Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Advokat Anders Linnerborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Advokat Anders Linnerborg"— Presentationens avskrift:

1 Advokat Anders Linnerborg
Advokatfirman Lindahl i Helsingborg Ersättningsfrågor vid bildande av vattenskyddsområden.

2 VATTENSKYDDSOMRÅDE Särskilt om ersättningen

3 ERSÄTTNING ?

4 Lagregler 2 kap Miljöbalken 7 kap Miljöbalken 31 kap Miljöbalken ExpL
SNFS 1997:2

5 Gemensamma ersättningsregler
Naturreservat, Biotopskyddsområde mm Områdesreglerande planbestämmelser i PBL Vattenskyddsområde

6 Aktsamhet

7 19 kap 1 § Vattenlagen [……..] är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller utföra sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången skyldiga att vidta de anordningar, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighets-mått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.”

8 Aktsamhetsregler i övrigt
Skogsvårdslagen – kraven ej överstiga kvalifikationsgränsen (30§) Skötsellagen – kraven ej överstiga kvalifikationsgränsen (6a§) Hänsyn i naturvårdsområde (19§ NVL) – ej över kvalifikationsgränsen

9 19 kap 1 § Vattenlagen blev 2 kap 3 § Miljöbalken och 2 kap 7 § Miljöbalken

10 Miljöbalkens prop. Hänsynsreglerna innebär enligt motiven, vad gäller aktsamhetsprin-cipen, ingen materiell förändring i förhållande till VL.

11 Legala förutsättningar för att skall ersättning utgå?
Ersättning skall utgå om pågående markanvändning allvarligt försvåras inom berörd del av fastigheten. Prop. 1972:111 ”Mer än bagatellartat belopp”

12 Toleransnivå 1964 Värdet av markanvändningen står i uppenbart missförhållande till värdet av den tidigare användningen. 1972 Avsevärt försvårad pågående markanvändning 1987 Avsevärt försvårad markanvändning på berörd del av fastigheten (samma toleransnivå som enligt PBL 14:8 och VL 19 kap 7 § - markreglerande ersättningsbestämmelser) 1999 Avsevärt försvårad markanvändning på berörd del av fastigheten - med avdrag för det värde som, beträffande varje berörd del, ej uppgår till toleranspunkten (ändring från NVL och VL men inte för PBL)

13 Prop 1981/82: 130 s …torde kravet på att den pågående markanvändningen skall försvåras avsevärt i vissa fall kunna innebära en något restriktivare bedömning [……….] Ersättningsrätt behöver sålunda inte föreligga i alla fall då en föreskrift kan anses gå utöver aktsamhetsregeln.

14 Slutsats Lagstiftarens avsikt har inte varit att aktsamhetsnivån skall gå utöver nivån ”allvarligt försvårande”.

15 KVALIFIKATIONSGRÄNSER
? Hänsyn/akt-samhet? Allvarl. försv Synnerlig oläg. Orimlighet? enl. 2:7 MB

16 AKTSAMHETSPRINCIPEN

17 MÖD (prövningar enl VL)
Avgörande för aktsamhetsregelns innebörd i det enskilda fallet är det normala skyddsbehovet för grundvattentillgångar. Hur långtgående förfogandeinskränkningar en fastighetsägare är skyldig att tåla utan ersättning kan alltså variera betydligt.

18 Slutsats Praxis kan numera tolkas så att
Normalföreskrifter = aktsamhetsnivån Denna slutsats har även kommit till uttryck i SNV:s allmänna råd.

19 Strategi För den ersättningsskyldige: Hävda aktsamhetsprincipen
För den skadelidande: Hävda lagens toleransnivå

20 Tidpunkt för ersättningsrättens uppkomst
Vid dispensabla föreskrifter: Avslagsbeslut efter ansökan om åtgärd Vid förbud: Beslutet om skyddsföreskrifter

21 RF 2:18 RF 2:18 andra stycket: ”Den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten. Sådan ersättning skall också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen skall bestämmas enligt grunder som anges i lag”.

22 Kan ersättning utgå utan att ersättningsbestämmelse föreligger?
MÖD i ”Helsingborgsmålet”: Inte uteslutet; men om det föreligger starka miljöskäl för föreskrift så är möjligheten liten.

23 Tack för visat intresse!
Vill Du veta mer? Tel el


Ladda ner ppt "Advokat Anders Linnerborg"

Liknande presentationer


Google-annonser