Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell Planering 723g09 Yinghong Chen Linköpings Universitet 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell Planering 723g09 Yinghong Chen Linköpings Universitet 1."— Presentationens avskrift:

1 Finansiell Planering 723g09 Yinghong Chen Linköpings Universitet Yinghong.chen@liu.se 1

2 Att känna sig välkomna! Företagsekonomi är inget rocket science. Det är kul att lära sig Ta hjälpa av varandra Delta aktivt under kursens gång Använd studieteknik Våga vara trist Grupparbete 2

3 Bedömnings kriterier VGGU >80% >50% <50% Plus Godkänd på grupparbetet 3

4 Forts 4

5 5

6 6

7 Vad förväntas: Börssal Övningar: Introduktion till Reuters 3000 system. Undervisning sker av Börssals instruktören. 1.Välj ett aktie bolag, använd www.ad.se i börssal där ni kan kopiera 5 års Balansräkning och Resultaträkning samt nykeltal. (Huskvarna AB, H&M AB, Technology Nexus AB, Cloetta AB, etc)www.ad.se 2.Gör en kort beskrivning av företaget ni valt. 3.Gör en Räkenskapsanalys av företaget enligt mallen. Lämna in före 25 maj, kl 23. 4.Mallen finns vid behov. 7

8 Projekt 1: företagsanalys: kassaflödesanalys (Börssal) Clarkson fallstudie (lämna in: 29 maj) 8

9 Litteratur Örjan Hallgren Finansiell strategi och styrning (ÖH), Ekonomibok Förlag AB Valfritt: Sigurd Hansson Företags- och räkenskapsanalys (SH), Studentlitteratur. Ljung/Högberg Andra relevanta böcker och materiell och lektioner 9

10 Arbetssätt Lektion (Problem Baserade Lärandet) Grupparb ete Seminariu m Övningar Börssal (att vara proffs i data insamling) Nå målet! 10

11 Finansiell Strategi och Styrning 11

12 Viktiga begrepp genom ämnet Finansiella nyckeltal (att bedöma företagshälsa), verktygslådan Räkenskapsanalys (företags utveckling) Kapitalanskaffning: Eget kapital, skulder (KS, LS) Kapitalbindning: att snåla på kapitalanvändandet/kapitalbindning Kassaflödesanalyser/likviditetsanalys Lönsamhetsanalyser Företags värdering (DCF, NPV, Payback, ) 12

13 Finansiering av företag kan ses med många perspektiv Ett första är investerarens Ett andra perspektiv är den dominerande aktieägarens Ett tredje är Långivarnas Ett fjärde är Anställdas Ett femte är samhällets: skatteplikt och mervärdesskatteplikt, konjunktur svängningar, konflikt av intresse med staten Och inte minst--- företagets eget perspektiv 13

14 Företagsfinansiering handlar om resursanskaffning och resursfördelning På kort sikt handlar företagsfinansiering om likviditet, styrning av företagets betalningsströmmar. Dessa är dock konsekvenser av företagets övriga aktiviteter. Likviditeten styrs genom att styra företagets samtliga aktiviteter som skapar inbetalning och utbetalning. 14

15 Företagsfinansiering handlar om resursanskaffning och resursfördelning På längre sikt bör företagets finansiering styras med en medveten finansiell strategi 15

16 De finansiella grundfrågorna: Hur stort ska företaget vara? --- Storleksutvecklingsproblemet/tillväxtproble m Vilka tillgångar behöver vi äga? – resurs- /Kapitalanvändningsproblemet Hur skaffar vi oss dessa?--- resurs-/ kapitalanskaffningsproblemet Hur ska de risker som är knutna till företaget hanteras? (riskhanteringsproblemet) 16

17 Bakgrunden till ett företags finansiell strategi:  Vilka företagsstorlekar är realistiska/önskvärda i framtiden med hänsyn till marknadsutveckling och konkurrensutvecklingen. Storleksökning/storleksminskning kan vara den enda vägen att överleva.  Vilka tillgångar behöver företaget äga? Resursfördelningsproblemet eller kapitalanvändningsproblemet: Vilka kapitalanvändningar fordras i t.ex. kundfordringar och lager? Vilka anläggningar måste vi använda? Vilka möjligheter finns det att hyra resurser från underleverantörer, kunder o.s.v. och vad måste vi eventuellt skaffa själv. 17

18 Forts: Bakgrund (Möjlighet och svaghet)  Vilka möjlighet finns att skaffa ytterligare främmande kapital?  Vilka risker är företaget kompetent att hantera? –Riskhanteringsproblemet. Med förpliktelser avses i första hand skulder men kan också vara miljöansvar, produkter o.s.v. Frågor företaget måste fråga sig är: Vilka risker finns i företagets situation? Vilka risker beror på företagets bransch och vilka risker är företagsunika? 18

19 Olika typ av risker: Operativ risk, Operating leverage Operating leverage: Kostnads/intäktsstruktur Den operativa risken har en mängd orsaker, som är beroende av företagets bransch och strategi. Ju högre operativ risk ju lägre finansiell risk:  Konjunktursvängningar (business cycle)  Konkurrensförsprång (Competitive Advantages)  Kundstruktur (customer base)  Personalbrist (lack of staff)  Ledningsberoende (leadership dependent)  Samhällsingripande (society intervention)  Strukturförändringar (struktural changes). 19

20 Olika typ av risker: Finansiell risk, financial leverage Finansiella risker uppstår genom att företaget inte enbart är finansieras av eget kapital Den finansiella risken ger upphov till en rad konsekvenser: 1.Risk för kapitalkostnads förändringar 2.Risk för likviditetsproblem p.g.a. störda betalningsströmmar 3.Risk för likvidation p.g.a. förbrukad kapital. 20

21 S.W.O.T: hur ser företags situation ut? Tillgång, skyddsnät, återanskaffning av utrustning, mm 21

22 Det självständiga företagets grundläggande mål är alltid överlevnad (andra mål: t.ex. tillväxt, lönsamhet, marknadsandel) Tillgångar på eget kapital bestämmer förmågan att överleva på lång sikt. På kort sikt bestäms företagets överlevnad av likviditet, på lång sikt är soliditeten avgörande, d.v.s. andelen eget kapital. Företagets eget kapital består av skillnaden – tillgång minus skulder. 22

23 Affärsidé & Strategi KapitalanvändningKapitalanskaffning Lönsamhet Likviditet Kassa Verktyg: Likviditetsstyrning Lönsamhetsstyrning K/I-analys Du Pont Kapitalstrukturformeln Styrning av kapitalanvändning & kapitalanskaffning = finansplan Investeringskalkyl Finansiell ettårsbudget Kapitalbehovsberäkning Verksamhet och storlek Produkt-/marknadsmatris Affärsidé & Strategi BCG-modellen 23

24 (Örjan P21-25) Agentteori (principal agent theory) – en generell modell med finansiell tillämpning Jensen & Meckling (1976) klickklick Grundtanke: Aktörerna i företagets beslutsfattande har också egna mål, egenintresse, tankar och preferenser 24

25 Grundmodellen vid agentteori 25 Huvudman Uppdrag Huvudmannens mål Agentens mål Agent som har egenintresse Instruktion

26 Agentkostnader När en agent anlitas i stället för att huvudmannen agerar själv, uppstår olika former av agentkostnader. Tre viktiga typer: 1.Kostnader för övervakning, revision 2.Kostnader för kontrakt och handledning 3.Förluster p g a bristande måluppfyllelse, agenten kan/vill inte styra mot huvudmannens mål 26

27 Kritik mot Agentteorin  Den överbetonar egenintresset – stewardship-teorin visar att människor kan visa oegennytta (altruism)  Agentteorin förutsätter konflikter och motsatta intressen. ----- på lång sikt överensstämmer målen ofta bättre: goda rykten är värd att ta vara på. 27

28 70 % av Obeskattad reserver räknas som eget kapital, resten som skatteskuld (30 %) Omsättning stillgångar Varulager Fordringar Kassa o Bank Anläggning stillgångar Immateriella Materiella finansiella Skulder Eget kapital Avsättningar Obeskattade reserver } Avsättningar räknas som skuld. Balansräkningen 28

29 Omsättning stillgångar Anläggning stillgångar = att innehas på längre sikt Kortfristiga skulder = Förfaller < 1 år Långfristiga skulder Eget kapital = Tillgång minus skuld Vänstra sidan i balansräkningen visar företagets synliga tillgångar. Högra sidan visar de förpliktelser företaget ådragit sig för att kunna skaffa tillgångarna Skuldsidan är tillgångssidans spegelvändning Balansräkningen BR 29 Gräns = 12 månaders löptid

30 Rörelsekapitalet Utgångspunkt är att ”kapitalbindning kostar pengar” RÖK= OT – KS, RÖK= E + LS – A

31 Resultaträkningen finns i två modeller Kostnadsslagsindelad (p31) Funktionsindelad (p32) Örjan Boken utgår främst från den kostnadsslagsindelade – vanligast, särskilt i större företag 31

32 Resultaträkningen (RR) + Försäljning - Råvaror och förnödenheter = Bruttovinst - Rörelsens övriga kostnader = Driftsresultat före avskrivn (EBITDA) - Avskrivning = Driftsresultat efter avskrivningar - Övriga rörelsekostnader = Rörelseresultat före finansiella poster och skatte (EBIT) forts 32 = 2 400 4 % +54 400 100 % -21 600 40 % =32 800 60 % -27 200 50 % = 5 600 10 % - 3 140 6 % = 2 400 4 % 0

33 RR, forts = Rörelseresultat efter alla rörelsekostn o avskrivning + Finansiella intäkter = Kapitalersättning - Finansiella kostnader = Resultat efter finansnetto - Extraordinära poster = Resultat före bokslutsdispositioner + Bokslutsdispositioner - Skatt = Årets Resultat 33 = 0 + 200 1 % = 2 600 5 % = - 240-0,4 % - 2 840 6 % = - 840 = 2 400 4 % - 600 1 % + 840 0

34 RR = Rörelseresultat efter alla rörelsekostnad o avskrivning + Finansiella intäkter = Kapitalersättning - Finansiella kostnader = Resultat efter finansnetto - Extraordinära poster = Resultat före bokslutsdisposition + Bokslutsdispositioner - Skatt = Årets Resultat 34 = 0 + 200 1 % = 2 600 5 % = - 240 -0,4 % - 2 900 6 % = - 840 = 2 400 4 % - 600 1 % + 840 0 ”Verklig vinst” Ersättning till Eget + Främmande kapital

35 Justering av BR och RR Innan man räknar ut nyckeltal kan det vara av intresse eller t.o.m. tvunget att justera resultatet till företag för att de skall vara jämförbara med tidigare år eller andra företag. Det finns 5 huvudsakliga aspekter att ta hänsyn till vid justering. Jämförelsestörande poster (Special items/NRI). Ägarlön Extraordinära poster Bokslutsdispositioner Skattekostnader 35

36 Vilka är Jämförelsestörande poster? Kapitalvinster Kapitalförluster Upp och nedskrivningar av anläggningstillgångar Kostnader för avveckling av verksamheter Resultat i avvecklade verksamheter Uppstarts kostnader för ny rörelsegren Vissa valutakursvinster/hedgning Engångseffekter av ändrade redovisningsprinciper. 36

37 Kapitalbehov och tillväxt Är tillväxt alltid bra? (diskussion) Tillväxt innebär som regel att delarna i företaget påverkas olika. Inga investeringar idag = investeringar imorgon Ökning av kapacitet = ökning av fasta kostnader = volymkänsligt Företaget växer = mer personal = mer fasta kostnader, utbildningskostnader Företaget växer = mer KuFo, Varulager, risk för kreditförluster Kapitalet växer, men med fler externt kapital = hög räntekänslighet

38 Storleksstyrda kapitalbindningar i relation till tillväxt Kassa, bank För variationer, säkerhet, strategiskt kapital Kundfordringar beroende av rutiner (kredit, administration, dröjsmål) Varulager fler modeller = mer lagerutrymme, koordination

39 Sätt som kan minska kapitalbindningen Höj priset (istället för att höja volymen) Lägg ut legoarbete Köp halvfabrikat Minska genomloppstiden Begränsa sortimentet, specialisera Håll inte lager bara för gardering mot brist Förbättra kravrutinerna. Fakturera snabbt Inför skiftarbete. Hyr/leasa istället för att köpa/bygga själv Låt leverantörerna svara för lagerhållning

40 Kapitalbindning kostar pengar Kapitalets kretslopp Metoder för att beräkna kapitalbehov genom; -Förändringar i rörelsekapital (genom ”kassaflödesanalys”) -Tidsmetod (genomsnittliga tider för befintliga kapitalbindningar) -Balansräkningsmetod (beräkning av värdet för befintliga kapitalbindningar)

41 Uppställning av finansplan Resultat- prognos + Antaganden om -kredittider -lagringstider -utdelningar -amorteringar Kassaflöde Kapital Kassaflödes analys Finansiellt överskott eller underskott Balansanalys Översätts till Översätts till Entreprenörsföretag måste prioritera kassaflödesanalysen. Blodomlopp

42 Det finns två utfall

43 43


Ladda ner ppt "Finansiell Planering 723g09 Yinghong Chen Linköpings Universitet 1."

Liknande presentationer


Google-annonser