Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Kommunträff för Projekt- och företagsstöd Clarion 2011-04-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Kommunträff för Projekt- och företagsstöd Clarion 2011-04-14."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Kommunträff för Projekt- och företagsstöd Clarion 2011-04-14

2 Näringslivsenheten Regionalpolitiskt företagsstöd ALMI Företagspartner/Innovationsfrågor Interreg Landsbygdsprogrammet Serviceförsörjning Uppföljning 09.30 – 12.00 Information / dialog

3 13.00 – 15.30 Gruppdiskussioner 15.30 – 16.00 Gemensam sammanfattning ALMI/Innovationer Interreg Service/bredband-IT frågor Landsbygdsprogram/LEADER Regionalpolitiskt företagsstöd

4 AVD HÅLLBAR TILLVÄXT Funkt. LantbrukFunkt. Interreg Funkt. Utveckling o Samordning Funkt. Projekt- o Företagsstöd LÄNSLEDNING AVD 2010 2011 LÄNSLEDNING ENH NÄRINGSLIVSENHETEN INTERREG LANDSBYGDSPROGRAMMET REGIONALPOLITISKA MEDEL PROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖRETAGSSTÖD, KOMM. SERVICE PROJEKT REGIONFÖRBUNDET Jämtlands län LBY.PROGR. REG.POL. MEDEL

5 LÄNSANSLAGET - 2010 Beslutat Ändamål TkrBudgetBeslutat2009 FÖRETAGSSTÖD TOTALT 90 00089 75187 001 Reg. InvesteringsStöd 55 00064 12757 560 Reg. Bidrag till Företagsutv. 25 00015 81315 750 Kommersiell Service - varav max 5 0004 6363 376 Såddfinansiering 5 0005 17510 315 PROJEKTSTÖD TOTALT 60 00059 55956 491 Nationellt finansierat 30 00010 20728 785 EU-medfinansiering 30 00049 35227 706 TOTALT Åtgärder 150000149 310143 492 Uppföljning2 5002 2632 766 TOTAL Budget 152500151 573146 258

6 Beviljade företagsstöd 2010 - kommunfördelat

7

8 Beviljade företagsstöd 2010 – branschfördelat

9

10 LÄNSANSLAGET - 2011 Ändamål TkrBudget Reg. InvesteringsStöd 50 000 Reg. Bidrag till Företagsutv.eckling 20 000 Kommersiell Service - varav max 5 000 Såddfinansiering 5 000 FÖRETAGSSTÖD TOTALT 80 000 Uppföljning2 500 TOTAL Budget 82 500

11 Utfall Länsanslaget tom 2010 och bedömning av anslag och beslutsbudget 2011-2015 Länsanslag 2011, budget totalt 80 mnkr+ uppföljningsmedel 2009201020112012201320142015 Anslag 121 1091018876,2 Ingående balans -5,5-5,4-3,2-3 Indraget ansl. 0000000 Disp utbetalningar 116 106988573,2 Utbetalning 1211191091018876,2 Utgående balans -5-3 -3,0 Beslut 14314980 Återvinster 2516 121088 Utest. Beslutsstock 169184139106888379

12 Program Läget i landsbygdsprogrammet i länet Revideringens ”slutprodukt” Budgetuppföljning Målsättning i kompetensutveckling Utmaningen Sverige- det nya matlandet Vad gör en matlandetambassadör? Hur blev Östersund Creative city of Gastronomy och Matlandethuvudstad? Hur kan Landsbygdsprogrammet och partnerskapet stärka detta arbetet?

13 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 ”Rättighets- stöd” ”Möjlighetsstöd” Ett program/budget för Sverige 35 miljarder skr + moduleringsmedel 22 genomförande- strategier

14 ”POLITIK” NATIONELLA STRATEGIER FÖR REGIONAL UTVECKLING REGIONALT MÅL 2- PROGRAM FÖR KONKURRENS OCH SYSSELSÄTTNING 2007-2013 LANDSBYGDSPROGRAM- MET 2007-2013 INTERREGPROGRAM 2007-2013 ANSLAGET FÖR REGIONALA TILLVÄXTÅTGÄRDER EU:S STRATEGISKA RIKTLINJER FÖR SAMMANHÅLLNING "FINANSIERING” SVENSKA EU-FINANSIERADE STRUKTURFONDS-PROGRAM EU:s FONDER REGIONAL NIVÅ EU NATIONELL NIVÅ HÅLLBARTILLVÄXTHÅLLBARTILLVÄXT RTP 2008-2013, MFL LÄNS- TRANSPORTPLA N TRAFIK- FÖRS. PLAN mfl. FOU- STRATEGI mFL. SERVICE- PROGRAM 2009-2013 ENERGI OCH KLIMAT- STRATEGI

15 Övergripande mål Länet ska ha ett lönsamt skogs- och jordbruk Jordbrukets primärproduktionen ska vara inriktad mot mjölk och kött. Länet ska ha en hög grad av förädling av produkter och tjänster Fler företag på landsbygden. Landsbygdens attraktionskraft ska förstärkas. Länets höga natur- och kulturvärden ska bibehållas.

16 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Axel 1 Förbättra konkurrensen i jordbruks- och skogsektorn Målgrupp Jordbrukare inkl trädgårdsodlare och skogsbrukare, mindre företag som förädlar råvaror från de areella näringarna Axel 2 Förbättra miljön och landskapet Målgrupp Brukare av mark eller annan markförvaltare och i vissa fall djurhållare med utrotningshotade husdjursraser och avelsföreningar Axel 3 Diversifiering och förbättrad kvalitet på landsbygden Målgrupp Lantbruksföretag, Mikroföretag på landsbygden, lokala utvecklingsgrupper och andra aktörer Leader

17 Leaderområden i Jämtlands län

18 företagsstöd projektstöd Kompetensutveckling Diversifiering till annat är jordbruk Affärsutveckling i mikroföretag Främjande av turism Grundläggande service Bevarande/utveckling av kulturarv Startstöd Modernisering (inkl energiskog) Förädlingsstöd Kompetensutveckling Diversifiering till annat är jordbruk Affärsutveckling i mikroföretag Främjande av turism Grundläggande service Bevarande/utveckling av kulturarv Förnyelse och utveckling av byar Infrastruktur Stöd till samarbete/utveckling Miljöinvesteringar Åtgärder kopplade till Leader Åtgärder i

19 EU:s jordbrukspolitik I II ProduktionMiljö

20 Nya medel kommer från Modulering –från direktstöd till Landsbygdsprogram Outnyttjade medel i axel 2 och i Gårdsstödet EU:s återhämtningsplan –(pga den finansiella krisen)

21 7 utmaningar klimat förnybar energi vattenkvalitet biologisk mångfald omstrukturering av mjölksektorn bredband Sverige matlandet (svensk prioritering)

22 Mål - Förbättra konkurrensen i jordbruks och skogsektorn Målgrupp - Jordbrukare, skogsbrukare mindre företagare som förädlar råvaror från areella näringar Axel 1 Åtgärd Beslut i % av total budget Total budget 2007-13 111 Kompetensutveckling 111 Kompetensutveckling – matlandet 111 Kompetensutveckling - modulering 80% 0% 35,03 3,04 0,72 112 Startstöd unga jordbrukare80%15,26 121 Modernisering av jordbruksföretag 121 Modernisering – Biogas 121 Modernisering - Modulering 54% 28% 0% 139,86 8,92 11,03 123 Högre värde i jord- o skogsprodukter42%24,13 124 Samarbete inom gröna näringar37%3,10 125 Infrastruktur17%6,5 Summa (mkr)54%253

23 Mål - Förbättra miljön och landskapet Målgrupp - Brukare av mark, djurhållare av utrotningshotade husdjursraser Axel 2 Åtgärd Beslutat i % av total budget Total budget 2007-13 214 Utvald miljö, miljöinvesteringar samt vissa miljöersättningar 32%38,55 214 Utmaning – rovdjursstängsel 214 Utmaning – våtmarker 13% 0% 0,975 0,724 Summa (mkr)31%40,55 Inom rättighetsstöden, som ingår i axel 2 utbetalas i storleksordningen 988 miljoner kronor till länet under hela programperioden

24 Mål - Diversifiering och förbättrad kvalitet på landsbygden Målgrupp - Lantbruksföretag, mikroföretag, utvecklingsgrupper, landsbygdsbor Axel 3 Åtgärd Beslutat i % av total budget Total budget 2007-13 311 Diversifiering till annat än jordbruk 311 Diversifiering – Biogas 311 Diversifiering - Modulering 33% 0% 34% 23,2 1,0 0,88 312 Affärsutveckling i mikroföretag 312 Mikro - Biogas 312 Mikro - Matlandet 24% 0% 29,48 1,28 1,3 313 Främjande av turistnäringen70%26,61 321 Grundläggande service 321 Service – Bredband 17% 44% 3,2 4,42 322 Byutveckling57%0,71 323 Bevara natur o kulturarv31%2,90 331 Kompetensutveckling – ej gröna näringar 331 Kompetensutveckling – Matlandet 33% 8% 8,26 1,29 Summa (mkr)42%102,69

25 Mål - Mobilisera landsbygdsområdenas egen utvecklingspotential Målgrupp - Leaderområdets invånare, företagare, ideella föreningar, offentlig sektor Axel 4 Leader Åtgärd Total Budget 2007-13 411 Förbättra konkurrensen i jordbruks och skogsektorn4,7 412 Förbättra miljön och landskapet10,00 413 Diversifiering och förbättrad kvalitet på landsbygden39,46 421 Transnationellt samarbete3,96 431 Driftsåtgärd - Leaderadministration14,55 Summa (mkr)72,74

26 Aktuell problemställning 111 och 331 Kompetensutveckling Andelen företagsstöd av kompetensutveckling ska under programperioden öka och till minst 40%

27 Utmaningen Matlandet Fokusområden: Offentlig mat Primärproduktion Förädlad mat Matturism Restaurangbranschen


Ladda ner ppt "Välkommen till Kommunträff för Projekt- och företagsstöd Clarion 2011-04-14."

Liknande presentationer


Google-annonser