparat utdelningsutrymme Takreglerna för beskattning i inkomstslaget tjänst Skattesatsen inom gränsbeloppet och över takbeloppet Förslag som man befinner lämpliga för att begränsa den skattemässiga inkomstomvandlingen.

30 Logga kund Investeraravdrag Innebär att fysisk person kan få göra avdrag för hälften av anskaffningskostnaden i samband med att ett bolag av mindre storlek bildas eller vid nyemission. Andelarna måste förvärvas kontant. Avdrag medges under inkomst av kapital. Avdrag med högst kr per person och år motsvarar förvärv av andelar för 1,3 miljoner kr. Jenny


Ladda ner ppt "Skattefrågor för en fåmansföretagare"

Liknande presentationer


Google-annonser