Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hänt och timat inom Vattenförvaltningen Martin Larsson Vattensamordnare/ Vattenmyndigheten 23 september 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hänt och timat inom Vattenförvaltningen Martin Larsson Vattensamordnare/ Vattenmyndigheten 23 september 2010."— Presentationens avskrift:

1 Hänt och timat inom Vattenförvaltningen Martin Larsson Vattensamordnare/ Vattenmyndigheten martin.h.larsson@lansstyrelsen.se 23 september 2010

2 Disposition Remissvar på samrådshandlingarna Vad har hänt - rapportering till EU - regeringens prövning av ÅP - vattenprisutredning, lagrådsremiss, nordisk jämförelse Vad händer nu ? -Åtgärdsunderlag för delområden - Samordning med Översvämningsdirektiv, Marina direktiv och BSAP - Ny havs- och vattenmiljömyndighet

3 Drygt 1 066 remissvar nationellt och 203 i distriktet Statliga myndigheter 24 st 12 % Kommuner 63 st 31 % Region/kommunförb 3 st 1 % Branschorganisationer 49 st 24 % Företag 28 st 14 % Vattenorganisationer 13 st 6 % Privatpersoner 23 st 11 % Alla remissvar på webben Summering samråd

4 Bearbetning av remissvar 1. Nationell 2. Distrikt 3. ÅP- underlag 3. Vatten- förekomst FP-grupp ÅP-grupp MKN-grupp MKB-grupp Kansli Ansvarig länsstyrelse Ansvarig länsstyrelse Ändring i dokumenten Remiss- sammanställning Knäck- frågor

5 Allmänna synpunkter Många synpunkter på: Vattenförvaltningssystemet – Juridik, Adm, Org Osäkerheten i dataunderlaget Miljökvalitetsnormer (MKN) för ekologisk status Alltför ambitiöst Fler Kraftigt Modifierade Vatten

6 Åtgärdsprogram Återkommande remissynpunkter : åtgärdslistan dåligt kostnads- och konsekvensbedömd, åtgärdslistan ej kostnadseffektiv, åtgärdslistan alltför oprecis, åtgärdslistan ej genomförbar p.g.a. myndighet saknar befogenhet, åtgärdslistan dåligt kopplade till MKN, otydlig struktur och alltför olika mellan distrikten, Strukturen alltför mycket av miljöproblem och för lite av åtgärderna Förändringar: åtgärdslistan förändrades ÅP ensades mellan distrikten Tydligare koppling mellan åtgärdsbehov, föreslagna åtgärder och MKN Konsekvensanalyserna ensades mellan distrikten och förbättrades Administrativa kostnader för åtgärderna beskrivs

7 Jordbruksverket behöver....fastställa en föreskrift med syfte att minska läckaget I förslag till ÅP: Jordbruksverket behöver…ta fram underlag för, och fastställa föreskrifter och/eller andra styrmedel med syfte att minska jordbrukets inverkan på vattenkvaliteten.. I beslutade ÅP : Exempel på förändringar efter remiss

8 Uppskattade kostnader för åtgärder per miljöproblem

9 Fördelning av kostnader mellan sektorer 88 % tillsyn enskilda avlopp 4 % marksanering av miljögifter 2 % dagvattenrening 2 % rapportering till VM 1 % framtagande av VA-planer 1 % planläggning och prövning Uppskattad fördelning av kostnader för kommunerna

10 Övrigt Regeringens prövning av Åtgärdsprogrammen – som begärts av Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökning, Jordbruksverket och några kommuner Innan Vattenmyndigheternas beslut om ÅP:

11 En komplex rapportering till EU… Mer än 150 tabeller Mkt information per vattenförekomst Kopplingar mot tidigare rapporteringar inom andra direktiv

12 Vad innebär prispolitikutredningen ? Sverige tillämpar artikel 9 i vattendirektivet korrekt och nya generella ekonomiska styrmedel bör inte införas i nuläget. För framtiden skulle dock ett system med överlåtelsebara utsläppsrätter för fosfor och kväve vara att föredra. (rapport från Naturvårdsverket – regeringsuppdrag)

13 Ur Prispolitikutredningen “Behovet av åtgärder för att förbättra vattenmiljön är av sådan omfattning att kostnaderna bedöms bli höga. Det faktum att man tidigare vidtagit åtgärder kan inte användas som argument för att en aktör inte ska göra mer..” Prissatt vatten? SOU 2010:17

14 Lagrådsremiss om ÅP och tillämpning av MKN Av de åtgärdsprogram som tas fram för att följa en miljökvalitetsnorm ska det framgå hur kraven på förbättringar fördelas mellan olika typer av källor och åtgärder, hur stora förbättringar varje åtgärd innebär och hur åtgärderna är avsedda att finansieras.

15 Jämförelse av juridisk implementering av WFD

16 Vad händer nu och fram till 2015 ?

17 Underlagsrapporter för Åtgärdsprogram för respektive avrinningsområde och kustområde (~50 st)

18 Underlagsrapporter för Åtgärdsprogram pedagogiskt underlag för att konkretisera behovet och effekten av åtgärder konkretisera vem som kan behöva göra vad (37- listan) identifiera luckor och brister i underlag (status- klassning, påverkansanalys, bedömningsgrunder..) indirekt kvalitetsgranskning

19 Vad händer nu och fram till 2015 ? genomförande av åtgärder statusklassificering ver 2.0 Utveckling av databaser (t.ex. Vattenkartan) ny Havs- och vattenmiljömyndighet Översvämningsdirektivet, Marina direktivet, BSAP

20 Vad händer nu och fram till 2015 ? kraftigt modifierade vatten – undantag prioriterade ämnen och särskilt förorenande ämnen utvärderingar av EU – - på förvaltningsplan, åtgärdsplan, rapportering, samverkan m.m. rapportera genomförda åtgärder 2012 till EU

21 www.vattenmyndigheterna.se


Ladda ner ppt "Hänt och timat inom Vattenförvaltningen Martin Larsson Vattensamordnare/ Vattenmyndigheten 23 september 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser