Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Syntes och utvärdering av småskalprogrammet Robert Schuster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Syntes och utvärdering av småskalprogrammet Robert Schuster."— Presentationens avskrift:

1 1 Syntes och utvärdering av småskalprogrammet Robert Schuster

2 2 ” Syftet med att utvärdera FoU-program är att undersöka om programmet löpt som avsett, att vid behov vidta åtgärder och att dra lärdom av erfarenheter.” I syntesarbetet måste därför stor vikt läggas vid att kartlägga vilka frågeställningar som täcks in av projektportföljen, att sammanställa preliminära resultat och presentera en beskrivning av vilken typ av resultat som förväntas uppnås inom respektive projekt. Vidare ska de viktigaste kvarstående luckorna identifieras vad avser kunskap och teknik inom ramen för programmets verksamhetsområde Syntes Utvärdering

3 3 Utvärdering (mål) Programmets mål är att utveckla en trygg småskalig värmeförsörjning baserad på bioenergi som vid sidan av övriga alternativ blir ett uthålligt och miljösäkert val för uppvärmning av nya och befintliga bostäder, lokalfastigheter och industrier utanför fjärrvärmenät. Som delmål gäller att när programmet är genomfört ska det finnas: kunskap om bioenergi för småskalig värmeförsörjning - från bränsle till värme – lätt tillgänglig för användare och övriga aktörer pannor för pellets och ved i villastorlek, för väldefinierade pellets- och vedbränslen från träråvara, som möter höga krav även med sikte på framtida skärpta krav pannor i storlek för gruppcentraler, kostnadseffektiv reningsteknik för rökgaser, mindre värmenät inkl. kulvert och undercentraler som möter motsvarande krav och som inte bara kan nyttja träråvara utan även bränslen med variationer i askhalt, kväveinnehåll m.m. alternativ med nyckelfärdiga panncentraler för definierade effekt- och energibehov som underlättar upphandling, tillståndsprövning, upphandling av drift/skötsel system på marknaden som på ett kostnadseffektivt och funktionssäkert sätt integrerar solvärme med bioenergi, från villastorlek och uppåt underlag för utbildningar för berörda kategorier samt för högskoleutbildning inkl industridoktorander.

4 4 Utvärdering (Omfattning)

5 5 Utvärdering (fördelning)

6 6 Utvärdering (enkät) Är en uppdelning i delprogram en bra idé? (1=dålig, 5=strålande) Underlättar utbyte av idéer mm Det är väl bra med en uppdelning för att avgränsa och se struktur hur delprogrammen kan löpa parallellt och i varandra? Delprogram bra, men får ej vara för små och för många Fördelen är en bättre definierad målgrupp och möjligheter till feed back. Uppdelningen i delprogram bör underlätta samarbetet mellan olika forskningsgrupper, eftersom forskningsuppgifterna därigenom torde ha gemensamma beröringspunkter. I vårt projekt har detta inte genomförts i den omfattning som kanske vore önskvärt Bra, samlar rätt bransch- och kunskapsföretag inom samma delområde Hur skall man annars göra? Tror att det kan skapa gruppvis …….

7 7 Utvärdering (slutsatser) Programmets måluppfyllelse för avnämare, dvs leverantörer av - fastighetspannor - gruppcentraler - kombinerade sol/biosystem - utbildning Det genomförda programmets struktur, och genomförande Rekommendationer inför kommande program

8 8 ” Syftet med att utvärdera FoU-program är att undersöka om programmet löpt som avsett, att vid behov vidta åtgärder och att dra lärdom av erfarenheter.” I syntesarbetet måste därför stor vikt läggas vid att kartlägga vilka frågeställningar som täcks in av projektportföljen, att sammanställa preliminära resultat och presentera en beskrivning av vilken typ av resultat som förväntas uppnås inom respektive projekt. Vidare ska de viktigaste kvarstående luckorna identifieras vad avser kunskap och teknik inom ramen för programmets verksamhetsområde Syntes Utvärdering

9 9 Syntes Programmets tyngdpunkt

10 10 Success stories Resultat av speciellt intresse för: - Leverantörer av bränsle och bränslehanteringsutrustning - Leverantörer av fastighetspannor - Leverantörer av gruppcentraler - Tillståndsgivare, framtidsplanerare och finansiärer

11 11 Vad har vi åstadkommit Besvarade och återstående frågor i innevarande program ur avnämarsynvinkel: - Leverantörer av bränsle och bränslehanteringsutrustning - Leverantörer av fastighetspannor - Leverantörer av gruppcentraler - Tillståndsgivare, framtidsplanerare och finansiärer

12 12 Vad bör vi göra nästa programperiod Rekommendationer om framtida FoU inom småskaleområdet - Behov av teknisk utveckling - Bränsle och bränslehanteringsutrustning - Kombinerade bio och solvärmesystem - Fastighetspannor - Gruppcentraler - Småskalig kraftvärme - Prioriteringar av teknisk utveckling med avseende på förväntad marknad, inkluderande kommande styrmedel

13 13 Bilaga 1 Vad har delprogrammen innehållit och resulterat i - Pellets - Närvärme - Systemaspekter - Sol/bio - Ved/lokalpannor - Teknikbevakning

14 14 Bilaga 2 Beskrivning av samtliga projekt - Kontaktuppgifter - Bakgrund - Mål - Resultat - Återstående arbete - Tidsperspektiv - Avnämare Skicka elektroniskt omgående till robert.schuster@afconsult.com


Ladda ner ppt "1 Syntes och utvärdering av småskalprogrammet Robert Schuster."

Liknande presentationer


Google-annonser