Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mediaförsörjning - Kartläggning och enkät - Magnus Velander Presentation för Biblioteksrådet 2014-12-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mediaförsörjning - Kartläggning och enkät - Magnus Velander Presentation för Biblioteksrådet 2014-12-08."— Presentationens avskrift:

1 Mediaförsörjning - Kartläggning och enkät - Magnus Velander Presentation för Biblioteksrådet 2014-12-08

2 Nuvarande organisation ●Team Medier - ett av bibliotekets tre team ●Databasansvarig ●Tidskriftsansvarig ●Akademikontakter ●Inköp av böcker ●Fjärrlån

3 Ny organisation 2015 ●Utmärkt tillfälle för nystart och förändrade arbetssätt

4 Inköpspolicy ●Användarcentrerat – efterfråganbaserat ●Beståndet ska spegla högskolans ämnesområden inom forskning och undervisning ●Fokus på elektroniskt material ●Böcker köps i huvudsak på efterfrågan ●Bibliotekets målgrupper – MDH:s forskare och studenter

5 Typer av medier ●Tidskrifter ●Böcker ●Referensdatabaser ●Scopus, PubMed, PsycINFO ●Övriga e-resurser ●Rättsfallssamlingar, bolagsfakta, standarder, uppslagsverk Fördelning mediakostnader

6 E-resurser ersätter tryckta ●Kostnader ●MDH 84% e-material ●Genomsnitt 83% ●Användning ●Volymer

7 E-resurser ersätter tryckta ●Kostnader ●MDH 84% e-material ●Genomsnitt 83% ●Användning ●Volymer

8 E-resurser ersätter tryckta ●Kostnader ●MDH 84% e-material ●Genomsnitt 83% ●Användning ●Volymer Tidskrifter i princip enbart e-format Tryckta = 0,15% E-boken ökar men fortfarande köper vi betydligt färre e-böcker än tryckta

9 Tidskrifter ●Tidskriftspaket från förlag (13 000 titlar) ●ScienceDirect (Elsevier), SpringerLink, APA ●Tidskriftspacket från mellanhänder (4275+1800 titlar) ●ABI/INFORM, EBSCO Academic Search, JSTOR ●Enskilda tidskrifter ca 75 (250 vetenskapliga) ●Open access

10 Tidskrifter ●Tidskriftspaket från förlagca 13 000 titlar ●ScienceDirect (Elsevier), SpringerLink, APA ●Upphandlade i konsortieform ●Avtal direkt med förlaget ●Oftast samtliga titlar från ett förlag med full täckning från mitten av 1990-talet ●Prenumerationsbaserat (men med arkivrättigheter) ●Komplement: Backfiles ●Äldre årgångar. Ger kompletta tidskriftssviter ●Oftast olika ämneskollektioner ●Engångsköp

11 Tidskrifter ●Tidskriftspaket från mellanhänder ●Aggregerade databaser (ABI inform, EBSCO) ●Avtal med mellanhand ●Olika förlag (ger bra bredd) ●Överlappar med tidskriftspaket från förlag ●Varierande täckning i tid. Ofta embargo (nyaste numren inte tillgängliga) ●Prenumerationsbaserat ●Titlar försvinner / tillkommer ●Arkivdatabaser (JSTOR) ●Äldre årgångar (äldre än 5år) ●Lagrade från sina startår ●Överlappar med tidskriftspaket från förlag

12 Tidskrifter ●Tidskriftspaket från mellanhänder

13 Tidskrifter ●Enskilda tidskrifter ca 75 vetenskapliga (250 total) ●E-format (60) ●Pappersformat (15) ●Hög relevans för MDH ●Generellt dyra. Genomsnittspris MDH 7000 kr. Många efterfrågade titlar betydligt dyrare ●Prisökning för MDH 2013-2014 15% ●Tidskriftsenkät 2010 ●Uppsägningar och nyteckningar ●Efter det en in en ut

14 ●Tidskriftsdatabaser - Relativ prissättning ●Lund UB ●Wiley 3 840 500 kr (7% av mediabudget) ●ScienceDirect 12 000 000 (23% mediabudget) ●MDH ●Wiley 440 000 kr (7% av mediabudget) ●ScienceDirect 1 000 000 (16% mediabudget) ●Enskilda tidskriftsprenumerationer - Absolut prissättning ●Lund UB ●Water Science & Technology 87 000 kr (0,17% av mediabudget) ●MDH ●Water Science & Technology 87 000 kr (1,39% av mediabudget) Prissättningsmodeller

15 Tidskrifter

16 Böcker ●Enskilda titlar ●Tryckta böckerca 100 000 ●Tillväxt:ca 4000 /år ●Enskilda e-böckerca 400 ●Kurslistorca 100 ●Fjärrlånebeställningar och inköpsförslag ●E-bokpaket ●Aggregerade, Ebrary, Ebsco (prenumeration)ca 140 000 ●Förlagspaket, Springer(Köp)ca 7000 ●Patron-driven acquisition (under 2015) ●Samling av böcker görs sökbara i bibliotekets katalog och/eller Discovery-system. Enbart böcker som någon läser/laddar ner köps ●Fritt tillgängliga via internet (avhandlingar, rapporter m.m)

17 E-böcker ●Användningen är stigande från en låg nivå ●Kursböcker står för stor del användningen ●Ökat intresse, fler frågor ●Exponeringen viktig för användningen ●steg 2010 (?) när e-böckerna blev tillgängliga i bibliotekskatalogen ●Steg i år när vi börjat länka direkt från kurslistor till bibliotekets e-böcker

18 E-böcker ●Fördelar: ●Tar mindre plats ●Går inte sönder/blir inte stulna ●Måste inte fysiskt hanteras ●Nåbara på båda orter ●Fler kan läsa samtidigt ●Paket kan ge bredare täckning än vad enskilda köp skulle göra ●Nackdelar ●Upplevs av många som svårare att läsa ●Olika regler tex för nedladdning, samtidiga användare, utskrifter m.m ●Olika tekniska plattformar ●Olika inköpsmodeller ●Begränsat utbud ●Enbart tillgängliga för studenter/forskare vid MDH

19 Övrig E-media ●Referensdatabaser ●Tex Scopus, PuMed, PsycINFO ●Övriga e-resurser ●Standarder, rättsfallsamlingar, uppslagsverk

20 Orosmoln inför 2015 ●Risk för stigande mediautgifter ●Enskilda tidskriftsprenumerationerna steg 2013-2014 15% ●Databaserna steg 2013-2014 4% ●2014-2015 väntas priserna enbart pga. valutakursen öka 10-15% utöver den årliga prisökningen

21 Behovsinventering av e-resurser Uppdrag från bibliotekschef hösten 2014

22 Behovsinventering av e-resurser hösten 2014 Uppdragsbeskrivning : Skapa underlag för framtida förvärv samt eventuella uppsägningar av befintliga resurser ●Sammanställning av bibliotekets nuvarande e-resurser samt statistik på användning ●Analys av eventuell områden som saknas eller är underrepresenterade ●Jämförelser med andra lärosäten ●Beakta inköpsförslag och kontakter med akademierna

23 Behovsinventering av e-resurser hösten 2014 Vi arbetade med målet att ta fram ett underlag för: ●Nya inköp på årets budget ●Nya e-resurser från 2015

24 ”Biblioteket saknar det jag behöver” 1.Biblioteket äger inte publikationen 2.Biblioteket äger publikationen men den är svår/omöjlig att hitta  Felaktiga beståndsuppgifter  Brister i bibliotekets tekniska system  Brister i tekniska system som ligger utanför bibliotekets kontroll 3.Bibliotekets användare saknar kunskap om hur biblioteket och dess system fungerar

25 Behovsinventering 2014 - genomförande ●Enkät till akademierna. ●Användningsstatistik ●Jämförelse med andra lärosäten ●Citeringar och referenslistor ●Artikelbeställningar (fjärrlån)

26 Enkät till akademierna ●Enkla frågor:  Vilka databaser använder ni?  Vilka databaser saknar ni?  Vilka tidskrifter saknar ni?  Vilka övriga e-resurser saknar ni?  Övriga kommentarer ●Antal svar: 233 ●Jämnt fördelade på alla akademier

27 Enkät till akademierna ●Många förslag på nya tidskrifter. Titlar inom alla högskolans forskningsämnen, men speciellt inom matematik ●50% av förslagen var på titlar biblioteket redan prenumererar på. Möjliga förklaringar: ●Tekniska problem, tex länkserver ●Sökt på fel ställe ●PubMed direkt via Google ●APA-tidskrifter inte tillgängliga via APA:s hemsida ●Negativa förväntningar ●Stor efterfrågan på äldre tidskrifter ●E-böcker från Springer ●Irritation över embargon ●Bekräftade bibliotekets bild av vilka som är de viktigaste resurserna, men även positiva kommentarer om några låganvända resurser

28 Hur används våra resurser? Användningsstatistik Syfte 1: Har vi resurser som inte används? Om inte, styra över resurserna till mer efterfrågade resurser ●Svagheter: ●Svårt att få ut statistik på enskilda tidskriftstitlar ●Problem att tolka ●Felaktigheter ●Olika sätt att mäta ●Hur viktiga var de artiklar som laddades ner? ●Hög användning pga. hög kvalité eller lätthet att hitta? ●Discovery inte neutralt

29 Hur används våra resurser? Användningsstatistik Syfte 1: Har vi resurser som inte används? Om inte, styra över resurserna till mer efterfrågade resurser. ●Bibliotekets dyra tidskriftspaket används bra i jämförelse med liknande lärosäten ●Några e-resurser har låg användning men bör ändå behållas, pga. unikt innehåll ●Tidskriftspaket med låg användning totalt, men några få höganvända titlar gör den värd att behålla ●Sammanställt ytterligare resurser med låg användning som är möjliga att säga upp om ekonomin kräver det ●E-böcker – Användningen stiger, men från en låg nivå

30 Hur används våra resurser? Användningsstatistik Syfte 2: Tilläggsköp Statistik från förlagen på försök att nå resurser som vi i dagsläget inte har tillgång till Resultat: Stöd vid prioritering av Backfiles och e-bokspaket Backfiles med bl.a. sociologi, hälsa och ekonomitidskrifter från Wiley E-böcker från Springer inom data, miljöteknik och ekonomi

31 Vad har andra jämförbara lärosäten? ●Tidskriftspaket - I stora drag samma som andra ●Undantag: saknar några paket som är ämnesspecifika, tex inom kemi, humaniora och medicin. ●Referensdatabaser ●Bedömer att vi har de viktigaste. Dessutom tvekar vi till att prioritera fler referensdatabaser ●E-bokspaket ●Svårt att jämföra men vi har få köpta e-bokspaket. ●Aggregerade tidskriftsdatabaser ●Tex CINAHL Plus. Osäkra på hur ska förhålla oss till aggregerade databaser ●Dessutom några övriga e-resurser, tex Landguiden

32 Citeringar och referenslistor Web of Science och Scopus Referenslistor från artiklar publicerade av MDH- forskare. ●Vilka tidskrifter citerar MDH:s forskare till? ●I vilka tidskrifter publicerar sig MDH:s forskare? Svaghet: vissa forskningsområden har dålig täckning i WoS och Scopus

33 Artikelbeställningar (fjärrlån) ●Från vilka tidskrifter MDH:s forskare har beställt artiklar ●Många beställningar från tidskrifter inom Hälsa ●Böcker – köps redan i första hand Svaghet: ●Vissa forskare har egna login kvar hos andra lärosäten. ●Finns artikeln inte online väljes denna bort

34 Sammanfattning Biblioteket har i grova drag ett brett och bra utbud genom tidskriftspaketen. Ett välfungerande urval och uppföljning av tidskriftspaketen Bristerna finns i de enskilda tidskriftsprenumerationerna. Tidskrifter som saknas i paketen kan ofta vara de viktigaste. Biblioteket behöver satsa på fler enskilda tidskriftsprenumerationer ●Kräver resurser ●Kostsamt, enskilda prenumerationer är ofta dyra ●Tid och ämneskompetens ●Utvidgad kontakt med akademierna krävs ●Svårt att träffa rätt. Svårt att säga upp. Hur ska biblioteket skaffa sig kunskap om att en tidskrift inte längre är relevant? ●Biblioteket skulle utifrån kartläggningen utan problem kunna skaffa nya prenumerationer för 900 000

35 Vad händer nu? ●Köp på budget 2014 ●E-bokspaket från Springer ●Backfiels ●2015. Biblioteket har fått ett ökat mediaanslag ●Fler enskilda prenumerationer inom flera ämnesområden ●Fortsatt utvärdering av vilka tidskrifter som ska prioriteras ●Förändringar i arbetssätt ●Utarbeta nya rutiner för kontakter med akademierna ●Utarbeta bättre rutiner för löpande uppföljning av e-resurser ●Se över vår inköpspolicy, tex aggregerade databaser ●Starta med PDA ●Jobba med tillgängliggörandet av bibliotekets resurser genom upphandling av nya systemlösningar


Ladda ner ppt "Mediaförsörjning - Kartläggning och enkät - Magnus Velander Presentation för Biblioteksrådet 2014-12-08."

Liknande presentationer


Google-annonser