Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsekonomiska kalkyler - Vad kan man ha dem till? Jonas Eliasson Professor Transportanalys, KTH Föreståndare Centrum för Transportstudier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsekonomiska kalkyler - Vad kan man ha dem till? Jonas Eliasson Professor Transportanalys, KTH Föreståndare Centrum för Transportstudier."— Presentationens avskrift:

1 Samhällsekonomiska kalkyler - Vad kan man ha dem till? Jonas Eliasson Professor Transportanalys, KTH Föreståndare Centrum för Transportstudier

2 Att väga avigsidor mot fördelar Vi människor har svårt att hålla många variabler i huvudet Tenderar att –använda anekdoter som bevis –förenkla genom att överdriva viss aspekt –generalisera –önsketänka Behov av struktur för att sammanfatta och överblicka problem Utsläpp Intrång Olyckor Kostnader Tillgänglighet Handel Specialisering Välstånd

3 Samhällsekonomisk analys – ett strukturerat sätt att sammanfatta nyttor och kostnader +Kan jämföra olika åtgärder och objekt +Hjälp att överblicka alla aspekter +Hjälp att bedöma effekters storleksordningar -Värderingar av olika effekters relativa vikt inte okontroversiellt -Vissa effekter kan saknas eller underskattas

4 Vad ingår – vad ingår inte? Ingår i kalkylen: Effekter på resande och trafik –kortare restider, lägre reskostnader, ökat resande… Trafiksäkerhet Utsläpp –koldioxid, hälsoeffekter av partiklar etc., naturskadliga utsläpp… Offentliga kostnader och intäkter –drift- och investeringskostnader –biljett- och skatteintäkter osv. Ingår inte i kalkylen: Intrång i natur- och kulturmiljö –däremot indirekt via kostnader för att undvika intrång Arbetsmarknads- och tillväxteffekter underskattas –storleken svårberäknad… –… men särskilt om arbetsmarknaden är högspecialiserad och lönenivåerna höga Långsiktiga effekter på lokalisering och bilinnehav

5 Kalkylens syfte och funktion SEK-metoden ger en approximativ rangordning av åtgärder och objekt Viktigt med standardiserade metoder och förutsättningar för att kunna rangordna rättvist –Stora ansträngningar för att få jämförbarhet i denna ÅP Kompletteringar: –osäkerheter i förutsättningar och effektberäkningar –ofullständigheter - effekter som inte kunnat beräknas eller värderas; –överväganden utanför kalkylen: fördelningseffekter, rättighetsperspektiv, politiska visioner (t ex funktionshindrades tillgänglighet, vägstandard i glesbygd, ”hela Sverige ska leva” etc.) SEK-metodiken/angreppssättet kräver en viss ansträngning att begripa … men vem som helst kan begripa huvuddragen efter 20 minuter

6 Så här går det till… Förutsättningar Befolkning, inkomster, taxor, tidtabeller, bränslepriser… Trafikprognosmodell Beräkning av resande/transporter per start/målpunkt, ärende, färdmedel, soc- ekon. grupp ”Effektsamband” Beräkning av effekter på utsläpp, trafiksäkerhet osv. Resande, restider, reskostnader Miljö- effekter Trafiksäkerhets- effekter ”Ekonomiska effekter” Värderingar Samhällsekonomisk kalkyl

7 Ett verkligt exempel

8 … och ett till

9 Regeringen: Samhällsekonomisk effektivitet ska få ökad betydelse för prioriteringen mellan olika åtgärder – även för prioriteringen mellan väg- och spårinvesteringar.

10 Trafikprognoser och effektsamband funkar oftast bra Trafikprognoserna oftast rätt pålitliga –”Trängselskatten minskar biltrafiken över snittet 25%” (-22%) –”Resandet med Svealandsbanan 5 300 resor /dag” (4 900/dag) –”Öresundsbron 8 250 fordon/dag” (8 800 fordon/dag) Största felkällan är förutsättningarna –”Ostkustbanan ökar resandet 165%” (41%) –Turtätheten skulle öka 100% (-26%), biljettpriset vara oförändrat (+29%) –Ny prognos med rätt förutsättningar gav rätt svar (i efterhand…) Ibland spelar politiska önskemål in –Öresundsbron… Störst problem: tågresande (SJ hemliga), godstransporter, framtida tidtabeller och taxor

11 Värderingar är svårare Nästan alla värderingar är baserade på individers genomsnittliga betalningsvilja –inte okontroversiell ”värdegrund” - fullt möjligt/tillåtet för en politiker tycka annorlunda än ”genomsnittsmedborgaren”! –värderingarna lika för alla (rättvist men… se nästa bild!) Tidsvärden ganska lätta att mäta – TS- och utsläppsvärderingar svårare CO2-värdering baserad på politiskt mål Diskontering och nyttotillväxt svåra men viktiga Tidsvärden kanske viktigast – stor andel av nyttan –godstransportstidsvärden mycket svåra att mäta –arbetsrestidsvärdena problematiska….

12 Metodproblem Godstransporter – prognoser och värdering –Jämförelsevis osäker statistik och osäkra prognoser Vägnät med hög trängsel –restider underskattas –nyttan av kapacitetsökningar underskattas –Restidsosäkerhet saknas oftast i kalkylen Dålig statistik om tågresande och tågpriser –svårt få viktiga förutsättningar som biljettpriser, resandevolymer osv. ÅP-processens omfattning (ca 600 objekt!) gör förenklingar nödvändiga

13 Viktiga effekter som saknas Långsiktiga effekter på ”regional utveckling” (lokalisering av befolkning och näringsliv) –Missgynnar (nog) ”strukturskapande” åtgärder i expansiva regioner (eftersom de i viss mån kan ”skapa sin efterfrågan”) –Missgynnar (nog) spår och gynnar (nog) väg… –Storleksordningen okänd Arbetsmarknads/tillväxteffekter (delvis) –den del av produktionsökning som tillfaller individen vid en tillgänglighetsförbättring finns (i princip) i kalkylen –… men inte högre skatteintäkter, högre sysselsättning, bättre matchning –… och individens egen ”vinst” blir felberäknad pga. gemensamma tidsvärden –Värst i högspecialiserade, växande regioner Intrång – saknas helt –i bostadsmiljö: buller finns dock ofta med –natur/kulturmiljö: verkar hopplöst värdera monetärt –intrångskostnader syns indirekt via högre byggkostnad i täta områden ”Unika” omständigheter svårbedömda och ingår oftast inte –T ex enkelspåret till SSAB; bullereffekter i Skåne; Essingeleden i Stockholm…

14 Slutsatser 1. Visst finns det brister och osäkerheter … men för rangordning av objekt tycker jag de fungerar väl … men inte som enda beslutsunderlag 2. Svårast att fånga alla nyttor för stora projekt i storstad … men med kompletterande verktyg kan mkt fångas 3. Ingen annan sektor har så strukturerade beslutsunderlag … men fler skulle ha nytta av det 4. Största fördelen systematik och tydliga motiveringar … men också nya lärdomar

15 Fördelen med modeller “Anyone who has ever made the effort to understand a really useful economic model learns something important: The model is often smarter than you are. The act of putting your thoughts together into a coherent model often forces you into conclusions you never intended, forces you to give up fondly held beliefs. The result is that people who have understood even the simplest, most trivial-sounding economic models are often far more sophisticated than people who know thousands of facts and hundreds of anecdotes, who can use plenty of big words, but have no coherent framework to organize their thoughts. “ Paul Krugman

16 Något om Åtgärdsplaneringen

17 Planeringsprocessen Här är vi nu!

18 ÅP - Tidsplan 15 aprilFörslag till ”Nationell transportplan” från projektgruppen April-MajInterna remisser, samråd med länen 11 majInterna remissynpunkter lämnas, informella synpunkter från länen 10 juniFörslag till ”Nationell transportplan” från styrgruppen 30 juniGD-beslut om ”Nationell transportplan” AugustiSlutligt ställningstagande av trafikverkens styrelser 1 septemberPlanförslag till Näringsdep.; Remiss till externa remissinstanser 2 novemberRemissyttrandena till Näringsdepartementet Länen redovisar förslag till länsplaner till Näringsdepartementet. 15 decemberTrafikverkens yttrar sig över länsplanerna 2010Regeringen fattar beslut om innehållet i den nationella planen. Länsplaner fastställs när regeringen beslutat om definitiva ramar.

19 Förutsättningar 2020 (urval) Befolkning +7%, sysselsatta +3%, disp. inkomst +30% (LU 2004) EET: bl a +75 öre bränsleskatt, skatter upp med BNP, CO2-baserade fordonsskatter och förmånsvärden, km-skatt på lastbilar Realt oförändrat underliggande bränslepris (ca 4,50 kr) (IEA 2007) Höjda bränsleskatter – totalt 15:58 kr 2020, 21:01 kr 2040 Bilutbud: Några laddhybrider 2012, fler 2018-2020; 30% mer effektiva bensin/dieselfordon fr o m 2015 Lastbilar: förbrukning tung lb -15%, lätt lb -25%

20 Resultat - persontransporter

21 Resultat - godstransporter

22 Resultat – CO2-utsläpp 2020, jmf m referens (inga åtgärder): -5 Mton (mål -4 Mton)

23 Några käpphästar Rangordning och SE-lönsamhet tämligen robust för olika antaganden om förutsättningar –Ex: EET-scenario minskade vägobjekts nytta med 7-8% SE-lönsamma objekt ger vanligen mycket för pengarna, och vice versa –Argument om ”dynamiska effekter” och ”viktiga effekter fattas” ofta halmstrå för att rädda älsklingsprojekt Investeringar har mycket begränsad påverkan på klimatpåverkan (positiv och negativ) Många mål (klimat, trafiksäkerhet, regional utveckling…) nås effektivast med andra åtgärder än transportinvesteringar

24 Inget är så praktiskt som en bra teori.

25 Allmänna råd Bra med strukturerad metod för att jämföra objekt Funkar på det hela taget OK Problem: –förutsättningar (särskilt yrkestrafik, jvg-resande, framtida tidtabeller/taxor) –effekter på regional utveckling (??) –kontroversiella värderingar kan ”gömmas” i kalkylen De flesta problem kan lösas ”inom paradigmets ram” –t ex använda alternativa värderingar, tillägg för agglomerationseffekter, fortsatt metodutveckling… Viktigt vara konsekvent (förutsättningar/värderingar/metoder) vid jämförelser mellan objekt Fångar inte ”rättvisa och rättigheter” –obs. att rättvisa map. inkomst etc. finns delvis inbyggd i kalkylen

26 Är ”stads”- och ”landsbygds”-kalkyler jämförbara? ”Vi bedömer att nuvarande kalkylmetodik tenderar att missgynna expanderande, tätbebyggda områden med högt specialiserad arbetsmarknad och näringsliv. Inga ”strukturerande” effekter (lokaliseringseffekter) - har främst betydelse i expanderande regioner Underskattning av effekter på arbetsmarknad och ekonomisk utveckling; större problem ju högre specialiseringsgraden är Trafikmodellerna underskattar restidsökningarna vid hög trängsel Intrång värderas inte – men i tättbebyggda områden får man i högre grad en implicit intrångskostnad genom högre anläggningskostnad Tenderar att snedvrida kalkylernas utfall till nackdel för tättbebyggda, expanderande och högspecialiserade regioner. Man bör vara medveten om detta om man jämför nettonuvärdeskvoter för olika objekt.”

27 Utveckling av trafiken Nollalternativsprognos ≠ basprognos (EET- scenariot) Några trendbrott kan anas (t.ex. högre kollandel) Antaganden om styrmedel spelar stor roll Snabbast ökning väntas i spårtrafiken person20062020ökning Summa bil80 12989 78412% Summa spårtrafik15 25820 64435% Summa buss9 96610 5376% Totalt trparbete112 215128 40614% gods20062020ökning Lastbil44,351,617% Järnväg22,125,616% Sjöfart45,951,512% Totalt trparbete112,3128,815%


Ladda ner ppt "Samhällsekonomiska kalkyler - Vad kan man ha dem till? Jonas Eliasson Professor Transportanalys, KTH Föreståndare Centrum för Transportstudier."

Liknande presentationer


Google-annonser