Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bemötandets etik, praktik och pedagogik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bemötandets etik, praktik och pedagogik"— Presentationens avskrift:

1 Bemötandets etik, praktik och pedagogik
Gill Croona

2 Etik & Utmaning Om lärande av bemötande i professionsutbildning Växjö University Press, 2003

3 En människa kan aldrig komma i beröring med en annan människa utan att det på något sätt påverkar den andras liv. Det kan handla om något så obetydligt som ett kortvarigt stämningsläge, att väcka känslor. Men det kan också innebära något oerhört betydelsefullt, så att den andres liv faktiskt vilar i den enskildes hand Lögstrup, Den etiske fordring, 1989

4 Bemötandeproblematiken i vården
Klagomål och anmälningsfall ökar Vårdforskning visar vårdsökandes missnöje Statliga utredningar visar problem Media upplyser oss

5

6 Vad handlar klagomålen om ?

7 Vem klagas det på ?

8 Bemötandeproblematiken i vården
Bristande kompetens? En ny generation? Vårt mångkulturella samhälle? Organisatoriska villkor!

9 Bemötandet i vården Professionella relationer Asymmetriska relationer
Olika hälsa Olika kunskap Olika kännedom Maktobalans

10 Kritiska situationer Diffusa symtom Väntetider vid cancer Ändrade operationstider Svåra besked Felbedömningar, komplikationer Vårdplanering

11 Det goda bemötandet i vården kännetecknas av att vårdpersonal möter vårdsökande människor på ett sätt som värnar om deras integritet och autonomi och svarar mot det behov av förståelse och trygghet som uppstår i kontakt med vården. Dessutom framstår förväntningarna om tid och delaktighet, tillsammans med önskemål om glädje, som aspekter som inte kan förbises Croona, 2003

12 Goda möten gynnas av goda villkor Tid är inte bara en kvantitet – tid är en kvalitet

13 Forskningsproblem: Hur hanteras bemötandeproblematiken i professionsutbildning ? Vad handlar bemötandet om ? Hur går lärandet till ? Hur ser villkoren för lärandet ut ? Hur kan man förstå detta på ett intressant sätt ?

14 Forskningsfrågor: Vad är meningsfullt, meningsskapande och lärande, hindrande och konfliktfyllt – när det gäller bemötandeetik ? Urval: studenter, lärare och kliniska handledare i en professionsutbildning (sjuksköterskeutbildning) Datainsamlingsmetod: kvalitativ intervju Analysmetod: kvalitativ innehållsanalys Tolkningsperspektiv kritisk diskursanalys

15 Interaktionistisk utgångspunkt Etik och moral har sin grund i mellanmänskliga relationer Alla möten är lärande / har inverkan på alla parter det finns inga tomma möten – är det inte det ena så är det det andra som kommuniceras           på gott och ont – oavsett om vi vill eller inte.

16 Språkfilosofisk utgångspunkt (diskursiv vändning)
Språket ger våra handlingar och vårt tänkande mening och innebörd Språket är redskapet för att hantera vår situation, vår omgivning, våra relationer till andra och oss själva Språket är grunden i allt lärande – särskilt när det gäller etik och moral

17 Men vad är då en diskurs? språkliga strukturer, trender / tendenser diskurser bär kunskap och värden dískurser skapar - och skapas i klimat / kulturer de inverkar på bl.a. organisationskulturer / klimat, bemötandeetik mm Det som “sitter i väggarna” sitter i språket

18 Studenternas erfarenheter av det goda bemötandet i vården
åstadkomma jämlikhet svårt med annan etnicitet än den ’ursvenska’ bidra till självtillfredsställelse bry sig om och värna om patienternas integritet visa respekt och värna om patienternas autonomi - två sätt inbjuda till delaktighet och samarbete informera och överlåta

19 Vad för slags diskurser
Vad för slags diskurser? Värdediskurser Teoretiska tolkningsredskap Habermas kritiska kommunikationsteori Lögstrups omsorgsteori

20 Sex värdediskurser ’den effektivitetsinriktade diskursen’, handlar mycket om tid, pengar och effektivitetskrav ’den expertisinriktade diskursen’, handlar om bibehållandet av makt och hierarkiska strukturer ’den omsorgsinriktade diskursen’, handlar om engagemang, hjälp och ansvar ’den kommunikativt inriktade diskursen’, handlar om engagerad respekt, delaktighet och samarbete ’den egocentriska diskursen’ handlar om egenriktade och (till synes) oengagerade handlingar ’den etnocentriska diskursen’ handlar om att en särskiljande inställning till människor med annan etnicitet och andra generationer

21 De sex värdediskurserna i relation till:
De sex värdediskurserna i relation till: * värna om integritet och autonomi * svara mot behovet av trygghet och förståelse * förväntningar om tid, delaktighet och glädje Två underbygger – fyra undergräver

22 ’den omsorgsinriktade diskursen’, handlar om engagemang, hjälp och ansvar ’den kommunikativt inriktade diskursen’, handlar om engagerad respekt, delaktighet och samarbete Omsorg och respekt - i balans – är värden som ligger till grund för goda möten i vården En kombination av omsorgsetik och rättviseetik - solidaritet

23 Omsorg och respekt - värna om andra människors värdighet säker fri två hot bli övergiven bli förtryckt sårbar utsatt två etiska grunder inte överge inte förtrycka visa omsorg visa respekt  

24 Solidaritet handlar i praktiken om att värna om andra människors värdighet genom att värna om deras sårbarhet och utsatthet – genom att visa omsorg och respekt – som innebär att inte överge och inte förtrycka.   Förutom att sådant bemötande är etiskt i sig så hjälper det människor att se sig själva som värdiga människor som har både möjligheter och rättigheter till ett värdigt liv. Hoten att bli övergiven och förtryckt – innebär hot mot den mänskliga värdigheten omsorg och respekt i balans – ibland tippa men alltid båda. Ex. rätten att få veta – att få behålla hoppet vad kan vi göra ? – för att förverkliga möten präglade av omsorg och respekt

25 Utveckla bemötandeetiken genom:
etisk medvetenhet – ex. vara observant på språkbruk. samtal – på alla nivåer, prata om bemötande – samtalet är etikens och pedagogikens främsta redskap. berättelser – dela erfarenheter, lära av varandra. att argumentera och utmana varandra i samtal och diskussioner. Det är att engagera sig, ta ansvar och visa respekt för varandras åsikter. Det är ett sätt att praktisera solidaritet i arbetsgrupper. ömsesidiga, respektfulla, omsorgsfulla och samförståndsinriktade samtal om bemötande och andra etiska problem lärs etik på ett reflekterat sätt. Etik lärs av etik. Det finns bara ett bemötandeklimat – det är samma klimat som existerar i arbetsgruppen som patienterna möter – väggarna / språkbruket bär värden inga tomma möten samtal – prata med varandra – lära av varandra – skaffa ett panorama av erfarenheter

26 Deliberativa samtal Att uppmana till att vara med och delta i deliberativa samtal och diskussioner Att utmana varandra genom att lyssna och försöka sätta sig in i och förstå andra och andras erfarenheter – är att visa respekt Att kritisera men inte överge och släppa engagemanget - är att visa omsorg Att försöka nå samförstånd – samförståelse – är en drivkraft som för samtalet vidare Att väga in alla som berörs – ingen ska uteslutas – innefattar även dem som söker vård och stöd

27 Hur gör vi för att ………. värna om integritet. värna om autonomi
Hur gör vi för att ……….. * värna om integritet * värna om autonomi * svara mot behov av förståelse * svara mot behov av trygghet * svara mot förväntningar om tid * svara mot förväntningar om delaktighet * svara mot önskemål om glädje ……. när det gäller våra patienter? Ur litteraturstudien – definition Det framkom övertydligt KLICK

28 ”Det är möjligt att gå etiskt outmanad genom tre års professionsutbildning i Sverige idag”

29 Olika lärande / undervisningsformer
Reproducerande lärande – lära ut – asymmetri och distans Rekonstruerande lärande – skapa och lära tillsammans – symmetri och närhet Emotionellt lärande – lära genom att beröras och känna – närhet

30 En deliberativ (ömsesidighetsbaserad) pedagogik
Pedagogiska förutsättningar baserade på relation, kontinuitet och tillit Pedagogisk hållning baserad på omsorg och respekt i balans Pedagogisk metod med fokus på språk och samtal och gemensamt kunskapande

31 Gemensam rekonstruktion av kunskap
Intersubjektivt lärande

32 Ju större utmaning desto större krav på:
kontinuitet, relation och tillit omsorg och respekt i balans

33 Deliberativt lärande Etiskt - bygger på det goda bemötandets värdegrund Integrativt - integrerar olika sorters kunskap Meningsfullt Utmanande Kritiskt genomlyst Bindande

34 Etik- och omvårdnadshandledning
Etikundervisning Etik- och omvårdnadshandledning 1 Intro till omv 2 Med baskurs 3 Pre klin I 4 Omv.fo t o m I - patient 5 Omv m i p mötet 6 VFU I År 1 EH 1 yrket koder mm EH 3 etik / teknik EH 2 kropp död mm EH 4 fo.etik EH 5 etnicitet mm OH 6 stud erf OH 7 stud erf 7 Omv m i p ssk y-utövn 8 Omv.fo t o m II omgivning 9 Folkhälsovet9 10 Pre klin II 11 VFU II 12 VFU III År 2 EH 8 dok sekr koder EH 9 språk EH 10 prevention promotion mm OH 13 stud erf Patient erf OH 12 OH 15 stud erf Anhörig erf OH 14 EH 11 bemöt komm u-vis 13 Omv fo t o m III 14 Omv fo t o m IV 15 Pre klin III 16 VFU IV År 3 EH 16 geuns i fo EH 17 mod kraft EH 18 svåra beslut mm OH 20 stud erf OH 19

35 Hur gör vi för att ………. värna om integritet. värna om autonomi
Hur gör vi för att ……….. * värna om integritet * värna om autonomi * svara mot behov av förståelse * svara mot behov av trygghet * svara mot förväntningar om tid * svara mot förväntningar om delaktighet * svara mot önskemål om glädje ……. när det gäller våra studenter? Ur litteraturstudien – definition Det framkom övertydligt KLICK


Ladda ner ppt "Bemötandets etik, praktik och pedagogik"

Liknande presentationer


Google-annonser