Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadsbidrag Läsa-skriva-räkna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadsbidrag Läsa-skriva-räkna."— Presentationens avskrift:

1 Stadsbidrag Läsa-skriva-räkna

2 Ramar 900 miljoner (totalt) 2008 150 Mkr (Göteborg ca 5,8 Mkr)
Prioritering år 1-3, särskilt stöd 4-10 personalförstärkningar, kompetenshöjande insatser, andra liknande stöd– och utvecklingsinsatser samt införskaffande av läromedel.

3 Ansökan 2008 Kort varsel Bidraget täckte redan befintliga aktiviteter inom läs- och skriv samt matematik Inköp av digitala hjälpmedel till skolorna

4 Ansökan 2009 Lämnades in till Skolverket 27 februari
Besked runt 20 mars Innehåll: Kompetensutveckling 3 dagar Läs- och skrivutvecklare i varje stadsdel 10% Lärarlag 1-3 möjlighet till handledning 4 x 2h, ht09 Bidrag till stadsdelarna för eget förfogande

5 Aktuellt om läsning

6 Vad säger forskning och internationella studier?
Svenska skolan jämförelsevis bra på att lära barn att avkoda Vi behöver förstärka arbetet med fördjupad läsförståelse i tidiga åldrar och hela vägen upp. Källor: NU03, PISA06, PIRLS06, Anette Ewald ” Läskulturer. Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår” Christina Olin-Scheller “Mellan Dante och Big Brother” PISA Programme for International Student Assessment PIRLS Progress in Reading Literacy Study

7 Läsning och styrdokumenten
Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. LpO94/Skolans uppdrag

8 Kursplanen i svenska Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder Ämnets karaktär och uppbyggnad/Kursplan i svenska

9 Mål att sträva mot Eleven:
utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär, Mål att sträva mot/Kursplan i svenska

10 Mål att uppnå i svenska År 3 kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt, kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt, och kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt, År 5 kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt reflektera över texter, År 9 kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det,

11 Reflekterande läsundervisning

12 Arbetet med reflekterande läsundervisning
Läraren Skicklig instruktör Undervisar och modellerar i hur man läser Arbetar medvetet med reflekterande läsundervisning och strategier - stödjer barn och unga i att utveckla en självständig läsförmåga. Barnen Lär sig flera olika strategier för sin läsning -bereder dem för möte med många olika typer av texter. Ger goda förutsättningar till fördjupad läsförståelse.

13 Utvecklas till kompetent läsare
Goda läsares strategier – behövs tränas medvetet Aktivera förkunskap Koppla till egna erfarenheter Koppla till andra texter Koppla till världen Skapa inre bilder. Aktivera alla sinnen. Ställa frågor till texten, undra Göra inferenser, tex förutsägelser, dra slutledningar, tolka och läsa mellan raderna Återberätta

14 Exempel på praktiskt arbete i klassrummet
Läsworkshop ca 80 min Högläsning – aktivera strategier, modellera Minilektion 5-10 min – läraren undervisar för att ta fasta t ex på en specifik strategi Individuell läsning ca 30 min – tyst läsning där minilektionens strategi kan vara i fokus Vägledande samtal – läraren samtalar med enskilda barn eller med grupper Parsamtal – samtal med läskompis Återsamling – lärare och elever möts och knyter ihop

15 Minilektion 5-10 min Läs högt en förberedd text
Modellera en strategi för barnen, tänk högt Låt barnen läsa ett kort avsnitt ur sina egna texter. De ska tänka på strategin Låt dem berätta för varandra två och två Knyt ihop säcken och repetera strategin Barnen går vidare och sätter sig med egen läsning


Ladda ner ppt "Stadsbidrag Läsa-skriva-räkna."

Liknande presentationer


Google-annonser