Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr i PEDAGOGIK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr i PEDAGOGIK"— Presentationens avskrift:

1 Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr i PEDAGOGIK
Sveriges Kommuner och Landsting

2 Dagens rubriker Rättigheternas ramar Statliga initiativ
Regionalt och lokalt arbete Vilka rättigheter har barn? Barnets rättigheter i ledning och styrning?

3 Implementering Kunskapsutveckling Tillämpning Verktyg Metod

4 Varför? Svenska regeringen
Konvention – juridiskt bindande mellan stater som ratificerat Deklaration – frivilligt åtagande Traktatskonventionen – artikel 27 Regional och lokal nivå

5 Enkät 2011 och 2013 Lokalt och regionalt beslutsfattande för att stärka genomförandet av barnets rättigheter. Enkät till samtliga 290 kommuner och 21 landsting/regioner 2011 svarade 74 % av kommunerna och 100 % av landstingen/regionerna 2013 svarade 83 % av kommunerna och 100 % av landstingen/regionerna

6 Har landstinget/regionen fattat beslut i fullmäktige eller styrelse om att arbeta med konventionen om barnets rättigheter? Blått = ja Rött = nej Gult = ej svar

7 Deklaration – frivilligt åtagande
Har kommunen fattat beslut i fullmäktige eller styrelse om att arbeta med konventionen om barnets rättigheter? Blått = ja Rött = nej Gult = ej svar Deklaration – frivilligt åtagande Konvention – juridiskt bindande mellan stater som ratificerat Traktatskonventionen – artikel 27 Svenska regeringen Lokal och regional nivå

8 Enkätfrågor Har kommunen, landstinget eller regionen: 1. fattat beslut i fullmäktige om att arbeta utifrån konventionen om barnets rättigheter? 2. fattat beslut i kommun-, landstings- respektive regionstyrelsen om att arbeta utifrån konventionen om barnets rättigheter? 3. fattat beslut i fullmäktige och styrelse om att arbeta utifrån regeringens strategi från 2010 om att stärka barnets rättigheter i Sverige? 4. fattat beslut i fullmäktige och styrelse om att barnkonsekvensanalyser ska göras, utöver eventuellt beslut om checklista? 5. avsatt en ansvarig person för att samordna arbetet med att genomföra konventionen om barnets rättigheter? 6. avsatt, utöver ansvarig person, ekonomiska resurser för arbetet med att genomföra konventionen om barnets rättigheter? 7. fattat beslut om att följa upp beslutade åtgärder som rör konventionsarbetet i verksamhetsberättelser eller motsvarande?

9 Västra Götalands Regionen
Svarar ja på alla frågor

10 Rättighetsbaserat arbete
Om du är politiker – fatta beslut grundade i rättigheterna som går att genomföra Om du är chef – skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna genomföra besluten i organisationen Om du är medarbetare – använd rätt metoder för att tillämpa rättigheterna bland barn och unga Förstå – kunna – vilja

11 Rättigheter - skyldigheter

12 Konventionens genomförande i Sverige Statlig nivå
BO Lag om barnombuds- man Frivilligorgani- sationer 1999 1990 1993 1996 30 milj NGO:s 30 milj BO 30 milj

13 Barnkonventionens genomförande i Sverige Statlig nivå
Ev. ny lag + 2015 2010 2013 2014 I regeringsför-klaringen 8 milj

14 Implementering Kunskapsutveckling Tillämpning

15 ”Det här har ingen bäring på oss” ”Det här behövs inte”
Meningserbjudande Konven- tionen ”Det här har ingen bäring på oss” ”Det här behövs inte” ”Det här gör vi redan”

16 Pallens tre ben: Barnets rättigheter Barnkompetens Barnperspektiv
Barnsyn Rätti Kompetens Perspektiv

17 S O S S

18 Socialtjänst Barnet Vårdnadshavare Hälso- och sjukvård

19 Hälso- och sjukvård Socialtjänst Barnet Barnet Vårdnadshavare

20 Perspektiv Barnets perspektiv Barnperspektiv Vuxnas syn på barn
Det som visar sig för barnet

21

22 Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell Makrosystem Religion
Politik Exosystem Kultur Förskolans villkor Mesosystem Arbets- plats Samverkan Lokal politik Lagar Mikrosystem Bhv Fsk Kamra- ter Utbild- nings- system Fam B H&H Skola Närområ-de Globalt system

23 Ett vägval 10ocent 10 procent Särskilda insatser 80 procent Generösa generella resurser 10 procent

24 Barn är i första hand barn?
Sjuka barn Asylsökande barn Ensamkommande barn Bråkiga barn Funktionshindrade barn Utsatta barn Svenska barn EU-barn Fas tre barn Barn i Sverige Barn med funktionsnedsättning Barn i förskolan Barn som kommer utan vuxet sällskap

25 Självständiga barn Barnets rättigheter - rättighetsbärare Barnpsykologi – barndomspsykologi Större barngrupper – färre vuxna Kompetenta barn Resilienta barn Medborgare/invånare - kund Ansvar för sitt eget lärande Diagnosticering Individuella åtgärdsplaner Disciplin Time-out

26 Implementering Kunskapsutveckling Tillämpning

27 Regionala modeller

28 Barnrättsforum Skåne en regional plattform med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne

29 En god jordmån Beslut i fullmäktige Tvärpolitiskt förankrat
Tydligt formulerade mål Förankring Samordningsansvar Arbetsgrupp Aktiviteter på olika nivåer Krav på uppföljning till politiken

30 Kommittén för rättighetsfrågor med tillhörande kansli
Handlingsplan Utvecklingsenhet för barns hälsa och rättigheter Kompetensutveckling Ombud för barnets rättigheter Samråd ålder/barnrättsfrågor Kartläggning av hur beslut och behov rörande barnrättsarbetet ser ut i förvaltningarna i VGR Och mycket, mycket, mycket mer….

31 FN:S KONVENTION OM BARNETS RÄTTIGHETER
Grundprinciper FN:S KONVENTION OM BARNETS RÄTTIGHETER Artikel 3 Barnets bästa Artikel 6 Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling Artikel 12 Barnets rätt att komma till tals Artikel 2 Icke diskriminering 31

32 Implementeringsartiklar
Artikel 4 Artikel 42 Artikel 44.6 Genomförande Kunskap Rapporter

33 Konventionen om barnets rättigheter
Verksamheten Artiklarna 19, 24, 28

34 Data- insamling Barnets bästa Information Du/din verksamhet Aktiva
artikel 2 Barnets bästa artikel 3 Information artikel 42 Du/din verksamhet Aktiva priorite- ringar artikel 4 Inflytande artikel 12 Helhetssyn artikel 6

35 Att beakta barnets rättigheter och perspektiv i ledning och styrning
Hur är det möjligt?

36

37 Fundera på följande: Om du skulle skatta kunskapsnivån om barnets rättigheter i din verksamhet, skulle du beskriva den som hög, på en mellannivå eller låg?

38 Rättighetsbaserat arbete
Om du är politiker – fatta beslut grundade i rättigheterna som går att genomföra Om du är chef – skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna genomföra besluten i organisationen Om du är medarbetare – använd rätt metoder för att tillämpa rättigheterna bland barn och unga Förstå – kunna – vilja

39 Kunskapsutveckling

40 Kunskap ”Ja, då måste man ju känna till alltihop om man ska kunna föra ut den i verksamheten. /…/ Nu tror ju jag, som jag har sagt, att vi gör mycket av det här för att vi är så barninriktade och är så medvetna om barns villkor och rättigheter. /…/ Jag tror ju att de flesta av oss kan det här i princip, men inte i grunden”. (Förvaltningschef)

41 Implementering Beslut om uppföljning till politiken

42 Ideologi ”Jag ser ju mer på de stackars barnen utomlands i vissa länder. Det är väl där jag tycker det är viktigast.” (Politiker)

43 Barnets bästa Men ofta är det så att vi fattar beslut utan att ägna det den minsta lilla tanke om jag ska vara riktigt ärlig. (Politiker)

44 Konventionens krav på offentlig verksamhet
Artikel 2 - rätten till icke-diskriminering Datainsamling och kartläggning Artikel 3 - barnets bästa i främsta rummet Prövningar av barnets bästa Artikel 6 - rätten till liv, överlevnad och utveckling Helhetssyn och samverkan Artikel 12 – rätten till delaktighet och inflytande Former för barns delaktighet och inflytande

45 Konventionens krav på offentlig verksamhet
Artikel 4 - barn ska prioriteras aktivt Politisk vilja Artikel 42 - rätten att få kunskap om sina rättigheter Information och kunskap

46 Generell kommentar 5 Internationella konventioner
Lagstiftningen överensstämmer Utveckla strategier och handlingsplaner Koordinera arbetet Följ upp genomförandet Samla data och gör kartläggningar Samarbeta med det civila samhället Internationellt samarbete Oberoende institutioner? Utbildning/Kompetensutveckling Information och medvetenhet

47 Besluta om Att arbeta i enlighet med konventionen.
Att policy och handlingsplan för barnkonventionen ska tas fram och revideras regelbundet. Att följa upp arbetet. Att återkoppling till politisk nivå ska ske.

48 GC 5 Utveckla handlingsplaner och policys, artikel 4, 42
Satsa på det som redan finns, inga nya stuprör! Skriv fram barnets mänskliga rättigheter vid revidering av befintliga planer. Ta fram handlingsplan och policy för arbetet med konventionen: - utbildningsplan med tydliga mål - utred möjligheterna för kontinuerlig dialog med barn och unga inom samtliga förvaltningar och nämnder

49 GC 5 Samarbeta med det civila samhället, artikel 4, 12
Ta reda på vilket samarbete som finns med det civila samhället. Frivilligorganisationer, arbetsgivare, idrottsrörelsen Vid upphandlingar. Villkora bidrag till organisationer – barns och ungas inflytande. Vilken roll kan NGO:s ha vid tillämpning av rättigheterna – watch dog?

50 GC 5 Oberoende institutioner, artikel 4
Lokala barnombud, ombud för barn? Funktion som samordnare för ett rättighetsbaserat arbete? Vart vänder sig barn som har synpunkter på något i er verksamhet?

51 Hur får barn i era verksamheter veta att de har rätt till delaktighet?

52 Hur får du veta vilka synpunkter barn och unga har på ditt politik- verksamhetsområde?

53 GC 5 Koordinering av genomförandet artikel 4, 12, 42 Strategiskt
Besluta om att öka kunskapen om konventionen i hela organisationen. Utbildning om samtal med barn. Besluta om att informera, vägleda och stötta samtliga nämnder, förvaltningar och funktioner i kommunen för att utveckla arbetet med barnet rätt till inflytande på ett naturligt sätt Besluta om att utvärdera genomförandeprocessen.

54 GC 5 Koordinering av genomförandet artikel 4, 12, 42 Operativt
Kunskapsbank på intranätet. Utbildning för nyanställda. Internationella barndagen, konventionens födelsedag. Filmer om rättigheterna. Litteratur och utställningar på biblioteket.

55 Att tänka på Det finns inga genvägar och inga quick fix
Tillfråga dem det berör, det vill säga barn och unga Det rättighetsbaserade arbetet pågår ständigt, blir aldrig färdigt

56 Gör barn starkare Vägledning


Ladda ner ppt "Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr i PEDAGOGIK"

Liknande presentationer


Google-annonser