Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- ett program för socialt och emotionellt lärande StegVis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- ett program för socialt och emotionellt lärande StegVis."— Presentationens avskrift:

1 - ett program för socialt och emotionellt lärande StegVis

2 Sociala färdigheter Samarbete Empati Positiv självhävdelse Problemlösningsfärdigheter Självkontroll Ansvarstagande

3 Varför StegVis?

4 Några skäl: Vara mer pro-aktiv Förebygga negativ utveckling som psykisk ohälsa, drogmissbruk och kriminalitet Lära sig hur man får och hur man behåller kamrater Lära sig viktiga färdigheter inför skola, kamrater, arbete, familj etc.

5 Fler skäl: Utveckla språkbegrepp för att samtala om känslor och relationer Motverka utanförskap Fredsarbetet börjar i förskolan Minska problembeteende i förskolan och förebygga problembeteende i skolan Skapa förutsättningar för det akademiska lärandet Få en systematik för arbetet

6 Vad gör StegVis intressant? Gedigen teoretisk grund Ger ett gemensamt språk Ger systematik Riktar sig till hela gruppen - Social inkludering Proaktiv inriktning Användarvänligt Utvecklar både eleverna och pedagogerna Omfattar hela dagen Projektiv uppläggning Internationellt Utvärderat

7 Pedagogiska principer Från enkla färdigheter till mer komplexa Diskutera – Träna – Tillämpa Systemiskt – Involvera andra Projektivt arbetssätt Fokus på språket som verktyg Man lär sig i dialoger

8 Internationellt Second Step -USA Steg for steg - Norge Trin for Trin - Danmark Faustlos - Tyskland Sekando Suteppo - Japan Stig af stigi - Island StegVis - Sverige Askeleittain - Finland Srdce Na Dlani - Slovakien Tulleriit - Grönland Spansk version Second Step - England žingsnis po žingsnio - Litauen

9 StegVis för fyra åldersgrupper StegVis 1 för 4 – 6 åringar i förskola och förskoleklass StegVis 2 för 7 – 8 åringar i första och andra klass StegVis 3 för 9 – 10 åringar i tredje och fjärde (femte) klass StegVis 4 KOLLA! för 12-15 åringar

10 Bildplanscherna

11 Baksidans instruktioner

12 Lektionen Övergripande mål Tema Nyckelbegrepp Mål Du behöver Att tänka på Berätta och diskutera Aktivitet, rollspel, övningar Vardagssituationer Föräldrainformation Uppvärmningsövning Bildminiatyr

13 Hur man genomför en lektion/samling Teori om empati, problemlösning och självkontroll De basala känslorna Dockmanus Sångtexter Föräldrabrev Litteratur Vägledningshäfte

14 De tre delarna Självkontroll - att hantera ilska och förebygga och förhindra aggressivt beteende och använda olika tekniker för att kunna möta provocerande situationer på ett lugnt sätt. Empati - upptäcka och förstå egna känslor och att kunna avläsa andras känslor. Impulskontroll och problemlösning - att stanna upp, tänka sig för och definiera problemet och sedan välja den bästa lösningen efter att ha värderat olika möjliga lösningar.

15 Empatiträning Barnen lär sig att: Sätta ord på egna känslor Avläsa känslomässiga tillstånd hos andra Kunna sätta sig in i en annans situation Kunna handla utifrån den empatiska förståelsen

16 Vad är känslor för något? Vägledande, gott och ont Känsla och förnuft Känna igen känslor – egna och andras Kunna hantera känslor Varje känsla skapar en viss typ av handlingsberedskap. Alla känslor är impulser till handlingar.Nedärvda – Inlärda

17 Hjärnan och känslorna Hjärnans utveckling Väktarfunktionen ”Kortslutning” ”Bromsmekanismer” Neocortex

18 Emotionell vägledning Avvisande Fördömande Låt-gå God vägledning John Gottman 1. Uppmärksamma känslan 2. Låt känslan bli ett tillfälle till närhet och vägledning 3. Lyssna inkännande och bekräfta känslan 4. Hjälp till att sätta ord på sina känslor 5. Sätt gränser och hjälp till att hitta lösningar på problemet

19 Lektionernas ordning Lektionsnummer

20 Empatidelen 4-6 år Definiera känslor: Glädje, ledsnad, ilska, förvåning, rädsla, avsmak Likheter – skillnader vad gäller andras känslor Känslor kan förändras Förutse känslor Avsiktligt – oavsiktligt Rättvisa Jag-budskap Att lyssna Att visa omsorg

21 Problemlösningsdelen 4-6 år Vad är ett problem Förstå ett problem Brainstorming Tillämpa lösningar Utvärdera lösningar Dela Turas om Byta Uppmärksamhet Att avbryta

22 Självkontroll 4-6 år Tecken på ilska Avslappning Ej slå tillbaka När man blir retad När andra tar något Att ta ett nej

23 Vardagssituationer - empatiträning Emotionell vägledning - hjälper barnet identifiera känslor. Undvik att avleda eller moralisera över känslor. Hjälp barnet att förstå varför det känner som det gör. Modellinlärning - Läraren uttrycker egna känslor, benämner dem, förklarar varför, och visar hur man kan hantera dem. - Visa själv ett empatiskt förhållningssätt Arbeta runt känslor i vardagens pedagogiska innehåll - musik med känslor, känslor i teckningar, känslor i berättelser Träna barnen på att lyssna aktivt Fråga barnen om och visa på andra barns känslor, tankar, behov, synvinklar och önskningar Beröm och uppmuntra barnen då de visar prov på bra empati. Be dem berätta!

24 Vardagssituationer - problemlösning Emotionell vägledning - coacha barnet i problemsituationer - Stanna upp och tänk: vad är problemet? Vad finns det för olika lösningar? Konsekvenser? Planering? Utvärdera med barn efteråt - Vad gjorde du? Vad kunde du gjort istället? Vad ska du göra nästa gång? Beskriv problemsituationer, diskutera vad som är problemet, samtala om lösningar, värdera konsekvenser, och alternativ? Diskutera problem och problemlösningar utifrån berättelser och böcker. I gruppens vardagsproblem - diskutera och fundera över problemlösningar

25 Vardagssituationer – problemlösning forts. Modellinlärning - Tänk högt om dina egna problemlösningar i stunden. Berätta om problem du stått i och hur du tänkt om och löst dem. Var öppet reflekterande om problem och problemlösning och visa att det finns flera sätt att lösa ett problem. Visa att man ibland måste stanna upp och tänka! Beröm och uppmuntra barnen då de visar prov på bra problemlösning. Be dem berätta!

26 Vardagssituationer - självkontroll Emotionell vägledning - I situationer, hjälp barnet att stanna upp och slappna av, gränssätt eventuellt negativt beteende. Träna barnen på avslappning, träna på olika sätt att lugna ner sig. Hjälp barnen att utveckla ord-förråd och språk för hur de känner. Reagera på aggressivt beteende. Diskutera vad aggressivt beteende kan leda till Lär barnen känna tecken på tidig ilska. Förbered barnen på ”känsliga” situationer. Hur gör man om man får ett nej? Hur hämtar man hjälp?

27 Vardagssituationer – självkontroll forts. Modellinlärning - visa att du kan hantera din ilska. Det vill säga att du måste visa att du är arg, men att du kan hantera ilskan på ett konstruktivt sätt. Lär inte barnen att man löser konflikter via hotfullhet eller aggressivitet. Beröm och uppmuntra barnen då de visar prov på bra självkontroll. Be dem berätta!

28 Förhållningssätt - sammanfattning Läraren som modell Dialog Öppna frågor Neutralitet Parafrasering Fokusering Uppföljning Introducera (berättelse) - träna (rollspel) - generalisera (vardagssit.) Användandet av nyckelord Mindre undervisningsgrupp Regelbundenhet Långsiktighet Kreativitet – lekfullhet

29 FöräldrarSamarbetspartners

30 Implementering StegVis Skol/förskole ledningen Schemat StegVis- mentor/ Styrgrupp Övrig personal Hälso- arbetet Föräldrarna Fritids-förskola-skola Utvärderingar Arbetslaget Övriga ämnen/ teman Fortbildning Måldokument

31 Föräldrakontakt Startinformation Föräldrabrev Veckobrev Utvecklingssamtal Vardagliga kontakter

32 Viktiga saker Barnens pedagoger Stegvis ordning Regelbundenhet Långsiktighet Introducera-träna-tillämpa Nyckelbegreppen Dialog Läraren som modell Kreativitet och lekfullhet Inkluderande arbetssätt Föräldrar och kollegor med sig Ledningens stöd

33 Utvärderingsresultat Ökad begrepps-kunskap i sociala färdigheter En observerad minskning av fysisk aggression, verbal aggression och störande beteende De positiva relationerna mellan barnen har ökat och det har blivit bättre på problemlösning. Lärarna har blivit bättre rollmodeller

34 Webbadresser www.cfchildren.org www.cesel.dk www.gislasonlowenborg.com www.spf-utbildning.com


Ladda ner ppt "- ett program för socialt och emotionellt lärande StegVis."

Liknande presentationer


Google-annonser