Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- ett program för socialt och emotionellt lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- ett program för socialt och emotionellt lärande"— Presentationens avskrift:

1 - ett program för socialt och emotionellt lärande
StegVis StegVis - ett program för socialt och emotionellt lärande Presentation av mig. Dagen upplägg, tider, raster, lokaler m.m. Vilket material behövs. Deltagande personer. Ett program innebär att det är ett komplett koncept. Vilka färdigheter vill ni ha hjälp att utveckla hos era barn? Vilka färdigheter behöver era barn er hjälp att utveckla? Ursprungligen ett våldsförebyggande program. Värdegrundsarbete inom förskolan och tidiga skolåldrarna gör att kriminaliteten minska på sikt.

2 Sociala färdigheter Samarbete Positiv självhävdelse Självkontroll
Samarbete – Dela med sig, hjälpa andra, följa regler och direktiv. Empati – se saker från andras perspektiv och förstå hur andra har det, visa omtanke och respekt för andras känslor och synpunkter, inlevelse och medkänsla. Positiv självhävdelse – hävda egna uppfattningar och rättigheter på ett tydligt sätt. Ta initiativ, presentera sig och kunna såt emot grupptryck. Problemlösningsfärdigheter – ha strategier för att kunna reflektera över social problemlösning. Självkontroll – använda tankarna för att få kontroll över känslorna. Ansvarstagande – hålla avtal och överenskommelser, visa respekt för andras egendom och andras arbete. Konflikthantering kommer in i flera punkter. Empati Ansvarstagande Problemlösningsfärdigheter

3 Varför StegVis?

4 Några skäl: Vara mer pro-aktiv
Förebygga negativ utveckling som psykisk ohälsa, drogmissbruk och kriminalitet Lära sig hur man får och hur man behåller kamrater Lära sig viktiga färdigheter inför skola, kamrater, arbete, familj etc.

5 Fler skäl: Utveckla språkbegrepp för att samtala om känslor och relationer Motverka utanförskap Fredsarbetet börjar i förskolan Minska problembeteende i förskolan och förebygga problembeteende i skolan Skapa förutsättningar för det akademiska lärandet Få en systematik för arbetet

6 Vad gör StegVis intressant?
Gedigen teoretisk grund Ger ett gemensamt språk Ger systematik Riktar sig till hela gruppen - Social inkludering Proaktiv inriktning Användarvänligt Utvecklar både eleverna och pedagogerna Omfattar hela dagen Projektiv uppläggning Internationellt Utvärderat Utvecklat av Committee for Children.

7 Pedagogiska principer
Från enkla färdigheter till mer komplexa Diskutera – Träna – Tillämpa Systemiskt – Involvera andra Projektivt arbetssätt Fokus på språket som verktyg Man lär sig i dialoger Projektivt  pratar om en okänd 3:e part.

8 Internationellt Second Step -USA Steg for steg - Norge
Trin for Trin - Danmark Faustlos - Tyskland Sekando Suteppo - Japan Stig af stigi - Island StegVis - Sverige Askeleittain - Finland Srdce Na Dlani - Slovakien Tulleriit - Grönland Spansk version Second Step - England žingsnis po žingsnio - Litauen Norge var först utanför USA och Kanada. Idag finns ett 20-tal länder över hela världen.

9 StegVis för fyra åldersgrupper
StegVis 1 för 4 – 6 åringar i förskola och förskoleklass StegVis 2 för 7 – 8 åringar i första och andra klass StegVis 3 för 9 – 10 åringar i tredje och fjärde (femte) klass StegVis 4 KOLLA! för åringar Fyra åldersgrupper Bildplanscherna Baksidetexten Vägledningshäftet Affischerna CD-skivan Handdockorna

10 Bildplanscherna

11 Baksidans instruktioner
Tema hellre än lekton. Högerspalten kräver egen kreativitet. Viktigt att använda sig själv som rollmodell, bidrar till många möjligheter.

12 Lektionen Övergripande mål Uppvärmningsövning
Aktivitet, rollspel, övningar Tema Berätta och diskutera Vardagssituationer Nyckelbegrepp Mål Föräldrainformation Gör texten till din egen och använd din kreativitet. Du behöver Att tänka på Bildminiatyr

13 Vägledningshäfte Hur man genomför en lektion/samling
Teori om empati, problemlösning och självkontroll De basala känslorna Dockmanus Sångtexter Föräldrabrev Litteratur Vägledningshäfte

14 De tre delarna Empati - upptäcka och förstå egna känslor och att kunna avläsa andras känslor. Impulskontroll och problemlösning - att stanna upp, tänka sig för och definiera problemet och sedan välja den bästa lösningen efter att ha värderat olika möjliga lösningar. Självkontroll - att hantera ilska och förebygga och förhindra aggressivt beteende och använda olika tekniker för att kunna möta provocerande situationer på ett lugnt sätt.

15 Empatiträning Barnen lär sig att: Sätta ord på egna känslor
Avläsa känslomässiga tillstånd hos andra Kunna sätta sig in i en annans situation Kunna handla utifrån den empatiska förståelsen Glädje: när man är glad. Ledsnad: när man är ledsen. Ilska när man är arg. Överraskning: när man är överraskad. Rädsla: när man är rädd. Avsmak: när man tycker något är äckligt.

16 Vad är känslor för något?
Vägledande, gott och ont Känsla och förnuft Känna igen känslor – egna och andras Kunna hantera känslor Varje känsla skapar en viss typ av handlingsberedskap. Alla känslor är impulser till handlingar. Nedärvda – Inlärda

17 Hjärnan och känslorna Hjärnans utveckling Väktarfunktionen
Neocortex Hjärnans utveckling Väktarfunktionen ”Kortslutning” ”Bromsmekanismer” Ökat antal synapser vid träning av att styra sina känslor.

18 Emotionell vägledning
1. Uppmärksamma känslan 2. Låt känslan bli ett tillfälle till närhet och vägledning 3. Lyssna inkännande och bekräfta känslan 4. Hjälp till att sätta ord på sina känslor 5. Sätt gränser och hjälp till att hitta lösningar på problemet Avvisande Fördömande Låt-gå God vägledning John Gottman

19 Lektionernas ordning Lektionsnummer
Se arbetet som långsiktigt och regelbundet. Lektionsnummer

20 Empatidelen 4-6 år Definiera känslor: Glädje, ledsnad, ilska, förvåning, rädsla, avsmak Likheter – skillnader vad gäller andras känslor Känslor kan förändras Förutse känslor Avsiktligt – oavsiktligt Rättvisa Jag-budskap Att lyssna Att visa omsorg

21 Problemlösningsdelen 4-6 år
Vad är ett problem Förstå ett problem Brainstorming Tillämpa lösningar Utvärdera lösningar Dela Turas om Byta Uppmärksamhet Att avbryta Konkretisera språket på flera olika sätt? STOPP – Vad är problemet? VÄNTA – Vilka lösningar kan finnas? Fråga för varje lösning: Vad är bra för mig? Vad är bra för andra? Vad kan hända? GÅ – Välj en lösning, gör en plan Pröva lösningen Fungerar den? Om inte, pröva en annan lösning! Vara en coach till elevernas egna problemlösningar.

22 Självkontroll 4-6 år Tecken på ilska Avslappning Ej slå tillbaka
När man blir retad När andra tar något Att ta ett nej Var i kroppen sitter ilska? STANNA UPP – när du märker ilskan. SLAPPNA AV Ta tre djupa andetag. Räkna till 10 Tänk på något positivt Säg till dig själv: Ta det lugnt. Jag kan klara det här. TÄNK HÖGT …och lös problemet stegvis. TÄNK EFTER Vad var det som gjorde mig så arg? Vad gjorde jag? Vad fungerade? Vad fungerade inte? Vad kunde jag gjort annorlunda?

23 Vardagssituationer - empatiträning
Emotionell vägledning - hjälper barnet identifiera känslor. Undvik att avleda eller moralisera över känslor. Hjälp barnet att förstå varför det känner som det gör. Modellinlärning - Läraren uttrycker egna känslor, benämner dem, förklarar varför, och visar hur man kan hantera dem. - Visa själv ett empatiskt förhållningssätt Arbeta runt känslor i vardagens pedagogiska innehåll - musik med känslor, känslor i teckningar, känslor i berättelser Träna barnen på att lyssna aktivt Fråga barnen om och visa på andra barns känslor, tankar, behov, synvinklar och önskningar Beröm och uppmuntra barnen då de visar prov på bra empati. Be dem berätta! Att inte tillämpa det i vardagen är som att endast läsa teorin i körkortsutbildningen.

24 Vardagssituationer - problemlösning
Emotionell vägledning - coacha barnet i problemsituationer - Stanna upp och tänk: vad är problemet? Vad finns det för olika lösningar? Konsekvenser? Planering? Utvärdera med barn efteråt - Vad gjorde du? Vad kunde du gjort istället? Vad ska du göra nästa gång? Beskriv problemsituationer, diskutera vad som är problemet, samtala om lösningar, värdera konsekvenser, och alternativ? Diskutera problem och problemlösningar utifrån berättelser och böcker. I gruppens vardagsproblem - diskutera och fundera över problemlösningar Blanda in samtliga i personalen. Involvera barnen som problemlösare. Agera modell själv.

25 Vardagssituationer – problemlösning forts.
Modellinlärning - Tänk högt om dina egna problemlösningar i stunden. Berätta om problem du stått i och hur du tänkt om och löst dem. Var öppet reflekterande om problem och problemlösning och visa att det finns flera sätt att lösa ett problem. Visa att man ibland måste stanna upp och tänka! Beröm och uppmuntra barnen då de visar prov på bra problemlösning. Be dem berätta!

26 Vardagssituationer - självkontroll
Emotionell vägledning - I situationer, hjälp barnet att stanna upp och slappna av, gränssätt eventuellt negativt beteende. Träna barnen på avslappning, träna på olika sätt att lugna ner sig. Hjälp barnen att utveckla ord-förråd och språk för hur de känner. Reagera på aggressivt beteende. Diskutera vad aggressivt beteende kan leda till Lär barnen känna tecken på tidig ilska. Förbered barnen på ”känsliga” situationer. Hur gör man om man får ett nej? Hur hämtar man hjälp?

27 Vardagssituationer – självkontroll forts.
Modellinlärning - visa att du kan hantera din ilska. Det vill säga att du måste visa att du är arg, men att du kan hantera ilskan på ett konstruktivt sätt. Lär inte barnen att man löser konflikter via hotfullhet eller aggressivitet. Beröm och uppmuntra barnen då de visar prov på bra självkontroll. Be dem berätta!

28 Förhållningssätt - sammanfattning
Läraren som modell Dialog Öppna frågor Neutralitet Parafrasering Fokusering Uppföljning Introducera (berättelse) - träna (rollspel) - generalisera (vardagssit.) Användandet av nyckelord Mindre undervisningsgrupp Regelbundenhet Långsiktighet Kreativitet – lekfullhet Parafrasering  upprepa begreppen och det barnen säger.

29 Föräldrar Samarbetspartners Eleverna lär väldigt mycket av varandra.

30 Implementering StegVis-mentor/ Styrgrupp Skol/förskole ledningen
Utvärderingar Arbetslaget Schemat Övrig personal Övriga ämnen/ teman StegVis Hälso-arbetet Livskunskap som en punkt på APT. Fortbildning  ny personal, gammal. Se arbetet med StegVis i ett större sammanhang. Se StegVis som ett verktyg för att uppnå viktiga mål. Se arbetet med StegVis ett långsiktigt utvecklingsarbete. Ledningen behöver vara stödjande och aktivt pådrivande i processen. Involvera föräldrarna i arbetet. Gör materialet till ditt eget och tillåt dig att göra fel. Relationen är avgörande. Lätt in regelbunden utvärdering. Introduktionsutbildning är viktig. Stöttning av implementeringsprocessen. Fortbildning Måldokument Fritids-förskola-skola Föräldrarna

31 Föräldrakontakt Startinformation Föräldrabrev Veckobrev
Utvecklingssamtal Vardagliga kontakter

32 Viktiga saker Dialog Läraren som modell Barnens pedagoger
Kreativitet och lekfullhet Inkluderande arbetssätt Föräldrar och kollegor med sig Ledningens stöd Barnens pedagoger Stegvis ordning Regelbundenhet Långsiktighet Introducera-träna-tillämpa Nyckelbegreppen Förståelse för de grundläggande principerna och målsättningarna i programmet.

33 Utvärderingsresultat
De positiva relationerna mellan barnen har ökat och det har blivit bättre på problemlösning. Lärarna har blivit bättre rollmodeller Ökad begrepps-kunskap i sociala färdigheter En observerad minskning av fysisk aggression, verbal aggression och störande beteende

34 Webbadresser www.cfchildren.org www.cesel.dk www.gislasonlowenborg.com


Ladda ner ppt "- ett program för socialt och emotionellt lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser