Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Turingen saneringen Ronald Bergman. Det aktuella området.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Turingen saneringen Ronald Bergman. Det aktuella området."— Presentationens avskrift:

1 Turingen saneringen Ronald Bergman

2 Det aktuella området

3 Stora kvicksilveransamlingar 100 kg i 2 dammar uppströms 250 kg i sjön

4 Vidtagna åtgärder A. Omläggning av delar av Turingeån (aug - dec 1995) B. Övertäckning av mynningsområdet (aug 1999 - våren 2000) C. Utläggning av konstgjort sediment över Turingens djupbottnar (sep 2002 - okt 2003)

5 Turingeån (Skede A) Nygrävd åfåra intill dammen vid Ströpsta 1995

6 Kvicksilver i bottenfaunaSedimentprofiler 1996

7 Arbetsplan Skede B Areal 4 ha Huvudsaklig källa till partiklar Mjuka förorenade sediment upp till 3 meter mäktiga Erosionskrafter till 4-5 m djup Muddring Multilager täcke MudderdeponiSiltskärmar

8 Principsektion genom mynningsområdet Impermeabelt täckning Geo- textil Skyddstäckning (bergkross) Täcke (mosand) Muddermassor (under vattennivån) Täckt vassområde

9 Skede C - Konstgjort sediment AlCl 3 + 3NaOH → Al(OH) 3 + 3Na + + 3Cl – + inert ballast + armeringsmaterial

10 Produktion av konstgjort sediment

11 Kärnprov från testområde Efter 1 överfart Efter 2 överfarter Efter 3 överfarter Skala i cm

12 Vatten Nedfallande sediment Plankton Bottenfauna M T S C D L Fisk 2010 års miljökontroll V N Hg-analyserHg-TotMeHg Vatten205173 Plankton24 Bottenfauna-- Fisk13262 Nedfallande sediment 50- Sedimentkärnor50- Sedimentkärnor

13 Syremättnad

14 Hg-tot (ng/l)

15 M L D T

16 Hg-tot i zoo-plankton efter åtgärder SlopeP-valueConfidence level 95 %80% Turingen-11,80,16-30 – 6,8-22 – -1,1 L. Turingen-1,20,76-11 – 8,2-6,6 – 4,2

17

18 Kvicksilverhalter i gädda perioden 1999 - 2010

19 Fiskätare >90 0.5 Zooplanktonätare 0.15 70 Zooplankton 50 0.07 Växtplankton 20 0.03 %MeHg av total Hg Hg-halt (mg Hg/kg vv ) MeHg-mängden i vattnet Det är MeHg som anrikas i näringskedjan!

20 MeHg i Turingen - Interna och externa källor O2O2 HS - Hg-metylering i sediment Hg-metylering i perifytonsamhällen Turingeån + mindre ytvattentillflöden MeHg Näravrinning/ Grundvatten MeHg Atmosfärsdeposition MeHg Utströmning av grundvatten Hg-metylering i vattenmassan MeHg MeHg Hg(II) Sedimentation

21 Metylkvicksilvrets koncentrationsprofiler i vattenmassan termoklinen Fyllda symboler: Ofiltrerat vatten. Ofyllda symboler: Filtrerat vatten (0.45 µm) Turingen, station D

22 Slutsatser Efter åtgärderna har medelvärdet av Hg-halten i Turingens bottenvatten varit 65 % lägre än under 1999 - 2003 (α=0.05). Minskningen i Lilla Turingen är 44 %. MeHg-belastningen av organismerna i Turingen och L.Turingen orsakas främst av att MeHg förs in med Turingeån och av att Hg metyleras i sjöarna. Uppbyggnaden av MeHg under termoklinen under sommaren beror huvudsakligen på Hg-metylering i det anoxiska vattnet.

23 Mer slutsatser Kvicksilvret som metyleras i sjöarna utgörs till största delen av löst Hg som kommer in med Turingeån. MeHg- bildningen gynnas av tillgången till lättnedbrytbart organiskt material och Hg som tillförs vattenlagren kring termoklinen Det sker betydande förluster av MeHg i sjöarna, troligen främst på grund av fotokemisk nedbrytning av MeHg. Atmosfärsdepositionen av MeHg är av underordnad betydelse.

24 Vad saknas? Ett par viktiga interna MeHg-källor som inte studerats är Hg-metylering i perifytonsamhällen (biofilm på stenar, vattenväxter och andra fasta ytor) samt Hg-metylering i grunda sediment som påverkas av grundvattenutflöden.

25 Förslag till anordning för perifytontillväxt

26 Kompletterande undersökningar 2012 Näravrinning grundvatten

27 Tack för visat intresse Mer information hittar du på: www.turingen.se


Ladda ner ppt "Turingen saneringen Ronald Bergman. Det aktuella området."

Liknande presentationer


Google-annonser