Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 2 Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Dialogseminarium – Levnadsvanor för Rehab Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 2 Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Dialogseminarium – Levnadsvanor för Rehab Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1 1

2 2 Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Dialogseminarium – Levnadsvanor för Rehab Välkommen!

3 3 Levnadsvanor Levnadsvanor – vad är det egentligen? Nya förhållanden och behov - Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder - Politisk plattform 2011 – 2015 Att arbeta med levnadsvanor Fika Vårddokumentation och uppföljning - Sökord och mallar - Webbskattning - QlikView Levnadsvanor i framtiden? Sammanfattning och reflektion

4 4 Levnadsvanor – vad är det egentligen?  Vad betyder goda levnadsvanor för dig?  Ohälsosamma levnadsvanor - vad får du för associationer?  Får ohälsosamma levnadsvanor följder för vården?

5 5 Goda levnadsvanor – är det för alla?  Hinder & möjligheter till förändring?

6 6 Levnadsvanor i Sverige (16 – 84 åringar)  12 % av männen och 16 % av kvinnorna röker dagligen.  17 % av männen och 9 % av kvinnorna har riskabla alkoholvanor.  14 % av männen och 13 % av kvinnorna är stillasittande på sin fritid.  35 % av männen och 17 % av kvinnorna äter lite frukt och grönsaker.  Varannan kvinna och var fjärde man lever hälsosamt och rapporterar inga ohälsosamma levnadsvanor.

7 7 Ohälsosamma levnadsvanor  Tobaksbruk  Riskbruk av alkohol  Otillräcklig fysisk aktivitet  Ohälsosamma matvanor Dessa bidrar till cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)

8 8 Samband med ohälsosamma levnadsvanor? KOL benskörhet olycksfall cancer övervikt diabetes psykisk ohälsa hjärt- kärlsjukdom stroke sömnstörningar kronisk ryggvärk fallskador

9 9 Nya förhållanden & behov  Plattform 2010-2014, Alliansen i SLL Plattform 2010-2014, Alliansen i SLL  Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011  Inför Vårdval 2012: enligt förfrågningsunderlag (tidigare uppdragsbeskrivning) ska trol. följande följas upp (beslut tas 22/11): - dokumenterade rökvanor - BMI - antal FaR

10 10 Att arbeta med levnadsvanor I befolkningsenkäten Vårdbarometern anger 74 procent att de tycker det är positivt att läkare eller annan vårdpersonal diskuterar levnadsvanor vid besök i vården. Det kommer dock alltid behövas en enskild bedömning av när och hur behandlare ska fråga om levnadsvanor så att det sker på bästa möjliga sätt. Källa: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/kvalitetsutveckling/vardbarometern + http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoderhttp://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/kvalitetsutveckling/vardbarometern http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder

11 11 Kan frågor om levnadsvanor väcka etiska dilemman?

12 12 Egenvård

13 13 Vad ska vi göra när vi identifierar:  Tobaksbruk?  Riskbruk av alkoholvanor?  Otillräcklig fysisk aktivitet?  Ohälsosamma matvanor?

14 14 Socialstyrelsens rekommendation Dessa åtgärder har högst rekommendationsgrad!

15 15 Fika

16 16 Rökning Rekommenderad åtgärd = kvalificerad rådgivning  Tobaksavvänjare på vårdcentral  Sluta röka linjen  Andra aktörer? Hur gör vi här?

17 17 Riskbruk av alkohol Rekommenderad åtgärd = rådgivning utan uppföljning  Besök på husläkarmottagning  Webbaserad rådgivning  Telefonrådgivning  Andra aktörer? Hur gör vi här? Alkoholhjälpen

18 18 Otillräcklig fysisk aktivitet Rekommenderad åtgärd = rådgivning med tillägg / rådgivning med uppföljning Tillägg = t.ex. FaR, stegräknare Är detta sjukvård eller egenvård? Hur gör vi här?

19 19 TakeCare–publikationer länkar till bl.a. FaR-ledare och FYSS

20 20 FaR i TakeCare = Recept fysisk aktivitet

21 21 Ohälsosamma matvanor Rekommenderad åtgärd = kvalificerad rådgivning  Dietistbesök  Vårdpersonal utbildad i t.ex. motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT)motiverande samtal (MI)  Hälsoenhet, Livsstilsmottagning på vårdcentral  Andra aktörer? Hur gör vi här?

22 22 Dokumentera levnadsvanor i TakeCare

23 23 Dokumentera levnadsvanor i TakeCare Systemgemensamma sökord

24 24 Rehabiliteringsplan  Hur skriva?  Gemensam rehabplan för team? Dokumentera levnadsvanor i TakeCare

25 25 Dokumentera levnadsvanor i TakeCare Översikt - Levnadsvanor

26 26 Dokumentera levnadsvanor i TakeCare Webbskattning

27 27 Pausgympa Pausövningar

28 28 Informationens väg från TC till rapportverktyg Intelligence Karolinska Intelligence SLSO vyn SLSO hämtar data mellan 02.00-06.00 1 ggr / dygn Intelligence Cortex Rapport server Rave III Intelligence Data från TC skrivs in i K Intelligence tid: 20.00-02.00 1 ggr / dygn Data laddas var 3:e dag till resp. enhets Rave db

29 29 Rapportverktyg – QlikView

30 30 Levnadsvanor i framtiden?  Rökavvänjning via mobilen

31 31 Vad har vi gått igenom idag? Levnadsvanor – vad är det egentligen? Nya förhållanden och behov - Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder - Politisk plattform 2011 – 2015 Att arbeta med levnadsvanor Vårddokumentation och uppföljning - Sökord och mallar - Webbskattning - QlikView Levnadsvanor i framtiden?

32 32 Sammanfattning  Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema?  Behov av nya / reviderade lokala rutiner?  Vad skall föras vidare till APT? Kompetenslyftets hemsida på Intranätet

33 33 Reflektion efter seminariet…


Ladda ner ppt "1. 2 Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Dialogseminarium – Levnadsvanor för Rehab Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser