Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre miljö Vad löser vi med infrastrukturplanerna 2010-2021? Helena Ervenius 2008-10-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre miljö Vad löser vi med infrastrukturplanerna 2010-2021? Helena Ervenius 2008-10-03."— Presentationens avskrift:

1 Bättre miljö Vad löser vi med infrastrukturplanerna 2010-2021? Helena Ervenius 2008-10-03

2 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 2 Fossilbränslefri regionförstoring 2030 Tågpendling Cykelparkering Pendlarparkering Attityder Nya bilar Expressbussar Anropsstyrd trafik Kan vi öka tågresandet med 50%? Järnväg, tåg, biljettpris, offentlig subvention

3 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 3 Persontransporter Miljarder km

4 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 4 Hur reser du?

5 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 5 Många reser på fritiden

6 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 6 Endast storstadsbor reser kollektivt till jobbet!

7 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 7 Hur lång tid tog det?

8 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 8 Fler kan gå eller cykla

9 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 9 Fossilbränslefria resor 2030 – är det möjligt? Vind i tankarna

10 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 10 Ny transportplan 2010 - 2021 Här är vi nu!

11 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 11 Systemanalys för östra Götaland Samband mellan godsnoder Samband mellan universitetsorter Starka besöksmål Tre områden som påverkar resande, infrastruktur och utveckling

12 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 12 Pendling mellan tätorter i östra Götaland Pendlingen är obefintlig mellan flera av universitet- och högskoleorterna Stor pendling mot Stockholm.

13 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 13 Slutsatser östra Götaland Bind ihop starka områden Fånga upp mellanliggande områden Tåg – nyckelfråga för hållbar tillväxt Trafiksäkra riksvägar

14 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 14 Infrastruktur för hållbar tillväxt Prop. 2008/09:35 –

15 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 15 Proppens innehåll Politisk inriktning Ekonomiska ramar Planeringsperiod 2010-2021

16 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 16 Regeringens mål Användarperspektiv Regional dialog Trafikslag i samverkan Hållbart transportsystem Ökad effektivitet Mer för pengarna Låt människors behov stå i centrum! Wä!

17 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 17 Huvudinriktning Ett trafikslagsövergripande perspektiv Trimma den fysiska planeringen Samhällsekonomisk nytta Regionalt inflytande och ansvarstagande Klimatutmaningen Ett mer jämställt transportsystem Användarens behov Trafiksäkerhet Jag vill transportera mina varor miljövänligt. Men fisken måste vara färsk när den kommer fram.

18 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 18 Hushåll med pengarna STEG 1:Påverka efterfrågan på transporter STEG 2:Effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur STEG 3:Ombyggnader av befintlig infrastruktur STEG 4:Ny infrastruktur STEG 1:Påverka efterfrågan på transporter STEG 2:Effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur STEG 3:Ombyggnader av befintlig infrastruktur STEG 4:Ny infrastruktur 4-stegsprincipen

19 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 19 4-stegsprincipen på Ölandsbron 1.Nytt beteende – cykelbuss 2.Utnyttja effektivare – smalare körfält Variabel hastighet 3.Smärre åtgärder – Nymålade väglinjer 4.Ny infrastruktur - NEJ 1990 Köer i flera timmar - Seriekrockar 2000 Fler cyklister, Inga köer, Inga olyckor

20 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 20 Strategisk miljöbedömning Mål Identifiera regionala och lokala miljömål som del av den totala målbilden Funktion Beskriv miljöpåverkan och måluppfyllelse för de funktioner/alternativ som beaktats.

21 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 21 Största utmaningarna Klimatet Utsläppen av klimatgaser från transportsektorn uppfyller Sveriges nationella och internationella åtaganden. Hälsan Luftkvalitet, buller och dricksvatten. Rörlighet? Landskapet Landskapets funktioner och värden ska upprätthållas, så att europeiska landskapskonventionen uppnåtts.

22 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 22 Exempel på frågor Vilka åtgärder leder till: 1.minskat transportbehov 2.minskad restid 3.nygenerering av biltafik 4.minskat behov av egen bil 5.effektivare samverkan mellan transportslag 6.ökad andel kollektivtrafik 7.ökat användande av energisnåla transportsätt 8.energieffektivare körsätt 9.ökad fyllnadsgrad 10.energieffektivisering av fordon

23 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 23 Hur ser framtiden ut? Befolkningens sammansättning Bosättningsmönster Bilinnehav Näringslivets struktur Resmönster Vilken infrastruktur och vilken kollektivtrafik behövs för att målen ska bli uppfyllda?

24 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 24 Prognoser och utfall Stora skillnader i prognos och utfall Totalförändringen nästan rätt Prognos 1997-2010 = +26%Utfall 1997-2007 = +18%

25 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 25 Kan du se framtiden?

26 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 26 För hållbar resa mot framtiden


Ladda ner ppt "Bättre miljö Vad löser vi med infrastrukturplanerna 2010-2021? Helena Ervenius 2008-10-03."

Liknande presentationer


Google-annonser