Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför ska man kunna något om religion. Varför finns religion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför ska man kunna något om religion. Varför finns religion"— Presentationens avskrift:

1 Varför ska man kunna något om religion. Varför finns religion
Varför ska man kunna något om religion? Varför finns religion? Skulle människan klara sig utan religion? Hur skulle samhället se ut utan religion?

2 Alla människor har en livsåskådning
Alla människor har en livsåskådning! Var gång vi funderar över livets mening sätter vi automatiskt in dessa tankar i ett större sammanhang om hur världen hänger samman. En livsåskådning är ett mer eller mindre genomtänkt trossystem. Vissa har lagt ner mycket tid och möda på att fundera kring vad de egentligen tror, andra har kanske just börjat.

3 TRO – ingen Gud, en Gud eller flera Gudar?
Ordet tro kan betyda flera saker: ”Jag tror att det blir regn imorgon”, (osäker) ”Jag tror att Lisa och Petter blir lyckliga i sitt äktenskap” (övertygad) Att tro på Gud innebär att man är så övertygad om att Gud finns att man är helt säker – man vet! Att förneka att det finns någon Gud kallas för ateism. (Ateist) Att hävda att det är omöjligt att avgöra om Gud finns eller inte finns kallas agnosticism. (Agnostiker) De som tror att det finns en Gud kallas monoteister. (Mono=en) De som tror på flera gudar kallas polyteister. (Poly=många)

4

5 Icke religiös Med livsåskådning menas olika sätt att se på livet. Tidigare såg vi att den viktigaste skiljelinjen inom livsåskådningarna gick mellan religiösa och icke religiösa livsåskådningar. När det gäller de icke religiösa livsåskådningarna brukar man dela in dessa riktningar i två grupper: humanistiska och naturalistiska livsåskådningar.  De humanistiska livsåskådningarna har sin utgångspunkt i människan vilken man menar är skapelsens centrum. De naturalistiska livsåskådningarna utgår istället från naturen som man kan höra av namnet. De menar att människan bara är en del av en mycket större helhet som hon måste anpassa sig till.

6 De som tillhör samma religion uppfattar världen på ett gemensamt sätt.
Vad betyder ordet ”Religion” ? Religion betyder ungefär; ”Något som binder samman” eller ”något att hålla fast vid” De som tillhör samma religion uppfattar världen på ett gemensamt sätt. Religioner ger människan svar på flera svåra frågor: hur har livet börjat? Hur ska människor vara mot varandra? Vilka regler ska människan följa? Vad är godhet och ondska och vart kommer det ifrån? Vad händer när vi dör?

7 Religion handlar om att hålla något heligt
Det heliga är annorlunda än allt annat. Människor kan älska och dyrka det heliga, men också vara väldigt rädda för det. Det kan vara en plats, en sak – eller Gud. Alla religioner innehåller myter. Myter är berättelser om människan och världen. Myterna kan berätta om t ex hur världen och människan kom till, varför det finns årstider, varför det finns sol och regn osv. Myter om hur jorden kommit till kallas för skapelsemyter. Många av myterna berättas med hjälp av bildspråk – t ex kan vi säga att ”vi kastar ett öga på något” – och mena att vi tar en snabb titt på det. Alla som känner till uttrycket förstår att det ska tolkas bildligt. Att använda bildspråk kallas också för att skriva symboliskt. Religionernas heliga texter använder ofta symboliska uttryck: T ex ”Ett folk vandrar i mörker” eller ”ett land som flödar av mjölk och honung” Kommer du på något liknande uttryck?

8 Läran = en sammanfattning av religionen
Läran förklarar religionens huvudtankar om människan, världen och Gud. Ofta finns det viktigaste i läran sammanfattat i trosbekännelsen. Människor som tillhör samma religion, känner i regel gemenskap med varandra. Ett annat ord för gemenskap är samfund. Alla religioner är ett eget samfund; Judendomen är ett exempel, islam ett annat. Det kan även finnas olika samfund inom samma religion. T ex inom islam finns sunniter och shiiter. Inom Kristendomen finns t ex den katolska, protestantiska och den ortodoxa kyrkan.

9 I centrum av alla religioner återfinner man mysteriet, eller det heliga. Det heliga försöker man på olika sätt förstå, kontrollera och efterleva och man gör det genom tre återkommande momenten: TRO RIT MYT Rädsla, respekt, inför olika naturfenomen, t.ex. solen, planeterna, åskan, havet, stormen. När något ovanligt hände i naturen uppfattade man det som ett omen, ett budskap från makterna. På något sätt måste människan hitta former för att leva i harmoni med makterna och de former man fann var: TRO Behov av att blidka makterna, hålla sig på god fot med krafterna t.ex. för fruktbarhet, skörd, resor, död. RIT Behov av förklaring, hur allt uppstått, hur allt hänger samman. Behov av att rättfärdiga gällande ordningar i samhället. MYT Gud som långt borta - och mycket nära Gud som den stora anden - Gud som många polyteism - Gud som en, monoteism.

10 Rit betyder sed En grupp människor som känner samhörighet (gemenskap) och delar en upplevelse visar det ofta genom att utföra handlingar som har en speciell betydelse inom gruppen. Både inom religion och till vardags kallas dessa handlingar för riter. Ordet Rit betyder sed – alltså något som man vant sig att göra. T ex kan en rit vara att kasta ris på nygifta för att ge dem lycka, eller att stå upp när nationalsången spelas.

11 Religionernas utbredning idag

12 Judendomen

13 Berättelserna innehåller också:
Judendomens skrifter Judendomen har sin grund i Tanach (lagen, profeterna, skrifterna) Lagen i Tanach kallas Torah. Torah består av de 5 Moseböckerna. De ingår i det som de kristna kallar för ”Gamla testamentet”. Berättelserna innehåller också: Hur världen skapas och de första människorna Adam och Eva. (Genesis) Befrielsen och uttåget ur Egypten och vandringen genom öknen mot det land som Gud lovat sitt utvalda folk (Israel). 10 budord om hur människan ska leva sitt liv. Talmud Här finns beättelser och tolkningar av lagarna. Talmud är skriven av många författare och under lång tidsperiod,

14 Abraham betyder ”far till många”
Myten i moseböckerna berättar om att Gud uppenbarade sig för Abraham och berättade att han skulle bli stamfar för ett stort folk och lovade honom ett land – Kaanan (Palestina/Israel). Abraham var tvungen att lova att tro på Gud och bara honom. I utbyte lovar Gud att hjälpa Abraham och hans folk i all framtid. Abraham kallas för den 1:e monoteisten – Han var den förste profeten som fick uppdraget av Gud att berätta för människorna om att Gud var en. Abraham fick sönerna Ismael med Hagar och Isak med Sara. Gud prövade Abrahams tro genom att befalla honom att offra sin egen son på berget Moria, men just som han skulle göra det ingrep Gud och avstyrde det hela. Abraham hade klarat provet! Hur ska detta tolkas? (På detta berg byggdes senare templet i Jerusalem) Inom islam berättas det att det är Ismael som ska offras, i judendomen och kristendomen är det Isak

15 Att Abraham är stamfader – betyder att judar, kristna och muslimer räknar att de härstammar ifrån honom.

16 Israels 12 stammar De tre patriarkerna
Abraham och Sara fick (till slut) sonen Isak. Isak fick med hustrun Rebecka tvillingarna Esau och Jakob. Jakob blev välsingnad av Gud och fick namnet Israel. Jakob blev far till 12 söner som blev stamfäder åt var sin stam. (Israels 12 stammar). En av stammarna var Juda stam – därav namnet ”jude”. De tre patriarkerna Abraham, Isak och Jakob räknas som de tre patriarkerna. Det betyder att de är Judendomens älsta och viktigaste förfäder.

17 Fångenskapen och uttåg ur Egypten
Diaspora – förskingringen. Mose och den brinnande busken Budorden (Decalogen)

18 Stentavlorna som Moses fick av Gud= 10 budord= Lagen= Torah
Du ska inga andra gudar hava vid sidan av mig. * Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn. Tänk på vilodagen, så att du helgar den. Hedra din fader och din moder. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott (otrohet) Du ska inte stjäla. Du ska inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa (inte ljuga) Du ska inte ha begär till din nästas ägodelar. Du ska inte hava begär till din nästas hustru.

19 Kung David - Davidsstjärnan
David valdes till kung i Israel och gjorde Jerusalem till huvudstad efter att ha besegrat fienden – filistéerna (palestinierna) ca 1000 f.Kr. Davids son – Salomo byggde det berömda Templet i Jerusalem till Guds ära.

20 Judisk tro Gud är en. Det finns en gud i himlen och mänsklighet på jorden. Judar ska endast tillbe och tjäna Gud. Gud skapade människan till sin avbild. Gud vet och känner till allt. Gud straffar de onda och belönar de goda. Gud ska sända en Messias. Älska din nästa så som dig själv. Ljug inte, stjäl inte, döda inte och begå inte äktenskapsbrott. (Otrohet)

21 Heliga platser för Judar
Templet i Jerusalem. (förstördes 70 e.Kr – på dess plats står idag Al-Aksa moskén) Synagogan (där gudtjänsten hålls) Landet Israel. Klagomuren – västra muren i Jerusalem.

22 Rit och högtider – det judiska året.
Sabbat – Varje vecka, ska påminna om den ”messianska tiden”. Startar fredag kväll- slutar lördag kväll. Inget arbete tillåtet! Pesach – påsk (mars/april) Uttåget ur Egypten. Jom kippur – Försoningsdagen, syndernas förlåtelse. (september/oktober) Chanukka – tempelinvigningen efter tempelförstörelsen – ljuhögtiden (8-armade ljusstaken)(december)

23 Symboler Den sjuarmade ljusstaken Davidstjärnan
Är mycket äldre än Davidstjärnan. Den första tillverkades under ökenvandringen på Moses tid. Davidstjärnan Davidsstjärnan blev en judisk symbol redan på 1300-talet.

24 Judendomen i korthet. Monoteism – Tror på en Gud. ”Hör Israel, Herren, vår Gud, Herren är en.” Förbund mellan Gud och Abraham. Abraham blir lovad landet Israel till sitt folk – det judiska folket. Förbundet symboliseras av omskärelse av pojkar på den 8:e levnadsdagen. Förbund mellan Gud och Moses. Moses tar mot lagen (Torah) av Gud på berget Sinai och lovar att han och det judiska folket skall följa budorden. Gud hjälper Moses att befria judarna från fångenskapen i Egypten. Tiden. Livet på jorden är tidsbestämt och kommer att ta slut. (Dvs jorden kommer att gå under!). Det judiska året räknas efter antalet fullmånar. Judendomen grundades för ca 3000 år sedan. Högtiderna: Alla högtider symboliserar olika delar av den judiska historien och firas varje år. Att vara jude innebär både tillhörighet till ett visst folk och till religionen judendomen.

25 Kristendomen

26 Bibeln Gamla Testamentet (Moseböckerna) Gud är hård och straffande.
Nya Testamentet (Evangelierna om Jesus liv och lära) Gud är kärleksfull.

27 Jesus Kristus fakta: Är Guds son, född av Maria som blev gravid genom den heliga anden. (Detta kallas även för ”jungfrufödsel”.) Namn: Jesus Kristus. (Kristus är en kungatitel som betyder ”den smorde” – samma betydelse som Messias har. Utseende: Okänt. Bostadsort: Född i ett stall i Betlehem, uppväxt i Nasaret. Levde när?: Exakta årtal okänt. Föddes förmodligen några år innan vår tideräkning (år 0) och dog ca år 30. Familj: Föräldrarna var judar och hette Josef och Maria. Jesus hade minst 4 bröder och flera systrar. Yrke: Förmodligen snickare. Barn: Inga egna. Vänner: Många. Ofta enkla människor från samhällets bottenskikt. Fiender: Många. T ex Romarna som ockuperat landet och det judiska prästerskapet och kände sig hotade av hans lära. Våld: Var motståndare till våld och ville inte ens försvara sitt eget liv med våld.

28 Jesus Kristus: Känt tal: ”Bergspredikan”
Omtalde händelser: Födseln i stallet i Betlehem, Den sista måltiden, död och uppståndelse i samband med påsken. Anklagad för: Översteprästerna ville röja honom ur vägen för att Jesus uppträdde som Guds son/Messias. Romarna för att han inte ville erkänna den romerska kejsaren som den högsta makten. Död: Korsfäst på avrättningsplatsen Golgata i Jerusalem. Begravd: I en grav uthuggen i berget. En stor sten rullades dit för att blockera ingången. Dagen efter var stenen bortrullad och graven tom. Uppstånden: Jesus kom tillbaka efter 3 dagar och umgicks med sina lärjungar under 40 dagar innan han åkte på sin himmelsfärd tillbaka till Gud. (Kristi himmelsfärd) Efterföljare: Startade med 12, men är idag flera miljoner. Jesus befallde sina lärjungar att fortsätta att missionera och att döpa människor i ”Fadern, Sonen och den heliga Andens” namn)

29 Jesus hade 12 lärjungar De 4 evangelisterna (De som skrivit evangelierna i Nya testamentet i Bibeln) är Matteus, Lukas, Markus och Johannes. Paulus: En viktig apostel som bidrog till att sprida kristendomen i Medelhavsområdet. Predikade Jesus kärleksbudskap. (Mission) Petrus: Fick uppdraget av Jesus att leda lärjungarna efter Jesus himmelsfärd. Petrus skulle bli ”klippan” som de kristna skulle bygga sin kyrka på.

30 Några viktiga högtider
Jul (Jesus födelse i Betlehem) Skärtorsdag (Den sista måltiden) Långfredagen (Jesus korsfästelse) Påsk (slutet på den kristna fastan) Kristi himmelsfärd (Jesus åker tillbaka till himlen 40 dagar efter återuppståndelsen) Pingst (Kristendomens ”födelse”)

31 Kristendomens olika riktningar
Kristendomen i dag består av tre olika inriktingar Katolska kyrkan (har Påven som överhuvud. Centralort är Vatikanstaten i Rom. Präster lever i celibat. Helgon viktiga. Jesu moder Maria är, vid sidan av Jesus, den viktigaste heliga personen för en katolik. Inga kvinnliga präster.) Ortodoxa kyrkan (har Patriarker som överhuvud i respektive ortodox stat ex.; Grekland,Ryssland,Serbien. Ikonen, bilden är centralt för en ortodox. Ikonen är ett ”fönster mot himlen”. Präster bör gifta sig. Inga kvinnliga präster tillåts. ) Protestantiska kyrkan (har en ärkebiskop för respektive stat. Bygger på Luthers tolkningar, som säger att människan kan bli frälst genom tron. Präster får gifte sig. Kvinnliga präster förekommer.)

32 Gud är en (Monoteism) men upp uppträder som ”Treenigheten” (Fadern, sonen och den helige Anden)
Man får inte Döda, ljuga, stjäla eller begå äktenskapsbrott ( Ingår i 10 budorden) Jesus är Guds son som sänts till människorna för att ta på sig människornas synder. Jesus är Messias/Kristus. Jesus berättade för människorna om hur Gud vill att människorna ska leva och hade 12 lärjungar (apostlar). Berättelserna om Jesus liv och lära finns bevarade i Nya Testamentet i Bibeln. Jämlikhet: Skiljer inte på rik och fattig – pengar är inte viktigt, hårt arbete och ett gott leverne är det som belönas i himlen. Tiden: Efter döden hamnar man antingen i himlen eller helvetet beroende på hur man har följt Guds bud under sin tid på jorden. Högtiderna: Symboliserar olika händelser som kan kopplas till Jesus liv. Det dubbla kärleksbudskapet: ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och din nästa så som dig själv” Den gyllene regeln: ”Allt vad du vill att andra ska göra för dig, ska du också göra för dem” Kristen tro i korthet


Ladda ner ppt "Varför ska man kunna något om religion. Varför finns religion"

Liknande presentationer


Google-annonser