Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gränsers betydelse i en tid av nya regioner VÄLKOMNA!!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gränsers betydelse i en tid av nya regioner VÄLKOMNA!!"— Presentationens avskrift:

1 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner VÄLKOMNA!!

2 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Dagsläget - geografin: Sex regioner har redan eller har för avsikt att lämna in en ansökan En region på gång att formulera en ansökan Stockholm vill inte bilda regionkommun men uppvaktas av Sörmland Fyra län med inre slitningar: Värmland - Svealand eller Västra Götaland Västmanland - Svealand eller Stockholm Mälardalen Kalmar - Östra Götaland eller en Sydsvensk region Jönköping - Östra Götaland eller egen regionkommun

3 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Den formella gången: Inga ansökningar – viljeyttringar – finns inget erbjudande Geografiska frågor – Kammarkollegiet Uppgiftsfördelningen – regeringskansliet - Om enbart förändring mellan kommuner – enkel fråga Ex från landsting till regionkommun – fullmäktigebeslut från Landstinget - Ta över statliga åtaganden – intressekonflikt mellan kommun och stat – ett regeringsärende - Korsa en länsgräns – även Kammarkollegiet

4 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Dagsläget – politiken: Moderaternas inställning – vågmästarna och sätter ribban Principer: - En ny regionkommun får inte bara vara en omstöpt sjukvårdsregion - Medborgarna måste tillfrågas - Ingen omfattande regionreform då bland annat staten ännu inte omorganiserats Kriterier: - Visa på att regionkommunen bygger på livskraftiga tillväxt- och arbetsmarknadsregioner - Visa på att medborgarperspektivet är tillgodosett och medborgarnyttan är central - Kunna påvisa vad som händer med skattesatserna - Vad händer med medborgarnas valfrihet och brukarmakt

5 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Dagsläget – politiken: Övriga inom alliansen inte lika tydliga – vill finna kompromiss Ingen hjärtefråga! Oppositionen – socialdemokraterna – beslut i augusti – för regionkommuner Regeringens tre alternativ: - ge regionerna en chans - ta över initiativet och tala om hur regionerna ska bildas - begrav frågan Risk för upprepning av norsk reform – snubblar på målsnöret

6 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Men varför så trögt? Enligt politiken sitter vi med tre vattendelare Två innehållsmässiga logiker (funktion): - Hälso- och sjukvård - Regional tillväxt Två geografiska logiker (utsträckningen): - Nätverkstänkandet – ex. Halland - Storregiontänkandet – försöksregionerna Två demokratiska logiker (processen): - Bildandet av en storregion drivs av de folkvalda politikerna - Innan storregion – fråga medborgarna direkt

7 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Två innehållsmässiga logiker: - Den politiskt styrda hälso- och sjukvården och utbildningsväsendet är politiskt styrd och därmed geografiskt avgränsade. Men teknikens utveckling, ökat kunskapsflöde över gränserna och EU:s sammanhållningspolitik driver offentlig service i en funktionell riktning som inte kan hållas inom en given geografi. -Näringslivet präglar i hög grad de funktionella regionernas geografiska utbredning. Men de funktionella sambanden hänger i hög grad samman med politikens direkta och indirekta stöd: service i form av kompetens, kollektivtrafik och investeringar i form av infrastruktursatsningar etc.

8 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Två geografiska logiker: - Nätverksregionen – exemplet Halland En mindre region kan dra fördel av den egna och andras regioners styrkor. Men kan i samtalet med staten aldrig hävda sina intressen med den större tyngd som en storregion kan. Risk för att inte få alla statliga ansvarsområden. - Storregionen – exemplet Västra Götaland / Skåne En större geografisk region kan bidra till att riva vissa murar mellan olika institutioner. Klart starkare i förhandlingar med staten. Men en större region är aldrig synonymt med en systematisk uppbyggnad av nödvändiga mötesplatser och nätverk.

9 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Två demokratiska logiker: - Omställning sker via valda politiker Västra Götaland och Skåne blev till genom valda politikers initiativ. Men känslan av tillhörighet och samhörighet ute bland aktörer och medborgare till den egna platsen är viktig om platsen ska marknadsföras och regionens attraktivitet stärkas. - Omställning kräver förankring via medborgarna Medborgarna och de lokala och regionala aktörerna är en strategisk resurs för en nätverksregion. Men inte ens Västra Götaland eller Region Skåne kom till genom att medborgarna tillfrågades; I Skåne för att man ville få ett ökat inflytande, i Västra Götaland för att man hade ekonomisk kris.

10 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Den demokratiska illusionen: Välfärdsfrågor och utvecklingsfrågor av samma karaktär men så är det inte! Samma demokratikriterier men olika mekanismer. Välfärdsfrågor - Valdemokrati (inslag från deltagare och samtal) - Allokativ effektivitet: givna frågeställningar, resurser, löften, mätbara resultat, en beslutsnivå. Direkt till innehåll, form och företrädarskap Utvecklingsfrågor - Styrning via flera politiska nivåer (multigovernance) - Adaptiv effektivitet vid förhandling och allokativ effektivitet vid genomförande: flera beslutsnivåer, vision, poola resurser, anpassa strategierna, osäkert utfall Indirekt till innehåll, form och företrädarskap

11 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Den demokratiska illusionen Regionpolitikernas nya utmaningarna: - Att bli känd i en hel region trots lokal bakgrund - Att profilera sig i frågor där blockgränserna är diffusa - Att hantera alla processer i det politiska tillväxtarbetet och göra det begripligt för väljarna - Hur ska man göra för att kunna ställa politikerna till ansvar

12 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Illusionerna hålls intakta då aktörerna inte är klara över sin egen bild och än mindre delar andras förståelsen av vad en regionen är: - Staten - en geografi för kontroll och fördelning - Näringslivet – arbetsmarknadsregion, näringslivskluster - Kommuner och landsting – välfärdsfrågor - Den ideella sektorn - verksamhetsindelning Alternativet kan vara att börja dela syn på: - vad region är - dess syften och mål - de egna institutionernas bidrag till dessa syften och måluppfyllelse

13 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Den administrativa regionens främsta utmaning? Att välja fokus och form som bäst stöttar utvecklingen inom och mellan olika funktionella regioner utifrån deras specifika förutsättningar. Fysiska och geografiska gränser tas bort alternativt får minskad betydelse Mentala / tankemässiga gränser blir allt synligare och får ökad betydelse Brobyggande förutsätter möten och dialog - kräver att andra gränser upprättas Ta bort murar politiska hinder Hyvla ner trösklaradministrativa hinder Upprätta arenornya mötesplatser i gränssnitten Markera ansvarsområden påtala vikten av medverkan Sätt upp grindar kravet på tydlighet och delaktighet

14 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Utmaningar – maximal förändringskapacitet Se alla aktörer: Tänk inte triple helix (innovativitet i näringslivet) utan quatro helix (innovativet i regionen) - För politiken: skilj på allokativ och adaptiv demokrati – återvinna väljarnas förtroende inom både service- och utvecklingsfrågor Behovet av en politisk body – Jan Åke Björklund - För näringslivet: att utveckla sitt samhällsansvar - hållbarhetsfrågorna Stärk ett antal kluster - För akademin: finna synergieffekter mellan regionens kompetensförsörjning och kraven på internationell spetskompetens - För den ideella sektorn: att limma samman samhällets aktörer, fånga upp de som finns i ett utanförskap och skapa ”vi känsla”.

15 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Utmaningar – maximal förändringskapacitet Gör alla aktörer delaktiga: - Öppna upp slutna system – vidga kretsen delaktiga, starta lokalt - Skapa hängrännor mellan täta stuprör, strukturer för samhandling är outvecklade Ex. - IBM - Google

16 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Utmaning – maximal förändringskapacitet Involvera alla aktörer i ett lärande: - Utveckla en regional strategi för lärande - Synliggör de bakomliggande utvecklingsprocesserna - Nyttja Nuteks följeforskning

17 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Utmaning – maximal förändringskapacitet Synliggör åt vilket håll aktörerna är på väg Mer av det vi har i dag? Innovationspolitik med fokus på teknisk utveckling och vad som är möjligt att göra Alternativt Backcasting – önskvärd framtid Vad måste vi göra för att komma dit? Innovativt: - Politiskt nya sätt att skapa delaktighet - Organisatoriskt nya samarbetsformer - Livsstilsmässigt nya levnadsmönster - Tekniskt nya livsbetingelser

18 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Trender: Flaskhalsar i framtiden Risk för konformism – via teknik och marknad - i tanke och i strukturer – alla vill vara attraktiva på samma områden - svårt att se alternativen Brist på flexibilitet – kommande krav på kontinuerlig omställning på alla samhällsnivåer Brist på förankring – vilka värden omfattar vi gemensamt i våra lokalsamhällen?

19 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Hur ser er omvärldsbevakning ut hos er? Vad håller ni koll på? 1. Allt X. Inget 2. Vet ej

20 Gränsers betydelse i en tid av nya regioner Två funktionella logiker: Den näringslivspolitiska illusionen Stockholm Business Alliance - När de reella makten över resurserna saknas så förpassar frågan om regionen som demokratisk arena till den politiska bakgården - Varumärkestänkande – profilering globalt utan sammanhängande underliggande funktionell region - Story-telling – marknadsförare och näringslivsföreträdare skapa nutidshistoria där de lokala identiteterna suddas bort / osynliggörs - Fokus enbart på ett fåtal frågor som alla kan enas om – En bättre sits – kommunikationer för att binda samman regionen


Ladda ner ppt "Gränsers betydelse i en tid av nya regioner VÄLKOMNA!!"

Liknande presentationer


Google-annonser