Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karin Elardt leg psykolog Helén Kindvall kurator, leg psykoterapeut

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karin Elardt leg psykolog Helén Kindvall kurator, leg psykoterapeut"— Presentationens avskrift:

1 Karin Elardt leg psykolog Helén Kindvall kurator, leg psykoterapeut
ADHD/ADD hos barn och ungdomar - En föreläsning under psykiatriveckan 2014 Karin Elardt leg psykolog Helén Kindvall kurator, leg psykoterapeut

2 Innehåll Vad är ADHD/ADD Hur vanligt är det
Skillnad mellan pojkar och flickor Vanliga svårigheter vid ADHD/ADD Stöd, bemötande, behandling Sammanfattning

3 Program 18-19 Föreläsning 19-19.10 Bensträckare

4 Vad är ADHD/ADD ADHD innebär problem med uppmärksamhet, impulskontroll och hyperaktivitet. Delas in i undergrupper - ADHD av kombinerad typ - ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist ( ADD) - ADHD med huvudsakligen impulsivitet/överaktivitet

5 Diagnosen För att erhålla diagnosen måste flertalet kriterier uppfyllas enligt DSM IV. Problemen måste förekomma i två miljöer (hem/skola) Ska ha uppkommit före 6 års ålder Ska inte bättre kunna förklaras av andra orsaker. (ex ångest, trauma, social turbulens)

6 ADHD/ADD ser olika ut Stor variation mellan olika individer
Tar sig olika uttryck i olika åldrar kan också förändras över tid Svårighetsgraden, hur det uttrycks och hur det utvecklas beror till viss del på omgivning och miljö

7 Hur vanligt är ADHD/ADD
3-6 % av alla skolbarn uppfyller kriterierna för diagnosen Ytterligare ca 5 % har symtom och problematik men erhåller inte diagnosen. Förekommer även i samband med andra diagnoser som autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning.

8 Pojkar och flickor Vanligare förekommande hos pojkar än flickor. 3,7:1 (pojke/flicka) men osäkert Flickor upptäcks ofta senare. Uttrycker sin problematik på ett annat sätt Föräldrar ser mer bekymmer än skolan. Missuppfattas lätt. Flickorna har liknande symtombild som pojkarna gällande uppmärksamheten men ofta bättre impulskontroll. Större risker jämfört med flickor utan ADHD. Ökad risk för rökning, alkohol, droger, skolsvårigheter, sviktande självkänsla, kamratrelationer

9 Svårigheter vid ADHD/ADD
Att ha ADHD/ADD innebär flertalet svårigheter i det dagliga livet. Påverkar flera områden och blir mer märkbart i olika situationer. Relaterat till vårt moderna samhälle. Mer kunskap gör att fler upptäcks Är en funktionsnedsättning som inte syns med märks!

10 Ouppmärksamhet utifrån diagnoskriterier
Ofta ouppmärksam på detaljer, gör slarvfel Ofta svårt bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal Följer ofta inte instruktioner, misslyckas med att genomföra skolarbete, sysslor m.m. Svårt organisera sina uppgifter och aktiviteter Undviker ofta eller ogillar sådant som kräver mental uthållighet Tappar ofta bort saker Ofta lättdistraherad av yttre stimuli Ofta glömsk i det dagliga livet

11 Hur yttrar sig uppmärksamhetsproblemen
Svårigheter: - att självständigt kunna planera, genomföra och slutföra uppgifter - att följa instruktioner - att vara uthållig vid uppgifter som inte upplevs lustfyllda. Ogillar ofta att utföra dessa - att hålla ordning på saker, få med sig rätt saker till rätt plats

12 Hur yttrar sig uppmärksamhetsproblemen forts.
- att kunna återföra uppmärksamheten till det man höll på med om man tappar fokus - att vara uppmärksam en längre stund och inte störas av yttre stimuli. - att minnas instruktioner som presenterats i flera led och omvandla dessa till handling

13 Impulsivitet utifrån diagnoskriterier
Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt Har ofta svårt att vänta på sin tur Avbryter eller inkräktar ofta på andra

14 Hur yttrar sig impulsiviteten
Svårigheter - att låta bli att reagera på varje impuls - att stanna upp och tänka efter innan man agerar - att låta sig styras av tidigare erfarenheter, regler eller framtida konsekvenser - att planera och agera långsiktigt och målinriktat - att tåla motgångar och behärska sina känsloreaktioner

15 Hyperaktivitet utifrån diagnoskriterier
Har ofta svårt att vara stilla med händer och fötter eller kan inte sitta still Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där man förväntas sitta still Springer ofta omkring, klänger, klättrar (hos ungdomar/unga vuxna en inre känsla av rastlöshet) Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla Verkar ofta vara ”på språng” eller gå på ”högvarv” Pratar ofta överdrivet mycket

16 Ofta även svårt med exekutiva funktioner
Att planera Att initiera Att organisera Att hitta kloka strategier Flexibilitet

17 Exekutiva funktioner Exekutiva funktioner Organisera Prioritera
Initiera arbete Aktivering Fokusera Skifta uppmärksamhet Fokusering Reglera vakenhet, arbetstempo Ansträngning Hantera frustration Affektreglering Emotion Minnesfunktioner Arbetsminne Framplockning av minnen Minne Självreglering Agerande

18 ADHD i olika åldrar: Hur ser symtomen ut över tid? BARN, 3-6 ÅR
Svårigheter i lek, social anpassning Motorisk överaktivitet, rastlöshet Trotsigt beteende Häftigt humör Motoriska svårigheter, verbala svårigheter

19 ADHD i olika åldrar: Hur ser symtomen ut över tid
ADHD i olika åldrar: Hur ser symtomen ut över tid? BARN I SKOLÅLDER 6-12 ÅR Lättdistraherade Motorisk rastlöshet Specifika inlärningsproblem Aggressivitet Svårigheter med skolprestationer Svårigheter i relation med kamrater Lågt självförtroende

20 ADHD i olika åldrar: Hur ser symtomen ut över tid? UNGDOMAR 13-18 ÅR
Svårigheter planera, organisera vardagen Svårigheter med koncentration Inre rastlöshet Vanligt förekommande: antisocialt, kriminellt beteende, alkohol/drogproblem, emotionella problem, olyckor

21 ADHD i olika åldrar: Hur ser symtomen ut över tid? UNGDOMAR 13-18 ÅR
Hyperaktiviteten tenderar att minska eller ta sig andra uttryck, en del snarare underaktiva Ouppmärksamheten kvarstår Inlärnings- och beteende problem i skolan Depressiva problem vanliga Spänningssökande och risktagande beteende

22 ADHD i olika åldrar: Hur ser symtomen ut över tid? VUXEN ÅLDER
Svårigheter att initiera, planera och fullfölja uppgifter Fokus på detaljer, svårt med helheter Svårigheter att passa tider Glömska Svårigheter att vara uppmärksam när man läser eller lyssnar på andra Kognitiva problem Problem i arbetsliv och familj

23 ADHD/ADD förekommer ofta tillsammans med:
Inlärningssvårigheter (dyslexi, dyskalkyli) Tal- och språkstörningar Motoriska svårigheter, klumpighet Perceptionsstörningar Sömnstörningar Andra neuropsykiatriska tillstånd, t.ex. Aspergers syndrom, Tourette/Tics

24 Samstörningar

25 ADHD/ADD ökar risken för
Sviktande självkänsla Kamratproblem/mobbning Trots, aggressivitet, uppförandeproblem Socialt riskbeteende och riskmiljöer Rökning, alkohol och droger Oro/ångest, nedstämdhet/depression Ätstörningar

26 ADHD/ADD ökar risken för forts
Ökad risk för trauma Fler inläggningar på sjukhus - trauma, andra sjukdomstillstånd Fler trafikförseelser Sämre skolutbildning

27 ADHD/ADD ökar risken för forts.
Arbete - byter oftare, lägre socioekonomiskt status Tidigare sexualdebut, fler partners, tidigare graviditeter Fler brott - vapenbrott, stöld, våldsbrott Ökad missbruksrisk

28 Orsaker till ADHD/ADD Orsakerna till ADHD är komplexa och ännu inte helt kända men de flesta forskare är överens om att det är ett biologisk betingat tillstånd där ärftliga faktorer spelar störst roll för uppkomsten Andra faktorer som komplikationer under graviditet och förlossning, rökning och alkohol under graviditeten samt mycket låg födelsevikt kan också spela roll Ogynnsamma familjeförhållanden eller andra psykiska påfrestningar kan inte orsaka ADHD men spelar stor roll för hur problemen utvecklas

29 Stöd, bemötande och behandling
Målet för insatserna är att: - Begränsa symtomen och förhindra allvarliga konsekvenser av funktionsnedsättningen - Få redskap att förstå och hantera svårigheterna - Ge barnet/den unge optimala chanser att lyckas Viktigt att samtliga runt barnet samverkar

30 Familjestöd Information i anslutning till diagnosen och utredningen till barnet själv, föräldrar, syskon och vid behov andra viktiga närstående. Föräldrautbildning i grupp (Strategi) Rådgivning i situationer som uppstår i vardagen. Hjälp kring samhällsstöd

31 Anpassning och stöd i skolsituationen
Information till lärare i anslutning till diagnos Anpassning av undervisningen och miljön Specialpedagogiskt stöd Assistent/resursperson Liten grupp Nätverksmöten

32 Färdighetsträning Datorstödd arbetsminnesträning
Träning i att klara vardagsfärdigheter såsom morgon- och kvällsrutiner, passa tider, utföra sysslor, hålla ordning

33 Hjälpmedel Kognitiva hjälpmedel - Visualiserade scheman (bildstöd)
- Tidshjälpmedel (timstock, andra elektroniska hjälpmedel ex mobil) - Påminnelsefunktioner Tyngdtäcke

34 Socialt och ekonomiskt stöd
Vårdbidrag Stödfamilj Kontaktperson Kontaktfamilj

35 Läkemedelsbehandling
Finns flertalet olika preparat. Förbättrar hjärnans impulsöverföring så att barnet får lättare att koncentrera sig och reglera aktivitetsnivån. Påverkar vakenhetsgraden. Få eller förhållandevis lindriga biverkningar Läkemedelsbehandling ska alltid kombineras med pedagogiska och psykosociala stödinsatser Viktigt att läkemedelsbehandlingen individualiseras

36 Mindre beprövade behandlingar
Förändrad kost (mindre socker) Vitaminer, omega 3 Viktigt att vara kritisk och fråga efter vetenskapliga studier!

37 Framtidsprognos ADHD växer inte bort men man kan lära sig leva med och hantera svårigheterna Symtombilden kan förändras med åldern Viss ökad risk för psykiska och sociala problem men … En förstående och stödjande omgivning och positiva personlighetsdrag ger goda chanser att klara sig bra i samhället

38 Viktiga komponenter för att få ett barn med ADHD/ADD att fungera så bra som möjligt
För att ett barn med ADHD/ADD ska kunna utvecklas optimalt och nå sin fulla potential är det viktigt att möta barnet där barnet är. Barn med ADHD/ADD behöver få lyckas. Viktigt med en begriplig och hanterbar vardagssituation. Realistiska krav och förväntningar!

39 Viktiga komponenter för att få ett barn med ADHD/ADD att fungera så bra som möjligt forts.
Viktigt att ta reda på vad barnet klarar och ställa krav utifrån det. Dra av 30 % från barnets ålder gällande förväntningar på vad barnet ska klara för vardagsfärdigheter Fråga sig själv vid misslyckanden: blev det för svårt? Hur kunde jag gjort annorlunda? Uppmuntran och beröm! Ofta och mycket!

40 Instruktioner Tydliga I direkt anslutning till uppgiften
I små beståndsdelar Upprepade Lagom nivå Verbala/Visuella

41 Uppgifter Tydligt avgränsade Tydliga instruktioner En sak i taget
Återföra fokus Hjälp att se nästa steg Vad är det primära syftet? Anpassa

42 Socialt Rimliga krav Hjälp att hantera konflikter Sociala koder
Val av aktiviteter Hjälp att bromsa Reglering

43 Familjen Kärleksfullt och tryggt!
Tydlig struktur och ordning med vänlighet Konsekvent förhållningssätt Anpassade situationer Stöttande miljö Hjälp av vuxna Ork och tålamod!

44 Barn i skolan förväntas klara:
Sitta still och lyssna Koncentrerad längre stunder Fokusera på det viktiga Arbeta självständigt Söka kunskap självständigt Organisera sitt arbete Komma ihåg det man lärt sig Följa regler och instruktioner Passa tider och få med sig material i förflyttningar

45 Extremt svårt för barn med ADHD/ADD
Tidigare punkter just det som barn med ADHD/ADD har extremt svårt för. Ställer höga krav på anpassning och kreativitet. Hjälp och stöttning nödvändigt! Långvariga insatser Det som fungerar ska ej ändras!

46 Skola Lugn och avskalad arbetsplats Placering i klassrummet
Nära till vuxenstöd Tydlighet och anpassning Alternativa sätt att visa kunskap Hjälpmedel Tålamod!

47 Frustration Barn med ADHD/ADD väcker frustration hos samtliga berörda.
Exempel inom olika områden: - Hos barnet själv (klarar inte sådant andra klarar) - Föräldrar (ställer mer krav på föräldraskapet, otillräcklighet, ”ouppfostran”) - Nätverk (Anpassning, förståelse, avlastning) - Skola (Mycket anpassning krävs, ork, följsamhet, motivation) - Omgivning (Åsikter, okunskap, nonchalans, blickar)

48 Omgivningsdiagnos Rätt stöd och bemötande för både barnet och nätverket. Kunskap och förståelse viktig grund för bra bemötande! Kärleksfull tydlighet Förutsättningar för att komma till sin rätt: begåvning och personlighet

49 Sammanfattning ADHD är ett vanligt medfött funktionshinder som inte växer bort Uppmärksamhetsproblem, bristande impulskontroll och aktivitetsreglering är de mest utmärkande dragen Omgivningens förståelse och bemötande spelar stor roll för barnets utveckling Stödinsatserna består av pedagogiska och psykosociala insatser, ofta i kombination med läkemedelsbehandling

50 Sammanfattning forts. Med ett kärleksfullt, tryggt, konsekvent bemötande med anpassning och tillrättaläggande har barn med ADHD/ADD alla möjligheter att utvecklas positivt och nå sin fulla potential. Det är vår skyldighet att tillmötesgå det!

51 Litteraturtips för mer information
Böcker ”Fem gånger mer kärlek- forskning och praktiska råd för ett fungerande familjeliv” Martin Forster Natur och Kultur 2009. ”Explosiva barn” skriven av Ross W.Greene och utgiven av Cura 2004 ”Vilse i skolan – hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt” skriven av Ross W. Greene och utgiven på Cura 2010. ”ADHD att leva utan bromsar” skriven av Martin L. Kutscher och utgiven på Natur och kultur 2010. ”Hur kan skolan ge barn med psykisk ohälsa bättre förutsättningar?” Detta är socialstyrelsens serie med fem publikationer som finns att ladda ner eller beställa på socialstyrelsens hemsida.

52 Länkar http://www.sjalvhjalppavagen.se/ www.attention-riks.se


Ladda ner ppt "Karin Elardt leg psykolog Helén Kindvall kurator, leg psykoterapeut"

Liknande presentationer


Google-annonser