Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Svenska Palliativregistret Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Svenska Palliativregistret Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Svenska Palliativregistret Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Svenska Palliativregistret Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

7 Svenska palliativregister Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 Figur H-121A. Täckningsgraden för Västra Götaland månadsvis under 2012. Blå del av stapeln representerar sjukhusens rapportering, röd del av stapeln representerar kommunernas del och det gröna står för övrigt. Lila delen av stapeln avser det som inte är rapporterat. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 8

9 Figur H-121B. Grafen visar detsamma som ovan men för KVINNOR i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9

10 Figur H-121C. Grafen visar detsamma som ovan men för MÄN i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10

11 Kvalitetsindikatorer Registret redovisar följande 12 kvalitetsindikatorer 1.Eftersamtal erbjudet 2.Läkarinformation till patienten 3.Uppfyllt önskemål om dödsplats 4.Munhälsa bedömd 5.Ej trycksår vid dödsfallet 6.Mänsklig närvaro i dödsögonblicket 7.Utförd validerad smärtskattning 8.Lindrad från smärta 9.Lindrad från illamående 10.Lindrad från ångest 11.Lindrad från rosslig andning 12.Läkarinformation till närstående Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11

12 Figur H-122. Måluppfyllelse för ett antal parametrar i svenskt palliativ register. Jämför VGR och Sverige, Kvinnor och män i VGR. Rubriken Läkarinformation till.. som förekommer på vågrät axel avser första gången den förekommer information till patienten och allra sist avser det information till närstående. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12

13 Kort om Svenska Palliativregistret: Täckningsgraden ca 60 procent målet är 70 procent Start år 2005 Registret ingår som en del i äldresatsningen Klaras målninvån 70 procent täckningsgrad får man ta del av prestationsersättningen Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 13

14 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 14


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Svenska Palliativregistret Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser