Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssökning i högskolebibliotekets databaser och på Internet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssökning i högskolebibliotekets databaser och på Internet"— Presentationens avskrift:

1 Informationssökning i högskolebibliotekets databaser och på Internet
Tord Heljeberg .www.mdh.se/bib Vad är vetenskaplig litteratur? Var finner man den? Varför ska man leta efter den? Hur minskar man det som kallas brus vid databassökningar? Innan vi går in på att tala om vetenskapliga publikationer vill jag bara i korthet säga något om var man de två huvudtyperna av litteratur som man kan hitta på biblioteket idag.

2 Bibliotekets urval av litteratur
Tryckt litteratur: sökbar via bibliotekets interna bokkatalog: Book-IT och samkatalogen LIBRIS Elektroniska dokument (tidskrifter, konferenstryck, e-böcker) sökbara i bibliotekets databaser Den elektroniska litteraturen växer snabbt i omfattning. För fem år hade biblioteket ingen elektronisk tidskrift. Idag finns ca

3 Till vetenskapliga publikationer
Räknas de avhandlingar som produceras vid universitet och högskolor Samt de artiklar som publiceras i sk. vetenskapliga tidskrifter Vad definierar då en vetenskaplig publikation? Vad skiljer dessa från icke-vetenskapliga skrifter?

4 Vetenskapliga publikationer
Författarna har genomgått forskar-/doktorandutbildning vid högskola/universitet Utgår ifrån tidigare publicerad vetenskaplig forskning Har granskats och godkänts av andra akademiker/forskare/specialister

5 Vetenskapliga tidskrifter
Artiklarna granskas av flera experter före publicering (peer review) Tydlig not- och litteraturförteckning finns där författaren hänvisar till andra vetenskapliga publikationer som han/hon utgått ifrån Innehåller oftast ingen reklam I inledningen till vetenskapliga tidskrifter finns oftast en förteckning över de ämnesexperter vars uppgift är att granska artiklarna innan de kan publiceras.

6 Förutom artiklar i vetenskapliga tidskrifter finns:
Artiklar i icke-vetenskapliga tidskrifter. Varierar mycket i kvalitet. Artiklar ur konferenstryck. Dessa är inte granskade i samma omfattning som vetenskapliga artiklar. Refererar ofta till oavslutade forskningsarbeten. Tekniska rapporter. Då den vetenskapliga kvaliteten är lägre i samtliga nämnda artikeltyper och då konferenstryck och tekniska rapporter kan vara svåra att få tag på bör man i egna vetenskapligaarbeten heslt inte referera till annat än vetenskapliga artiklar.

7 Använd vetenskapliga texter i dina skriftliga arbeten för att:
Kunna anta att materialet inte innehåller grova felaktigheter eller tendenser Markera för läsarna/andra forskare att du är väl inläst på din forskningområde För att ge ditt arbete större tyngd i forskarsamhället

8 De två vanligaste databas-typerna är:
Referensdatabaser – som enbart innehåller hänvisningar till – i bästa fall sammanfattningar av - böcker/artiklar Fulltextdatabaser - som innehåller de fullständiga dokumenten. Böckerna och artiklarna kan läsas i sin helhet

9 Operatorer för avgränsning vid databassökningar
AND/OCH OR/ELLER NOT/INTE

10 Med sökfrasen Cats AND Dogs (Katter OCH Hundar)
Söker du fram litteratur som handlar om både katter och hundar

11 Med sökfrasen Cats OR Dogs (Katter ELLER Hundar)
Söker du fram litteratur som handlar någon term eller båda termerna

12 Med sökfrasen Cats NOT Dogs (Katter INTE Hundar)
Söker du fram litteratur som handlar om katter. Litteraturen får inte handla om hundar

13 WITH, SAME etc. Swedish w/5 Norwegian
Närhetsoperatorer kan användas istället för AND-operatorn för att gruppera söktermerna i bestämd ordning WITH, SAME etc. Swedish w/5 Norwegian

14 Trunkering Innebär att man gör en sökning i en databas med utgångspunkt ifrån en del av en sökterm Som trunkeringstecken används * eller !

15 cats W/3 dogs AND (mice OR rats) Not guinea pigs
Man kan kombinera söktermer med olika sökoperatorer och gruppera termer med parenteser cats W/3 dogs AND (mice OR rats) Not guinea pigs

16 Network* Med den här trunkerade söktermen finner man litteratur där bla Network, Networks och Networking ingår.

17 INSPEC /Compendex) Är den/de viktigaste referensdatabasen för data-/ eltekniker Innehåller mer än 6 miljoner referenser (främst på engelska) Refererar främst till tidskriftsartiklar och konferenstryck Genomgående hög kvalitet på litteratur som beskrivs

18 Science Citation Index Exp.
Omfattande referensdatabas inom teknik och naturvetenskap Refererar tidskrifter Möjliggör sk citeringssökningar Hög kvalitet på referenser

19 IEEE Xplore / ACM Dig. Libr.
Fulltextartiklar från IEEEs resp. ACMs tidskrifter och konferenstryck, samt IEEEs standarder Ca 170 tidskrifter IEEE Xplore, 1988- ACM Digital Library, 1985- Stor del vetenskapliga tidskrifter

20 Science Direct Fulltextdatabas med tidskrifter varav ca 60 vetensk. tidskrifter inom data Trunkering sker med !-tecknet Sökning: robot! and vision

21 EBSCO EBSCO innehåller 1300 fulltexttidskrifter varav en mindre del inom data/informatik Det går att rikta sökningar mot vetenskapliga tidskrifter

22 Elin@Malardalen gör artikelsökning enklare:
Du söker i flera databaser samtidigt Alla(?) fulltextdatabaser kommer att vara sökbara här Tillåter inte lika djupa sökningar som de separata databaserna Contains the journal Real-Time Systems.

23 Ebrary 14.000 böcker Engelskspråkig litteratur
Egen bokhylla kan skapas Understrykningar kan sparas Böcker i samlingen försvinner varje månad!!

24 Via Internets sökmaskiner kan man
Hitta litteratur/ information som kompletterar högskolans databaser Hitta information om nya företeelser som ännu inte nämns i databaserna I vissa fall få tag på fulltextartiklar från tidskrifter som inte finns i våra fulltextdatabaser och som annars måste beställas av oss via fjärrlån

25 Information från Internet kräver noggrann granskning
Vem är författaren? Har han/hon publicerat andra artiklar/rapporter? Var ligger informationen? På ett universitets sajt? På privat hemsida? Hos ett företag? Finns möjligheter att kontakta författare eller sidansvarig?


Ladda ner ppt "Informationssökning i högskolebibliotekets databaser och på Internet"

Liknande presentationer


Google-annonser