Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk demokrati Riksdagshuset, Stockholm Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk demokrati Riksdagshuset, Stockholm Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna."— Presentationens avskrift:

1 Svensk demokrati Riksdagshuset, Stockholm Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna

2 Kännetecken för svensk demokrati All offentlig makt utgår från folket Är du svensk medborgare och myndig har du rösträtt i riksdagsvalet En person med rösträtt är också valbar Rätt att delta i folkomröstningar Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna

3 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Kännetecken för svensk demokrati Möjlighet att vara aktiv i politiska partier Möjlighet att påverka genom t ex remissvar eller lokal politiker Möjlighet att ta del av alla offentliga handlingar (ex protokoll från sammanträden i kommunen)

4 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Grundlagarna - står över alla andra lagar Regeringsformen – handlar om hur Sverige ska styras Successionsordningen – bestämmer tronföljden i Sverige Foto: multimediabyrån

5 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Grundlagarna Tryckfrihetsförordningen – ger var och en rätt att föra fram sina åsikter i tryck och sprida dem utan censur Yttrandefrihetsgrundlagen – värnar om rätten att fritt få yttra sig

6 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Grundlagarna anger Regler för hur demokratin ska förverkligas i Sverige Våra grundläggande fri- och rättigheter Majoriteten måste visa respekt för minoritetens åsikter

7 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Grundlagarna anger Rätt till yttrandefrihet Rätt till mötesfrihet Rätt till demonstrationsfrihet Rätt till föreningsfrihet

8 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Rätt till religionsfrihet Dödsstraff är förbjudet Riksrevissionen och Konstitutionsutskottet granskar makten, motverkar korruption Grundlagarna anger

9 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Domstolar har rätt att åsidosätta lagar som strider mot grundlagen Alla människor har lika rättigheter Stat, landsting och kommun ska trygga rätten till arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet Rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola Valsystem till riksdagen med många partier Grundlagarna anger

10 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Politiska partier - Valsystem Valdeltagandet för riksdagsvalet 2006 var 81,99% vilket innebär en ökning med+1,88%

11 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Miljöpartiet

12 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Vänsterpartiet

13 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Socialdemokraterna

14 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Centerpartiet

15 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Folkpartiet

16 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Kristdemokraterna

17 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Moderaterna

18 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Den svenska förvaltningsmodellen Europeisk nivå – Europeiska rådet Nationell nivå – Riksdagen, Regeringen Regional nivå – Landstinget Lokal nivå – Kommunfullmäktige

19 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Nationell nivå Regeringen är ansvarig för Riksdagen Riksdagen utser statsminister Statsministern väljer sina ministrar och bildar regering Kungen är statschef

20 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Regional nivå 21 län

21 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Kommunal nivå 290 kommuner

22 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Hur Sverige styrs – i tre nivåer Kommunerna Kommunerna Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Administration och verksamhet Lokal administration och verksamhet LOKALLandsting Allmänna val REGIONAL Riksdag Regering Regeringskansliet, statliga verk och myndigheter Länsstyrelsen Landstingsfullmäktige Landstingsstyrelse Administration och verksamhet Staten Allmänna val NATIONELL

23 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Det högst beslutande organet i en kommun är Kommunfullmäktige Är kommunens "riksdag” Har folkvalda politiker Är de som bestämmer om riktlinjerna för den kommunala verksamheten

24 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Är de som beslutar om budget Och har det yttersta ansvaret för all kommunal verksamhet Många av politikerna i kommunfullmäktige sitter även med i nämnder och styrelser Det högst beslutande organet i en kommun är Kommunfullmäktige

25 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kommunstyrelsen (KS) består av ledamöter som utses av kommunfullmäktige De partier som finns representerade i kommunfullmäktige finns normalt också i kommunstyrelsen

26 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Barn & utbildningsnämnd Miljö- och samhällsnämnd Vård & omsorgsnämnd Socialnämnd Socialförvaltning Vård & omsorgsförvaltning SamhällsbyggnadBarn & utbildnings- förvaltning Exempel på hur en kommun kan vara organiserad

27 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Kommunstyrelsen Kommunallagen säger att kommunstyrelsen… … är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan …har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning …leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter

28 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Hur kan jag påverka i min kommun? Alla som är folkbokförda i kommunen har rätt att lämna förslag till kommunfullmäktige Det innebär att även de som saknar rösträtt, till exempel barn och personer med utländsk bakgrund, får lämna förslag

29 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Hur lämnar jag mitt förslag i min kommun Förslaget kan sändas direkt via webben med kommunens förslagsformulär eller skriftligt med post eller lämnas i Kommunhusets reception (använd gärna även då kommunens blankett) Namn, namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges

30 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Kommunorganisation

31 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Kommunala verksamheter Hälsovård och sjukvård Socialförvaltningen Barnomsorg och skola Äldreomsorg

32 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Hälsovård och sjukvård Hälsocentralen Distriktssköterska Barnavårdscentralen Familjecentralen (BVC) mötesplats för barnfamiljer, för barns och föräldrars välbefinnande Mödravårdscentralen Landstinget och kommunen delar ansvaret

33 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Socialförvaltningen Stöd för barn och unga som far illa Stöd för unga vuxna ex. angående försörjning Vuxenstöd ex. försörjningsstöd Familjerätten ex. vid skilsmässa Beroendecentrum (vid t ex drogproblem, spelberoende, shoppingberoende…)

34 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Barnomsorg och skola Daghem/Förskola Fritidshem Grundskolor Gymnasieskolor

35 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Äldreomsorg Dagverksamhet Färdtjänst Hemtjänst

36 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Skyldigheter i svensk demokrati Nästan alla rättigheter innebär även en skyldighet Ex.1: Rätten till fri skolutbildning för barnen gör föräldern skyldig att se till att barnen på ett säkert sätt kommer till skolan, mätta och i lämpliga kläder Ex.2: Rätten att fritt röra sig i skog och mark ger skyldigheten att inte störa djurlivet eller förstöra i naturen

37 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Skyldigheter Att göra värnplikt om man blir inkallad Att söka jobb Att försörja sig själv och sin familj

38 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Skyldigheter Att betala skatt på inkomst Att deklarera sin inkomster Att värna om barnens rättigheter Att hålla sig uppdaterad om de svenska lagarna, vilka nya som tillkommer, vad lagarna innebär och att följa dem

39 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Skyldigheter ? Är det en skyldighet att rösta i riksdags-, landstings-, och kommunalvalen för att upprätthålla demokratin? (Du blir inte straffad om du låter bli att rösta)

40 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Jämställdhet mellan könen Jämställdhetslagen säger att män och kvinnor skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i arbetslivet Det betyder att kön inte skall vara ett hinder för personlig utveckling

41 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Jämställdhet betyder bland annat att vi oberoende av kön har samma möjlighet till: Vård av hem och barn Samhällsinflytande Ekonomiskt oberoende Företagande Utveckling i arbetet

42 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Jämställdhetsombudsmannen kontrollerar att alla följer lagen JämO 08-440 10 60 info@jamombud.se

43 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Flyktingpolitik Sveriges flyktingpolitik bygger på en överenskommelse som gjorts mellan länder i FN;s flyktingkonvention De svenska reglerna finns att läsa i utlänningslagen Där kan du läsa om reglerna för asyl, uppehållstillstånd, utvisning, utlänning som tas i förvar, familjeåterförening …

44 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Integrationspolitik Ger rätt till individuell introduktion Möjlighet att lära sig språket och hur det svenska samhället fungerar Ge förutsättningar för delaktighet i det svenska samhället

45 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Integrationspolitik Ge förutsättningar till egen försörjning Som flykting eller invandrare har du ansvar för att delta i de olika insatserna, samt att själv ta initiativ till aktiviteter som påskyndar integrationen i samhället

46 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Efter integrationsperioden... … ska du ha fått din utbildning och yrkeskompetens kartlagd … ska du ha fått kunskap om det svenska samhället

47 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Efter integrationsperioden... … ska du ha fått din utbildning och yrkeskompetens kartlagd … ska du ha fått kunskap om det svenska samhället

48 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Rättighet till tolk Enligt Förvaltningslagen § 8 – Rätt till tolk Har du som har språk-, läs- eller skrivsvårigheter rätt att få hjälp av en auktoriserad tolk i dina kontakter med myndigheter, kommuner och landsting

49 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna FN;s Barnkonvention Definierar vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen oavsett kön, religion, kultur eller andra särdrag Varje människa under 18 år räknas som barn om inte han eller hon blir myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen Barnkonventionen gäller för alla barn i de länder som förbundit sig att följa den

50 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Följande tar barnkonventionen upp Alla barn har samma rättigheter och lika värde Inget barn får diskrimineras Det är barnens bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet

51 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Följande tar barnkonventionen upp Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas på alla plan Barnens rätt att uttrycka sin åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör honom eller henne. Hänsyn tas då till barnets ålder och mognad

52 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Barnombudsmannen - BO Har som huvuduppgift att bevaka barnens rättigheter och intressen med utgångspunkt från Barnkonventionen

53 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Barnens rätt i samhället - BRIS En partipolitiskt och religiöst obunden idéell organisation som bistår barn som far illa Fungerar som en länk mellan barn, vuxna och samhället Har en telefonlinje dit barn kan ringa och prata anonymt med en vuxen (0200-230 230) Har även en telefonlinje för vuxna – om barn (077-150 50 50)

54 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Folkbokföringen Den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige Sorterar under Skatteverket Personbevis Anmäl själv namn på nyfött barn, namnändring och flytt

55 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Skatteverket Myndighet som ansvarar för beskattning, folkbokföring och bouppteckning Hit lämnar du din inkomstdeklaration en gång om året Du är välkommen med frågor

56 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Allemansrätten En urgammal sed som ger varje medborgare rätt att vistas i naturen oberoende av vem som äger eller förvaltar marken

57 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Allemansrätten …. en rättighet eller en skyldighet?

58 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Foto: multimediabyrån I Sverige har alla rätt att vara i naturen.

59 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Sedan 1994 finns följande inskrivet i Sveriges grundlag: Foto: multimediabyrån "Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten"

60 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Allemansrätten… … är en förmån som inte finns i många andra länder

61 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna … kräver ansvar och gott omdöme Allemansrätten…

62 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Visa hänsyn Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen

63 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Vi får… … promenera och åka skidor över annans mark utanför tomt

64 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Foto: multimediabyrån … färdas fritt över annans vatten Vi får…

65 Foton: Multimediabyrån … plocka vildväxande blommor, bär, och svamp utanför tomt Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Vi får…

66 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Vi får… Foto: multimediabyrån … slå läger ett dygn, men inte för nära tomt

67 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Vi får… Foto: multimediabyrån … elda utanför tomt om det kan ske utan brandfara och med bränsle som det är tillåtet att använda

68 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Vi får… Foto: multimediabyrån … gå och cykla på enskild väg

69 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Vi får inte … Foto: multimediabyrån … skada mark, träd, buskar eller gröda

70 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Vi får inte … Foto: fotoakuten … utan lov färdas över tomt, plantering eller annan äga som därigenom kan skadas

71 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Vi får inte … Foto: multimediabyrån … använda brygga, boj, brunn eller annan anläggning som tillhör annan person

72 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Vi får inte … Foto: multimediabyrån … skräpa ned

73 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Vi får inte … Källa: http://www.ekeby-ljud.com/hogtpastativ01.jpg … föra oljud genom till exempel högljudd transistormusik

74 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Vi får inte … Källa: http://www.lokala.org/?m=200506 … ta fåglars bon eller ägg

75 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Vi får inte … Foto: Östersunds kommun … fiska eller jaga utan tillstånd (undantag: de 5 stora sjöarna)

76 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Vi får inte … Foto: fotofinnaren.se … göra upp eld då det finns risk för brand

77 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna För natur med områdesskydd finns särskilda regler. Foto: multimediabyrån Dessa kan ytterligare begränsa allemansrätten Därför är det viktigt att läsa reservatsskyltarna noga

78 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna Allemansrätten ”Inte störa – inte förstöra” http://www.naturvardsverket.se/allemansratten/


Ladda ner ppt "Svensk demokrati Riksdagshuset, Stockholm Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan för nyanlända flyktingar i Dalarna."

Liknande presentationer


Google-annonser