Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU:s vattendirektiv – vad händer?. Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Tidtabell för EU:s vattendirektiv 2004 2005- 2007 Karaktärisering av vattenmiljöer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU:s vattendirektiv – vad händer?. Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Tidtabell för EU:s vattendirektiv 2004 2005- 2007 Karaktärisering av vattenmiljöer."— Presentationens avskrift:

1 EU:s vattendirektiv – vad händer?

2 Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Tidtabell för EU:s vattendirektiv 2004 2005- 2007 Karaktärisering av vattenmiljöer Fördjupad analys Första översiktlig beskrivning Påverkansanalys, undantag, status- och riskbedömning 2006- 2007 Övervakningsprogram fastställs och startar 2008- 2009 Åtgärdsprogram och förvaltningsplan fastställs 2010Finansieringssystem fastställsFörorenaren betalar (PPP) 2012Åtgärder genomförs 2015Miljömålet uppfyllsEv. förlängd tidsfrist / mindre stränga krav 2021 / 2027

3 Sid 3 | Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruksverkets vattendirektivs- utredning

4 Sid 4 | Lantbrukarnas Riksförbund Vad innehåller utredningen? Cirka 10 åtgärder mot fosforläckage från åkermark. Endast lite om kväveåtgärder Cirka 10 åtgärder i och invid vatten Avfasning av slänter. Betestramp Tvåstegsdiken Miljöhänsyn vid rensning Åtgärder vid vandringshinder Återmeandring Tillförsel av död ved

5 Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund Early warning om tre saker Lagkrav på att bruka ner stallgödsel på obevuxen mark inom 24 timmar ( 70 000 ha) Lagkrav på skyddszoner Förbjudet att enskilda år till föra mer än 22 kg P /ha med stallgödsel eller mer än grödan för bort på P- Al klass IV b och klass V-jordar. Inget av detta kom med som skarpa förslag. Istället stort fokus på Landsbygdsprogrammet 2014-2020

6 Sid 6 | Lantbrukarnas Riksförbund Artikel 9 – prispolitik för vatten EU anser att Sverige och flera andra länder inte har en tillräckligt utbyggd prispolitik för vattentjänster. Det har vi visst har Sverige svarat. Dessutom behöver vi egentligen inte ha det enligt artikel 9. Tyskland nu inför domstol Lantbrukets vattenfrågor

7 Sid 7 | Lantbrukarnas Riksförbund Havs- och vattenmyndigheten Har ägnat en stor del av sin tid senaste året åt sk Interkalibreringar med andra länder. Bereder prispolitikfrågan åt Regeringen. Jobbar inte alls med Kraftigt Modifierade Vatten. Där finns istället ett regional initiativ.

8 Sid 8 | Lantbrukarnas Riksförbund Stora brister i första cykeln – förbättringar behövs – utvecklingsprojekt pågår SPEQS – FoU projekt om Miljökvalitetsnormer WATERS – ska förbättra de svenska bedömningsgrunderna

9 Sid 9 | Lantbrukarnas Riksförbund Vad gör kommunerna? Olika förstås Vissa prövar miljöbalkens möjligheter, tex Falkenbergs kommun provar att lagstifta om lokala åtgärder invid Vinån och Sannarpsån

10 Sid 10 | Lantbrukarnas Riksförbund Vad gör beredningssekretariaten? Reviderar statusklassningen fram till sommaren Gör påverkananalys åt VM Samråd från 1 dec till 1 juni

11 Sid 11 | Lantbrukarnas Riksförbund Vad kan vi vänta oss framöver? En generellt tuffare andra cykel. Utredning och underlagsmaterial håller på att tas fram för mer noggranna åtgärder, tex skyddszoner

12 Sid 12 | Lantbrukarnas Riksförbund Vad kan vi göra? Skaffa oss en plan för påverkan av beslutet 2015 Utnyttja stödformerna för vattenvård (ref wwf) God anslutning till Greppa Näringen Lokala initiativ som Vattendialog och Vattendragsvandringar

13 Vattenmyndighet/Lst Sektorsöver- gripande referensgrupp Vattenråd Sektors- referensgrupp Beredningssekretatiat Distriktsnivå Huvud- avrinnings- område Lokal nivå Möten Samverkan Information Dialog Arbetsgrupper Bild på nya vattenförvaltningen Vattendelegation

14 Sid 14 | Lantbrukarnas Riksförbund Kort om tre andra saker Förändringar på gång i Nitratdirektivet för bla Västra Götalands län Konferens om konsumtionsvanor och vatten- och havsmiljö i Marstrand 28-29 november. Handbok för dikningsföretag på gång.

15 Sverige är indelat i fem vattendistrikt…

16 … och 119 huvudavrinnings områden.

17 Sid 17 | Lantbrukarnas Riksförbund Ingen eller mycket liten avvikelse från opåverkade förhållanden Liten avvikelse från opåverkade förhållanden Måttlig avvikelse från opåverkade förhållanden Otillfredsställande Hög God Måttlig Dålig Så klassas Sveriges sjöar och Vattendrag – målet är god status

18 Statusklassning för Söderköpingsåns avro


Ladda ner ppt "EU:s vattendirektiv – vad händer?. Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Tidtabell för EU:s vattendirektiv 2004 2005- 2007 Karaktärisering av vattenmiljöer."

Liknande presentationer


Google-annonser