Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella substitutionsgruppen för kemikalier i varor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella substitutionsgruppen för kemikalier i varor"— Presentationens avskrift:

1 Nationella substitutionsgruppen för kemikalier i varor
SUBSTITUERA MERA! Nationella substitutionsgruppen för kemikalier i varor Gruppen består av x antal landsting, samordnas av Miljöstyrningsrådet.

2 Landstingen för långsiktig hållbarhet
Miljöpolitiska program Resurseffektivitet, materialval och återbruksmöjlighet Kemikalier i varor och kemiska produkter Antibakteriella medel Antibiotika resistens – Antibiotikaläkemedel ska minska 40% (Smittskyddsinstitutet STRAMA) Det här är den verklighet landstingen lever i… Miljöpolitiska program med många mål kring dessa områden. Miljöanpassad upphandling ökar, många produkter, miljöenheterna hinner inte delta i alla upphandlingar, mycket info om många produkter… Vi behöver samarbeta för att underlätta arbetet. Nationella substitutionsgruppen för kemikalier i varor

3 Stimulera fram innovation
Leverantörer Köpare Köparens krav/ behov Vi vill ha mer miljöanpassade produkter Vi kan göra mer Leverantörens önskemål Gruppens mål är de samma som för kemgruppen (Anders har dragit dessa: - hitta gångbara substitutionsprodukter - minska mängden hälso- och miljöfarliga kemiska ämnen i varor som används inom hälso- och sjukvård samt hälso- och sjukvårdsrelaterad forskning.) Dock har varugruppen arbetat för att stimulera fram miljöinnovationer i något större utsträckning. Så var åtminstone tanken från början. Dvs stimulera fram sådant som ännu inte finns. T.ex. idén om DEHP-fria blodpåsar kom från denna grupp, där det nu pågår ett projekt inom Jegrelius där fyra företag ska visa att det är möjligt att få fram sådana blodpåsar. Nationella substitutionsgruppen för kemikalier i varor

4 Kommunikationsspåret – Substituera mera!
Substitutionslistan Miljöfaktablad Dialysmaterial Anestesi och intensivvårdsmaterial Nutritionsprodukter Tappningskatetrar Transfusionsmaterial Injektions- och infusionsmaterial Sårvård- och förbandsmaterial Utbildningsmaterial Den ursprungliga tanken var att gruppen i ganska stor utsträckning skulle jobba med innovationer. Men istället har gruppen mer haft fokus på att ta fram kommunikationsmaterial kring möjliga substitutioner. Substitutionslista: Är till för att informera upphandlare och beställare om vilka hälso- och miljöanpassade alternativ vad gäller kemikalieinnehåll som finns på marknaden. Listan är uppdelad utifrån olika produktgrupper inom sjukvården. Produktgrupperna är framtagna utifrån en prioriteringsmodell (t.ex. volymer, kemikaliernas hälso- och miljöegenskaper och potential till substitution). Under varje område listas olika produkter. För varje produkt anges vilka ämnen som kan orsaka problem och vilka möjliga alternativ som finns på marknaden. För varje produkt finns minst en tillgänglig leverantör. Substlistan utgör ett stöd framför allt för upphandlare, komplement till MSRs kriteriedokument. Ger stöd för att ställa kemikaliekrav, våga gå längre eftersom man vet att alternativ finns. Men den är också ett sätt att visa för marknaden vad landstingen vill ha. Miljöfaktablad: mer djupgående information för åtta produktgrupper. På miljöfaktabladen kan man bland annat läsa om: Miljö- och hälsoproblem kopplade till produkten Vilka substitut som finns Vilken miljönytta man kan göra genom att byta ut Vad som kan vara viktigt att tänka på vid substitution och ett konkret exempel från en upphandling, där eventuella prisskillnader beskriv och vilka dom viktigaste framgångsfaktorerna var Gruppen har också tagit fram ett utbildningsmaterial i form av en PP med stödanteckningar som kan användas i många olika sammanhang. Nationella substitutionsgruppen för kemikalier i varor

5 Kommande aktiviteter i gruppen
Delta i MSRs framtagande av uppdaterade kriterier för förbrukningsmaterial inom sjukvården. Jobba vidare med att utveckla substitutionslistan. Kommunicera substitutionslistan i våra verksamheter. Delge varandra kemikaliekrav som används i upphandlingar. Erfarenhetsbank? MSR drar nu igång ett arbete med att uppdatera kriterierna för sjukvårdens förbrukningsmaterial. Kan innebära att miljökrav tas fram för nya produktgrupper, prioriteringsmodellen kommer ses över. För att göra en tydligare koppling mellan krav på kemikalieinnehåll i varor i upphandlingar och den här gruppens substitutionslista, så behöver ju dessa hänga ihop. Därför kommer gruppen att fungera som ett bollplank i MSRs arbete. Grupen kommer här alltså få möjlighet att påverka kriteriedokumenten från MSR. Uppdateringen av sublistan kommer sedan att utgå från MSRs uppdaterade kriterier. Vi ser också att substitutionslistan tyvärr inte används i landstingets upphandlingar i den utsträckning som är önskvärt, vi måste därför jobba på att kommunicera att materialet finns och hur det är tänkt att användas. Vi vill också jobba på att göra en tydligare koppling mellan MSRs kriterier vad gäller kemikalieinnehåll i varor och substitiutionslistan, så att upphandlarna på ett enkelt sätt kan se vilka varor som finns på marknaden direkt i anslutning till respektive kriterium. Delge varandra kemikaliekrav som används i upphandlingar och delge erfarenheter av hur det har fungerat att ställa dessa krav… En osäkerhetsfaktor är att vi inte vet vad som händer med MSRs arbete framöver. MSR går in i Konkurrensverket under nästa år, eftersom all stödverksamhet gällande upphandling flyttas dit. Vad innebär det för kriteriearbetet och vad innebär det för arbetet i vår grupp? Vi konstaterar att det finns ett behov av gemensamma kriterier och ett starkt önskemål från branschen att likartade krav ställs från alla upphandlande verksamheter i hela landet. Nationella substitutionsgruppen för kemikalier i varor

6 Diskussionspunkter till workshopen:
Används substitutionslistan i upphandlingar i era respektive landsting? Vad vill ni att varugruppen ska jobba med i fortsättningen? Hur skulle varugruppen kunna jobba mer med innovationsprojekt i framtiden? På vilket sätt kan landstingen påverka att MSRs funktion blir kvar och att varugruppens arbete fortlever? Innovationsprojekt: Finns möjlighet för gruppen att via MSR få kontakt med t.ex. andra sjukhus inom Norden och starta innovationsprojekt där det går att söka pengar. Nationella substitutionsgruppen för kemikalier i varor

7 Vill ni veta mer eller gå med i gruppen?
Kontakta: Maria Azzopardi, Miljöstyrningsrådet


Ladda ner ppt "Nationella substitutionsgruppen för kemikalier i varor"

Liknande presentationer


Google-annonser