Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gränsers betydelse i en tid av nya regioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gränsers betydelse i en tid av nya regioner"— Presentationens avskrift:

1 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner
VÄLKOMNA!!

2 Dagsläget - geografin:
Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Dagsläget - geografin: Sex regioner har redan eller har för avsikt att lämna in en ansökan En region på gång att formulera en ansökan Stockholm vill inte bilda regionkommun men uppvaktas av Sörmland Fyra län med inre slitningar: Värmland - Svealand eller Västra Götaland Västmanland - Svealand eller Stockholm Mälardalen Kalmar - Östra Götaland eller en Sydsvensk region Jönköping - Östra Götaland eller egen regionkommun Norra Sverige – Norr- och Västerbotten samt delar av Västernorrland (inklusive Sundsvall och Ånge) Mittsverige – Jämtland och delar av Västernorrland (exklusive Sundsvall och Ånge) Västra Götaland Skåne Halland Gotland Svealand på gång (Gävle, Dalarna, Uppsala, Örebro, Värmland) Stockholm själv och Sörmland vill med Stockholm Skåne och Blekinge 2014 Inre slitningar Värmland, Västmanland, Kalmar och Jönköping Kommuner vill funktionell regioner och landstingen vill landstingsregioner

3 Inga ansökningar – viljeyttringar – finns inget erbjudande
Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Den formella gången: Inga ansökningar – viljeyttringar – finns inget erbjudande Geografiska frågor – Kammarkollegiet Uppgiftsfördelningen – regeringskansliet - Om enbart förändring mellan kommuner – enkel fråga Ex från landsting till regionkommun – fullmäktigebeslut från Landstinget - Ta över statliga åtaganden – intressekonflikt mellan kommun och stat – ett regeringsärende - Korsa en länsgräns – även Kammarkollegiet Enbart bilda regionkommun Förändringar mellan primärkommun och landsting Ex ansvar för gymnasieskolorna etc. Bilda regionkommun och ta över statliga uppgifter, ex. det regionala utvecklingsuppdraget Ex. 33:1 stöd till företag Bilda regionkommun, ta över statliga uppgifter och utöka sin geografi Oklart hur omfattande de olika regionernas viljeyttringar kommer att bli Sannolikt hela kittet, ny geografi och nya uppgifter

4 Dagsläget – politiken:
Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Dagsläget – politiken: Moderaternas inställning – vågmästarna och sätter ribban Principer: - En ny regionkommun får inte bara vara en omstöpt sjukvårdsregion - Medborgarna måste tillfrågas Ingen omfattande regionreform då bland annat staten ännu inte omorganiserats Kriterier: Visa på att regionkommunen bygger på livskraftiga tillväxt- och arbetsmarknadsregioner - Visa på att medborgarperspektivet är tillgodosett och medborgarnyttan är central - Kunna påvisa vad som händer med skattesatserna - Vad händer med medborgarnas valfrihet och brukarmakt Tongivande Partisekreteraren Per Schlingmann 700 av 845 kände till region och hade en uppfattning i regionfrågan 615 neg 85 pos Marknadsprofilen i boden

5 Dagsläget – politiken:
Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Dagsläget – politiken: Övriga inom alliansen inte lika tydliga – vill finna kompromiss Ingen hjärtefråga! Oppositionen – socialdemokraterna – beslut i augusti – för regionkommuner Regeringens tre alternativ: - ge regionerna en chans - ta över initiativet och tala om hur regionerna ska bildas - begrav frågan Risk för upprepning av norsk reform – snubblar på målsnöret Odells önskan om en kompromiss innan jul Sannolik utgång De som önskar bli försöksregioner kan få Men moderaterna sätter kraven De som vill in måste passera deras nålsöga Tips: Blir det en ansökan från en Svealandsregion så hänger Värmland och Västmanland på Stockholm förblir en egen region – ev ändring om ny majoritet efter valet 2010 … och Sörmland förblir Stockholm trogen …och utanför tillsvidare Om en Östra Götalandsregion så kan: - Kalmar komma att delas i ett skarpt läge – beror på kommunernas ställningstaganden - Jönköping kan välja att gå med - beror på politiska styrkeförhållanden

6 Enligt politiken sitter vi med tre vattendelare
Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Men varför så trögt? Enligt politiken sitter vi med tre vattendelare Två innehållsmässiga logiker (funktion): - Hälso- och sjukvård - Regional tillväxt Två geografiska logiker (utsträckningen): - Nätverkstänkandet – ex. Halland - Storregiontänkandet – försöksregionerna Två demokratiska logiker (processen): - Bildandet av en storregion drivs av de folkvalda politikerna - Innan storregion – fråga medborgarna direkt Vattendelarna motsvarar andra underliggande (tankemässiga) gränser 1. Sjukvården till politiken och tillväxten till marknaden 2. Småskaligt nätverkstänkande (marknad) och storskaligt (politisk tyngd) 3. Processen drivs av politiken och processen måste godkännas av medborgarna Dessa kommer inte fram i diskussionerna utan ligger djupt nedbäddade i den politiska retoriken och partiernas ideologi och är inte öppna för en kritisk diskussion eller offentlig debatt Det är den politiska hanteringen dessa underliggande gränser som är avgörande för regionfrågans utgång Men också de eventuella nya försöksregionernas möjliga framgångar och tillkortakommanden Ex. se Skånemoderaternas förändrades syn på hälso- och sjukvården där regionpolitikernas syn skiljer sig från partiet centralt.

7 Två innehållsmässiga logiker:
Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Två innehållsmässiga logiker: Den politiskt styrda hälso- och sjukvården och utbildningsväsendet är politiskt styrd och därmed geografiskt avgränsade. Men teknikens utveckling, ökat kunskapsflöde över gränserna och EU:s sammanhållningspolitik driver offentlig service i en funktionell riktning som inte kan hållas inom en given geografi. Näringslivet präglar i hög grad de funktionella regionernas geografiska utbredning. Men de funktionella sambanden hänger i hög grad samman med politikens direkta och indirekta stöd: service i form av kompetens, kollektivtrafik och investeringar i form av infrastruktursatsningar etc. Se statlig service i föränring Erik Westholm, nyttjandet av IT både ökad virtuell närvaro och minskad fysisk närvaro. Se Åke E Andersson som hävdar att specialistsjukhusen skickar röntkenplåtar till Australien för diagnos Danska specialistsjukhus som söker sig utanför landets gränser Se Handelskamrarnas kamp för nya väg och järnvägsbyggen in mot politiken Varför tänker man klungor enbart kring näringslivet – varför inte kring kompetenscentra och hälso- och sjukvårdsaktörer eller landsbygdsutvecklare eller ideella organisationer med likartade syften Bibelbältet i småland Penta plus örebro – gävle – mälardalen – dalarna och värmland Och kalmar – blekinge och växjö Alla bidrar ju på olika sätt till regionens uvteckling Eller identifiera problem… Var finns hells angels eller bandidos?

8 Två geografiska logiker: - Nätverksregionen – exemplet Halland
Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Två geografiska logiker: - Nätverksregionen – exemplet Halland En mindre region kan dra fördel av den egna och andras regioners styrkor. Men kan i samtalet med staten aldrig hävda sina intressen med den större tyngd som en storregion kan. Risk för att inte få alla statliga ansvarsområden. Storregionen – exemplet Västra Götaland / Skåne En större geografisk region kan bidra till att riva vissa murar mellan olika institutioner. Klart starkare i förhandlingar med staten. Men en större region är aldrig synonymt med en systematisk uppbyggnad av nödvändiga mötesplatser och nätverk. Region Halland – ett marknadstänkande inser att de kan leva gott på fallfrukterna från Malmö Och göteborg samt gemensamma satsningar utmed västkusten inom Ramen för ex. skandinaviska arenan utan att behöva dela kostnaderna För de perifera delarna av det större regionerna Västra Götalandsregionen – ett storpolitiskt tänkande Den politiska lobbyismen mot regeringen och EU är viktig. Men även nätverk inom VG regionen då även försöksregionerna har sina ”underregioner” – i Skåne fyra, nordöstra, sydöstra, nordvästra samt sydvästra och i Västra Götaland; Sjuhärad, Fyrbodal, Göteborg och Skaraborg?

9 Två demokratiska logiker: - Omställning sker via valda politiker
Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Två demokratiska logiker: - Omställning sker via valda politiker Västra Götaland och Skåne blev till genom valda politikers initiativ. Men känslan av tillhörighet och samhörighet ute bland aktörer och medborgare till den egna platsen är viktig om platsen ska marknadsföras och regionens attraktivitet stärkas. - Omställning kräver förankring via medborgarna Medborgarna och de lokala och regionala aktörerna är en strategisk resurs för en nätverksregion. Men inte ens Västra Götaland eller Region Skåne kom till genom att medborgarna tillfrågades; I Skåne för att man ville få ett ökat inflytande, i Västra Götaland för att man hade ekonomisk kris. Regionpolitikens frihetsgrader svarar mot medborgarnas förtroende för hur politikerna sköter sitt uppdrag Ex kritiken mot regionförbunden vilka är indirekt valda organ I båda regionerna har man dessutom bildat allianser över blockgränserna för att hindra småpartier att bli vågmästare (1999 vg o 2006 i skåne). Men medborgarnas insikt om den nya tillhörigheten och intresse för den egna regionen har sakta utvecklats i positiv riktning enl SOM institutets mätningar I båda fallen handlar det om funktionella samband och funktionella regioner Oavsett om hälso – och sjukvård eller näringslivsutveckling Varken skåne eller vg regioen blev till på medborgarnas initiativ Eller med hjälp av deras omfattande stöd – däremot har stödet växt

10 Den demokratiska illusionen:
Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Den demokratiska illusionen: Välfärdsfrågor och utvecklingsfrågor av samma karaktär men så är det inte! Samma demokratikriterier men olika mekanismer. Välfärdsfrågor Valdemokrati (inslag från deltagare och samtal) Allokativ effektivitet: givna frågeställningar, resurser, löften, mätbara resultat, en beslutsnivå. Direkt till innehåll, form och företrädarskap Utvecklingsfrågor - Styrning via flera politiska nivåer (multigovernance) Adaptiv effektivitet vid förhandling och allokativ effektivitet vid genomförande: flera beslutsnivåer, vision, poola resurser, anpassa strategierna, osäkert utfall Indirekt till innehåll, form och företrädarskap Allokativ frågor Den lokala skolan, beslut i fullmäktige, ordföranden i olika nämnder) Hela spelet inom en politisk institution ex. kommunen Effektivitet – Demokrati – vid val Adaptiva frågor Kommunöverskridande näringssatsning mot kulturinitiativ, Viktig fråga: då beslut genom förhandling mellan olika offentliga aktörer, går på mandat att förhandla men vem ska företrädas när beslut fattas? Hela spelet inom flera politiska institutioner samt i gränslandet ut mot andra institutioner och aktörer inom andra sektorer eller geografiska områden. Effektivitet - Demokrati – flernivå - multigovernance

11 Den demokratiska illusionen Regionpolitikernas nya utmaningarna:
Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Den demokratiska illusionen Regionpolitikernas nya utmaningarna: - Att bli känd i en hel region trots lokal bakgrund - Att profilera sig i frågor där blockgränserna är diffusa - Att hantera alla processer i det politiska tillväxtarbetet och göra det begripligt för väljarna - Hur ska man göra för att kunna ställa politikerna till ansvar Utvecklingen för centerpartisten Kent Johansson Regionråd i Västra Götaland Första generationens regionpolitiker – mer av lokalpolitiker som ville slåss för sin bygd Andra generationen – ser sin bygd men också hela regionen – tappar inte sin hemmaförankring men kan ge avkall på hemortens krav till förmån för regionens samlade välbefinnande Tredje generationen – ser även det globala händelseförloppen och utvecklingen och kan för sin region och sin hemkommuns räkning fatta obekväma beslut för att kunna ligga steget före – undanröja framtida problem Detta är också ett exempel på ny typ av politisk gräns – sverige har aldrig haft regionpolitiker förr.

12 och än mindre delar andras förståelsen av vad en regionen är:
Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Illusionerna hålls intakta då aktörerna inte är klara över sin egen bild och än mindre delar andras förståelsen av vad en regionen är: - Staten - en geografi för kontroll och fördelning - Näringslivet – arbetsmarknadsregion, näringslivskluster Kommuner och landsting – välfärdsfrågor - Den ideella sektorn - verksamhetsindelning Alternativet kan vara att börja dela syn på: - vad region är dess syften och mål de egna institutionernas bidrag till dessa syften och måluppfyllelse Vitaliteten bottnar i: Mångfald av möten kring skilda syften Tydligt ansvarstagande och eget initiativtagande Kraftfull integritet – varje aktör ser sitt eget och även regionens behov Tydligt uttalad inkludering – varje aktör agerar för sitt eget och för regionens samlade behov Ex: regionerna är en egen unik samhällskropp bestående av ett nätverk av aktörer som i vissa avseenden delar samma geografi och denna geografi är styrd av medborgarna

13 Den administrativa regionens främsta utmaning?
Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Den administrativa regionens främsta utmaning? Att välja fokus och form som bäst stöttar utvecklingen inom och mellan olika funktionella regioner utifrån deras specifika förutsättningar. Fysiska och geografiska gränser tas bort alternativt får minskad betydelse Mentala / tankemässiga gränser blir allt synligare och får ökad betydelse Brobyggande förutsätter möten och dialog - kräver att andra gränser upprättas Ta bort murar politiska hinder Hyvla ner trösklar administrativa hinder Upprätta arenor nya mötesplatser i gränssnitten Markera ansvarsområden påtala vikten av medverkan Sätt upp grindar kravet på tydlighet och delaktighet Storleken – enbart ett sätt att hyvla ned stängsel till trösklar men ingen Garanti för samverkan! Snarare begynnande krav rättvis politik Nytt sätt att se på gränser Politiska hinder – vad man i lag får göra och inte göra, men också när partier sätter krokben för varandra Administrativa hinder – bristande samordning mellan myndigheter Arenor – nya mötesplatser för osynliggjorda problem Gränssnitten; privat – offentligt, statligt – kommunalt, stad – landsbygd, etc. Ofta missas de två följande områdena - Ansvar- min del i helheten - Leverans och initiativförmåga till andras fördel - samhällsentreprenörer

14 Utmaningar – maximal förändringskapacitet Se alla aktörer:
Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Utmaningar – maximal förändringskapacitet Se alla aktörer: Tänk inte triple helix (innovativitet i näringslivet) utan quatro helix (innovativet i regionen) - För politiken: skilj på allokativ och adaptiv demokrati – återvinna väljarnas förtroende inom både service- och utvecklingsfrågor Behovet av en politisk body – Jan Åke Björklund - För näringslivet: att utveckla sitt samhällsansvar - hållbarhetsfrågorna Stärk ett antal kluster - För akademin: finna synergieffekter mellan regionens kompetensförsörjning och kraven på internationell spetskompetens - För den ideella sektorn: att limma samman samhällets aktörer, fånga upp de som finns i ett utanförskap och skapa ”vi känsla”.

15 Utmaningar – maximal förändringskapacitet Gör alla aktörer delaktiga:
Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Utmaningar – maximal förändringskapacitet Gör alla aktörer delaktiga: Öppna upp slutna system – vidga kretsen delaktiga, starta lokalt Skapa hängrännor mellan täta stuprör, strukturer för samhandling är outvecklade Ex. - IBM - Google Kompetensrisker – Google Android  Hype eller ej – nu gör Google intåg i mobiltelefonbranschen med Google Android. Det är ingen telefon, utan en teknikplattform som bygger på öppen källkod. Själva telefonen kommer att tillverkas av olika mobiltillverkare som LG, Samsung och Motorola. Android är öppen för vem som helst att skapa nya tjänster och produkter, och det sker också. Google satsade 60 miljoner kronor i prispengar i en öppen tävling, Android Developer Challenges, och fick in 1700 förslag, varav 50 vann pris. Bland dessa användarskapade funktioner finns t.ex. Android Scan som använder telefonens kamera för att scanna in streckkoder, vilket i sin tur innebär att du kan få prisjämförelser direkt i telefonen. Andra förslag är Commandro, som visar var dina kompisar befinner sig just nu eller Eco2go, som ger dig förslag på alternativa miljövänliga resmöjligheter. Google hävdar att Android finns på marknaden i höst, men det återstår att se. Under tiden kan man läsa om hur Nokia satsar miljarder på egen traditionell produktutveckling och Ericsson får beröm i tidningsartiklar för att företagets patentansökningar slår rekord. Tala om kompetensrisk när en gammal affärsmodell utmanas av en ny! Patent och slutna system tillhör inte framtiden, åtminstone inte när det gäller konsumentprodukter. Dessutom är det inte speciellt kostnadseffektivt. Googles 60 miljoner mot Nokias miljarder – vilken investering betalar sig bäst? Innovation jams IBM för utveckling av nya produkter och markander kunder och samarbetsparners och forskare i ett 72 timmars race på internet Via en öppen internetportal – 1000 tals idéer i form av videoklipp, texter med mera Kostnadsfri kunskap Bra kommunikationer och politisk stabilitet viktigare än lokaliseringsfaktorer än utstuderade innovationssystem i den lokala och regionala omgivningen Eric Westholm framtider nr

16 Utmaning – maximal förändringskapacitet
Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Utmaning – maximal förändringskapacitet Involvera alla aktörer i ett lärande: - Utveckla en regional strategi för lärande - Synliggör de bakomliggande utvecklingsprocesserna - Nyttja Nuteks följeforskning Metafor ”Se regionen som ett klassrum” och ”Se de regionala aktörerna som en familj” Inte lärande om vad som gjorde att man nådde eller inte nådde målet utan hur man gick tillväga Ex. Matematik Hur löser jag denna uppgift – lär sig ett sätt – kopierar – missar helhetsförståelsen Hur tänker jag när jag löser denna uppgift – lär sig olika tillvägagångssätt – blir medveten om sitt eget lösningsmönster – kan applicera på olika frågor Samma sak inom regionala utvecklingspolitiken Vi dra nytta av andras sätt att lösa uppgifter men reflekterar inte lika ofta över vårt eget sätt att gå tillväga Likaså sätter vi sälla i system att reflektera över vårt sätt att hämta in ny kunskap

17 Utmaning – maximal förändringskapacitet
Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Utmaning – maximal förändringskapacitet Synliggör åt vilket håll aktörerna är på väg Mer av det vi har i dag? Innovationspolitik med fokus på teknisk utveckling och vad som är möjligt att göra Alternativt Backcasting – önskvärd framtid Vad måste vi göra för att komma dit? Innovativt: - Politiskt nya sätt att skapa delaktighet - Organisatoriskt nya samarbetsformer Livsstilsmässigt nya levnadsmönster Tekniskt nya livsbetingelser Det finns en ordning inom backcasting det möjliga inte får styra det önskvärda utan det omvända krävs Det önskvärt måste styra det möjliga Politiken Medborgarnas engagemang i regionens utveckling lika viktigt som medarbetarnas initiativförmåga i näringslivet Organiseringen Partnerskap över nya gränssnitt – följ icke hållbara processer – skapa samarbeten mellan berörda aktörer Livsstilmässigt Utveckla alternativa livsstilsmönster – skapa samarbeten som främjar hållbara beteendemönster, entreprenörskap inom skolan ett ex. Teknik Dra nytta av och utveckla ny teknik inom alla dessa tre områden

18 Flaskhalsar i framtiden
Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Trender: Flaskhalsar i framtiden Risk för konformism – via teknik och marknad - i tanke och i strukturer – alla vill vara attraktiva på samma områden - svårt att se alternativen Brist på flexibilitet – kommande krav på kontinuerlig omställning på alla samhällsnivåer Brist på förankring – vilka värden omfattar vi gemensamt i våra lokalsamhällen? Naomi Klein – no logos och chockdoktrinen Klimatet påverkar mat och energiproduktion Demografin påverkar arbetsmarknaden, sysselsättningen och Produktiviteten och därmed den internationella konkurrenskraften Migrationen skapar etniska och kulturella spänningar i lokalsamhällen Den tekniska utvecklingen bidrar till ökat utbud och minskad valfrihet Konformism Marknadslösningarna ger fler alternativ i storstäder och färre i glesbygd - Konformism – bara de produkter och de tankegångar överlever markanden får genomslag – motkulturer kan skapas – få alternativ – ungdomskravallerna i Paris - En tilltagande segregering – via lönekuvertet, boendeförhållanden, etnisk bakgrund – skapar ökad trögrörlighet i samhället – inlåsningseffekter - Uppblandningen och mångkulturen medverkar till att luckra upp de sammanhållande krafterna i lokalsamhällen och i regioner. Det sociala kapitalet är fortfarande starkt men håller det på att luckras det upp?

19 Hur ser er omvärldsbevakning ut hos er? Vad håller ni koll på? 1. Allt
Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Hur ser er omvärldsbevakning ut hos er? Vad håller ni koll på? 1. Allt X. Inget 2. Vet ej

20 Två funktionella logiker: Den näringslivspolitiska illusionen
Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Två funktionella logiker: Den näringslivspolitiska illusionen Stockholm Business Alliance När de reella makten över resurserna saknas så förpassar frågan om regionen som demokratisk arena till den politiska bakgården - Varumärkestänkande – profilering globalt utan sammanhängande underliggande funktionell region - Story-telling – marknadsförare och näringslivsföreträdare skapa nutidshistoria där de lokala identiteterna suddas bort / osynliggörs - Fokus enbart på ett fåtal frågor som alla kan enas om – En bättre sits – kommunikationer för att binda samman regionen


Ladda ner ppt "Gränsers betydelse i en tid av nya regioner"

Liknande presentationer


Google-annonser