Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Kommunträff för Projekt- och företagsstöd Clarion 2011-04-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Kommunträff för Projekt- och företagsstöd Clarion 2011-04-14."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Kommunträff för Projekt- och företagsstöd Clarion

2 Näringslivsenheten Regionalpolitiskt företagsstöd ALMI Företagspartner/Innovationsfrågor Interreg Landsbygdsprogrammet Serviceförsörjning Uppföljning – Information / dialog

3 13.00 – Gruppdiskussioner – Gemensam sammanfattning ALMI/Innovationer Interreg Service/bredband-IT frågor Landsbygdsprogram/LEADER Regionalpolitiskt företagsstöd

4 AVD HÅLLBAR TILLVÄXT Funkt. LantbrukFunkt. Interreg Funkt. Utveckling o Samordning Funkt. Projekt- o Företagsstöd LÄNSLEDNING AVD LÄNSLEDNING ENH NÄRINGSLIVSENHETEN INTERREG LANDSBYGDSPROGRAMMET REGIONALPOLITISKA MEDEL PROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖRETAGSSTÖD, KOMM. SERVICE PROJEKT REGIONFÖRBUNDET Jämtlands län LBY.PROGR. REG.POL. MEDEL

5 LÄNSANSLAGET Beslutat Ändamål TkrBudgetBeslutat2009 FÖRETAGSSTÖD TOTALT Reg. InvesteringsStöd Reg. Bidrag till Företagsutv Kommersiell Service - varav max Såddfinansiering PROJEKTSTÖD TOTALT Nationellt finansierat EU-medfinansiering TOTALT Åtgärder Uppföljning TOTAL Budget

6 Beviljade företagsstöd kommunfördelat

7

8 Beviljade företagsstöd 2010 – branschfördelat

9

10 LÄNSANSLAGET Ändamål TkrBudget Reg. InvesteringsStöd Reg. Bidrag till Företagsutv.eckling Kommersiell Service - varav max Såddfinansiering FÖRETAGSSTÖD TOTALT Uppföljning2 500 TOTAL Budget

11 Utfall Länsanslaget tom 2010 och bedömning av anslag och beslutsbudget Länsanslag 2011, budget totalt 80 mnkr+ uppföljningsmedel Anslag ,2 Ingående balans -5,5-5,4-3,2-3 Indraget ansl Disp utbetalningar ,2 Utbetalning ,2 Utgående balans ,0 Beslut Återvinster Utest. Beslutsstock

12 Program Läget i landsbygdsprogrammet i länet Revideringens ”slutprodukt” Budgetuppföljning Målsättning i kompetensutveckling Utmaningen Sverige- det nya matlandet Vad gör en matlandetambassadör? Hur blev Östersund Creative city of Gastronomy och Matlandethuvudstad? Hur kan Landsbygdsprogrammet och partnerskapet stärka detta arbetet?

13 Landsbygdsprogrammet ”Rättighets- stöd” ”Möjlighetsstöd” Ett program/budget för Sverige 35 miljarder skr + moduleringsmedel 22 genomförande- strategier

14 ”POLITIK” NATIONELLA STRATEGIER FÖR REGIONAL UTVECKLING REGIONALT MÅL 2- PROGRAM FÖR KONKURRENS OCH SYSSELSÄTTNING LANDSBYGDSPROGRAM- MET INTERREGPROGRAM ANSLAGET FÖR REGIONALA TILLVÄXTÅTGÄRDER EU:S STRATEGISKA RIKTLINJER FÖR SAMMANHÅLLNING "FINANSIERING” SVENSKA EU-FINANSIERADE STRUKTURFONDS-PROGRAM EU:s FONDER REGIONAL NIVÅ EU NATIONELL NIVÅ HÅLLBARTILLVÄXTHÅLLBARTILLVÄXT RTP , MFL LÄNS- TRANSPORTPLA N TRAFIK- FÖRS. PLAN mfl. FOU- STRATEGI mFL. SERVICE- PROGRAM ENERGI OCH KLIMAT- STRATEGI

15 Övergripande mål Länet ska ha ett lönsamt skogs- och jordbruk Jordbrukets primärproduktionen ska vara inriktad mot mjölk och kött. Länet ska ha en hög grad av förädling av produkter och tjänster Fler företag på landsbygden. Landsbygdens attraktionskraft ska förstärkas. Länets höga natur- och kulturvärden ska bibehållas.

16 Landsbygdsprogrammet Axel 1 Förbättra konkurrensen i jordbruks- och skogsektorn Målgrupp Jordbrukare inkl trädgårdsodlare och skogsbrukare, mindre företag som förädlar råvaror från de areella näringarna Axel 2 Förbättra miljön och landskapet Målgrupp Brukare av mark eller annan markförvaltare och i vissa fall djurhållare med utrotningshotade husdjursraser och avelsföreningar Axel 3 Diversifiering och förbättrad kvalitet på landsbygden Målgrupp Lantbruksföretag, Mikroföretag på landsbygden, lokala utvecklingsgrupper och andra aktörer Leader

17 Leaderområden i Jämtlands län

18 företagsstöd projektstöd Kompetensutveckling Diversifiering till annat är jordbruk Affärsutveckling i mikroföretag Främjande av turism Grundläggande service Bevarande/utveckling av kulturarv Startstöd Modernisering (inkl energiskog) Förädlingsstöd Kompetensutveckling Diversifiering till annat är jordbruk Affärsutveckling i mikroföretag Främjande av turism Grundläggande service Bevarande/utveckling av kulturarv Förnyelse och utveckling av byar Infrastruktur Stöd till samarbete/utveckling Miljöinvesteringar Åtgärder kopplade till Leader Åtgärder i

19 EU:s jordbrukspolitik I II ProduktionMiljö

20 Nya medel kommer från Modulering –från direktstöd till Landsbygdsprogram Outnyttjade medel i axel 2 och i Gårdsstödet EU:s återhämtningsplan –(pga den finansiella krisen)

21 7 utmaningar klimat förnybar energi vattenkvalitet biologisk mångfald omstrukturering av mjölksektorn bredband Sverige matlandet (svensk prioritering)

22 Mål - Förbättra konkurrensen i jordbruks och skogsektorn Målgrupp - Jordbrukare, skogsbrukare mindre företagare som förädlar råvaror från areella näringar Axel 1 Åtgärd Beslut i % av total budget Total budget Kompetensutveckling 111 Kompetensutveckling – matlandet 111 Kompetensutveckling - modulering 80% 0% 35,03 3,04 0, Startstöd unga jordbrukare80%15, Modernisering av jordbruksföretag 121 Modernisering – Biogas 121 Modernisering - Modulering 54% 28% 0% 139,86 8,92 11, Högre värde i jord- o skogsprodukter42%24, Samarbete inom gröna näringar37%3, Infrastruktur17%6,5 Summa (mkr)54%253

23 Mål - Förbättra miljön och landskapet Målgrupp - Brukare av mark, djurhållare av utrotningshotade husdjursraser Axel 2 Åtgärd Beslutat i % av total budget Total budget Utvald miljö, miljöinvesteringar samt vissa miljöersättningar 32%38, Utmaning – rovdjursstängsel 214 Utmaning – våtmarker 13% 0% 0,975 0,724 Summa (mkr)31%40,55 Inom rättighetsstöden, som ingår i axel 2 utbetalas i storleksordningen 988 miljoner kronor till länet under hela programperioden

24 Mål - Diversifiering och förbättrad kvalitet på landsbygden Målgrupp - Lantbruksföretag, mikroföretag, utvecklingsgrupper, landsbygdsbor Axel 3 Åtgärd Beslutat i % av total budget Total budget Diversifiering till annat än jordbruk 311 Diversifiering – Biogas 311 Diversifiering - Modulering 33% 0% 34% 23,2 1,0 0, Affärsutveckling i mikroföretag 312 Mikro - Biogas 312 Mikro - Matlandet 24% 0% 29,48 1,28 1,3 313 Främjande av turistnäringen70%26, Grundläggande service 321 Service – Bredband 17% 44% 3,2 4, Byutveckling57%0, Bevara natur o kulturarv31%2, Kompetensutveckling – ej gröna näringar 331 Kompetensutveckling – Matlandet 33% 8% 8,26 1,29 Summa (mkr)42%102,69

25 Mål - Mobilisera landsbygdsområdenas egen utvecklingspotential Målgrupp - Leaderområdets invånare, företagare, ideella föreningar, offentlig sektor Axel 4 Leader Åtgärd Total Budget Förbättra konkurrensen i jordbruks och skogsektorn4,7 412 Förbättra miljön och landskapet10, Diversifiering och förbättrad kvalitet på landsbygden39, Transnationellt samarbete3, Driftsåtgärd - Leaderadministration14,55 Summa (mkr)72,74

26 Aktuell problemställning 111 och 331 Kompetensutveckling Andelen företagsstöd av kompetensutveckling ska under programperioden öka och till minst 40%

27 Utmaningen Matlandet Fokusområden: Offentlig mat Primärproduktion Förädlad mat Matturism Restaurangbranschen


Ladda ner ppt "Välkommen till Kommunträff för Projekt- och företagsstöd Clarion 2011-04-14."

Liknande presentationer


Google-annonser