Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sonja Vidjeskog Inför kandidatavhandlingen/RN-avhandlingen Vad är ett ”moget språk”? Språkbehandlingen med utgångspunkt i en studie av unga skribenters.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sonja Vidjeskog Inför kandidatavhandlingen/RN-avhandlingen Vad är ett ”moget språk”? Språkbehandlingen med utgångspunkt i en studie av unga skribenters."— Presentationens avskrift:

1 Sonja Vidjeskog Inför kandidatavhandlingen/RN-avhandlingen Vad är ett ”moget språk”?
Språkbehandlingen med utgångspunkt i en studie av unga skribenters akademiska svenska Seminariebesök/rättsvetenskap

2 Språkgranskning är enligt examensstadgan vid ÅA en kontroll av språket – för att tillgodose att det uppfyller de allmänna språkkrav som gäller vid akademin. Ansvaret är på studenterna.

3 Testa din språkkänsla Finn inte bara fem utan – sex fel!
Även internationella policyn är vanliga och då ska länder, efter att på något sett erkänt eller godkänt policyn, ta åtgärder för att uppnå de mål som ställs i den.

4 Facit Även internationella policyer är vanliga, och då ska länder, efter att på något sätt ha erkänt eller godkänt en policy, vidta åtgärder för att uppnå de mål som ställs i den.

5 Vilka språkkrav ställs på ÅA-studerandenas svenska?
Tillräckliga kommunikativa färdigheter för kandidatexamen Goda kommunikativa färdigheter för magisterexamen Utmärkta kunskaper i svenska (svenska som skolutbildningsspråk) Goda kunskaper i svenska (finska som skolutbildningsspråk)

6 Hur hittar studenter ett akademiskt språk?
Sofia Ask: Handledning, öga mot öga (jfr respons) Skriva större uppsatser, bitarna faller på plats (jfr problemlösning, strategier) Rådfråga andra studenter som gått igenom systemet med gott resultat (jfr goda modeller)

7 Och vad är ett akademiskt språk?

8 Siv Strömquist: Språket i en vetenskaplig uppsats skall i princip vara osynligt, det vill säga det skall förmedla utan att märkas. Detta innebär att det bör vara formellt, sakligt och språkligt korrekt. Det kännetecknas dessutom av exakthet (precision), överskådlighet och koncentration. Citerat ur Uppsatshandboken (1999)

9 Språket behöver ändå inte vara tråkigt Jfr Siv Strömquist
Skriv personligt och varierat. Skriv enkelt men inte som du talar. Tänk på klarhet, överskådlighet och precision. Följ skriftspråkets regler. Utnyttja hjälpmedel.

10 Johan Asplund: Språklig ofelbarhet är inget ideal.
En rimlig strävan är istället att utveckla en allmän språkkänsla som är tillräckligt god för att mestadels leda oss rätt och som utesluter att vi begår grova fel. Jag föreslår att vi skiljer mellan en lapsus och en fadäs. En lapsus är ett slarvfelsbetonat fel medan en fadäs är ett fel som sprider sig i texten och lämnar ofördelaktiga upplysningar om skribenten. ... en god allmän språkkänsla är förenlig med lapsusbetonade fel men inte med fadäser. Citerat ur Avhandlingens språkdräkt (2002)

11 Alf Henrikson Om du inte kan säga det du menar, tvingas du mena det du kan säga.

12 Vad ingår i språkfärdighet?
Skrivkonventioner Stavning Ordböjning Felen är oftast av lapsustyp. Använd hjälpmedel. Ord och fraser Meningsbyggnad Koherent text Felen riskerar vara av fadästyp Stil Summan av kardemumman En bra text fungerar på alla nivåer.

13 Hur gör studenterna? Ledigare stil Mer komplex stil
Genomsnittlig meningslängd ca 20 ord Enklare meningsbyggnad Förekommer överlånga meningar, över 40 ord Komplicerad meningsbyggnad

14 För komplext leder lättare till problem
Även om alla humanitärrättskonventioner inte definierar lagliga kombattanter utan vissa, som till exempel GC III artikel 4, direkt definierar krigsfångar betyder inte att de som uppfyller kraven för uppställs för att erhålla krigsfångestatus inte skulle anses som lagliga kombattanter, och därför också de undgå åtal för delaktighet i konflikten.

15 Skriv i stället – förutsatt att det är det som avses
Alla humanitärrättskonventioner definierar inte lagliga kombattanter, utan vissa, till exempel GC III artikel 4, definierar krigsfångar. De som uppfyller de ställda kraven för krigsfångestatus kan ändå anses som lagliga kombattanter och undgår då åtal för delaktighet i konflikten.

16 1. Undvik överlånga meningar
Ex. 1 Enligt Perlman (2003) har huvudelementet i bekräftande terapi att göra med hurudana attityder psykologer och terapeuter har gentemot homo- och bisexualitet, och resultaten i en undersökning av Burckell och Goldfried (2006) visar att lhb-individer föredrar terapeuter som, bland annat, understöder en lhb-identitet men som ändå förstår att den identiteten bara utgör en aspekt av en person. Meningen omfattar 54 ord. Rekommenderad genomsnittlig meningslängd är 20 ord.

17 Skriv i stället Enligt Perlman (2003) har huvudelementet i bekräftande terapi att göra med vilka attityder psykologer och terapeuter har gentemot homo- och bisexualitet. Resultaten i en undersökning av Burckell och Goldfried (2006) visar att lhb-individer föredrar terapeuter som, bland annat, understöder en lhb-identitet men som ändå förstår att den identiteten bara utgör en aspekt av en person.

18 2. Undvik långa inskott Ex. 2
Som en av de tidigaste kyrkofäderna (många patristiker placerar honom helst utanför denna skara och sätter honom istället bland apologeterna. Själv använder jag här, något förenklat, begreppet kyrkofäder i en vid betydelse och inkluderar Justinus bland dem) ger han oundgänglig information om förhållandena under det andra århundradet och kristendomen i tidig postapostolisk tid. Inskottet omfattar 31 ord. Jfr närminnet släpper sammanhanget efter 9 ord

19 Skriv i stället Som en av de tidigaste kyrkofäderna ger Justinus oundgänglig information om förhållandena under det andra århundradet och kristendomen i tidig postapostolisk tid. Visserligen placerar många patristiker honom helst utanför denna skara och sätter honom istället bland apologeterna. Men själv använder jag här, något förenklat, begreppet kyrkofäder i en vid betydelse och inkluderar därför Justinus bland dem.

20 3. Undvik satsradning Ex. 3 Som exempel kan nämnas ett beslut om utmätning, om det i domen endast anges parternas namn tvingas utmätningsmannen att skaffa ytterligare information från t.ex. befolkningsregistret.

21 Skriv i stället Som exempel kan nämnas ett beslut om utmätning: om endast parternas namn anges i domen tvingas utmätningsmannen skaffa ytterligare information från t.ex. befolkningsregistret.

22 4. Undvik ofullständiga meningar
Ex. 4 Susan Sundback har i sin artikel [titel, årtal] funnit tre attitydkomplex när hon mätte folks attityder till invandring och religiös pluralism. Nationell stolthet, invandrartolerans och invandrarfientlighet.

23 Skriv i stället Susan Sundback har studerat folks attityder till invandring och religiös pluralism. [referens] Hon fann tre attitydkomplex, nämligen nationell stolthet, invandrartolerans och invandrarfientlighet.

24 5. Undvik osymmetriska meningar
Ex. 5 År 1997 anställdes ännu en tjänsteinnehavare till denna enhet. Denna tjänsteinnehavares uppgift kom att innefatta nära samarbete med näringsavdelningen vid landskapsmyndigheten samt därtill att bevaka närings- och strukturpolitiska frågor.

25 Analys Denna tjänsteinnehavares uppgift kom att innefatta
nära samarbete med näringsavdelningen vid landskapsmyndigheten därtill att bevaka närings- och strukturpolitiska frågor.

26 Skriv i stället Tjänsteinnehavarens uppgift kom att innefatta nära samarbete med näringsavdelningen vid landskaps- myndigheten och därtill bevakning av närings- och strukturpolitiska frågor.

27 6. Var återhållsam med framförställda bestämningar
Exempel: På samtliga företag påverkande faktorer Skriv i stället: Faktorer som påverkar samtliga företag Exempel: De ur de anställdas synvinkel mer betydande optionsprogrammen uppkom ... Skriv i stället: Optionsprogrammen, som ur de anställdas synvinkel är mer betydande, uppkom ...

28 Använd sambandsord, konnektiver
Sambandsorden är som trafikmärken i texten. Använder du tydliga och klara vägvisare gör du det lättare för läsaren att navigera sig fram i texten.

29 Olika typer av samband Additiva samband, uttrycker tillägg:
ex. och, även, dessutom Temporala samband, uttrycker tidsföljd: ex. då, innan, samtidigt Kausala samband, uttrycker orsak: ex. därför, eftersom, följaktligen Adversativa samband, uttrycker motsättning: ex. men, ändå, däremot

30 Jämför pro gradu-avhandlingar
Skribenterna uttrycker runt 70 samband på 1000 ord Typerna av samband som uttrycks skapar konnektionsmönster

31 Jämför två ämnen Marknadsföring/ Högre betyg Additiv Adversativ Kausal
Temporal Nordisk historia/ Högre betyg Additiv Temporal Kausal Adversativ

32 Om pronomenbruket i pro gradu-avhandlingar
I detta kapitel gör jag en avgränsning Om du ser på ditt favoritprogram Därför bör vi underlätta beslutsprocessen I tabell 4 kan vi se x Genom att studera x får man insikt i y Ser man djupare på x Som forskare är man

33 Olika ämnen använder jag olika Jfr marknadsföring och historia
Författar-jaget i marknadsföring beskriver över lag arbetssätt i större utsträckning än historia. Författar-jaget i historia är ändå främst skribent, medan författar-jaget i marknadsföring också kan ha åsikter och vara personlig. Kvinnliga skribenter vägleder mer. Kvinnliga skribenter är mer personliga.

34 Vad kan avhandlingen göra?
Exempel: Avhandlingen analyserar Skriv i stället: I avhandlingen analyseras Skriv i stället: I avhandlingen analyserar jag Exempel: Avhandlingen strävar efter Skriv i stället: I avhandlingen strävas efter Skriv i stället: Jag strävar efter

35 Var noggrann med man Ha inte flera referenter i en och samma text! Ex. När man synar kommissionens rapport finner man emellertid att man fullständigt saknar kompetens inom området. Vem är man?

36 Använd ord och uttryck rätt
Se upp!! ”Nära men inte riktigt”: Kan leda läsaren på totalt fel spår och kräver för det första uppmärksamhet av läsaren och för det andra tolkning. ”Falska vänner” Termer, fackspråk

37 Språkkontakt berikar ofta – men inte alltid
Exempel: Det har argumenterats att principen rent av har uppnått jus cogens-status ... Skriv i stället: har hävdats Exempel ... och dess betydelse har blivit betonad på nytt i Generalförsamlingens deklaration angående territoriell asyl ... Skriv i stället: har betonats

38 Kejsarens nya kläder? Orginell ’ursprunglig’ Signifikant ’betydande’
Kritisk ’avgörande’ Operera ’verka’ Chans ’risk’

39 Ibland större variation i sverigesvenska texter
Jämför: based on focused on related to associated with

40 ÅA-texter Baserat på min empiriska forskning anser jag det vara motiverat att göra vissa förändringar. Den empiriska undersökningen [har] fokuserat på att undersöka beteendet hos kunderna. Skapandet av en identitet är relaterat till en process där engagemang och förtroende utvecklas.

41 Sverigesvenska texter
Denna svaghet har hanterats med stöd i NN. Valen av företag gjordes i enlighet med NN. Forskningen om detta har under en längre tid sammanlänkats med snabbrörliga produkter på B2C-marknader. Fokus har legat mot att intervjua personer som arbetar med kundrelationer.

42 En del vanliga finlandismer byts ut
Tidigare vanl. Nu På basen av -> baserat på (based on) Lämna bort -> fokusera på (focus on) Fästa uppmärksamhet vid Sträva till -> ämna (aim to) Skild -> specifik (specific)

43 Kriterier i språkgranskningen
I språkgranskningen bedömer språkgranskaren om följande kriterier uppfylls i tillräcklig grad: Texten representerar enhetlig sakprosastil Texten är sammanhängande och klar Texten är fri från påverkan från andra språk Meningsbyggnaden är korrekt Syftningarna är korrekta och tydliga Prepositionerna är rätt använda Ord och uttryck är rätt använda Finlandismer har undvikits Böjningen är korrekt Stavningen är korrekt Svenska skrivregler följs

44 Räkna med språklig bearbetning
Kontrollera språkbehandlingen Använd datorn som hjälpmedel Använd ordböcker Utnyttja skrivhandledningen Tidsbokning på språkcentrets webbplats

45 Använd hjälpmedel Svensk stavningskontroll (word med tillägget Svefix finns på ÅA) Att översätta EU-rättsakter (finns på nätet) Svenskt lagspråk i Finland (finns på nätet) Myndigheternas skrivregler (finns på nätet) Svensk ordbok (finns på för abo.fi-användare) Svenska Akademiens ordlista (finns på och som app)

46 Skrivhandledning kostnadsfri hjälp med bearbetningen av språket
en pedagogisk verksamhet: stöd men inte korrekturläsning en kommunikationslärare går igenom cirka 10 sidor text med skribenten (max. 3 ggr) tidsbokning på språkcentrets webbplats


Ladda ner ppt "Sonja Vidjeskog Inför kandidatavhandlingen/RN-avhandlingen Vad är ett ”moget språk”? Språkbehandlingen med utgångspunkt i en studie av unga skribenters."

Liknande presentationer


Google-annonser