Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utmaningar för Östergötland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utmaningar för Östergötland"— Presentationens avskrift:

1 Utmaningar för Östergötland
Medborgare har inte likvärdig tillgång/närhet till välfungerande vårdcentral Olikheter i kvalitet och trygghet för patienter – trots regelbok Östergötlands patienter mindre nöjda med sin vårdcentral – Gäller försämring över tid och jämfört med riksgenomsnittet (Patientenkät 2013) 50 % av befolkningen upplever att de har en personlig läkarkontakt Ca 60 av nuvarande inrättade läkartjänster inom primärvården saknar tillsvidareanställd specialistläkare Forskning i första linjen outnyttjad Övergripande attraktiv vision för vårdcentralerna saknas Efter 2020: Fler över 80 år. Konkurrens om arbetskraft

2 Framtidens bästa primärvård
Under 2014 ska särskilt uppmärksammas - utvecklingen av primärvårdens uppdrag inför framtidens behov (Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2014) En attraktiv, välfungerande vårdcentral är, oavsett om den är landstingsdriven eller privat, av stor betydelse för hela hälso- och sjukvården och ytterst för patienten

3 Förstudie – primärvård i Östergötland
Syfte med förstudien Att ta fram ett underlag och vägledning för kommande utvecklingsarbete Inventeringen ska ge förslag till områden som ska prioriteras i kommande utvecklingsarbetet Metod Intervjuer med olika nyckelpersoner både inom och utanför landstinget Enkät till medarbetare på vårdcentralerna i länet Kartläggning av pågående projekt som berör vårdcentralerna Omvärldsbevakning utifrån befintliga rapporter, studier och artiklar

4 Vad vill medborgare/patienter?
I första hand vända sig till vårdcentralen vid sjukdom. Ha en fast läkarkontakt. Positiva till att diskutera levnadsvanor. Bra bemötande samt mer information och delaktighet. Hög tillgänglighet och kontinuitet.

5 Patientnöjdhet

6 Patientnöjdhet

7 Vad vill medarbetare? Ha en god arbetsmiljö med rimliga arbetsvillkor.
Ha ett tydligt uppdrag. Utmanande koordinerande roll i hälso- och sjukvården med tydligt stöd från sjukhusspecialister. Gott samarbete där vårdgrannar ”pratar väl om varandra”. Modern teknik som stödjer.

8 Läkartillgång Sjukhusspecialister/allmänläkare: OECD 2, Sverige 7,4.
Antal specialister i allmänmedicin per invånare: Sverige 62,8, Östergötland 56 Distriktsläkartjänster i Östergötland där det saknas specialister i allmänmedicin: 40 st anställda specialister är över 65 år. Pensionsavgångar t.o.m st. Antal ST 66 st., varav 64 klara före 2019. Förändring : -1

9 Pågående projekt Framtidens Primärvård Plats för välfärd 2020
Akuta flöden Samverkan PV/sjukhus Läkemedel Äldre Psykisk ohälsa Statsbidrag Nya ersättnings- system Sjukskrivnings miljarden Kvalitets register eHälsa Utbildning Hälsofrämjande/ Sjukdoms-förebyggande Plats för välfärd 2020

10 Samverkansdokument akutsjukvård Bokning SVR
Akuta flöden Samverkansdokument akutsjukvård Bokning SVR Samverkan jourcentral och akutmottagning Fler akuttider i primärvård Kroniker till rätt klinik Äldre Alma Säker hemgång Hemsjukvårdsreformen Bättre liv för sjuka äldre Bättre omhändertagande av kroniker Seniormottagning Utbildningsmottagning för äldre multisjuka Utveckla välfärdsteknologi Samverkan sjukhus/PV Utredningsenhet Gränssnittsgrupp Sällsynta diagnoser Vårdprocessprogram Förbättrad struktur i dokumentation Psykisk ohälsa Internetbaserat KBT-stöd Riskbruk, missbruk och beroende (behovsanalys) Placerade barn Intygsenhet Neuropsykiatri Utveckling av spädbarnsenhet, barnhälsa, ungdomsmottagning Läkemedel Läkemedelsgenomgång Nya riktlinjer

11 Plats för välfärd 2020 Stats- bidrag Nya ersättnings-system ACG
Effekter hem-sjukvårds-reformen Socioekonomi Sjukskrivningsmiljarden Jämställd sjukskrivnings-process Kompetens-satsning Tidig sam-verkan (rehab) Psykisk ohälsa Kvalitets-register eHälsa Mina vård-kontakter Egenremiss Intygstjänst Utbildning Utbildnings-vårdcentral för läkare utanför EU Anpassning av antalet ST-läkare Framtidens VC Hälso-främjande och Sjukdoms- förebyggande Hälsofrämjande möte Hälsolyftet NR Hälsopotten Med hjärtat Plats för välfärd 2020 En vision för framtidens välfärd/första linjen för befolkningen 2020 med fokus på tekniska möjligheter. Samarbetsprojekt mellan LiÖ, LiU, kommunerna och Hälsans Nya Verktyg

12 Ekonomi

13 Ekonomi

14 Resultat från förstudien
- Primärvården i Östergötland fungerar bra efter förutsättningarna Många idéer, förslag och förbättrings- möjligheter finns.

15 Idéer, förslag och möjliga lösningar
Ta fram en vision. Tydliggör vårdcentralens uppdrag. Tydliggör vårdcentralens roll att koordinera vård med stöd från sjukhuskliniker. Öka samverkan mellan vårdcentraler. Direktinläggning på vårdavdelning från VC. Listning på läkare. Mer teamarbete. Sjukgymnaster på vårdcentral.

16 Idéer, förslag och möjliga lösningar
Allmänläkarkonsult återupptas. Sjukhuskonsult på vårdcentral. Produktionsplanering. Särskilt stöd till glesbygdsvårdcentraler. Optimal organisation för bästa patientnytta. Identifiera nödvändig administration. Prioritera VC i anpassning av Cosmic. Innovativa och tekniska lösningar. E-hälsa.

17 Idéer, förslag och möjliga lösningar
Anställ alla lämpliga läkare med intresse för ST. Handlingsplan för framtida personalförsörjning. Identifiera intresserade läkare utomlands. Starta flera utbildningsmottagningar. Mentorstöd till yngre läkare. Stimulera flera läkare till chefsansvar. Säkra effektiv process när bemanningsföretag behövs. ST på sjukhus randa sig i primärvård.

18 Rekommenderade lösningar
Åtgärder som kan vidtas omgående: Anställ alla lämpliga läkare med intresse för ST i allmänmedicin. Marknadsför värdet av en välfungerande primärvård. Tydliggör att man inleder ett övergripande projekt med fördjupning inom fyra delprojekt för att förbättra vårdcentralernas framtida förutsättningar.

19 Rekommenderat förhållningssätt
Säkra förtroende för utvecklingsprocessen och skapa rimliga arbetsvillkor kort- och långsiktigt. Kortsiktigt: Försiktig utveckling och stödja vårdcentraler med rimliga arbetsvillkor. Långsiktigt: Hög ambitionsnivå med en central roll i hälso- och sjukvården.

20 Projektplan: Syftet med projektet…
…är att skapa förutsättningar för en framtida välfungerande och attraktiv primärvård. Primärvården ska vara attraktiv både ur ett medborgarperspektiv men också ur ett medarbetarperspektiv genom: Bra tillgänglighet Nöjda patienter Hög kvalitet Bra bemanning Bra forskningsklimat

21 Projektplan - 4 delprojekt
1. Vårdcentralens uppdrag och roll Vårdcentralernas uppdrag och roll i hälso- och sjukvården definieras och tydliggörs inför 2015 och inför 2020. 2. Styrning, stöd och administration för bästa patientnytta Föreslå styrning av vårdcentralerna för bästa patientnytta. Förslaget ska underlätta samverkan och koordinering av stora patientgrupper. Identifiera och vid behov anpassa stödfunktioner som berör vårdcentraler oavsett utförare. Identifiera den administration som är nödvändig. Säkra mest effektiva omhändertagandenivå (MEON). Föreslå förenklingar. Identifiera innovativa lösningar och tekniska möjligheter som kan tas i anspråk.

22 Projektplan - 4 delprojekt
3. Kompetensförsörjning och rekrytering. Vårdcentralernas kompetensförsörjning ska säkras både på kort och på lång sikt. Ta fram handlingsplaner för att ytterligare stärka forskning och utveckling i primärvård. 4. Ledning och stöd för landstingsdrivna vårdcentraler. Föreslå linjestyrning och ledning av landstingsdrivna vårdcentraler för bästa patientnytta. Föreslå framtida landstingsinterna stödfunktioner. Ta fram en vision för de landstingsdrivna vårdcentralerna.

23 Effektmål för projektet
E1. Ökad patientnöjdhet. E2. Nöjda medarbetare och bra arbetsmiljö. E3. Bättre resultat i öppna jämförelser för primärvård. E4. Forskning inom primärvården ökar.

24 Projektmål 1. Vårdcentralens uppdrag och roll.
Vårdcentralernas uppdrag och roll i hälso- och sjukvården är definierad och tydliggjord inför 2015 och inför 2020. 2. Styrning, stöd och administration för bästa patientnytta. En effektiv styrning av vårdcentralerna som skapar förutsättning för att vårdcentralen har en central roll i hälso- och sjukvården, likvärdighet över länet och underlättar samverkan med vårdgrannar. Handlingsplan är framtagen för att minska onödig administration. Förslag till innovativa lösningar och tekniska möjligheter som kan testas i pilotprojekt.

25 Projektmål 3. Kompetensförsörjning och rekrytering
Vårdcentralernas kompetensförsörjning är säkrad både på kort och på lång sikt. Handlingsplan finns för att öka forskning och utveckling inom primärvården. 4. Ledning och stöd för landstingsdrivna vårdcentraler Förslag finns till linjestyrning, ledning och stödfunktioner för de landstingsdrivna vårdcentralerna för bästa patientnytta. En vision för de landstingsdrivna vårdcentralerna är framtagen och känd för medborgare och patienter.

26 Politisk referensgrupp
Projektorganisation HSN Styrgrupp Projekt-ledning Ref. grupp Fackliga Politisk referensgrupp Länscentrum Delprojekt 1 Delprojekt 2 Delprojekt 3 Delprojekt 4

27 Politisk referensgrupp
Politisk vision för primärvård ska tas fram Ny politisk organisation Region- fullmäktige Region- styrelsen Hälso- och sjukvårds-nämnden Utskott Personal och kompetens-försörjning Uppföljning Beredning Behovsstyrning Brukardialog- beredning Ägarfrågor Primärvård och annan nära vård

28 Intern kommunikation Webbsida på Lisa Nyhetsbrev Funktionsbrevlåda

29 Tidsplan September-December 2014
Workshop med alla projektdeltagare 8/9 Arbete i respektive delprojekt med de utvecklingsområden som tidsmässigt prioriteras först. Koordination mellan delprojekten och projekten ”Akuta flöden” och projektet ” Omhändertagande av patienter med risk för sjukvårdsutnyttjande till följd av otillräckliga vårdinsatser” Januari 2015 Workshop med redovisning av samtliga delprojekt Beslutunderlag färdigställt Genomförandet beslutat Eventuella pilotvårdcentraler utsedda Våren 2015 Implementering påbörjas av beslutade åtgärder Regelboken revideras inför 2016 Hösten 2015 Fortsatt arbete i delprojekten med utvecklingsuppdrag som tidsmässigt prioriterats senare


Ladda ner ppt "Utmaningar för Östergötland"

Liknande presentationer


Google-annonser