Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planbesked Möjlighet för enskilda Öka förutsägbarheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planbesked Möjlighet för enskilda Öka förutsägbarheten"— Presentationens avskrift:

1 Detaljplanering enligt Nya PBL seminarium på Länsstyrelsen 23 maj 2012 Planprocessen

2 Planbesked Möjlighet för enskilda Öka förutsägbarheten
Snabbare och enhetligare hantering Beslut inom 4 månader Ingen sanktion om tiden överskrids Inte bindande Avgift för planbesked

3 Planbesked Vad innebär ett JA ? Att planarbetet inleds
Planarbetet kan dock avbrytas eller få en annan inriktning I beslutet om planbesked ska anges den tidpunkt när planen kan antas Yvonne Svensson

4 Planbesked Vad innebär ett NEJ ?
Kommunen måste ange skälen till negativt besked Bristande resurser hos kommunen är inget skäl Ej överklagbart beslut Yvonne Svensson

5 Program frivilligt men bra
t.ex. för att tidigt klara ut miljöpåverkan. vid en lokalt kontroversiell fråga – politiskt underlag för fortsatt planläggning. vid STORA EXPLOATERINGAR program eller fördjupning av översiktsplanen? Börje Larsson

6 Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser
Flera enkla planförfarande Det måste vara förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och ej stor vikt… etc. enligt tidigare gäller enbart verksamhet som prövats enligt miljöbalken, eller gäller åtgärd som prövats genom arbetsplan (väg) eller järnvägsplan Samordnat förfarande vid tillståndsprövning enligt MB, prövning enligt Väglag och LBJ, t.ex. inget samråd Yvonne Svensson

7 MiljöKonsekvensBeskrivning
MKB särskilt upprättad för detaljplaneärendet behövs inte om planen är sådan som avses i punkterna 2 och 3 och MKB i det andra ärendet är aktuell och tillräcklig för planärendet Yvonne Svensson

8 Enkelt planförfarande för planer som inte är av stor vikt: PBL 5 kap 7 § 1
Underrättelse om tillfälle till samråd Tillfälle för godkännande Antagande Eventuellt planbesked - Start och planförslag Gransknings-utlåtande Ny detaljplan Enkelt planförfarande för planer som enbart gäller en tillståndspliktig verksamhet eller ska prövas enligt väglagen eller lagen om byggande av järnväg PBL 5 kap 7 § 2-3 PBL 5 kap 17 § och 23 § PBL 5 kap 16 § PBL 5 kap 19 § PBL 5 kap 21 § Eventuellt samråd Hålla handlingarna tillgängliga Antagande Eventuellt planbesked - Start och planförslag Kungörande om granskning Gransknings-utlåtande Ny detaljplan Samråda planen ihop med projektet Yvonne Svensson

9 Enkelt planförfarande
Risker med de ”nya” enkla planförfaranden Skräddarsydda detaljplaner som bli oanvändbara om verksamheten (enl. MB) inte blir av Det ska vara exakt samma geografiska område för planområdet som för det andra ärendet, vilket kan resultera i små detaljplaner utan helhetsgrepp Möjligheter med de ”nya” enkla planförfaranden Snabbare Inget dubbelarbete Samordning med miljöbalk och trafiklagarna Yvonne Svensson

10 Ändring av detaljplan …istället för liten (mindre) avvikelse
kan röra flera planer t.ex. ändring av lovplikt, öka byggrätten NEJ när det blir ändrad markanvändning eller andra stora förändringar som ändrar syftet med planen

11 Enkelt planförfarande för planer som inte är av stor vikt: PBL 5 kap 7 § 1
Underrättelse om tillfälle till samråd Tillfälle för godkännande Antagande Eventuellt planbesked - Start och planförslag Gransknings-utlåtande Ny detaljplan Enkelt planförfarande för planer som enbart gäller en tillståndspliktig verksamhet eller ska prövas enligt väglagen eller lagen om byggande av järnväg PBL 5 kap 7 § 2-3 PBL 5 kap 16 § PBL 5 kap 19 § PBL 5 kap 21 § PBL 5 kap 17 § och 23 § Eventuellt samråd Hålla handlingarna tillgängliga Antagande Eventuellt planbesked - Start och planförslag Kungörande om granskning Gransknings-utlåtande Ny detaljplan Samråda planen ihop med projektet

12 Normalt planförfarande
PBL 5 kap 11-13 §§ PBL 5 kap 18-20 §§ PBL 5 kap 23-24 §§ PBL 5 kap 27-32 §§ PBL 5 kap 4-5 §§ PBL 5 kap 17 § PBL 5 kap 21 § Samråd Granskning Antagande Eventuellt planbesked - Start och planförslag Ny detaljplan Kungörelse om granskning Samråds- redogörelse Gransknings- utlåtande PBL 5 kap 10 § Frivilligt program

13 Normalt planförfarande med miljöbedömning
PBL 5 kap 10 § Frivilligt program PBL 5 kap 11-13 §§ PBL 5 kap 18-20 §§ PBL 5 kap 23-24 §§ PBL 5 kap 27-32 §§ PBL 5 kap 4-5 §§ PBL 5 kap 17 § PBL 5 kap 21 § Samråd Granskning Antagande Eventuellt planbesked - Start och planförslag Ny detaljplan Kungörelse om granskning Samråds- redogörelse Gransknings- utlåtande Behovs- bedömning PBL 5 kap 11 § Eventuellt miljöbedömning PBL 5 kap17§ Miljöbalken 6 kap


Ladda ner ppt "Planbesked Möjlighet för enskilda Öka förutsägbarheten"

Liknande presentationer


Google-annonser