Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VG Primärvård VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VG Primärvård VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar."— Presentationens avskrift:

1 VG Primärvård VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar

2 VG Primärvård Anledningen I nuvarande version av Krav- och kvalitetsboken anges att: ” Västra Götalandsregionen har efter de två första åren efter genomförandet av VG Primärvård, det vill säga från och med 2012, rätt att göra årliga korrigeringar i ersättningsmodellen.”

3 VG Primärvård Övergripande inriktning Försök att förenkla modellen som helhet Modellen måste hänga ihop och uppfattas som logisk och rättvis Modellen måste ge Västra Götalandsregionen rimlig kostnadskontroll Förväntade konsekvenser av föreslagna justeringar för enskilda vårdenheter och nämnder måste vara rimliga (eller åtminstone kunna förklaras på ett logiskt sätt)

4 VG Primärvård Övergripande inriktning Oavsett vilka justeringar som övervägs så kommer de att ge påtagliga effekter på enskilda vårdenheter Det finns ett alternativ att inte göra några justeringar alls

5 VG Primärvård Frågeställningar och synpunkter 1.Använd viktlista ålder och kön utgår från konsumtion 2008 och har vägt in kostnader för Särnär 2.Det är orättvist att en vårdenhet där merparten av de listade är i arbetsför ålder (=relativt låg vikt utifrån ålder och kön) straffas genom hela modellen 3.Några anser att det vore mer logiskt om ersättningen för läkemedel utgick genom ACG istället för genom viktlistan för ålder och kön

6 VG Primärvård Frågeställningar och synpunkter 4.Det finns farhågor att de kostnadsvikter som används vid ACG-beräkningen inte speglar förhållanden och gräns- snitt i Västra Götalandsregionen 5.Täckningsgraden ökar inte särskilt mycket, trots att antalet besök i täljaren (inom uppdraget) ökar – detta då även antalet besök på sjukhusen ökar 6.Hög grad av (men inte fullständig) korrelation mellan ersättning för täckningsgrad och geografi

7 VG Primärvård Frågeställningar och synpunkter 7.Kritik har framförts mot att andelen målrelaterad ersättning för kvalitet ökar, trots att de nya indikatorerna inte anses vara kvalitetssäkrade, anses bygga på registreringsskicklighet snarare än egentlig kvalitet och ibland hämtas från historiska uppgifter (och därmed inte kan påverkas) 8.En betydande andel av de medel som borde vara avsatta för målrelaterad ersättning för kvalitet utbetalas inte på grund av låg måluppfyllelse

8 VG Primärvård Frågeställningar och synpunkter 9.Vald beräkningsmetod för särskild ersättning för socioekonomi innebär att ersättningsnivån för enskilda vårdenheter riskerar att justeras på ett oförutsägbart och opåverkbart sätt när SCB uppdaterar sina register 10.Kritik har framförts mot poängberäkningen inom den geografiska faktorn - framförallt för att maximal poäng för avstånd till närmaste sjukhus med akutmottagning uppnås vid 60 km när några vårdenheter har mer än 100 km 11.Kritik har framförts mot att ersättningen för tolkbesök inte utgår när patienten uteblir – tolkkostnaden uppkommer ju ändå

9 VG Primärvård Frågeställningar och synpunkter 12.Synpunkter finns att de patientavgifter som dras från vårdenheterna inte är de som faktiskt har tagits in – några hävdar att detta skulle leda till anmärkning vid skatterevision 13.Synpunkter har framförts att nivån är orimligt hög på den besöksersättning som utgår när en person som är listad vid en vårdenhet besöker en annan utanför dagtid och särskilt under sommarmånaderna – kritikerna menar att tilläggen motverkar kontinuitet i mötet mellan vårdgivare och patient

10 VG Primärvård Frågeställningar och synpunkter 14.Det finns bland vårdenheterna inom VG Primärvård en massiv kritik mot ett genomförande av kostnadsansvar för primärvårdsbesök på akutmottagning – därmed efterfrågas låga nivåer på eventuella besöksersättningar. (Det behöver också fortsatt påpekas att pengarna aldrig kommer att förmedlas till sjukhusen – om beslutet fattas kommer de att tillfalla hälso- och sjukvårdsnämnderna) 15.Det finns tydliga önskemål att vårdenheterna ska kunna fakturera beställaren för mellanliggande och extern provtagning – på samma sätt som vårdenheterna blir debiterade om de beställer provtagning av annan utförare (förutsätter sannolikt en gemensam prislista)

11 VG Primärvård Förslag till justering inför 2012 - som majoriteten i arbetsgruppen nog kan ställa sig bakom

12 VG Primärvård Förslag till justering inför 2012 Justerad poängberäkning för den geografiska faktorn – maxpoäng för avstånd till närmaste sjukhus med akut- mottagning föreslås öka från 6 till 11 Förändring till absolut beräkning av särskild ersättning för socioekonomi, det vill säga ett fastställt belopp per listningspoäng för vårdenheter som når tröskelvärdet – innebär ytterligare ett hål i kostnadskontrollen (både +/-) Fryst andel av ersättningen till målrelaterad ersättning för kvalitet inför 2012 – eventuellt sänkt om några indikatorer tas bort utan att ersättas av andra

13 VG Primärvård Förslag till justering inför 2012 De resurser som borde vara budgeterade för målrelaterad ersättning för kvalitet men som inte utbetalas bör fonderas centralt, för att återanvändas inom modellen (till exempel till kvalitetsutveckling, utbildningsuppdraget, KPP, forskning) Ersättning bör införas för deltagande i vissa, särskilt angivna, regiongövergipande grupper – fast belopp per år i några olika nivåer (beroende på bedömd arbetsinsats) IT-stöd som tillhandahålls av Västra Götalandsregionen och är obligatoriska för vårdenheterna bör finansieras utanför modellen – kan innebära att vissa medel behöver lyftas ur

14 VG Primärvård Förslag till justering inför 2012 Tillägg till besöksersättning utanför dagtid bör strykas Tillägg till besöksersättning under sommaren bör strykas för besök som görs av personer som är listade vid en vårdenhet som är belägen i samma kommun som den vårdenhet där besöket sker Avdraget för itererade recept bör strykas (för nya enheter) Överväga att ta bort patientavgift vid vald vårdenhet och samtidigt likrikta patientavgift vid annan vårdenhet – förslaget förutsätter finansiering!

15 VG Primärvård Patientavgifter – gruppens förslag

16 VG Primärvård Förslag till justering inför 2012 - Tydliggöra att det inte finns något inbyggt hinder för vårdenheterna att fakturera beställaren för mellanliggande och extern provtagning – på samma sätt som vårdenheterna blir debiterade om de beställer provtagning av annan utförare (det behöver utredas om detta ställningstagande förutsätter en gemensam prislista)

17 VG Primärvård Förslag till justering senare - Arbetsgruppen är enig om inriktning, men förslagen ger sådana konsekvenser att delar i gruppen anser att de bör genomföras först på längre sikt (2013 respektive 2014)

18 VG Primärvård Förslag till justering senare – 2013? Reviderad viktlista för ålder och kön Ersättningen för vårdtyngd bör baseras på vårdenhetens ACG-vikt i relation till den totala ACG-vikten i VGR (istället för att gå via 1,0 som genomsnitt) – detta innebär att ACG blir relativ inom sig själv

19 VG Primärvård Förslag till justering senare – 2014? Övergång till regionala kostnadsvikter i ACG (2014?) Fördela ersättning för läkemedel genom ACG (samt eventuellt delvis CNI) istället för baserat på ålder och kön. Bör ske först när regionala kostnadsvikter införts. – När detta sker innebär det att ytterligare ca 20 % av den totala ersättningen inom VG Primärvård fördelas genom andra modeller än ålder och kön, vilket i sin tur innebär att listningspoäng inte längre kan fungera som bärare av någon annan del i ersättningsmodellen

20 VG Primärvård Förslag till justering senare – 2014? De delar i ersättningsmodellen som fortsatt multipliceras med antal listningspoäng (CNI, täckningsgrad och MRE) behöver, om alla ovan nämnda förändringar genomförs, justeras så att antalet listade istället används som multiplikator

21 VG Primärvård Eventuellt ytterligare justering - Arbetsgruppen kommer inte att föreslå justeringen, men det kan finnas en politisk vilja i den riktningen

22 VG Primärvård Eventuellt ytterligare justering Ersättningen för socioekonomi baseras på vårdenhetens CNI i relation till total CNI i VGR – detta innebär att faktorn blir relativ inom sig själv Ta bort tröskeln inom den socioekonomiska faktorn och utöka det belopp som fördelas genom den (till minst 400 mnkr)


Ladda ner ppt "VG Primärvård VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar."

Liknande presentationer


Google-annonser