Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialpsykiatriska avdelningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialpsykiatriska avdelningen"— Presentationens avskrift:

1 Socialpsykiatriska avdelningen
Socialförvaltningen Socialpsykiatriska avdelningen Socialförvaltningen

2 Målgruppsdefinition Personer med varaktig psykisk funktionsnedsättning som upplever väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter ska ha funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. svårigheterna kan bestå av funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara en direkt effekt av funktionsnedsättningen. Allvarlig karaktär varaktig Skapa svårigheter i vardagen för personen Beakta/bedöma behov vad nedsättningen som ger svårigheter med att skapa struktur, göra tolkningar av omvärlden och minnas stress och samtidigt ta hänsyn till personens resurser Grunden till bistånd, psykisk sjukdom som ger nedsättningar Bedömer utifrån två lagar Hsl gränssnitt mot annan huvudman Socialförvaltningen

3 Uppdrag Utreda, bedöma och ge insatser beslutade enligt Socialtjänstlagen och/eller Hälso och sjukvårdslagen (upp till sjuksköterskenivå) Utifrån skälig levnadsnivå ge vardagsstöd till psykiskt funktionsnedsatta utifrån behov och skapa förutsättningar för återhämtning, självständighet och oberoende Insatser utifrån behov, t.ex. boendestöd i ordinärt boende eller bostad med särskild service, sysselsättning, träffpunkt, ledsagning, kontaktperson, korttid, kontaktperson, hälso- och sjukvårdsinsatser, anhörigstöd etc. Socialförvaltningen

4 Insatser inom socialpsykiatriska avdelningen enligt SoL
Boendestöd Kontaktperson Ledsagning Sysselsättning/arbetspraktik Träffpunkt Stöd vid matsituationen/matdistribution Korttidsbostad Bostad med särskild service Socialförvaltningen

5 Bistånd utifrån 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen
”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.” Bistånd utifrån 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen Socialförvaltningen

6 Biståndsprocessen utifrån SoL
1. Ansökan/ Förfrågan 3. Utredning 2. Fördelningsmöte 6. Avslag 4. Beslut 6a. Överklagan 5. Bifall 5a. Verkställighet 5b. Omprövning 2 a. Hänvisning vidare 2 b. Nybedömningssamtal 6b. Dom Biståndsprocessen utifrån SoL Socialförvaltningen

7 Hälso- och sjukvårdslagen 18 §
”Varje kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som efter biståndsbeslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i socialtjänstlagen.” ”Varje kommun ska i samband med dagverksamhet, som omfattas av socialtjänstlagen, erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som vistas där.” ”Kommunen skall i samband med sådan hälso- och sjukvård rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade.” Socialförvaltningen

8 Hälso- och sjukvård Beslut om inskrivning och utskrivning i kommunal hemsjukvård Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet Omvårdnadsprocessen som innefattar anamnes, status, omvårdnadsdiagnos- och plan, omvårdnadsåtgärder, uppdatera status, uppföljning samt resultat Rehabilitering Läkarmedverkan Socialförvaltningen

9 Omvårdnadsansvarig sjuksköterska
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska har huvudansvar för patientens omvårdnad under hela vårdtiden Sjuksköterskan medverkar vid vårdplaneringar Undervisar, informerar, handleder och informerar patient, anhörig och personal samt utvärderar och följer upp ordinerade åtgärder Konsulterar och tillkallar läkare eller annan särskild kompetens då patientens tillstånd kräver det Planerar samt beslutar om delegeringar till omvårdnadspersonal gällande omvårdnadsåtgärder Socialförvaltningen

10 Hälso- och sjukvårds processen
1. Ansökan/ Kallelse till vårdplanering kommer in 3 a. Inskrivning OAS utses 2. Fördelningsmöte 3 b. Hänvisning till rätt instans 4. Omvårdnadsplan utarbetas 7. Utskrivning 5. Utförande av insatser 6 a. Förändrade behov 2 a. Hänvisning till rätt instans 3. Vårdplanering genomförs 6. Uppföljning Hälso- och sjukvårds processen Socialförvaltningen

11 Vad innebär Boendestöd?
Individuellt anpassat stöd utifrån den enskilde individens behov och resurser. Stödet sker i och utanför individens egna bostad. Skall syfta till att stärka individen mot självständighet och oberoende. Socialförvaltningen

12 Fördjupat boendestöd genom RACT och Case Manager
Case managern arbetar utifrån RACT, en evidensbaserad systematisk metod rekommenderad av Socialstyrelsen. En Case manager har en samordnande funktion och stödjer individen i dennes återhämtningsprocess. Individen formulerar mål tillsammans med sin Case Manager, där de via resursgruppsarbete knyter samman de kontakter och processer individen behöver för sin återhämtning. Socialförvaltningen

13 Boende med särskild service
Individuellt anpassat stöd utifrån den enskilde individens behov och resurser. Här bedöms individen ha ett större behov av personligt stöd än vid ordinärt boende. Skall syfta till att stärka individen mot självständighet, oberoende och om möjligt eget boende. Socialförvaltningen

14 Arbetspraktik Syftet med arbetspraktik kan se olika ut beroende på individens behov. Målsättningen är att träna individen under arbetsliknande och strukturerade former för att öka sin aktivitetsnivå, bryta isolering och få möjligheten att kunna delta i en arbetsliknande gemenskap. Syftet är att individen skall komma ut i arbetsliv eller studier. Socialförvaltningen

15 Träffpunkt Solsidan Social samvaro som syftar till att bryta social isolering. Detta kan till exempel innebära; Matlagning Utflykter Studiecirklar Tipspromenader Omvärldsbevakning m.m. Socialförvaltningen

16 Återhämtning Återhämtning är en ständigt pågående process.
Återhämtning innebär en grundläggande förändring av hur en individ betraktar sig själv utifrån värderingar, känslor, förhållningssätt och livsmål. Återhämtning handlar om att hitta en hanterbarhet av funktionsnedsättning och symtom. Återhämtning kan upplevas trots kvarstående funktionsnedsättning och symtom. Återhämtning är grundläggande för individens arbete med sig själv inom socialpsykiatriska avdelningen, där målsättningen är att individen så småningom kan hantera funktionsnedsättning och symtom och därmed se annorlunda på sig själv och sin livssituation. Socialförvaltningen


Ladda ner ppt "Socialpsykiatriska avdelningen"

Liknande presentationer


Google-annonser