Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Detaljplanering enligt Nya PBL seminarium på Länsstyrelsen 23 maj 2012 Planprocessen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Detaljplanering enligt Nya PBL seminarium på Länsstyrelsen 23 maj 2012 Planprocessen."— Presentationens avskrift:

1 Detaljplanering enligt Nya PBL seminarium på Länsstyrelsen 23 maj 2012 Planprocessen

2 Planbesked Möjlighet för enskilda Öka förutsägbarheten Snabbare och enhetligare hantering Beslut inom 4 månader Ingen sanktion om tiden överskrids Inte bindande Avgift för planbesked

3 Planbesked Vad innebär ett JA ? Att planarbetet inleds Planarbetet kan dock avbrytas eller få en annan inriktning I beslutet om planbesked ska anges den tidpunkt när planen kan antas Yvonne Svensson

4 Planbesked Vad innebär ett NEJ ? Kommunen måste ange skälen till negativt besked Bristande resurser hos kommunen är inget skäl Ej överklagbart beslut Yvonne Svensson

5 Program frivilligt men bra t.ex. för att tidigt klara ut miljöpåverkan. vid en lokalt kontroversiell fråga – politiskt underlag för fortsatt planläggning. vid STORA EXPLOATERINGAR program eller fördjupning av översiktsplanen? Börje Larsson

6 Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser 1.ej stor vikt… etc. enligt tidigare 2.gäller enbart verksamhet som prövats enligt miljöbalken, eller 3.gäller åtgärd som prövats genom arbetsplan (väg) eller järnvägsplan Yvonne Svensson Flera enkla planförfarande Det måste vara förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och

7 MiljöKonsekvensBeskrivning MKB särskilt upprättad för detaljplaneärendet behövs inte om planen är sådan som avses i punkterna 2 och 3 och MKB i det andra ärendet är aktuell och tillräcklig för planärendet Yvonne Svensson

8 Enkelt planförfarande för planer som inte är av stor vikt: PBL 5 kap 7 § 1 Underrättelse om tillfälle till samråd Tillfälle för godkännande Antagande Enkelt planförfarande för planer som enbart gäller en tillståndspliktig verksamhet eller ska prövas enligt väglagen eller lagen om byggande av järnväg PBL 5 kap 7 § 2-3 Eventuellt samråd Hålla handlingarna tillgängliga Antagande Gransknings- utlåtande Kungörande om granskning Ny detaljplan Eventuellt planbesked - Start och planförslag Eventuellt planbesked - Start och planförslag PBL 5 kap 15 § PBL 5 kap 18 § PBL 5 kap 17 § PBL 5 kap §§ PBL 5 kap 16 § PBL 5 kap 17 § och 23 § PBL 5 kap 19 § PBL 5 kap 21 § Samråda planen ihop med projektet Yvonne Svensson

9 Enkelt planförfarande Risker med de ”nya” enkla planförfaranden Skräddarsydda detaljplaner som bli oanvändbara om verksamheten (enl. MB) inte blir av Det ska vara exakt samma geografiska område för planområdet som för det andra ärendet, vilket kan resultera i små detaljplaner utan helhetsgrepp Möjligheter med de ”nya” enkla planförfaranden Snabbare Inget dubbelarbete Samordning med miljöbalk och trafiklagarna Yvonne Svensson

10 Ändring av detaljplan …istället för liten (mindre) avvikelse kan röra flera planer t.ex. ändring av lovplikt, öka byggrätten NEJ när det blir ändrad markanvändning eller andra stora förändringar som ändrar syftet med planen

11 Enkelt planförfarande för planer som inte är av stor vikt: PBL 5 kap 7 § 1 Underrättelse om tillfälle till samråd Tillfälle för godkännande Antagande Enkelt planförfarande för planer som enbart gäller en tillståndspliktig verksamhet eller ska prövas enligt väglagen eller lagen om byggande av järnväg PBL 5 kap 7 § 2-3 Eventuellt samråd Hålla handlingarna tillgängliga Antagande Gransknings- utlåtande Kungörande om granskning Ny detaljplan Eventuellt planbesked - Start och planförslag Eventuellt planbesked - Start och planförslag PBL 5 kap 15 § PBL 5 kap 18 § PBL 5 kap 17 § PBL 5 kap §§ PBL 5 kap 16 § PBL 5 kap 17 § och 23 § PBL 5 kap 19 § PBL 5 kap 21 § Samråda planen ihop med projektet

12 Normalt planförfarande Eventuellt planbesked - Start och planförslag Ny detaljplan Samråd Granskning Antagande Samråds- redogörelse Kungörelse om granskning Gransknings- utlåtande Frivilligt program PBL 5 kap 4-5 §§ PBL 5 kap 10 § PBL 5 kap §§ PBL 5 kap 17 § PBL 5 kap §§ PBL 5 kap 21 § PBL 5 kap §§ PBL 5 kap §§

13 Normalt planförfarande med miljöbedömning Eventuellt planbesked - Start och planförslag Ny detaljplan Samråd Granskning Antagande Samråds- redogörelse Kungörelse om granskning Gransknings- utlåtande Frivilligt program PBL 5 kap 4-5 §§ PBL 5 kap 10 § PBL 5 kap §§ PBL 5 kap 17 § PBL 5 kap §§ PBL 5 kap 21 § PBL 5 kap §§ PBL 5 kap §§ Behovs- bedömning Eventuellt miljöbedömning PBL 5 kap 11 § PBL 5 kap17§ Miljöbalken 6 kap


Ladda ner ppt "Detaljplanering enligt Nya PBL seminarium på Länsstyrelsen 23 maj 2012 Planprocessen."

Liknande presentationer


Google-annonser