Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningshögskolan GU Lärare: Iwona Sobis, Doc. Fil.dr

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningshögskolan GU Lärare: Iwona Sobis, Doc. Fil.dr"— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningshögskolan GU Lärare: Iwona Sobis, Doc. Fil.dr
[FH2224] Kultur, makt och beslutfattande i offentliga organisationer 7,5 hp Förvaltningshögskolan GU Lärare: Iwona Sobis, Doc. Fil.dr

2 Innehåll I kursen studeras teoretiska uppfattningar om tre forskningsområden: kultur, dess viktiga värden och normer för beteenden i offentliga organisationer, makt och maktrelationer beslutsfattande. Organisationskultur och makt utgör organisations informella drag som påverkar organisationens formella drag t.ex. organisationens mål och strategier att uppnå dem, organisationsstruktur. Samspelet mellan organisationens formella och informella drag beror av ledarskap men också har enormt inflyttande på ledarskap och på sättet hur beslut fattas inom organisationen Iwona Sobis, Doc. Fil.dr

3 Kultur Vad vet vi om den organisatoriska kultur?
Kroeber och Kluckholm (1952): 160 definitioner av begreppet kultur Edgar Schein (1984); organisationskultur - en klassisk referens Kultur kan beskrivas och förstås på flera nivåer: Grundläggande antaganden Våra värderingar och normer för beteenden Artefakter (fysiska, verbala eller beteendemässiga manifestationer av kultur) Denna kurs har i fokus organisationskultur i offentliga organisationer inte bara vad som gäller Sverige men även i andra EU länder. Iwona Sobis, Doc. Fil.dr

4 Makt och maktrelationer
Varför studera makt i offentliga organisationer? Offentliga organisationer är arenor där interna och externa koalitioner konkurrerar om resurser och inflyttande och försöker tillägna sig mesta möjliga av det som är av värde för gruppen Det är ett problematiskt begrepp. Makt kan betyda: Tvång (psykiskt och fysiskt) Manipulering Övertalning Auktoritet (regler, kompetens, karisma) Makt inom offentliga organisationer kan ha olika former (befattningsmakt, tvångsmakt, kontroll över resurser och belöningar, kontroll över information och kunskap eller tillgång och kontroll över dagordningar social och normativ makt, allianser i nätverk, personlig makt) Iwona Sobis, Doc. Fil.dr

5 Beslutsfattande De viktigaste besluten i organisationer rör sig om fördelningen av begränsade resurser En beslutsprocess utgör en rad handlingar eller överväganden som leder fram till att ett beslut fattas Informationen samlas och tas ställning till med avsikt att påverka beteende Människan som rationell beslutsfattare Människan som begränsat rationell beslutsfattare Hur förhåller sig individuell och organisatorisk rationalitet (en konsekvenslogik eller en lämplighetslogik) Hur samspelar organisationskultur med informationssamling Jennis (1988); teorin om grupptänkande Organisationskultur och val av alternativa lösningar på problem Hur samspelar makt och förhandlingar i beslutsprocesser Iwona Sobis, Doc. Fil.dr

6 Hur studenter ska jobba under kursens gång
Undervisningsformer: föreläsningar, seminarier, fallseminarier, individuellt och grupparbeten Under litteraturseminarier och fallseminarier skall studenter problematisera och kritiskt förhålla sig till teoribildning och centrala begrepp i de nämnda tre forskningsområdena. Dessutom skall studenter genomföra en begränsad fallstudie. Studenter skall tillämpa i praktiken studerade teorier och deras centrala begrepp för att analysera, tolka, diskutera resultat av analys och dra slutsatser om det undersökta fallet. Denna kurs utgör en bra förberedelse inför skrivandet av en uppsats på master nivån. Iwona Sobis, Doc. Fil.dr

7 Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande svensk eller utländsk examen samt Godkänt resultat på en av följande kurser: Politiska styrmedel (FH2105), Ekonomistyrning (FH2100) eller Organisation och omvärld (FH2102) eller motsvarande. Iwona Sobis, Doc. Fil.dr

8 Mål: Kunskap och förståelse
Redogöra för och diskutera teoribildning om kultur, makt och beslutsfattande som kan appliceras för studier om offentliga organisationer Förklara samband mellan teoriernas centrala begrepp och deras betydelse för ledarskap i offentliga organisationer. Iwona Sobis, Doc. Fil.dr

9 Mål: Färdigheter och förmåga
Välja ett fall av beslut som chef/er fattat inom en offentlig organisation. Utforma en plan baserad på relevanta teorier för att analysera detta beslutsfattande. Använda planen i praktiken för att analysera, tolka, diskutera resultat utav analys och dra slutsatser om det undersökta fallet. Iwona Sobis, Doc. Fil.dr

10 Mål: Värderingsförmåga och förhållningssätt
Förhålla sig kritisk till egna prestationer när det gäller genomförandet av fallstudien. Problematisera och värdera aktuell forskning om kultur, maktrelationer samt beslutsfattande och deras betydelse för ledarskap i offentliga organisationer. Iwona Sobis, Doc. Fil.dr

11 Former för bedömning Kursens mål examineras genom att fyra obligatoriska, mindre inlämningsarbeten författas och behandlas på seminarium. Minst ett av dessa inlämningsarbeten genomförs individuellt. Närvaro och aktivt deltagande är obligatoriskt på seminarierna. Kursen avslutas med ett större inlämningsarbete – en fallstudie (också obligatoriskt) som genomförs i grupp. Även detta seminariebehandlas, och då ska studenterna både genomföra en presentation av sitt arbete samt kommentera en annan grupps arbete (obligatoriskt). Medverkan i och prestation på seminarier kan ingå i bedömningen. Studenter som inte har möjlighet att medverka vid seminarium ska genomföra skriftlig uppgift. Iwona Sobis, Doc. Fil.dr

12 Betyg Bedömning av inlämningsuppgifter och medverkan på seminarierna sker utefter den tregradiga skalan: Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). För att erhålla väl godkänt på kursen krävs VG på minst tre av inlämningsuppgifterna, varav åtminstone en ska vara individuellt författad. För G på kursen krävs att alla inlämningarna erhåller minst Godkänd. Iwona Sobis, Doc. Fil.dr

13 En fallstudie Olika typer av beslutsfattande:
Skolinspektionens beslut om nödvändigt förbättringsarbete i en skola i X kommun. Göteborgs stad beslut om att hjälpa oetablerade på arbetsmarknaden EU medborgare Göteborgs stads beslut om tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorg GU beslut om upphandling av IT service Iwona Sobis, Doc. Fil.dr

14 Tack så mycket för er uppmärksamhet
Ni är välkomna! Iwona Sobis, Doc. Fil.dr


Ladda ner ppt "Förvaltningshögskolan GU Lärare: Iwona Sobis, Doc. Fil.dr"

Liknande presentationer


Google-annonser