Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bemötandets etik, praktik och pedagogik Gill Croona www.vxu.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bemötandets etik, praktik och pedagogik Gill Croona www.vxu.se."— Presentationens avskrift:

1 Bemötandets etik, praktik och pedagogik Gill Croona www.vxu.se

2 Etik & Utmaning Om lärande av bemötande i professionsutbildning Växjö University Press, 2003

3 En människa kan aldrig komma i beröring med en annan människa utan att det på något sätt påverkar den andras liv. Det kan handla om något så obetydligt som ett kortvarigt stämningsläge, att väcka känslor. Men det kan också innebära något oerhört betydelsefullt, så att den andres liv faktiskt vilar i den enskildes hand. Lögstrup, Den etiske fordring, 1989

4 Bemötandeproblematiken i vården Klagomål och anmälningsfall ökarKlagomål och anmälningsfall ökar Vårdforskning visar vårdsökandes missnöjeVårdforskning visar vårdsökandes missnöje Statliga utredningar visar problemStatliga utredningar visar problem Media upplyser ossMedia upplyser oss

5

6 Vad handlar klagomålen om ?

7 Vem klagas det på ?

8 Bemötandeproblematiken i vården Bristande kompetens?Bristande kompetens? En ny generation?En ny generation? Vårt mångkulturella samhälle?Vårt mångkulturella samhälle? Organisatoriska villkor!Organisatoriska villkor!

9 Bemötandet i vården Professionella relationer Asymmetriska relationer Olika hälsa Olika kunskap Olika kännedom Maktobalans

10 Kritiska situationer Diffusa symtomDiffusa symtom Väntetider vid cancerVäntetider vid cancer Ändrade operationstiderÄndrade operationstider Svåra beskedSvåra besked Felbedömningar, komplikationerFelbedömningar, komplikationer VårdplaneringVårdplanering

11 Det goda bemötandet i vården kännetecknas av att vårdpersonal möter vårdsökande människor på ett sätt som värnar om deras integritet och autonomi och svarar mot det behov av förståelse och trygghet som uppstår i kontakt med vården. Dessutom framstår förväntningarna om tid och delaktighet, tillsammans med önskemål om glädje, som aspekter som inte kan förbises. Croona, 2003

12 Goda möten gynnas av goda villkor Tid är inte bara en kvantitet – tid är en kvalitet

13 Hur hanteras bemötandeproblematiken i professionsutbildning ?Hur hanteras bemötandeproblematiken i professionsutbildning ? Vad handlar bemötandet om ?Vad handlar bemötandet om ? Hur går lärandet till ?Hur går lärandet till ? Hur ser villkoren för lärandet ut ?Hur ser villkoren för lärandet ut ? Hur kan man förstå detta på ett intressant sätt ?Hur kan man förstå detta på ett intressant sätt ? Forskningsproblem:

14 Forskningsfrågor: Vad är meningsfullt, meningsskapande och lärande, hindrande och konfliktfyllt – när det gäller bemötandeetik ? Urval: studenter, lärare och kliniska handledare i en professionsutbildning (sjuksköterskeutbildning) Datainsamlingsmetod: kvalitativ intervju Analysmetod: kvalitativ innehållsanalys Tolkningsperspektiv kritisk diskursanalys

15 Interaktionistisk utgångspunkt Etik och moral har sin grund i mellanmänskliga relationer Alla möten är lärande / har inverkan på alla parter - det finns inga tomma möten – är det inte det ena så är det det andra som kommuniceras - på gott och ont – oavsett om vi vill eller inte. Interaktionistisk utgångspunkt Etik och moral har sin grund i mellanmänskliga relationer Alla möten är lärande / har inverkan på alla parter - det finns inga tomma möten – är det inte det ena så är det det andra som kommuniceras - på gott och ont – oavsett om vi vill eller inte.

16 Språkfilosofisk utgångspunkt (diskursiv vändning) Språket ger våra handlingar och vårt tänkande mening och innebördSpråket ger våra handlingar och vårt tänkande mening och innebörd Språket är redskapet för att hantera vår situation, vår omgivning, våra relationer till andra och oss självaSpråket är redskapet för att hantera vår situation, vår omgivning, våra relationer till andra och oss själva Språket är grunden i allt lärande – särskilt när det gäller etik och moralSpråket är grunden i allt lärande – särskilt när det gäller etik och moral

17 Men vad är då en diskurs? språkliga strukturer, trender / tendenserspråkliga strukturer, trender / tendenser diskurser bär kunskap och värdendiskurser bär kunskap och värden dískurser skapar - och skapas i klimat / kulturerdískurser skapar - och skapas i klimat / kulturer de inverkar på bl.a. organisationskulturer / klimat, bemötandeetik mmde inverkar på bl.a. organisationskulturer / klimat, bemötandeetik mm Det som “sitter i väggarna” sitter i språket Det som “sitter i väggarna” sitter i språket

18 Studenternas erfarenheter av det goda bemötandet i vården åstadkomma jämlikhetåstadkomma jämlikhet svårt med annan etnicitet än den ’ursvenska’svårt med annan etnicitet än den ’ursvenska’ bidra till självtillfredsställelsebidra till självtillfredsställelse bry sig om och värna om patienternas integritetbry sig om och värna om patienternas integritet visa respekt och värna om patienternas autonomi - två sättvisa respekt och värna om patienternas autonomi - två sätt inbjuda till delaktighet och samarbete inbjuda till delaktighet och samarbete informera och överlåta informera och överlåta

19 Vad för slags diskurser? Värdediskurser Teoretiska tolkningsredskap Habermas kritiska kommunikationsteori Lögstrups omsorgsteori

20 Sex värdediskurser ’den effektivitetsinriktade diskursen’, handlar mycket om tid, pengar och effektivitetskrav’den effektivitetsinriktade diskursen’, handlar mycket om tid, pengar och effektivitetskrav ’den expertisinriktade diskursen’, handlar om bibehållandet av makt och hierarkiska strukturer’den expertisinriktade diskursen’, handlar om bibehållandet av makt och hierarkiska strukturer ’den omsorgsinriktade diskursen’, handlar om engagemang, hjälp och ansvar’den omsorgsinriktade diskursen’, handlar om engagemang, hjälp och ansvar ’den kommunikativt inriktade diskursen’, handlar om engagerad respekt, delaktighet och samarbete’den kommunikativt inriktade diskursen’, handlar om engagerad respekt, delaktighet och samarbete ’den egocentriska diskursen’ handlar om egenriktade och (till synes) oengagerade handlingar’den egocentriska diskursen’ handlar om egenriktade och (till synes) oengagerade handlingar ’den etnocentriska diskursen’ handlar om att en särskiljande inställning till människor med annan etnicitet och andra generationer’den etnocentriska diskursen’ handlar om att en särskiljande inställning till människor med annan etnicitet och andra generationer

21 De sex värdediskurserna i relation till: * värna om integritet och autonomi * svara mot behovet av trygghet och förståelse * förväntningar om tid, delaktighet och glädje Två underbygger – fyra undergräver

22 ’den omsorgsinriktade diskursen’, handlar om engagemang, hjälp och ansvar ’den kommunikativt inriktade diskursen’, handlar om engagerad respekt, delaktighet och samarbete Omsorg och respekt - i balans – är värden som ligger till grund för goda möten i vården En kombination av omsorgsetik och rättviseetik - solidaritet

23 Omsorg och respekt - värna om andra människors värdighet säker fri två hot bli övergiven bli förtryckt sårbar utsatt två etiska grunder inte överge inte förtrycka visa omsorg visa respekt Omsorg och respekt - värna om andra människors värdighet säker fri två hot bli övergiven bli förtryckt sårbar utsatt två etiska grunder inte överge inte förtrycka visa omsorg visa respekt

24 Solidaritet handlar i praktiken om att värna om andra människors värdighet genom att värna om deras sårbarhet och utsatthet – genom att visa omsorg och respekt – som innebär att inte överge och inte förtrycka. Förutom att sådant bemötande är etiskt i sig så hjälper det människor att se sig själva som värdiga människor som har både möjligheter och rättigheter till ett värdigt liv.

25 Utveckla bemötandeetiken genom: etisk medvetenhet – ex. vara observant på språkbruk.etisk medvetenhet – ex. vara observant på språkbruk. samtal – på alla nivåer, prata om bemötande – samtalet är etikens och pedagogikens främsta redskap.samtal – på alla nivåer, prata om bemötande – samtalet är etikens och pedagogikens främsta redskap. berättelser – dela erfarenheter, lära av varandra.berättelser – dela erfarenheter, lära av varandra. att argumentera och utmana varandra i samtal och diskussioner. Det är att engagera sig, ta ansvar och visa respekt för varandras åsikter. Det är ett sätt att praktisera solidaritet i arbetsgrupper.att argumentera och utmana varandra i samtal och diskussioner. Det är att engagera sig, ta ansvar och visa respekt för varandras åsikter. Det är ett sätt att praktisera solidaritet i arbetsgrupper. ömsesidiga, respektfulla, omsorgsfulla och samförståndsinriktade samtal om bemötande och andra etiska problem lärs etik på ett reflekterat sätt. Etik lärs av etik.ömsesidiga, respektfulla, omsorgsfulla och samförståndsinriktade samtal om bemötande och andra etiska problem lärs etik på ett reflekterat sätt. Etik lärs av etik.

26 Deliberativa samtal Att uppmana till att vara med och delta i deliberativa samtal och diskussionerAtt uppmana till att vara med och delta i deliberativa samtal och diskussioner Att utmana varandra genom att lyssna och försöka sätta sig in i och förstå andra och andras erfarenheter – är att visa respektAtt utmana varandra genom att lyssna och försöka sätta sig in i och förstå andra och andras erfarenheter – är att visa respekt Att kritisera men inte överge och släppa engagemanget - är att visa omsorgAtt kritisera men inte överge och släppa engagemanget - är att visa omsorg Att försöka nå samförstånd – samförståelse – är en drivkraft som för samtalet vidareAtt försöka nå samförstånd – samförståelse – är en drivkraft som för samtalet vidare Att väga in alla som berörs – ingen ska uteslutas – innefattar även dem som söker vård och stödAtt väga in alla som berörs – ingen ska uteslutas – innefattar även dem som söker vård och stöd

27 Hur gör vi för att ……….. * värna om integritet * värna om autonomi * svara mot behov av förståelse * svara mot behov av trygghet * svara mot förväntningar om tid * svara mot förväntningar om delaktighet * svara mot önskemål om glädje ……. när det gäller våra patienter?

28 ”Det är möjligt att gå etiskt outmanad genom tre års professionsutbildning i Sverige idag”

29 Olika lärande / undervisningsformer Reproducerande lärande – lära ut – asymmetri och distansReproducerande lärande – lära ut – asymmetri och distans Rekonstruerande lärande – skapa och lära tillsammans – symmetri och närhetRekonstruerande lärande – skapa och lära tillsammans – symmetri och närhet Emotionellt lärande – lära genom att beröras och känna – närhetEmotionellt lärande – lära genom att beröras och känna – närhet

30 En deliberativ (ömsesidighetsbaserad) pedagogik Pedagogiska förutsättningar baserade på relation, kontinuitet och tillit relation, kontinuitet och tillit Pedagogisk hållning baserad på omsorg och respekt i balans Pedagogisk metod med fokus på språk och samtal och gemensamt kunskapande

31 Gemensam rekonstruktion av kunskap Intersubjektivt lärande

32 Ju större utmaning desto större krav på: kontinuitet, relation och tillit kontinuitet, relation och tillit omsorg och respekt i balans

33 Deliberativt lärande Etiskt - bygger på det goda bemötandets värdegrundEtiskt - bygger på det goda bemötandets värdegrund Integrativt - integrerar olika sorters kunskapIntegrativt - integrerar olika sorters kunskap MeningsfulltMeningsfullt UtmanandeUtmanande Kritiskt genomlystKritiskt genomlyst BindandeBindande

34 1 Intro till omv2 Med baskurs3 Pre klin I 4 Omv.fo t o m I - patient 5 Omv m i p mötet 6 VFU I 7 Omv m i p ssk y-utövn 8 Omv.fo t o m II omgivning 9 Folkhälsovet910 Pre klin II11 VFU II12 VFU III 13 Omv fo t o m III 14 Omv fo t o m IV 15 Pre klin III16 VFU IV OH 15 stud erf Anhörig erf OH 14 stud erf OH 13 stud erf Patient erf OH 12 stud erf OH 20 stud erf OH 19 stud erf EH 16 geuns i fo EH 8 dok sekr koder EH 9 språk EH 10 prevention promotion mm EH 4 fo.etik EH 5 etnicitet mm EH 1 yrket koder mm OH 7 stud erf OH 6 stud erf EH 3 etik / teknik EH 2 kropp död mm År 1 År 2 År 3 Etikundervisning Etik- och omvårdnadshandledning EH 17 mod kraft EH 18 svåra beslut mm EH 11 bemöt komm u-vis

35 Hur gör vi för att ……….. * värna om integritet * värna om autonomi * svara mot behov av förståelse * svara mot behov av trygghet * svara mot förväntningar om tid * svara mot förväntningar om delaktighet * svara mot önskemål om glädje ……. när det gäller våra studenter?


Ladda ner ppt "Bemötandets etik, praktik och pedagogik Gill Croona www.vxu.se."

Liknande presentationer


Google-annonser